Quyết định 189/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định 189/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 189/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 189/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  189/1998/Q§­T T g n g µ y 28  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c b¸n  Ö t th ù  bi t¹i µ nh p h è  H µ   é i  th N Th ñ   ë ng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng7  ng 05    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ  ;   nh ë X Ðt    Þ   ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi  nh d th ph H N (c«ng  v¨n  è  s 991/§A­   µy  thµnh  n¨m  UB ng 18  4  1998) vµ  ña    c Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   ¬v chÝnh  s¸ch  µ    µ  t    nh ë v ®Ê ë (c«ng v¨n  è  s 18/TTr­BC§­QLN   µy  th¸ng 5   ng 19    n¨m 1998), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Cho  Ðp  û   ph U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi ® îcb¸n  Öt nh d th ph H N     bi   thù thuéc së  ÷u  µ   íc(trõc¸cbiÖtthù thuéc diÖn      h Nh n            kh«ng  do  µnh  è  b¸n  th ph quy  nh)  ®Þ cho    i t ng ®ang      îp ph¸p,theo  ng    c¸c®è  î   ë thuªh     ®ó c¸cquy  nh  ¹ ®Þ ti  NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng7  ng 05    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua    b¸n vµ kinhdoanh  µ      nh ë (sau ®©y  äilµNghÞ   nh  è    g    ®Þ s 61/CP). §i Ò u        Ötthù (gåm    µ  µ    t)quy  nh    2. Gi¸b¸n bi     gi¸nh v gi¸®Ê   ®Þ nh sau: 1.Gi¸nhµ:    a) Gi¸b¸n ng«ibiÖtthù ¸p dông             theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t i ®Þ s 61/CP.   Trong  êng  îp  tr h trong khu«n    ña  Öt thù  ã      viªnc bi   c c¸c ng«inhµ    kh¸c thuéc  ë    s h÷u  µ   ícth×    ÷ng  Nh n   gi¸nh ng«inhµ  µy  Ýnh    nt theo    ña  Êp  µ ¬ng    gi¸c c nh t øng quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ t i ®Þ 61/CP. b) §èivíi      ng«ibiÖtthù cã  Òu  é    Ýnh        nhi h ë (t theo  è  é  ã  îp ®ång    shch  thuª nhµ  éc së  ÷u  µ   ícvµ  è  é  ang  ö  ông  µ  éc së  ÷u  thu   h Nh n   s h ® sd nh thu   h kh¸c)cã    diÖn  Ých  ö  ông  t sd chung    µnh  (nh h lang,cÇu    thang..   × gi¸cña  Çn  Ön  . th     ) ph di tÝch  µy  îc ph©n    n ®  bæ cho    é  ö  ông  c¸c h s d chung theo  û lÖ  Ön  Ých  ö  t   di t s dông  µ  ña  çi hé. nh c m   c) §èivíi      ng«ibiÖtthù cã  Òu  é    Ýnh        nhi h ë (t theo  è  é  ã  îp ®ång    shch  thuª nhµ  éc së  ÷u  µ   ícvµ  è  é  ang  ö  ông  µ  éc së  ÷u  thu   h Nh n   s h ® sd nh thu   h kh¸c)cã    c¸c diÖn  Ých    t kh«ng  Ën  î(gara,tÇng  Ç m,  thu l  i   h phßng  Ðp, tÇng  öng ¸p m¸i) x  l      th×      Çn  Ön  Ých  µy  îcgi¶m  íimøc  gi¸c¸c ph di t n ®  v  gi¶m  èi®a  t   kh«ng    qu¸ 50%   gi¸h¹ng  Ötthù ®ã.    bi     Giao  cho  û   U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi quy  nh   nh d th ph H N   ®Þ cô  Ó  Öc  th vi gi¶m    µy. gi¸n 2.Gi¸®Êt:     
  2. 2 a) Ph Çn  Ön  Ých  t  Ó  diÖn  Ých  t  ©y  ùng  µ  Òu  Çng    di t ®Ê (k c¶  t ®Ê x d nh nhi t cã  Òu  é  ) trong ®Þnh  nhi h ë     møc  t    thµnh  è  ®Ê ë do  ph quy  nh  ®Þ cho  çi  é  ­ m h® îctÝnh    b»ng  40%     t  thµnh  è  gi¸®Ê do  ph quy  nh  ®Þ theo  khung    ña  Ýnh  gi¸c Ch phñ. §èi víiphÇn  Ön  Ých  t  ît®Þnh       di t ®Ê v   møc   t  thµnh  è  ®Ê do  ph quy  nh   ®Þ cho  çi  é  îctÝnh  m h®  b»ng 100%     t  thµnh  è  gi¸®Ê do  ph quy  nh  ®Þ theo khung  gi¸cña  Ýnh  ñ.   Ch ph b) DiÖn  Ých  t    Ýnh  Òn sö  ông  t  ña  çi hé    t ®Ê ®Ó t ti   d ®Ê c m   bao  å m: g ­DiÖn  Ých  t  ö  ông    t ®Ê s d riªngkh«ng  ã    c tranhchÊp;   ­ DiÖn  Ých  t  ©y  ùng  µ  Òu  Çng  ã  Òu  é    ∙  îcph©n    t ®Ê x d nh nhi t c nhi h ë ® ®   bæ  cho    é  c¸c h theo  Ön  Ých  ö  ông  µ  ña  çi  é ¬ng  di t sd nh c m h t øng  íih Ö   è  v  s tÇng quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 61/CP. ­ DiÖn  Ých  t  ö  ông    t ®Ê s d chung  trong khu«n    ña  Ötthù ® îcph©n    viªnc bi       bæ  cho    é  ö  ông  c¸c h s d chung  Ýnh  (t theo  è  é  ã  îp  ng  s h c h ®å thuªnhµ  éc    thu së  ÷u  µ   ícvµ  è  é  ang  ö  ông  µ  éc së  ÷u  h Nh n   s h ® sd nh thu   h kh¸c).  Giao  û     U ban nh©n  ©n  µnh  è  µ   éi  d th ph H N quy  nh   ô  Ó  Öc  ©n    Çn  Ön  ®Þ c th vi ph bæ ph di tÝch  t  µy  ®Ê n cho  ïhîp víi iÒu  Ön  ùc tÕ. ph      ® ki th   c) ViÖc  Ýnh  Òn sö  ông  t  ña  çi  é  ùc hiÖn  õ phÇn  Ön  Ých    t ti   d ®Ê c m h th   t  di t ®Êt  ©y  ùng  xd ng«inhµ  Òu  Çng  ã  Òu  é    ícråi®Õ n     Çn  Ön    nhi t c nhi h ë tr     c¸cph di tÝch  kh¸c. 3. C¸c  Õ     Ôn    ch ®é mi gi¶m theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h trong chÝnh    s¸ch  b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang  nh ë thu s h Nh n   ng   thuªcòng  îc ¸p  ông    ® d trong  viÖc  biÖtthù quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. b¸n     ®Þ t i ®Þ n §i Ò u    û   3. U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi cã  nh d th ph H N   tr¸chnhiÖ m:   1. §èi víibiÖt thù  ã  Ön  Ých  Ên  Õm,  ©y  ùng         c di t l chi x d kh«ng  Ðp,    ph sai phÐp trong khu«n    ña  Ötthù,hoÆc   ã    viªnc bi     c tranh chÊp  ×    th ph¶itiÕn hµnh      ®iÒu    tra,xem  Ðt,ph©n  ¹ vµ  ö  ýtheo quy  nh  Ön  µnh  íckhib¸n. x  lo i x l       ®Þ hi h tr     2. Quy  nh  Öc    ®Þ vi qu¶n  ý,sö  ông, c¶it¹o,chØnh  l  d     trang biÖt thù        sau khi b¸n, b¶o  ¶m   ï  îp      ® ph h quy  ¹ch, kiÕn  óc,c¶nh  ho   tr   quan, m«i  êng  ña    tr c thµnh  è. ph 3. C¨n  vµo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  µnh  è,lËp  ù    ©y  ùng      cø  ® ki c th c th ph   d ¸n x d c¸c khu  µ    µ  ã  Õ   ¹ch,biÖn  nh ë v c k ho   ph¸p  Ých  îp ®Ó     th h  dichuyÓn    é  ang    c¸c h ® ë trong c¸cbiÖtthù thuéc diÖn          kh«ng  nh»m   b¸n  khaith¸c, ö  ông  ã  Öu       d s c hi qu¶ h¬n. 4. C¨n  vµo      cø  c¸c quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy,lÊy ý  Õn  ña    é,  ®Þ ti   ®Þ n     ki c c¸c B ngµnh  ªnquan    li   gi¶iquyÕt  ÷ng  íng  ¾ c   nh v m ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn cho  ïhîp víi iÒu  Ön  ùc tÕ;tæ  ph       ® ki th     chøc  ùc hiÖn  ét  th   m c¸ch chÆt  Ï;   ch   ®Þnh  ú  k b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c¸o Th t   ph v Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t    Õt    ë v ®Ê ë k qu¶  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4. Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖm     theo  âi,®«n  c  Öc  ùc d  ®è vi th   hiÖn  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  × nh.   vc m
  3. 3 §i Ò u 5. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 6.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,Trëng  nh d th ph H N   Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t  , Bé   ëng  é   ©y  ùng,   ë v ®Ê ë   tr BX d   Bé   ëng  é   µi chÝnh, Tæng   ôc  ëng  tr BT    c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh, Trëng    c§ ch   ban Ban  Ët    Ýnh  ñ  µ  ñ  ëng    ¬  V gi¸Ch ph v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản