Quyết định 186/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 186/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 186/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý" tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 186/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Q uyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 186/2005/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n “Tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý” t¹i tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Phßng, chèng ma tuý ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 16/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Quèc héi vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè tØnh, thµnh phè kh¸c trùc thuéc Trung ¬ng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n “Tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý” t¹i tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu (kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy). §iÒu 2. Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn thÝ ®iÓm §Ò ¸n; hµng n¨m tæ chøc s¬ kÕt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn §Ò ¸n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng an, Bé Tµi chÝnh, Bé T ph¸p vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan trong viÖc chØ ®¹o, híng dÉn, gióp ®ì Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu thùc hiÖn §Ò ¸n theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, ®ång thêi phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu th¸o gì c¸c víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn §Ò ¸n, ®Þnh kú hµng n¨m b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh thùc hiÖn §Ò ¸n cña tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 §Ò ¸n tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý t¹i tØnh bµ rÞa - vòng tµu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 186/2005/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) PhÇn thø nhÊt sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý 1. Thùc tr¹ng tÖ n¹n nghiÖn ma tuý cña tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu Bµ RÞa - Vòng Tµu lµ mét trong nh÷ng tØnh thuéc khu kinh tÕ ®éng lùc phÝa Nam. Kinh tÕ - x· héi cña tØnh ngµy mét ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n tõng bíc ®îc n©ng cao, tuy nhiªn cha kiÒm chÕ cã hiÖu qu¶ sù gia t¨ng mét sè lo¹i tÖ n¹n x· héi, ®Æc biÖt lµ tÖ n¹n nghiÖn ma tuý. NÕu trong n¨m 1996 toµn tØnh cã 280 ngêi nghiÖn th× ®Õn ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 ®· lµ 1.653 ngêi nghiÖn cã hå s¬ qu¶n lý, sè cha cã hå s¬ qu¶n lý íc kho¶ng 900 ngêi. TÖ nghiÖn ma tuý kÐo theo tÖ n¹n cíp giËt, mua b¸n ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c... T×nh tr¹ng nhiÔm HIV/AIDS cña tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu còng cã xu híng gia t¨ng. TÝnh ®Õn th¸ng 02 n¨m 2005 toµn tØnh cã 2.954 ng êi nhiÔm HIV/AIDS, trong ®ã sè ngêi l©y nhiÔm do tiªm chÝch ma tuý lµ 1.985 ngêi, chiÕm tû lÖ kho¶ng 67,2%. Nh÷ng n¨m qua, TØnh ñy, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu vµ c¸c Së, Ban, ngµnh, tæ chøc, ®oµn thÓ, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng rÊt quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý cña tØnh. C¸c h×nh thøc cai nghiÖn ®· ®îc ¸p dông. Mçi n¨m tØnh tiÕn hµnh cai nghiÖn ®îc kho¶ng 900 lît ngêi vµ hÇu hÕt ngêi nghiÖn sau cai ®· ®îc phôc håi søc khoÎ, d¹y nghÒ híng nghiÖp, gãp phÇn gi¶m bít tèc ®é t¨ng ngêi nghiÖn ma tuý. Tuy c«ng t¸c cai nghiÖn lu«n ®îc tÝch cùc thùc hiÖn, nhng t×nh h×nh ngêi nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn vÉn cha cã chiÒu híng gi¶m. Kh«ng Ýt ®èi tîng ®· cai nghiÖn nhiÒu lÇn, song khi trë vÒ céng ®ång vÉn t¸i nghiÖn. Tû lÖ t¸i nghiÖn cña tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu vÉn cao vµo kho¶ng h¬n 95%. 2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý t¹i tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu a) Cai nghiÖn tËp trung t¹i c¸c c¬ së nhµ níc: do thêi gian cai nghiÖn 24 th¸ng cha ®ñ thùc hiÖn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng ®iÒu trÞ phôc håi, nªn ®èi t - îng võa míi hÕt giai ®o¹n phôc håi søc khoÎ, ch a ®ñ thêi gian häc tËp, rÌn luyÖn, ®µo t¹o ngµnh nghÒ th× ®· hÕt thêi gian tËp trung trë vÒ gia ®×nh. C¸c ®èi tîng cha hoµn toµn phôc håi vÒ nh©n c¸ch vµ kh«ng cã nghÒ nghiÖp hoÆc nghÒ nghiÖp cha æn ®Þnh nªn khi trë vÒ céng ®ång dÔ t¸i nghiÖn. b) Cai nghiÖn t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn t nh©n: h×nh thøc cai nghiÖn nµy hiÖu qu¶ rÊt thÊp, viÖc tæ chøc cai nghiÖn kh«ng chÆt chÏ, thêi gian cai nghiÖn qu¸ ng¾n trung b×nh 15 ngµy nªn tû lÖ t¸i nghiÖn gÇn nh 100%.
 3. 3 c) Cai nghiÖn t¹i céng ®ång: ®©y lµ m« h×nh cai nghiÖn míi ®îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn tØnh 02 n¨m qua. Thêi gian tËp trung chØ lµ c¾t c¬n gi¶i ®éc, do cai nghiÖn trong m«i trêng cã ngêi nghiÖn ma tuý, nªn khi trë vÒ gia ®×nh l¹i dÔ dµng t¸i nghiÖn. Nh×n chung, ngêi cai nghiÖn ma tuý t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn ®· ® îc ®µo t¹o nghÒ trong thêi gian cai nghiÖn, nhng do thêi gian qu¶n lý tËp trung ng¾n, tr×nh ®é tay nghÒ ®îc ®µo t¹o cßn thÊp nªn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu sö dông lao ®éng cña x· héi. Kinh phÝ thùc hiÖn t¸i hoµ nhËp céng ®ång cho ngêi nghiÖn sau cai theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ 400.000 ®ång/mét ng êi lµ qu¸ thÊp, kh«ng ®ñ gióp hä tù gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm; c¸c cÊp chÝnh quyÒn c¬ së cha thùc sù quan t©m hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng êi nghiÖn khi trë vÒ ®Þa ph¬ng, v× vËy tû lÖ t¸i nghiÖn rÊt cao. 3. ThuËn lîi vµ khã kh¨n khi triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n a) ThuËn lîi - HÇu hÕt nh©n d©n ®Òu nhËn thøc ®îc hiÓm häa cña tÖ n¹n nghiÖn ma tóy ®em l¹i hËu qu¶ xÊu cho tõng gia ®×nh vµ trªn ph¹m vi toµn x· héi. Ch¬ng tr×nh môc tiªu 04 gi¶m cña tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu mµ träng t©m lµ gi¶m téi ph¹m vµ tÖ n¹n ma tóy ®· trë thµnh chñ tr ¬ng nhiÖm vô cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong nhËn thøc cña c¸n bé, nh©n d©n trong tØnh, trong d luËn x· héi. Do vËy, ®a sè nh©n d©n trong tØnh tin tëng vµ ñng hé chñ tr¬ng tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn cña tØnh; - TØnh ñy, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c ngµnh, c¸c cÊp cña tØnh vµ nh©n d©n ®ång t×nh vµ cã sù thèng nhÊt cao ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Êu tranh phßng, chèng ma tóy nãi chung vµ chñ tr¬ng tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn nãi riªng; - Bµ RÞa - Vòng Tµu lµ mét tØnh cã tiÒm n¨ng kinh tÕ, ®ñ ®iÒu kiÖn vµ nguån lùc ®Ó thùc hiÖn §Ò ¸n nµy; - NhiÒu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ doanh nghiÖp s½n sµng hç trî hoÆc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tóy. b) Khã kh¨n - Mét bé phËn th©n nh©n ngêi nghiÖn cha nhËn thøc ®óng møc vÒ t¸c h¹i l©u dµi cña ma tóy hoÆc do t×nh c¶m gia ®×nh, muèn con em håi gia ngay sau khi cai nghiÖn, nªn cha s½n sµng ®éng viªn ngêi th©n tù nguyÖn chuyÓn sang giai ®o¹n II ®Ó tiÕp tôc chÞu sù qu¶n lý, gi¸o dôc t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; - Trong sè ngêi sau cai, cã kho¶ng gÇn 60% ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS, g©y t©m lý hoang mang trong mét sè ng êi lao ®éng ë c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; - ViÖc chËm trÔ trong c¸c thñ tôc hµnh chÝnh gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t vµo c¬ së s¶n xuÊt vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm sÏ khã kh¨n trong viÖc mêi gäi c¸c doanh nghiÖp ®Çu t vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm;
 4. 4 - HiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng lµ ngêi nghiÖn thÊp; thêi gian qu¶n lý tËp trung ®èi víi ng êi nghiÖn dµi (tõ 4 n¨m - 5 n¨m) t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn nhu cÇu t©m sinh lý vµ c¸c quan hÖ x· héi kh¸c cña ®èi tîng; mét vµi phÇn tö cã tiÒn ¸n, tiÒn sù ch a ®îc chuyÓn hãa, sÏ tiÕp tôc cã nh÷ng hµnh vi t¸c ®éng xÊu ®Õn nh÷ng ng êi sau cai nghiÖn kh¸c, g©y mÊt æn ®Þnh vµ trËt tù trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm g©y nªn sù lo ng¹i cho c¸c nhµ ®Çu t. 4. C¬ së ph¸p lý vµ gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý t¹i tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu a) NghÞ quyÕt sè 16/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè tØnh, thµnh phè kh¸c trùc thuéc Trung ¬ng ®· t¹o c¬ së ph¸p lý quan träng vµ cÇn thiÕt cho thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung îng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi nghiÖn sau cai; b) Trong thùc tÕ, hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn cña tØnh cßn h¹n chÕ, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p míi ®Ó gi¶i quyÕt tÖ n¹n ma tuý vµ phßng, chèng t¸i nghiÖn cã hiÖu qu¶. Héi ®ång nh©n d©n Kho¸ III, Kú häp thø 6 tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu ®· ra NghÞ quyÕt sè 01/2002/NQ-H§ND ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2002 vÒ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 4 gi¶m, gåm: gi¶m téi ph¹m, gi¶m ma tuý, gi¶m tÖ n¹n m¹i d©m vµ gi¶m tai n¹n giao th«ng. §Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 16/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Quèc héi vµ NghÞ quyÕt sè 01/2002/NQ-H§ND ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2002 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh, Uû ban nh©n d©n tØnh ®· phª duyÖt dù ¸n ®Çu t c¬ së h¹ tÇng x©y dùng Trung t©m d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý t¹i huyÖn Méc Xuyªn víi tæng dù to¸n kho¶ng 97 tû ®ång vµ ®· ®Çu t x©y dùng giai ®o¹n I lµ 47 tû ®ång. §Ó thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng cña tØnh vÒ chèng t¸i nghiÖn cã hiÖu qu¶, gãp phÇn ng¨n chÆn t×nh tr¹ng gia t¨ng ngêi nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi nghiÖn sau cai trë vÒ céng ®ång t×m ®îc viÖc lµm æn ®Þnh chèng t¸i nghiÖn, Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu x©y dùng §Ò ¸n “ThÝ ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý t¹i tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu”. PhÇn thø hai néi dung ®Ò ¸n I. Môc tiªu, nhiÖm vô cña §Ò ¸n 1. Môc tiªu cña §Ò ¸n ThÝ ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý (trong §Ò ¸n nµy gäi t¾t lµ ngêi sau cai) ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi sau cai ®îc tiÕp tôc rÌn luyÖn nh©n c¸ch, häc n©ng cao v¨n ho¸, häc n©ng cao tay nghÒ, lao ®éng s¶n xuÊt trong m«i tr êng
 5. 5 thÝch hîp kh«ng cã ngêi nghiÖn ma tuý ®Ó chèng t¸i nghiÖn vµ chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ngêi sau cai khi trë vÒ céng ®ång s½n sµng tham gia lao ®éng, s¶n xuÊt, qua ®ã gióp hä tù kh¼ng ®Þnh b¶n th©n vµ ®ãng gãp lîi Ých cho x· héi; gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ m«i tr êng x· héi, ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi tÖ n¹n ma tuý, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng ch¬ng tr×nh 4 gi¶m trªn ®Þa bµn cña tØnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®em l¹i h¹nh phóc, yªn b×nh cho tõng gia ®×nh vµ céng ®ång. 2. NhiÖm vô cña §Ò ¸n Ph¸t huy hiÖu qu¶ ®· ®¹t ®îc trong giai ®o¹n cai nghiÖn tËp trung; thùc hiÖn viÖc tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm, ®¹o ®øc, ph¸p luËt cho ngêi sau cai, d¹y v¨n ho¸ Ýt nhÊt hÕt cÊp 2, d¹y ng¾n h¹n ®Ó cñng cè tay nghÒ cho nh÷ng nghÒ lao ®éng gi¶n ®¬n bËc 2/7, d¹y dµi h¹n ®Ó n©ng cao tay nghÒ cÊp chøng chØ bËc 3/7 cho nh÷ng nghÒ ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt, t¹o viÖc lµm ®Ó ngêi sau cai võa thùc hµnh nghÒ ®· häc võa tham gia lao ®éng s¶n xuÊt, hç trî kinh phÝ häc nghÒ vµ sinh ho¹t phÝ trong thêi gian qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®ång thêi chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó hoµ nhËp céng ®ång. Ii. tæng quan vÒ ph¬ng thøc tiÕp tôc qu¶n lý ngêi sau cai 1. Nguyªn t¾c chung a) ViÖc ®a ngêi sau cai vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn (sau ®©y gäi t¾t lµ c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm) ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc vËn ®éng, thuyÕt phôc hä tù nguyÖn tham gia lµ chÝnh. §èi víi nh÷ng ngêi cã nguy c¬ t¸i nghiÖn cao mµ kh«ng tù nguyÖn th× thùc hiÖn theo thñ tôc ® a ngêi sau cai vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 146/2004/N§- CP ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh thñ tôc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn ma tuý. b) Ngêi sau cai ®îc c¸ch ly khái m«i trêng ma tuý nhng kh«ng hoµn toµn t¸ch rêi céng ®ång x· héi. c) Thùc hiÖn ph¬ng thøc x· héi ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai. 2. §èi tîng ¸p dông §èi tîng ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai gåm: a) Ngêi ®· kÕt thóc thêi gian cai nghiÖn tËp trung t¹i c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 LuËt Phßng, chèng ma tuý mµ tù nguyÖn tham gia. b) Ngêi ®· kÕt thóc thêi gian cai nghiÖn tËp trung t¹i c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 LuËt Phßng, chèng ma tuý, tuy kh«ng tù nguyÖn nhng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao nÕu ®îc ®a trë l¹i céng ®ång.
 6. 6 c) Ngêi ®· cai nghiÖn ë c¸c c¬ së cai nghiÖn t nh©n hoÆc cai t¹i céng ®ång mµ tù nguyÖn tham gia. 3. Thñ tôc ph¸p lý ViÖc lËp hå s¬, xÐt duyÖt, quyÕt ®Þnh ®a ngêi sau cai vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 146/2004/N§-CP ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn ma tuý. 4. Thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm Thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý, gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn tõ 01 ®Õn 02 n¨m, tr êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ 03 n¨m. Thêi gian häc viªn tù ý bá c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian thùc hiÖn §Ò ¸n. NÕu ngêi sau cai cã nguyÖn väng ®Þnh c vµ lµm viÖc æn ®Þnh l©u dµi t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm hoÆc lµng nghÒ th× ® îc xem xÐt, gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh. 5. §iÒu kiÖn xem xÐt cho t¸i hoµ nhËp céng ®ång a) §èi víi ngêi nghiÖn ®· kÕt thóc thêi gian cai nghiÖn tËp trung t¹i c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña LuËt Phßng, chèng ma tuý. - Ngêi cai nghiÖn lÇn ®Çu cã nh©n th©n tèt, cã nghÒ nghiÖp æn ®Þnh hoÆc lµ häc sinh, sinh viªn, c«ng nh©n, viªn chøc cã nhiÒu cè g¾ng phÊn ®Êu häc tËp, rÌn luyÖn phôc håi nh©n c¸ch, thÓ lùc, cã tiÕn bé trong qu¸ tr×nh cai nghiÖn, ®îc gia ®×nh cam kÕt b¶o l·nh kh«ng t¸i nghiÖn, Uû ban nh©n d©n vµ tæ chøc ®oµn thÓ cÊp x· cam kÕt céng ®ång tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, kiÓm tra gi¸m s¸t, doanh nghiÖp cam kÕt b¶o l·nh tiÕp nhËn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi sau cai nghiÖn vµo lµm viÖc, häc tËp; - Ngêi bÞ m¾c bÖnh hiÓm nghÌo, ngêi bÞ bÖnh AIDS giai ®o¹n cuèi; cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ cÊp huyÖn; cÇn cã sù ch¨m sãc trùc tiÕp, thêng xuyªn cña gia ®×nh vµ gia ®×nh cã ®¬n xin b¶o l·nh cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·, phêng, thÞ trÊn n¬i ngêi ®ã c tró. b) §èi víi ngêi sau cai nghiÖn ma tuý ®· ®a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm - Ngêi ®· tham gia lao ®éng t×nh nguyÖn Ýt nhÊt 12 th¸ng trë lªn; cã nhiÒu cè g¾ng trong lao ®éng, häc tËp vµ rÌn luyÖn, thÓ hiÖn sù tiÕn bé nhiÒu mÆt, cã kh¶ n¨ng lao ®éng tèt; cã giÊy ®ång ý tiÕp nhËn cña tr êng häc hoÆc c¬ quan, ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¬n b¶o l·nh cña gia ®×nh xin cho con em trë vÒ gia ®×nh ®Ó tiÕp tôc ®i häc hoÆc ®i lµm, ® îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· x¸c nhËn; - C¸c trêng hîp ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 kho¶n a môc nµy. 6. C¸c ph¬ng thøc bè trÝ ngêi sau cai nghiÖn a) Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm
 7. 7 - Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i khu s¶n xuÊt trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; - Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i lµng nghÒ bªn c¹nh c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; - Bè trÝ viÖc lµm cho ngêi tù nguyÖn ë t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. b) Giíi thiÖu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai khi trë vÒ céng ®ång - Giíi thiÖu viÖc lµm t¹i c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thuéc tØnh; - Giíi thiÖu viÖc lµm t¹i c¸c ®éi lao ®éng t×nh nguyÖn; - Giíi thiÖu viÖc lµm t¹i c¸c hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt cña gia ®×nh. III. ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm 1. Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i khu s¶n xuÊt cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm a) §Çu t c¬ së h¹ tÇng cho khu s¶n xuÊt cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm: Uû ban nh©n d©n tØnh ®Çu t mét khu s¶n xuÊt trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, trong ®ã cã nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt víi c¸c ngµnh, nghÒ ®· d¹y, dù kiÕn nh sau: Ngµnh nghÒ Sè lao ®éng ®îc sö dông N¨m N¨m N¨m N¨m 2005 2006 2007 2008 Trång ®iÒu vµ s¶n xuÊt gièng c©y 100 150 200 200 trång Ch¨n nu«i heo, dª, ®µ ®iÓu 100 150 200 200 ChÕ biÕn h¶i s¶n, chÕ biÕn h¹t 100 250 300 300 ®iÒu May c«ng nghiÖp 150 250 300 300 L¾p r¸p hµng ®iÖn l¹nh, ®iÖn tö 50 100 100 200 ChÕ biÕn gç vµ ®å gç xuÊt khÈu 50 100 200 200 Tæng céng 550 1000 1300 1400 b) Gi¶i ph¸p ®Çu t vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm: - X©y dùng khu vùc s¶n xuÊt cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè b¶o ®¶m c¬ së h¹ tÇng cho s¶n xuÊt nh giao th«ng, ®iÖn níc, s©n b·i, nhµ kho, nhµ xëng s¶n xuÊt; - C¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm thu hót c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµo hç trî, ®Çu t, hîp t¸c s¶n xuÊt b»ng nhiÒu h×nh thøc nh: ®Çu t m¸y mãc, cung øng nguyªn liÖu gia c«ng c¸c mÆt hµng tiÓu
 8. 8 thñ c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, t¹o viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn; - C¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm c¨n cø vµo nghÒ nghiÖp, tay nghÒ cña ngêi sau cai nghiÖn ®· ®îc ®µo t¹o vµ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña c¸c khu lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó s¾p xÕp, bè trÝ ngêi sau cai nghiÖn tham gia lao ®éng s¶n xuÊt; - Ngêi sau cai nghiÖn lao ®éng, s¶n xuÊt ® îc hëng ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm theo hîp ®ång lao ®éng. 2. Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i lµng nghÒ bªn c¹nh c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm Ngêi sau cai nghiÖn nÕu cã nguyÖn väng tiÕp tôc lµm viÖc trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt th× ®îc bè trÝ lµm viÖc t¹i c¸c lµng nghÒ theo ph¬ng thøc: a) Lµng nghÒ bè trÝ c«ng viÖc vµ ký hîp ®ång víi ngêi sau cai nghiÖn b»ng h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng thêi vô, hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n hoÆc hîp ®ång gia c«ng… Lµng nghÒ n»m trong m¹ng l íi vÖ tinh cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. Ngêi sau cai nghiÖn ®îc gióp ®ì ®Ó ®Þnh c nÕu cã nguyÖn väng vµ chÞu sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ mäi mÆt sinh ho¹t gia ®×nh vµ x· héi. Dù tÝnh lµng nghÒ réng kho¶ng 300 ha, b¶o ®¶m ®ñ cho 5.000 nh©n khÈu sèng ®Þnh c. b) T¹i lµng nghÒ, Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh lËp mét sè trang tr¹i s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp gÇn khu vùc tró ®ãng cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ giao cho gi¸m ®èc c¬ së qu¶n lý ®Ó t¹o viÖc lµm cho nh÷ng ngêi sinh sèng ë lµng nghÒ vµo lµm viÖc. Dù kiÕn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 1.000 lao ®éng. 3. Bè trÝ viÖc lµm cho ngêi tù nguyÖn ë l¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm Ngêi sau cai nghiÖn ®îc tuyÓn vµo lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm theo h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng lµm nh©n viªn chuyªn m«n, nghiÖp vô. Ngêi ®îc tuyÓn chän ph¶i lµ ngêi cã nh©n th©n tèt, thùc sù tiÕn bé vÒ nh©n c¸ch, cã ®ñ søc khoÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi tiªu chuÈn cña chøc danh, c«ng viÖc ®îc giao. Dù kiÕn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho tõ 50 ®Õn 100 ngêi. iv. gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn khi trë vÒ céng ®ång 1. Giíi thiÖu viÖc lµm t¹i c¸c doanh nghiÖp do Uû ban nh©n d©n tØnh b¶o trî Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu cã chÝnh s¸ch thu hót c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, ®Çu t vèn vµo c¸c c¬ së cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng lµ häc viªn ®· tham gia §Ò ¸n d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm sau cai nghiÖn. Tuú theo tû lÖ vµ sè lao ®éng lµ ng êi sau cai nghiÖn ®îc tiÕp nhËn cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch u tiªn t¬ng øng.
 9. 9 Sau khi ®îc tuyÓn chän theo nghÒ nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña c¸c nhµ ®Çu t, ngêi sau cai nghiÖn sÏ ®îc nhËn vµo lµm viÖc vµ ®îc h- ëng ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch nh c«ng nh©n b×nh thêng. Dù kiÕn giíi thiÖu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 500 ®Õn 1000 lao ®éng. 2. Giíi thiÖu lµm viÖc t¹i c¸c ®éi lao ®éng t×nh nguyÖn cã tÝnh c¬ ®éng Ngêi sau cai nghiÖn ®îc giíi thiÖu vµo lµm viÖc t¹i c¸c ®éi lao ®éng t×nh nguyÖn cã tÝnh c¬ ®éng thuéc c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých hoÆc c¸c c«ng tr×nh cña huyÖn, thµnh phè, c¸c c«ng tr×nh quèc gia cÇn nhiÒu lao ®éng thñ c«ng. Dù kiÕn giíi thiÖu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kho¶ng 100 ®Õn 500 lao ®éng. 3. Giíi thiÖu viÖc lµm t¹i c¸c hîp t¸c x·, c¸c c¬ së s¶n xuÊt do gia ®×nh ngêi sau cai nghiÖn vµ c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thµnh lËp Gia ®×nh nh÷ng ngêi sau cai nghiÖn cã ®iÒu kiÖn vÒ vèn, kü thuËt, kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kinh doanh cã thÓ hîp t¸c víi nhau ®Ó thµnh lËp c¸c hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n…) hoÆc c¸c hîp t¸c x·, c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho con em m×nh vµ nh÷ng ngêi sau cai kh¸c cã viÖc lµm. Uû ban nh©n d©n tØnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hîp t¸c x·, c¸c c¬ së s¶n xuÊt nµy hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i cña Uû ban nh©n d©n tØnh. Dù kiÕn giíi thiÖu viÖc lµm cho kho¶ng 500 ngêi. v. gi¸o dôc ®¹o ®øc, ph¸p luËt, d¹y v¨n ho¸ cho ngêi sau cai 1. Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¸p luËt, ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n Tæ chøc d¹y vÒ ®¹o ®øc ph¸p luËt, ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ngêi sau cai nghiÖn theo ch¬ng tr×nh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh. Tuú theo sè lîng ngêi sau cai nghiÖn cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó bè trÝ gi¸o viªn d¹y ®¹o ®øc ph¸p luËt trong bé m¸y nh©n sù; sè gi¸o viªn nµy ®îc hëng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nh c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ cai nghiÖn. 2. D¹y v¨n ho¸ §Ó trë thµnh ngêi cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn hoµ nhËp céng ®ång, c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm tiÕp tôc d¹y v¨n ho¸ hÕt bËc trung häc c¬ së hoÆc trung häc phæ th«ng theo néi dung vµ ch ¬ng tr×nh phæ cËp cña quèc gia, nÕu häc viªn tham gia c¸c kú thi ®¹t kÕt qu¶ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh sÏ ®îc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cÊp giÊy chøng nhËn hoÆc b»ng tèt nghiÖp. Thêi gian d¹y v¨n ho¸ tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ sÏ d¹y theo h×nh thøc tËp trung hoÆc xen kÏ vµo thêi gian häc nghÒ vµ lao ®éng. §Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cho ngêi sau cai nghiÖn, Uû ban nh©n d©n tØnh chØ ®¹o c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm triÓn khai c¸c ch ¬ng tr×nh liªn kÕt víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¸c Trung t©m gi¸o dôc th êng xuyªn, c¸c trêng phæ th«ng cña x·, phêng, thÞ trÊn vµ Phßng gi¸o dôc cña huyÖn, thÞ x·, thµnh phè
 10. 10 n¬i tró ®ãng ®Ó tæ chøc c¸c líp d¹y v¨n ho¸ hoÆc båi d ìng kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cho gi¸o viªn. Uû ban nh©n d©n tØnh ®Çu t x©y dùng trêng líp, trang thiÕt bÞ, dông cô vµ cÊp kinh phÝ d¹y vµ häc v¨n ho¸ cho ngêi sau cai nghiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, bè trÝ gi¸o viªn d¹y v¨n ho¸ trong bé m¸y nh©n sù cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm hoÆc hîp ®ång víi gi¸o viªn cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o theo líp cÇn d¹y. Gi¸o viªn d¹y v¨n ho¸ trong biªn chÕ cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®îc hëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nh c¸n bé, viªn chøc trong ®¬n vÞ cai nghiÖn. vi. d¹y nghÒ cho ngêi sau cai nghiÖn 1. Ph¬ng ¸n d¹y nghÒ §Ó ngêi sau cai nghiÖn cã tay nghÒ phï hîp víi nhu cÇu sö dông lao ®éng cña x· héi, trªn c¬ së kÕt qu¶ häc nghÒ cña tõng ngêi trong qu¸ tr×nh cai nghiÖn, c«ng t¸c d¹y nghÒ ®îc tiÕp tôc tæ chøc theo ph¬ng thøc võa häc lý thuyÕt võa thùc hµnh, d¹y ®Ó cÊp chøng chØ cho sè ngµnh nghÒ ®¹t tr×nh ®é bËc 2/7 (kü thuËt n«ng nghiÖp, chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n, may c«ng nghiÖp víi thêi gian kho¶ng 12 th¸ng), ®µo t¹o dµi h¹n cÊp chøng chØ cho mét sè ngµnh nghÒ ®¹t tay nghÒ t¬ng ®¬ng bËc 3/7 (kü thuËt viªn tin häc, ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn l¹nh, ®iÖn tö, c¬ khÝ söa ch÷a, gß, tiÖn, hµn, rÌn, méc, x©y dùng). Thêi gian häc b×nh qu©n kho¶ng 24 th¸ng. C¨n cø vµo c¸c sè liÖu thèng kª vÒ tr×nh ®é häc vÊn, nghÒ nghiÖp chuyªn m«n cña ngêi sau cai nghiÖn vµ kh¶ n¨ng ®Çu t d¹y nghÒ cho ngêi sau cai nghiÖn, dù kiÕn sè lîng häc viªn vµ quy m« ®µo t¹o tõng nghÒ qua c¸c n¨m nh sau: NghÒ ®µo t¹o Ngêi sau cai nghiÖn ®îc ®µo t¹o N¨m N¨m N¨m N¨m 2005 2006 2007 2008 Ch¨n nu«i trång trät 100 200 300 100 ChÕ biÕn h¶i s¶n, chÕ biÕn h¹t 100 200 300 100 ®iÒu May c«ng nghiÖp 150 200 300 100 Kü thuËt viªn tin häc 50 100 200 100 C¬ khÝ söa ch÷a, tiÖn, gß, hµn, 50 100 100 100 rÌn §iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn l¹nh, 50 100 100 100 ®iÖn tö X©y dùng d©n dông 50 100 100 100 Méc d©n dông 50 100 100 100 Tæng céng 600 1100 1500 800 2. Gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c d¹y nghÒ
 11. 11 a) §Çu t x©y dùng ®ñ phßng häc lý thuyÕt vµ c¸c xëng thùc hµnh cho tõng nghÒ trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó ng êi sau cai nghiÖn kÕt hîp tèt gi÷a häc lý thuyÕt víi thùc hµnh tay nghÒ, gi÷a häc víi s¶n xuÊt ®Ó rÌn luyÖn tay nghÒ. b) ChØ ®¹o c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm tÝch cùc triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh liªn kÕt víi c¸c trêng d¹y nghÒ, c¸c trung t©m d¹y nghÒ cña huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ®ãng trªn ®Þa bµn ®Ó tæ chøc d¹y nghÒ, thi cÊp chøng chØ, ®èi víi nh÷ng ngµnh nghÒ phï hîp víi nhu cÇu sö dông lao ®éng cña x· héi vµ gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn khi trë vÒ céng ®ång. c) Ng©n s¸ch ®Çu t c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, dông cô, kinh phÝ d¹y vµ häc nghÒ phï hîp víi quy m« ®µo t¹o c¸c líp, c¸c ngµnh nghÒ cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng liªn kÕt gi÷a c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ d¹y nghÒ kh¸c. d) Bè trÝ ®ñ biªn chÕ gi¸o viªn d¹y nghÒ, ®ång thêi c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm båi dìng, sö dông sè nh©n viªn, ngêi sau cai nghiÖn cã tay nghÒ phèi hîp víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong vµ ngoµi c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó híng dÉn thùc hµnh. Gi¸o viªn d¹y nghÒ ®îc hëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi gi¸o viªn d¹y nghÒ, ®îc båi dìng kiÕn thøc s ph¹m vµ chuyªn m«n theo quy ®Þnh cña ngµnh gi¸o dôc. vii. chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn 1. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña ngêi sau cai nghiÖn a) QuyÒn lîi cña ngêi sau cai nghiÖn: - §îc bè trÝ chç ë phï hîp, b¶o ®¶m c¸c tiÖn nghi cÇn thiÕt; - §îc ®¨ng ký t¹m tró t¹i Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm tró ®ãng; - §îc häc v¨n ho¸, ®îc ®µo t¹o nghÒ theo kh¶ n¨ng vµ phï hîp víi nhu cÇu sö dông lao ®éng; - §îc tham gia sinh ho¹t trong c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi vµ c¸c tæ chøc x· héi kh¸c theo quy ®Þnh; - §îc ký hîp ®ång lao ®éng vµ h ëng thµnh qu¶ lao ®éng lµm ra, ®îc rót ng¾n thêi gian tËp trung hoÆc khen thëng khi cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong lao ®éng s¶n xuÊt, trong häc tËp vµ rÌn luyÖn; - §îc tiÕp th©n nh©n t¹i khu vùc dµnh riªng ngoµi giê lµm viÖc, sinh ho¹t vµ häc tËp theo quy ®Þnh cô thÓ cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; ®em theo ®å dïng c¸ nh©n, thùc phÈm, thuèc y tÕ… theo sù híng dÉn, kiÓm tra cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; - §îc gi¶i quyÕt vÒ phÐp khi gia ®×nh cã viÖc hiÕu, hû; ® îc cho vÒ gia ®×nh trong thêi gian sinh ®Î, nu«i con nhá (díi 36 th¸ng tuæi) hoÆc ch÷a bÖnh (cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ cÊp huyÖn trë lªn), bÖnh nÆng ®îc b¶o l·nh ®i bÖnh viÖn ®Ó ®iÒu trÞ;
 12. 12 - Khi hÕt thêi gian cña giai ®o¹n II ® îc cÊp giÊy chøng nhËn hoµn thµnh giai ®o¹n II sau cai nghiÖn, ®îc cÊp b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn tay nghÒ nÕu ®¹t yªu cÇu sau kú thi hoÆc kiÓm tra; ® îc xem xÐt ®Ò b¹t vµo c¸c chøc vô cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh vµ cã nguyÖn väng ë l¹i l©u dµi. b) NghÜa vô cña ngêi sau cai nghiÖn: - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt, néi quy lao ®éng vµ sinh ho¹t cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; - TÝch cùc tham gia lao ®éng s¶n xuÊt, hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng, khèi lîng, chÊt lîng c«ng viÖc ®îc giao. Häc tËp, tham gia phong trµo v¨n thÓ mü vµ c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn thÓ; - TÝch cùc tham gia c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng bµi trõ ma tuý, bµi trõ tÖ n¹n x· héi; ph¶n ¸nh víi ngêi cã tr¸ch nhiÖm ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn mäi biÓu hiÖn vµ hµnh vi tiªu cùc, nhÊt lµ hµnh vi sö dông, mua b¸n, tµng tr÷ ma tuý v.v… t¹i n¬i häc tËp, lµm viÖc vµ n¬i c tró, nh»m gãp phÇn x©y dùng m«i trêng sinh ho¹t vµ lµm viÖc lµnh m¹nh, chèng t¸i nghiÖn. 2. ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn a) Giai ®o¹n häc v¨n ho¸, häc nghÒ: T¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, trong 12 th¸ng häc nghÒ vµ lao ®éng cha ®ñ tiÒn ¨n, ngêi sau cai ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, trî cÊp mét sè kho¶n sinh ho¹t phÝ (bao gåm: tiÒn ¨n, chi phÝ häc v¨n ho¸, häc nghÒ, vËt dông c¸ nh©n vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n thÓ) vËn dông theo Th«ng t sè 13/2004/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 cña liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp vµ chÕ ®é trî cÊp ®èi víi ngêi b¸n d©m, ngêi nghiÖn ma tuý. b) Giai ®o¹n tham gia lao ®éng s¶n xuÊt: - Ngêi sau cai nghiÖn tham gia lao ®éng s¶n xuÊt, ®îc ký hîp ®ång lao ®éng theo tho¶ thuËn víi Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp sinh ho¹t phÝ vËn dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 13/2004/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 ®îc göi tiÒn tiÕt kiÖm cña m×nh t¹i ®¬n vÞ qu¶n lý tËp trung sau khi ®· trõ c¸c kho¶n ®ãng gãp sinh ho¹t phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh; - Gia ®×nh ngêi sau cai nghiÖn cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp c¸c kho¶n vÒ chi phÝ y tÕ, ®iÖn níc, vÖ sinh vµ tiÒn ¨n (ngoµi thêi gian 12 th¸ng ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, trî cÊp sinh ho¹t phÝ), nÕu ngêi sau cai kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng ®Ó bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ trong thêi gian.ë c¬ së qu¶n lý d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. Møc ®ãng gãp cô thÓ do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh trªn nguyªn t¾c b¶o ®¶m ®ñ chi phÝ, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng; - §èi víi nh÷ng ngêi do søc khoÎ yÕu kh«ng ®¶m b¶o giê c«ng, ngµy c«ng trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng lao ®éng kh«ng thÓ bï ®¾p ®îc chi phÝ sinh ho¹t mµ gia ®×nh khã kh¨n cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ngêi ®ã c tró th× Uû ban nh©n d©n tØnh sÏ xem xÐt hç trî sinh ho¹t phÝ cho thêi gian ngêi ®ã ë t¹i c¬ së;
 13. 13 - Nh÷ng ngêi nhiÔm HIV/AIDS khi søc khoÎ yÕu kh«ng thÓ lao ®éng hoÆc ®· chuyÓn sang giai ®o¹n AIDS th× bè trÝ n¬i ¨n, ë, sinh ho¹t t¹i khu riªng biÖt vµ ®îc trî cÊp 100% sinh ho¹t phÝ. 3. Khen thëng vµ kû luËt a) Ngêi sau cai nghiÖn nÕu chÊp hµnh tèt quy chÕ vµ néi quy cña ®¬n vÞ, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao th× tuú theo thµnh tÝch ®îc Gi¸m ®èc c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm xÐt khen thëng theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh. b) Ngêi sau cai nghiÖn nÕu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh qu¶n lý cña ®¬n vÞ hoÆc ph¸p luËt th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc lËp hå s¬ ®Ò nghÞ truy tè theo quy ®Þnh cña Bé luËt H×nh sù. Trêng hîp ngêi sau cai nghiÖn tù ý rêi bá c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm th× ®¬n vÞ th«ng b¸o vÒ Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ngêi ®ã c tró ®Ó vËn ®éng vµ phèi hîp ®a ngêi ®ã trë l¹i c¬ së. Sau khi ®· vËn ®éng, thuyÕt phôc mµ ngêi ®ã kh«ng tù nguyÖn trë l¹i c¬ së vÉn tiÕp tôc bá trèn th× c¬ quan c«ng an ¸p dông biÖn ph¸p truy t×m vµ tæ chøc ® a vÒ c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 146/2004/N§- CP ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn ma tuý. c) Trêng hîp ngêi sau cai l¹i t¸i nghiÖn trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm th× lËp hå s¬ giao cho c¬ quan c«ng an ®Ó truy tè theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 199 Bé luËt H×nh sù. 4. Gi¶i quyÕt trêng hîp ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh bÞ tai n¹n lao ®éng, bÞ chÕt a) Trêng hîp ngêi sau cai nghiÖn t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm bÞ tai n¹n lao ®éng th× c¬ së ph¶i tæ chøc cøu ch÷a kÞp thêi vµ chuyÓn ®Õn bÖnh viÖn khi cÇn thiÕt; ®ång thêi lµm c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Trong thêi gian thùc hiÖn §Ò ¸n qu¶n lý d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, nÕu ngêi sau cai bÞ chÕt th× Ban Gi¸m ®èc c¬ së ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n, c¬ quan y tÕ gÇn nhÊt ®Õn lËp biªn b¶n x¸c nhËn nguyªn nh©n chÕt. Trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¸p y; ®ång thêi, th«ng b¸o cho th©n nh©n ng êi chÕt biÕt ®Ó mai t¸ng. Trong trêng hîp ngêi chÕt kh«ng cã th©n nh©n hoÆc th©n nh©n kh«ng ®Õn trong vßng 24 giê th× Ban Gi¸m ®èc c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc mai t¸ng, chi tr¶ gi¸m ®Þnh ph¸p y vµ chi phÝ mai t¸ng do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn a) Nguån ng©n s¸ch cña tØnh. b) Nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc trong níc vµ níc ngoµi. c) Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. d) Nguån ®ãng gãp cña c¸ nh©n hoÆc gia ®×nh cña ®èi t îng sau cai nghiÖn.
 14. 14 PhÇn thø ba gi¶i ph¸p vµ tæ chøc thùc hiÖn I. C¸c gi¶i ph¸p 1. Gi¶i ph¸p thu gom ngêi nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn tØnh §Ó gi¶m mét c¸ch triÖt ®Ó ngêi nghiÖn trªn ®Þa bµn cña tØnh, ngay sau khi §Ò ¸n ®îc triÓn khai, Uû ban nh©n d©n tØnh tËp trung chØ ®¹o thu gom ngêi nghiÖn ma tuý ®Ó tæ chøc cai nghiÖn. Sè ngêi nghiÖn cÇn cai kho¶ng tõ 1.500 ®Õn 2.000 ngêi. V× vËy, sè ngêi nghiÖn ®a vµo Trung t©m d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2008 dù kiÕn lµ tõ 1.000 ®Õn kho¶ng 2.000 ngêi, trong ®ã mçi n¨m cã kho¶ng 300 - 400 ng êi vµo Trung t©m. §ång thêi, mçi n¨m cã tõ 300 ®Õn 400 ng êi ra khái c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm th× ®Õn n¨m 2008 (n¨m hÕt thêi h¹n Quèc héi cho phÐp thùc hiÖn thÝ ®iÓm) th× c¸c c¬ së nµy vÉn ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cho c«ng t¸c d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm tËp trung cho 2000 ngêi sau cai nghiÖn. 2. Phèi hîp tèt c«ng t¸c cai nghiÖn víi c«ng t¸c d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn Uû ban nh©n d©n tØnh chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ cai nghiÖn lµm tèt viÖc tæ chøc d¹y nghÒ cho ngêi nghiÖn ma tuý trong thêi gian cai nghiÖn theo nh÷ng ngµnh nghÒ do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh phï hîp víi nhu cÇu d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cña giai ®o¹n tiÕp tôc qu¶n lý gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ cai nghiÖn tæ chøc lËp hå s¬ vµ thñ tôc bµn giao nh÷ng ngêi sau cai nghiÖn chuyÓn sang giai ®o¹n II (giai ®o¹n d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm) theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 146/2004/N§-CP ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn ma tuý. 3. §Çu t c¬ së vËt chÊt ®Ó qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ë c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm Uû ban nh©n d©n tØnh x¸c ®Þnh c¬ së vËt chÊt cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ph¶i cã quy m« lín, b¶o ®¶m cho viÖc qu¶n lý, ¨n, ë, sinh ho¹t, häc tËp, lao ®éng vµ vui ch¬i gi¶i trÝ, trong ®ã ph¶i cã khu x ëng, trêng ®Ó d¹y v¨n ho¸, d¹y nghÒ, lao ®éng s¶n xuÊt cã nhiÒu ngµnh nghÒ ®¸p øng yªu cÇu võa d¹y v¨n ho¸, d¹y nghÒ võa thùc hµnh vµ lao ®éng s¶n xuÊt. Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu ®· phª duyÖt dù ¸n ®Çu t víi tæng kinh phÝ kho¶ng 97 tû ®ång x©y dùng toµn bé c¬ së h¹ tÇng cho c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ma tuý cña tØnh ë huyÖn Xuyªn Méc (hiÖn t¹i ®· ®Çu t 47 tû ®ång thùc hiÖn giai ®o¹n I x©y dùng toµn bé khu vùc ¨n, ë sinh ho¹t cho ngêi sau cai nghiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 5127/Q§-UB ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Uû ban nh©n d©n tØnh), tríc m¾t c¬ së ®îc giao 117,25 ha ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng b¶o ®¶m ®ñ ®iÒu kiÖn qu¶n lý gi¸o dôc, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 2.000 ngêi sau cai nghiÖn, trong ®ã bao gåm c¶ khu vui ch¬i gi¶i trÝ,
 15. 15 khu th¬ng m¹i dÞch vô, khu thÓ dôc, thÓ thao, tr¹m y tÕ, c«ng viªn c©y xanh... Sau nµy sÏ giao thªm kho¶ng 300 ha n÷a ®Ó lËp lµng nghÒ vµ c¸c c¬ së vËt chÊt vµ khu tËp thÓ c«ng nh©n, viªn chøc cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. 4. §Çu t nh©n lùc cho c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm C«ng t¸c qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn rÊt nÆng nÒ vµ phøc t¹p nh c«ng t¸c qu¶n lý cai nghiÖn cho ngêi nghiÖn, do vËy tæ chøc bé m¸y vµ nh©n lùc cña c¬ së ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) VÒ nh©n sù vµ tæ chøc bé m¸y: C¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cña tØnh, tæ chøc bé m¸y ®Þnh møc nh©n sù ®îc vËn dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2002/TTLB- BL§TBXH-BTCCBCP cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 2002 h íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y vµ nh©n sù, chÝnh s¸ch c¸n bé ë ®Þa ph¬ng. b) VÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc: C¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc cña c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®îc hëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng nh c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc lµm viÖc t¹i c¸c trung t©m Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi. c) Nguån c¸n bé qu¶n lý: - TuyÓn chän tõ ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã cña ngµnh Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cña tØnh; - Thu hót con em cña tØnh tõ c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung cÊp; - TiÕp nhËn bé ®éi, c«ng an xuÊt ngò, chuyÓn ngµnh trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cña tØnh. d) §µo t¹o båi dìng c¸n bé: C¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh sÏ phèi hîp víi c¸c tr êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu, c¬ quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Ó x©y dùng néi dung, ch¬ng tr×nh vµ tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, båi dìng vÒ lý luËn chÝnh trÞ, ph¸p luËt, chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kü n¨ng c«ng t¸c cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc ngêi sau cai nghiÖn. 5. Vèn ®Çu t vµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t s¶n xuÊt gi¶i quyÕt viÖc lµm a) Vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm: - Vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp; Uû ban nh©n d©n tØnh ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu lao ®éng s¶n xuÊt cã nhiÒu ngµnh nghÒ, gåm c¸c h¹ng môc thiÕt yÕu nh: nhµ xëng, nhµ kho, s©n b·i, ®iÖn, níc, giao th«ng... ®Ó thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp liªn kÕt, hîp t¸c s¶n xuÊt. Ngoµi ra, c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn cã thÓ lËp c¸c dù ¸n s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, vay vèn ®Ó tæ chøc thùc hiÖn;
 16. 16 - Vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, ch¨n nu«i; Uû ban nh©n d©n tØnh ®Çu t c¬ së vËt chÊt ®Ó x©y dùng n«ng tr¹i, ®iÖn, níc, giao th«ng v.v... c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm lËp dù ¸n s¶n xuÊt trång trät, ch¨n nu«i vµ thu hót c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t hoÆc vay vèn u ®·i ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. b) Vèn ®Çu t vµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t s¶n xuÊt gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn tõ céng ®ång: Uû ban nh©n d©n tØnh sÏ cã chÝnh s¸ch thu hót, u ®·i ®Æc biÖt nh»m khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®Çu t vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó s¶n xuÊt hoÆc nhËn ngêi sau cai nghiÖn vµo lµm viÖc khi hä trë vÒ céng ®ång vÉn phï hîp víi kh¶ n¨ng lao ®éng vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nh giao ®Êt, nhµ xëng, u tiªn vay vèn, t¹o ®iÒu kiÖn tiªu thô s¶n phÈm...). 6. §¶m b¶o trËt tù an toµn t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i c¸c lµng nghÒ a) Ngêi sau cai nghiÖn ®îc c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®¨ng ký t¹m tró cã thêi h¹n t¹i ®Þa ph¬ng n¬i tró ®ãng, ®îc xem xÐt ®Ò nghÞ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cho nhËp khÈu t¹i x·, phêng, thÞ trÊn n¬i lµng nghÒ tró ®ãng. b) C«ng an tØnh cã tr¸ch nhiÖm gióp c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm x©y dùng ph¬ng ¸n b¶o vÖ, ®Æc biÖt chó ý c«ng t¸c phßng, chèng thÈm lËu ma tuý, híng dÉn c¸c c¬ së gi¶i quyÕt viÖc lµm x©y dùng, bæ sung ph ¬ng ¸n b¶o vÖ. TÊt c¶ nh÷ng c¬ së nµy ®Òu ph¶i cñng cè hoÆc thiÕt lËp mèi quan hÖ phèi hîp chÆt chÏ víi lùc lîng c«ng an ®Þa ph¬ng n¬i tró ®ãng. c) C¬ së d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¸c lµng nghÒ ph¶i ®µo t¹o vµ tËp huÊn cho lùc lîng b¶o vÖ, båi dìng nghiÖp vô nh»m ng¨n chÆn nh÷ng tiªu cùc cã thÓ x¶y ra t¹i c¸c c¬ së gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai ngoµi x· héi vµ trong c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. 7. Thanh tra, kiÓm tra c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¸c c¬ së gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i c¸c lµng nghÒ C¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n cña ®¬n vÞ qu¶n lý d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng- êi sau cai nghiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu c¸n bé, viªn chøc vµ ng êi lao ®éng, ngêi sau cai nghiÖn vµ th©n nh©n cña ngêi ®ã vi ph¹m ph¸p luËt, néi quy, quy chÕ cña c¬ së th× tïy theo tõng trêng hîp vi ph¹m ®Ó tiÕn hµnh xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8. VÒ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c a) §Èy m¹nh phong trµo quÇn chóng tham gia ph¸t hiÖn, tè gi¸c téi ph¹m ma tóy, ngêi nghiÖn ma tuý vµ t¨ng cêng ®Êu tranh, xö lý bän téi ph¹m ma tóy, gi¶m dÇn vµ triÖt tiªu c¸c nguån cung cÊp ma tóy lµm cho m«i tr êng sèng cña nh©n d©n trong tØnh ngµy cµng lµnh m¹nh. b) Trang bÞ ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, ®Çu t d¹y nghÒ t¹o viÖc lµm mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Ó lÊy ®ã lµm mét c¸ch thùc tÕ tæ chøc th«ng tin tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé; vËn ®éng ngêi nghiÖn vµ
 17. 17 gia ®×nh cña ngêi nghiÖn hëng øng vµ tù nguyÖn ®a ngêi nghiÖn vµo cai nghiÖn, häc nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm sau cai nghiÖn. c) G¾n viÖc x©y dùng x·, phêng, thÞ trÊn kh«ng cã téi ph¹m ma tuý vµ ngêi nghiÖn hoÆc t¸i nghiÖn ma tuý víi cuéc vËn ®éng ''Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa''; tæ chøc giíi thiÖu vµ nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn x·, phêng, thÞ trÊn, c¬ quan, ®¬n vÞ kh«ng cã téi ph¹m ma tóy vµ ngêi nghiÖn ma tóy. II. tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn §Ò ¸n Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn §Ò ¸n sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt a) Tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn s©u réng trong mäi tÇng líp nh©n d©n vÒ chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi ngêi sau cai nghiÖn nh»m t¹o sù ®ång thuËn vµ tÝch cùc hëng øng, tham gia cña nh©n d©n trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. b) ChØ ®¹o Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp huy ®éng lùc lîng vµ tiÒm n¨ng cña tØnh ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ §Ò ¸n d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi sau cai nghiÖn ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. c) Thêng xuyªn theo dâi, tæng hîp, n¾m ch¾c t×nh h×nh, xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, rót kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña §Ò ¸n. d) ChØ ®¹o vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm phèi hîp cña c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n. 2. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn §Ò ¸n a) N¨m 2005 Uû ban nh©n d©n tØnh tËp trung ®Çu t ®Ó hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c d¹y nghÒ vµ tæ chøc s¶n xuÊt; æn ®Þnh bé m¸y tæ chøc, c¸n bé cho c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó khi §Ò ¸n ® îc phª duyÖt sÏ b¾t ®Çu triÓn khai thùc hiÖn ngay. b) §Ò ¸n thÝ ®iÓm nµy ®îc thùc hiÖn trong thêi gian NghÞ quyÕt sè 16/2003/QH11 cña Quèc héi cho phÐp. Hµng n¨m, Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm tæng kÕt viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n, b¸o c¸o ChÝnh phñ ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Quèc héi. ViÖc x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn §Ò ¸n nh»m chñ ®éng tÝch cùc phßng ngõa, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng t¸i nghiÖn ma tóy, gi¶m ngêi nghiÖn ma tóy míi, gi¶m téi ph¹m ma tóy, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi vµ téi ph¹m kh¸c gãp phÇn lµm trong s¹ch m«i trêng x· héi, b¶o ®¶m trËt tù an toµn x· héi, gi÷ v÷ng æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ, t¹o m«i trêng thuËn lîi thu hót ®Çu t vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu.
Đồng bộ tài khoản