Quyết định 185/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định 185/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 185/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 185/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña THñ T¦íNG CHÝNH PHñ sè 185/2004/Q§­TTG  n g µ y   2 8   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   q u y   h o ¹ c h   t î n g  ®µi Chñ tÞch Hå chÝ minh ®Õn n¨m 2010 THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin (tê   tr×nh sè 62/TTr­BVHTT ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2001) vµ Bé  tr­ ëng Bé X©y dùng (C«ng v¨n sè 39/BXD­KTQH ngµy 07 th¸ng 01   n¨m 2002), QUY Õ T  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt Quy ho¹ch tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ Minh ®Õn n¨m 2010 víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. Môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc lËp quy ho¹ch: a) Nh»m tëng niÖm, t«n vinh c«ng lao to lín cña Chñ  tÞch   Hå  ChÝ   Minh   ®èi   víi   ®Êt   níc   vµ   d©n   téc;   tuyªn  truyÒn,   gi¸o   dôc   t  tëng   Hå  ChÝ   Minh;   häc   tËp   ®¹o   ®øc,  nh©n c¸ch cña Ngêi. b)   Qu¶n   lý   chÆt   chÏ   viÖc   x©y   dùng   vµ   ph¸t   huy   c¸c  c«ng   tr×nh   tîng   ®µi   vÒ   Chñ   tÞch   Hå  ChÝ   Minh;   s¸ng   t¹o  nh÷ng c«ng tr×nh nghÖ  thuËt  ®iªu kh¾c cã  gi¸ trÞ  cao vÒ  Ngêi, gãp phÇn lµm giµu di s¶n v¨n hãa ­ nghÖ  thuËt níc  nhµ, t¹o  ®îc dÊu  Ên b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, m«i trêng  c¶nh quan v¨n hãa, tÝnh thÈm mü vµ tÝnh nh©n d©n s©u s¾c. 2. Ph¹m vi quy ho¹ch: a) Quy ho¹ch x©y dùng Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh  trong c¶ níc ®Õn n¨m 2010. b)   ¦u   tiªn   x©y   dùng   Tîng   ®µi   Chñ   tÞch   Hå  ChÝ   Minh  trong Quy ho¹ch t¹i: ­ Nh÷ng  ®Þa ph¬ng g¾n víi c¸c sù  kiÖn lÞch sö  träng  ®¹i cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ghi ®Ëm dÊu Ên vÒ cuéc ®êi vµ   sù   nghiÖp   c¸ch   m¹ng   cña   Chñ   tÞch   Hå  ChÝ   Minh   g¾n   víi  nh÷ng mèc lÞch sö ®Æc biÖt quan träng cña ®Êt níc;  ­ Mét sè   ®Þa ph¬ng cã  vÞ  trÝ   ®Æc biÖt  ®îc quy  ®Þnh  theo tinh thÇn ChØ thÞ  sè  32/1998/CT­Trg ngµy 23 th¸ng 9  n¨m   1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   c«ng   t¸c   quy   ho¹ch 
  2. 2 tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi thêi kú  tõ  n¨m 2001   ®Õn n¨m 2010. 3.  §Þa  ®iÓm  x©y dùng  Tîng   ®µi Chñ  tÞch  Hå  ChÝ  Minh  ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: a)   Ph¶i   ®Æt   trong   tæng   thÓ   quy   ho¹ch   c¸c   tîng   danh  nh©n, anh hïng d©n téc, hîp thµnh hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh   nghÖ thuËt tiªu biÓu; b)   Nh÷ng   ®Þa   ®iÓm   c«ng   céng   trang   träng   hoÆc   trung   t©m hµnh chÝnh,  kinh tÕ, v¨n hãa,  x∙ héi cña c¸c tØnh,  thµnh phè; khu«n viªn cña c¬ quan, ®¬n vÞ th êng xuyªn g¾n  víi c¸c ho¹t  ®éng  chÝnh  trÞ, v¨n ho¸,  gÇn  gòi  víi  quÇn  chóng nh©n d©n,  ®¸p øng  ®îc c¸c yªu cÇu c¶nh quan, ph¸t  huy tÝnh t tëng vµ hiÖu qu¶ thÈm mü cña tîng ®µi. 4. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng x©y dùng Tîng ®µi Chñ tÞch Hå  ChÝ Minh:  a)   Kh¾c   häa   ch©n   thùc   thÇn   th¸i,   vãc   d¸ng,   phong   c¸ch,  trÝ  tuÖ,  nh÷ng  ®øc tÝnh  quý  b¸u,  to¸t lªn vÎ   ®Ñp  tinh   thÇn,   nh©n   c¸ch   cao   c¶   cña   Ngêi,   ®¸p   øng   nhu   cÇu  t×nh c¶m cña nh©n d©n trong níc vµ b¹n bÌ quèc tÕ ®èi víi  Chñ tÞch Hå ChÝ Minh; b) ChÊt liÖu sö  dông  ®Ó  x©y dùng ph¶i b¶o  ®¶m  ®é  bÒn  v÷ng cao, mµu s¾c trang nh∙ phï hîp víi c¶nh quan m«i tr­ êng. 5. C¬  chÕ thùc hiÖn lùa chän mÉu tîng ®µi vµ ®Êu thÇu  x©y dùng ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. C¸c c«ng tr×nh tîng  ®µi thuéc Quy ho¹ch Tîng  ®µi  Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Õn n¨m 2010 ®îc chia lµm 2 nhãm: a) C«ng tr×nh thuéc nhãm A, gåm c¸c c«ng tr×nh tîng  ®µi   A1   vµ  A2,  cã   quy   m«   lín   (®îc   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n  7  §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy).   Song,   ph¶i   c¨n   cø   vµo   vÞ   trÝ,  kh«ng gian, c¶nh quan vµ m«i trêng cô thÓ n¬i dù ®Þnh x©y  dùng Tîng ®µi Chñ tÞch Hå  ChÝ Minh ®Ó ®iÒu chØnh kÝch th­ íc tîng cho phï  hîp, b¶o  ®¶m sù  hµi hoµ, tÝnh v¨n hãa vµ   gi¸ trÞ thÈm mü cao. b) C«ng tr×nh thuéc nhãm B, gåm c¸c c«ng tr×nh tîng  ®µi B1 vµ B2:  C«ng   tr×nh   Tîng   ®µi   Chñ   tÞch   Hå  ChÝ   Minh   thuéc   c¸c  nhãm B ®îc x©y dùng trong khu«n viªn c¬ quan, ®¬n vÞ, n¬i  diÔn   ra   sù   kiÖn   lÞch   sö   quan   träng   hoÆc   kû   niÖm   cã   ý  nghÜa  ®Æc biÖt vÒ  Chñ  tÞch Hå ChÝ  Minh (®îc quy  ®Þnh t¹i  kho¶n   7   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy).   Tuy   quy   m«   c«ng   tr×nh  nhá,   nhng   khi   x©y   dùng   ph¶i   c¨n   cø   vµo   vÞ   trÝ,   kh«ng  gian, c¶nh quan m«i trêng cô  thÓ  n¬i dù   ®Þnh x©y dùng t­ îng  ®Ó   ®iÒu chØnh kÝch thíc tîng cho phï  hîp vµ  b¶o  ®¶m  sù hµi hoµ, tÝnh v¨n hãa, thÈm mü cao.
  3. 3 7. HÖ  thèng Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh  ®îc u tiªn  x©y dùng, tu bæ, n©ng cÊp  ®Õn n¨m 2010 t¹i c¸c  ®Þa ph¬ng  nh sau: a) Tîng ®µi x©y dùng míi: ­ Tîng ®µi thuéc nhãm A1: ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ  quy ho¹ch vµ  chÊt lîng mü  thuËt cña tîng  ®µi, tõ  nay  ®Õn  hÕt n¨m 2010, kh«ng triÓn khai x©y dùng Tîng ®µi Chñ tÞch  Hå  ChÝ  Minh thuéc nhãm A1. Nh÷ng tîng  ®µi  ®∙  ®îc dù  kiÕn  trong Quy ho¹ch sÏ   ®îc chuÈn bÞ   ®Ó  thùc hiÖn  ë  giai  ®o¹n  sau n¨m 2010. ­ Tîng  ®µi  thuéc  nhãm  A2 x©y dùng  t¹i  c¸c tØnh:  Hµ  Giang, CÇn Th¬, H¶i Phßng, Qu¶ng B×nh. ­ Tîng  ®µi thuéc nhãm B1: T¹i Nhµ  v¨n hãa thiÕu nhi  thÞ   x∙   Lµo   Cai,   tØnh   Lµo   Cai;   khu«n   viªn   B¶o   lµng   T©n  Trµo ­ Khu di tÝch  lÞch sö  T©n Trµo, tØnh  Tuyªn  Quang;  t¹i Khu di tÝch §Òn thê B¸c Hå thuéc tØnh Trµ Vinh. ­ C¸c tîng  ®µi thuéc nhãm B2 sÏ   ®îc xem xÐt cô  thÓ  sau khi  ®Þa ph¬ng, c¬  quan cã  v¨n b¶n chÝnh thøc  ®Ò  nghÞ  x©y dùng. b) Tîng ®µi Chñ tÞch Hå  ChÝ Minh ®∙ ®îc x©y dùng, cÇn  tu bæ, n©ng cÊp: Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh t¹i huyÖn  L¹c Thñy, tØnh Hßa B×nh;  ­ Tîng ®µi Chñ tÞch Hå  ChÝ Minh ë  Trêng Quèc häc HuÕ,  tØnh Thõa Thiªn HuÕ, ­ Tîng  ®µi  Chñ  tÞch  Hå  ChÝ  Minh   ë  Trêng Dôc  Thanh,  tØnh B×nh ThuËn; ­ Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh  ë  3 n«ng trêng (N«ng  trêng   19/5,   N«ng   trêng   §«ng   HiÕu,   N«ng   trêng   T©y   HiÕu)  thuéc tØnh NghÖ An;  ­   Tîng   ®µi   Chñ   tÞch   Hå  ChÝ   Minh   t¹i   B¶o   tµng   tØnh  Ninh B×nh. 8. Nguån vèn  ®Çu t x©y dùng Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh:  a) Nguån vèn:  ­ Vèn ng©n s¸ch nhµ níc ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng.  ­ Vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c.  b) C¬  chÕ  huy  ®éng vèn: thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng hiÖn hµnh.  9. C¬ chÕ thùc hiÖn: a) Do tÝnh chÊt  ®Æc thï  vµ  nh÷ng yªu cÇu cao  ®èi víi  lo¹i h×nh nghÖ thuËt ®iªu kh¾c, nhÊt lµ c¸c c«ng tr×nh t ­ îng   ®µi   sÏ   ®îc   b¶o   tån   l©u   dµi,   cÇn   lùa   chän   hoÆc   chØ 
  4. 4 ®Þnh c¸c  ®¬n vÞ  cã  t  c¸ch ph¸p nh©n, cã  n¨ng lùc, tr×nh  ®é   chuyªn   m«n   cao   vµ   cã   kinh   nghiÖm   thi   c«ng   c¸c   c«ng  tr×nh x©y dùng tîng  ®µi  ®Ó  thùc hiÖn c¸c Dù  ¸n x©y dùng  Tîng   ®µi   Chñ   tÞch   Hå  ChÝ   Minh,   sau   khi   ®∙   ®îc   c¬   quan  chøc n¨ng  thÈm   ®Þnh vµ  c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt  theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. b) §èi víi Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh cã  quy m«  nhá  cho phÐp c¸c nghÖ  sÜ  thùc hiÖn ký  kÕt hîp  ®ång thi  c«ng trªn c¬ së thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. c) Tîng dµi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh thuéc nhãm  A  cã   ý  nghÜa vµ ph¹m vi ¶nh hëng lín, vèn ng©n s¸ch nhµ níc ®ãng  vai trß quan träng. C¸c tîng  ®µi thuéc nhãm B, cÇn ph¸t  huy kh¶ n¨ng huy  ®éng  c¸c  nguån  vèn ngoµi  ng©n  s¸ch lµ  chÝnh,  do c¸c  doanh  nghiÖp,  c¸c tæ chøc x∙ héi vµ  nh©n  d©n   tù   nguyÖn   ®ãng   gãp   kinh   phÝ   x©y   dùng   Tîng   ®µi   B¸c  theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nhµ   níc   ¸p   dông   c¸c   h×nh   thøc   khen   th ëng,   ghi   c«ng  ®èi víi c¸c tæ chøc, tËp thÓ  vµ  c¸ nh©n cã   ®ãng gãp tÝch   cùc cho viÖc x©y dùng Tîng ®µi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. d) Thêi gian thùc hiÖn: 2004 ­ 2010 §i Ò u   2.   Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin chñ  tr×, phèi hîp  víi Bé X©y dùng, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan liªn quan x©y dùng vµ   híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  quy ho¹ch x©y  dùng Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh, tõ  viÖc chän lùa  ®Þa  ®iÓm, s¸ng t¸c, trng bµy mÉu tîng ®Ó lÊy ý kiÕn nh©n d©n,  lùa chän, thÈm  ®Þnh ­ phª duyÖt mÉu t îng, phª duyÖt kÝch  thíc,  thiÕt  kÕ  tîng  ®µi vµ  chÊt liÖu x©y dùng   ®Õn  viÖc  theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng, nghiÖm   thu, duy tu b¶o dìng, ph¸t huy vµ qu¶n lý c«ng tr×nh tîng  ®µi...  nh»m b¶o  ®¶m chÊt lîng  mäi  mÆt  cña  tîng  ®µi phï  hîp víi yªu cÇu chÝnh trÞ, t tëng, b¶n s¾c d©n téc, thÈm  mü  nghÖ  thuËt,  kiÕn tróc c¶nh  quan  m«i trêng  ®« thÞ  vµ  khu d©n c. §i Ò u   3.   C¸c   Bé,   ngµnh   liªn   quan,   trong   ph¹m   vi  chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  vµ  c¸c c¬  quan  ®îc  u tiªn x©y dùng Tîng  ®µi Chñ  tÞch Hå  ChÝ   Minh   thùc   hiÖn   quy   ho¹ch   Tîng   ®µi   Chñ   tÞch   Hå   ChÝ  Minh ®Õn n¨m 2010.
  5. 5 § i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng  b¸o.  C¸c Bé  trëng,  Thñ  trëng  c¬  quan  ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản