Quyết định 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 184/2004/Q§­TTg  ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc sö dông vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn  c ¸ c   c h ¬ n g   t r × n h   k i ª n   c è   h o ¸   k ª n h   m ¬ n g ,   p h ¸ t   t r i Ó n   ® ê n g  g i a o   t h « n g   n « n g   t h « n ,   c ¬   s ë   h ¹   t Ç n g   n u « i   t r å n g   t h ñ y   s ¶ n   v µ  c¬ së h¹ tÇng lµng nghÒ ë n«ng th«n  giai ®o¹n 2006 ­ 2010 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   4   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña   Nhµ níc; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   TiÕp tôc sö  dông vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc ®Ó hç trî ®Þa ph¬ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh kiªn cè  ho¸ kªnh m¬ng, ph¸t triÓn  ®êng giao th«ng  n«ng th«n, c¬  së  h¹  tÇng nu«i trång thuû  s¶n vµ  c¬  së  h¹   tÇng lµng  nghÒ   ë  n«ng  th«n   ®Õn hÕt n¨m 2007. Riªng  c¸c  tØnh miÒn  nói,  T©y Nguyªn  vµ  khu vùc miÒn  nói  phÝa  T©y  c¸c tØnh duyªn h¶i miÒn Trung  ®îc thùc hiÖn  ®Õn hÕt n¨m  2010. §i Ò u   2.   Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  vµ  Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm bè trÝ kÕ ho¹ch vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn  cña   Nhµ   níc   hµng   n¨m,   víi   møc   kho¶ng   1.000  tû   ®ång/n¨m   (chñ  yÕu tõ  nguån thu nî  cña c¸c  ®Þa ph¬ng  ®∙ vay tríc  ®©y vµ  sè  huy  ®éng thªm) giao cho Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  lµm nguån cho c¸c ®Þa ph¬ng vay.
  2. 2 § i Ò u   3.  Quü Hç trî ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm cho  c¸c  ®Þa ph¬ng vay thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh kiªn cè  ho¸  kªnh m¬ng, ph¸t triÓn ®êng giao th«ng n«ng th«n, c¬ së h¹  tÇng nu«i trång thuû  s¶n, c¬  së  h¹  tÇng lµng nghÒ   ë  n«ng  th«n vµ thu nî theo quy ®Þnh. C¸c  ®Þa ph¬ng  ®îc vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña nhµ  níc  ®Ó  thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh nãi trªn, ph¶i  cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî ®óng h¹n cho Quü Hç trî ph¸t triÓn. §i Ò u   4.   C¬  chÕ  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh  quy  ®Þnh t¹i §iÒu  1 cña QuyÕt   ®Þnh  nµy, thùc hiÖn  theo  QuyÕt  ®Þnh sè  66/2000/Q§­TTg ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ  mét   sè   chÝnh   s¸ch   vµ   c¬   chÕ   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   ch¬ng  tr×nh kiÕn cè ho¸ kªnh m¬ng vµ QuyÕt ®Þnh sè 132/2001/Q§­ TTg   ngµy   07   th¸ng   9   n¨m   2001   vÒ   c¬   chÕ   tµi   chÝnh   thùc  hiÖn ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®êng giao th«ng n«ng th«n, c¬  së h¹ tÇng nu«i trång thuû s¶n, c¬ së h¹ tÇng lµng nghÒ ë   n«ng th«n. §i Ò u   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   6.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy
Đồng bộ tài khoản