Quyết định 183-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
293
lượt xem
3
download

Quyết định 183-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 183-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 183-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång Bé trëng sè 183-H§BT ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1982 vÒ viÖc ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù ®èi víi phô n÷ cã ngµnh nghÒ chuyªn m«n kü thuËt cÇn cho qu©n ®éi Héi ®ång bé trëng C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång Bé trëng ngµy 4-7-1981; C¨n cø §iÒu 4, ch¬ng I LuËt nghÜa vô qu©n sù; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1.- Phô n÷ tuæi tõ 18 ®Õn 40 cã ngµnh nghÒ chuyªn m«n kü thuËt cÇn cho qu©n ®éi (cã danh môc kÌm theo) trong thêi b×nh ph¶i ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù vµ ®îc gäi huÊn luyÖn; nÕu tù nguyÖn th× cã thÓ ®îc phôc vô t¹i ngò. §iÒu 2.- Bé trëng Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn cô thÓ viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3.- Bé trëng Tæng th ký Héi ®ång Bé trëng, c¸c Bé trëng, Chñ nhiÖm Uû ban Nhµ níc, thñ trëng c¸c c¬ quan kh¸c thuéc Héi ®ång Bé tr ëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè, ®Æc khu trùc thuéc Trung - ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Danh môc ngµnh nghÒ chuyªn m«n kü thuËt cÇn cho qu©n ®éi (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 183/H§BT ngµy 2/11/1982 cña Héi ®ång Bé trëng) 1. BËc ®¹i häc - B¸c sÜ néi khoa, ngo¹i khoa. - B¸c sÜ chuyªn khoa c¸c lo¹i. - Dîc sÜ cao cÊp. - Kü s v« tuyÕn ®iÖn c¸c lo¹i. - §¹i häc tµi chÝnh, ng©n hµng.
  2. 2 - Kü s to¸n m¸y tÝnh ®iÖn tö. - §¹i häc ngo¹i ng÷. 2. BËc trung häc. - Y t¸ trung häc. - Y sÜ chuyªn khoa c¸c lo¹i. - Y sÜ thó y. - Kü thuËt viªn xÐt nghiÖm. - Dîc sÜ trung häc. - Trung häc v« tuyÕn ®iÖn, h÷u tuyÕn ®iÖn. - Trung häc m¸y næ, nguån c¸c lo¹i. - Trung häc tµi chÝnh, ng©n hµng. - Trung häc c¬ yÕu - Trung häc lu tr÷ - Trung häc ®å b¶n. - Trung häc nÊu ¨n. - Trung häc v¨n ho¸ nghÖ thuËt. - Trung häc m¸y ®o v« tuyÕn ®iÖn. 3. BËc s¬ häc. - Nh©n viªn xÐt nghiÖm. - §µi trëng 15W trë lªn. - Dîc t¸. - Thó y - Nh©n viªn ®¸nh m¸y ch÷. - Nh©n viªn tæng ®µi - Nh©n viªn kÕ to¸n tµi vô. - Nh©n viªn c¬ yÕu. - Nh©n viªn m· th¸m. - B¸o vô 15W trë lªn. - Nh©n viªn thèng kª m¸y tÝnh ®iÖn tö. - Nh©n viªn lu tr÷. - Nh©n viªn ®å b¶n. -Thî m¸y næ. - Thî ®iÖn níc. - Thî ®iÖn l¹nh. - Thî y cô. - Thî söa ch÷a v« tuyÕn ®iÖn vµ h÷u tuyÕn ®iÖn.
Đồng bộ tài khoản