Quyết định 189/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 189/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 189/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 189/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 189/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 189/2000/Q -BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V TI N THUÊ T, M T NƯ C, M T BI N ÁP D NG I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t u tư nư c ngoài ngày 11/12/1996 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09/6/2000; Căn c Lu t t ai và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 24/2000/N - CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Qu n lý công s n, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v ti n thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 179/1998/Q -BTC ngày 24/2/1998 và Thông tư s 81/1999/TT-BTC ngày 30/6/1999 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n Quy t nh này. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 2. B N QUY NNH V TI N THUÊ T, M T NƯ C, M T BI N ÁP D NG I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 189 /2000/Q - BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) i u 1. i tư ng ph i tr ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n. Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh (dư i ây g i là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t, m t nư c, m t bi n (g i chung là thuê t) s d ng th c hi n d án u ph i tr ti n thuê t theo B n quy nh này. i u 2. i tư ng không ph i tr ti n thuê t. 1. Doanh nghi p liên doanh, các bên nư c ngoài không ph i tr ti n thuê t trong các trư ng h p sau: - Các doanh nghi p liên doanh mà bên Vi t Nam góp v n b ng ti n thuê t; - H p ng h p tác kinh doanh theo hình th c chia s n phNm, mà ti n thuê t ã ư c tính g p vào ph n s n phNm ư c chia cho bên Vi t Nam. - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không tr c ti p thuê t c a Nhà nư c mà thuê nhà xư ng, văn phòng, nhà kho ho c thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng c a các t ch c kinh t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép cho thuê l i t. 2. Bên Vi t Nam tham gia liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh có trách nhi m xác nh v n góp liên doanh b ng ti n thuê t theo quy nh c a Quy t nh này. i u 3. ơn giá thuê t, m t nư c, m t bi n: 1. t t i các ô th : 1.1 t ô th là t n i thành ph , n i th xã, th tr n theo qui nh t i i u 55 Lu t t ai. Giá cho thuê t ô th qui nh như sau: ơn v tính: USD/m2/năm Nhóm ô th M c giá t i thi u M c giá t i a Nhóm 1: 1,00 12,00 Nhóm 2: 0,80 9,60 Nhóm 3: 0,60 7,20 Nhóm 4: 0,35 4,20
 3. Nhóm 5: 0,18 2,16 (Danh m c các nhóm ô th theo Ph l c I a ính kèm) 1.2. i v i ô th thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, giá thuê t ư c xác nh b ng 50% m c quy nh t i kho n 1.1 i u này; Riêng i v i th tr n thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, giá thuê t ư c áp d ng m c t i thi u c a khung giá qui nh t i kho n 1.1 i u này, không tính các h s . a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn qui nh t i M c A, M c B Ph n III Ph l c Ib v Danh m c a bàn khuy n khích u tư ( ính kèm B n qui nh). 1.3. ơn giá thuê t ô th ư c xác nh như sau: ơn giá thuê = M c giá t i thi u x H s x H s x H s t 1 năm k tc u ngành (USD/m2/năm) quy nh cho v trí h t ng ngh t ng nhóm ô th (USD/m2/năm) Các h s ư c xác nh như sau: a- H s v trí ( a i m): - V trí 1 có h s là 4: áp d ng cho t có m t ti n ti p giáp v i ư ng ph chính c a ô th , u m i giao thông trong n i ô th , r t thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, sinh ho t, có kh năng sinh l i cao nh t, có giá t th c t cao nh t; - V trí 2 có h s là 3: áp d ng cho t có m t ti n không ti p giáp v i ư ng ph chính ho c t thu c ngõ ph tr c ti p n i v i ư ng ph chính, thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t và có kh năng sinh l i kém v trí 1, có giá t th c t th p hơn giá t th c t c a v trí 1; - V trí 3 có h s là 2: áp d ng cho t có m t ti n không ti p giáp v i ư ng ph , tương i thu n l i i v i các ho t ng s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và có kh năng sinh l i kém v trí 2, có giá t th c t th p và th p hơn giá t th c t c a v trí 2; - V trí 4 có h s là 1: áp d ng cho t không có m t nào ti p giáp v i ư ng ph , ngõ ph , kém thu n l i i v i các ho t ng s n xu t, kinh doanh, sinh ho t, có giá t th p nh t trong ô th . Căn c vào qui nh trên ây, tuỳ c i m c a t ng ô th , khi xác nh ơn giá thuê t i v i nh ng lô t có tiêu chuNn n m gi a 2 v trí, thì ư c v n d ng h s trong kho ng gi a 2 v trí ó.
 4. b- H s k t c u h t ng: - H s 2 áp d ng cho lô t có các i u ki n sau: + Giao thông thu n l i; + Có công trình c p i n g n nơi th c hi n d án, có th áp ng ư c nhu c u c a d án; + Có h th ng c p nư c g n hàng rào công trình có th s d ng ư c cho d án. - H s 1,7 áp d ng cho lô t thi u m t trong các i u ki n trên. - H s 1,4 áp d ng cho lô t thi u 2 i u ki n trong các i u ki n trên. - H s 1 áp d ng cho lô t thi u c 3 i u ki n trên. c. H s ngành ngh : - Nhóm 1 có h s là 1,0: áp d ng cho các ngành ngh không thu c các ngành ngh nói t i nhóm 2 dư i ây; - Nhóm 2 có h s là 1,5: áp d ng cho các ngành thương m i và du l ch, khách s n, nhà hàng, cho thuê tài chính, tư v n, môi gi i, kinh doanh b t ng s n (tr kinh doanh cơ s h t ng, xây d ng nhà bán ho c cho thuê), tài chính, ngân hàng, b o hi m, ki m toán; Trư ng h p d án ho t ng v i nhi u ngành ngh có h s khác nhau, thì căn c vào di n tích t s d ng cho t ng ngành ngh , tính ơn giá thuê t cho t ng ngành ngh xác nh ơn giá thuê t chung; N u không xác nh ư c t s d ng cho t ng ngành ngh , thì h s ngành ngh tính cho di n tích thuê t c a c d án là h s c a ngành ngh kinh doanh chính c a d án. 1.4. i v i t trư c ây không ph i là t ô th , nay thu c t ô th do vi c thành l p ho c sát nh p vào các qu n, phư ng, th tr n m i, thì trong vòng 5 năm u, k t năm có Quy t nh thành l p, Ch t ch UBND c p t nh có th quy t nh m c giá thuê t theo m c giá thuê t trư c khi có quy t nh thành l p ho c sát nh p vào qu n m i, phư ng m i, th tr n m i; Sau ó, th c hi n i u ch nh cho phù h p v i m c phát tri n cơ s h t ng. 2. t không ph i ô th : t không ph i ô th là t không thu c ph m vi qui nh t i kho n 1 i u này, giá thuê t qui nh như sau: 2.1. i v i t khu dân cư, t chuyên dùng, t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n, t chưa s d ng (có kh năng dùng vào s n su t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i). a) iv i t c a các xã ti p giáp v i n i ô th :
 5. VT: USD/m2/năm Lo i xã M c giá M c giá t i thi u t i a 1. Xã ti p giáp v i n i ô th nhóm 1. 0,18 1,08 2. Xã ti p giáp v i n i ô th nhóm 2. 0,10 0,60 b) Các vùng còn l : VT: USD/m2/năm Lo i xã M c giá M c giá t i thi u t i a - ng b ng 0,060 0,360 - Trung du 0,030 0,180 - Mi n núi 0,010 0,060 c) Xã ng b ng thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, ư c áp d ng m c giá c a xã trung du. d) ơn giá cho thuê t không ph i ô th ư c xác nh như sau: ơn giá thuê t 1 = M c giá t i thi u quy x H x H s năm nh cho t ng lo i xã (USD/m2/năm) (USD/m2/năm) s k tc uh t ng v trí 2.2 Các h s ư c qui nh như sau: a- H s v trí ( a i m): + V trí 1 có h s là 3: áp d ng cho lô t có ít nh t m t m t ti p giáp v i ô th , u m i giao thông, ven tr c ư ng giao thông chính, ti p giáp khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t và có kh năng sinh l i cao nh t, có giá t th c t cao nh t; + V trí 2 có h s là 2: áp d ng cho lô t không thu c v trí 1và 3; + V trí 3 có h s là 1: áp d ng cho lô t xa ư ng giao thông, kém thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch và sinh ho t, có giá t th c t trung bình th p nh t.
 6. i v i nh ng lô t có tiêu chuNn n m gi a 2 v trí thì ư c v n d ng h s trong kho ng gi a 2 v trí ó. b- H s k t c u h t ng: - H s 2 áp d ng cho lô t có các i u ki n sau: + Giao thông thu n l i; + Có công trình c p i n g n nơi th c hi n d án, có th áp ng nhu c u c a d án; + Có h th ng c p nư c g n hàng rào công trình, có th s d ng ư c cho d án. - H s 1,5 áp d ng cho lô t thi u t 1 n 2 i u ki n trong các i u ki n trên. - H s 1 áp d ng cho lô t thi u c 3 i u ki n trên. c- H s ngành ngh : không tính h s ngành ngh . 2.3. i v i t không thu c ô th , hi n chưa ph i là t khu dân cư, không ph i t chuyên dùng, mà t ó n u có u tư c i t o m i có th dùng ư c vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, thì ơn giá thuê t ư c tính t 50 n 600 USD/ha/năm và m c giá thuê t c th c a t ng d án ư c xác nh theo qui nh t i Kho n 2.1 và 2.2 i u này. Riêng i v i t t i các vùng núi á, i tr c, t x u khó s d ng; n u s d ng cho các d án không ph i là s n xu t công nghi p, d ch v , du l ch, thương m i, khai thác khoáng s n, thì ơn giá thuê t ư c tính t 30 n 100 USD/ha/năm. 2.4. Trư ng h p s d ng t cho các d án s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n thì ơn giá thuê t ư c tính b ng 50% m c giá qui nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u này. 3. Giá thuê m t nư c, m t bi n. 3.1. M t nư c sông, h , v nh có ơn giá ti n thuê t 75 USD n 525 USD/ha/năm. Riêng i v i nh ng công trình ki n trúc xây d ng trên m t nư c thu c n i ô th , thì áp d ng ơn giá thuê t i v i t ô th qui nh t i Kho n 1 i u này. 3.2. M t bi n có ơn giá ti n thuê t 150 USD n 600 USD/km2/năm. i v i trư ng h p thuê có di n tích s d ng không c nh thì áp d ng m c ti n thuê t 1.500 USD n 7.500 USD /km2/ năm. 4. Giá thuê t t i khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. Giá thuê t t i khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ư c tính b ng 80% m c qui nh t i Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3 i u này. 5. i v i các d án sau ây, giá thuê t ư c tính theo m c giá t i thi u quy nh cho t ng lo i t, không tính các h s .
 7. - D án không s d ng m t t (không nh hư ng n ho t ng s n xu t trên m t t), nhưng s d ng không gian trên m t t (tr ho t ng hàng không), như xây d ng c u vư t, băng t i và các trư ng h p tương t khác; - Các d án kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n có s d ng t thư ng xuyên. - Các d án s d ng t xây d ng nhà cho công nhân (k c công nhân ngư i nư c ngoài), trư ng h c, b nh vi n, cơ s nghiên c u khoa h c và các công trình h t ng khác ngoài hàng rào khu công nghi p. 6. Các trư ng h p sau ây không ph i n p ti n thuê t: - Các ho t ng kh o sát, thăm dò khoáng s n, xây d ng công trình ng m không nh hư ng t i hi n tr ng s d ng t c a t ch c, cá nhân ang s d ng; nhưng ph i b i thư ng thi t h i do ho t ng c a d án gây ra theo quy nh c a Lu t Khoáng s n; - Ho t ng khai thác khoáng s n trong lòng t không s d ng t m t; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a Lu t Khoáng s n. i u 4. Nghĩa v c a t ch c, cá nhân thuê t. T ch c, cá nhân thuê t ngoài vi c ph i tr ti n thuê t theo ơn giá thuê t t i B n qui nh này, còn ph i chi tr toàn b chi phí n bù thi t h i v t và tài s n g n li n v i t c a ngư i có t b thu h i cho mình thuê theo qui nh c a Pháp lu t Vi t nam. i u 5. i u ch nh giá thuê t. Giá thuê t cho m i d án ư c n nh ít nh t 5 năm. Khi i u ch nh tăng thì m c tăng không vư t quá 15% c a m c qui nh l n trư c, n u d án thuê t chưa 5 năm k t th i i m xác nh giá thuê l n trư c thì v n áp d ng giá thuê t hi n t i n khi 5 năm m i tính l i theo m c giá m i. Vi c i u ch nh tăng giá thuê t không áp d ng cho các trư ng h p: 1. Tr m t l n ngay t u cho su t th i h n ho t ng c a d án, mà t i th i i m i u ch nh ã xác nh xong ơn giá thuê t và ã tr trư c ti n thuê t; 2. Tr trư c ti n thuê t m t l n cho t ng th i h n nhi u năm ngay t năm u c a t ng th i h n thuê t, mà trong th i h n ó có i u ch nh tăng ti n thuê t; 3. Bên Vi t Nam ư c Nhà nư c cho phép s d ng ti n thuê t góp v n liên doanh ho c tham gia h p ng h p tác kinh doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài, mà t i th i i m i u ch nh ã xác nh xong ơn giá thuê t. i u 6. ThNm quy n xác nh giá thuê t. Căn c vào B n quy nh này, theo ngh c a Giám c S Tài chính- V t giá, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh ơn giá thuê t ho c i u ch nh ơn giá thuê t cho t ng d án.
 8. Trư ng h p có ý ki n khác nhau v ơn giá thuê t gi a ngư i thuê t v i cơ quan có thNm quy n quy t nh ơn giá thuê t thì quy t nh gi i quy t c a B Tài chính là quy t nh cu i cùng. i u 7. Th i i m tính ti n thuê t. Th i i m tính ti n thuê t là th i i m doanh nghi p ư c bàn giao t s d ng. i u 8. Mi n, gi m ti n thuê t. 1. Các d án u tư theo qui ch Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT) ho c Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO) ho c Xây d ng - Chuy n giao (BT) ư c mi n, gi m ti n thuê t theo qui nh c a Chính ph . 2. Mi n ti n thuê t trong th i gian d án xây d ng cơ b n. Trư ng h p d án có nhi u h ng m c công trình ho c giai o n xây d ng c l p v i nhau thì th i gian xây d ng cơ b n ư c tính cho t ng h ng m c ho c giai o n xây d ng c l p ó, n u không tính riêng ư c thì tính theo h ng m c có t tr ng v n u tư l n nh t. i v i các d án tr ng r ng, trong th i gian kinh doanh còn ư c gi m 90% s ti n thuê t ph i n p. 3. Mi n ti n thuê t ph i n p k t ngày xây d ng cơ b n hoàn thành ưa d án vào ho t ng như sau: 3.1- BNy (7) năm i v i d án u tư vào a bàn kinh t xã h i khó khăn, d án thu c Danh m c d án c bi t khuy n khích u tư và d án khuy n khích u tư. 3.2- Mư i m t (11) năm i v i d án u tư vào a bàn kinh t xã h i c bi t khó khăn. Danh m c d án c bi t khuy n khích u tư, d án khuy n khích u tư, a bàn kinh t xã h i khó khăn và a bàn kinh t c bi t khó khăn th c hi n theo qui nh t i Ph l c I b ( ính kèm B n qui nh). 4- i v i d án mà trong cùng th i gian ư c hư ng nhi u m c gi m ho c mi n ti n thuê t qui nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u này thì ch ư c hư ng m c mi n ho c gi m cao nh t. 5. i v i d án g p khó khăn ph i t m ng ng ho t ng, t m ng ng xây d ng cơ b n ư c mi n ti n thuê t như sau: 5.1- D án ph i t m ng ng xây d ng cơ b n thì ư c mi n ti n thuê t i v i di n tích t xây d ng d án ó trong th i gian t m ng ng xây d ng theo s xác nh n c a Cơ quan c p Gi y phép u tư. 5.2- D án ang ho t ng s n xu t kinh doanh ph i t m ng ng ho t ng s n xu t kinh doanh thì ư c mi n ti n thuê t trong th i gian t m ng ng ho t ng s n xu t kinh doanh theo s xác nh n c a Cơ quan c p Gi y phép u tư.
 9. 6. Trư ng h p n p trư c ti n thuê t 01 l n cho nhi u năm ngay trong năm u, thì ư c gi m ti n thuê t như sau: 6.1- N p cho 5 năm thì ư c gi m 5% s ti n thuê t c a 5 năm ó, n p cho th i h n thuê t trên 5 năm, thì c m i năm tăng thêm ư c gi m c ng thêm 1% t ng s ti n thuê t ph i n p c a th i gian ó (n p cho 6 năm ư c gi m 6%, n p cho 7 năm ư c gi m 7% ), nhưng t ng m c gi m không vư t quá 25% s ti n thuê t ph i n p c a th i gian ó; Trư ng h p n p ti n thuê t cho toàn b th i gian thuê t trên ba mươi (30) năm thì ư c gi m 30% s ti n thuê t ph i n p. 6.2- D án ã ư c gi m ho c mi n ti n thuê t theo qui nh t i Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3, Kho n 5 i u này n u thu c i tư ng n p ti n thuê t 1 l n thì ư c gi m ti p ti n thuê t qui nh t i ti t 6.1 Kho n 6 i u này. S ti n thuê t gi m ti p ư c tính b ng t l (%) theo qui nh trên s ti n thuê t ph i n p c a l n ó. 7. Vi c th c hi n gi m, mi n ti n thuê t theo quy t nh này ư c áp d ng iv i t t c các d án có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i v i các d án ã c p gi y phép u tư ang trong th i kỳ XDCB ư c gi m ti n thuê t theo qui nh t i Quy t nh s 179/1998/Q -BTC ngày 24/2/1998 thì nay ư c hư ng ưu ãi mi n ti n thuê t theo qui nh t i Kho n 2 i u này cho th i gian XDCB còn l i. i v i d án ã i vào ho t ng k t ngày xây d ng cơ b n hoàn thành cho n th i i m quy t nh này có hi u l c mà v n còn th i gian ư c hư ng mi n ti n thuê t qui nh t i Kho n 3 i u này thì ư c mi n ti n thuê t cho th i gian ư c mi n ti n thuê t còn l i. i u 9. Quy nh v n p ti n thuê t. 1. Vi c n p ti n thuê t quy nh như sau: 1.1 Doanh nghi p ph i n p t kê khai n p ti n thuê t (Ph l c D ính kèm Quy t nh này) và các ch ng t liên quan cho cơ quan thu ti n thuê t ch m nh t là 1 tháng k t th i i m tính ti n thuê t theo qui nh t i i u 7 c a B n qui nh này. 1.2. Căn c tính ti n thuê t là di n tích t ư c thuê, th i h n thuê và ơn giá thuê t. Trong ó: - Di n tích tính ti n thuê t là di n tích t th c t bàn giao; - Th i h n thuê t là th i h n ư c ghi trong quy t nh cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; - ơn giá thuê t ư c xác nh theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t i i u 6 c a b n quy nh này. 1.3. Ti n thuê t ư c tính theo năm. Riêng năm u tiên và năm cu i cùng c a th i h n thuê t ư c tính cho s tháng th c t s d ng trong năm.
 10. 1.4. Ti n thuê t c a m i năm ư c n p 2 l n, m i l n n p 50% s ti n thuê t ph i n p và n p ch m nh t vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm. 1.5. Ti n thuê t ư c n p b ng ô la M (USD) ho c b ng ti n Vi t Nam (VN ); N u n p b ng ti n Vi t Nam thì quy i ra ô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng c a ng VND v i USD do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m n p ti n. 1.6. Ti n thuê t ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c do cơ quan thu qui nh và theo M c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. Trư ng h p n p th a ho c ư c hoàn l i s ti n thuê t ã n p thì ư c tr vào s ti n thuê t ph i n p c a kỳ ti p theo, n u không có kỳ ti p theo thì Ngân sách Nhà nư c thoái tr s ti n n p th a ho c ti n ư c hoàn. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài h p tác v i các t ch c c a Vi t Nam ư c phép thuê t c a Nhà nư c u tư xây d ng nhà , thì ph i tr ti n thuê t cho t i khi bán nhà. Các t ch c, cá nhân mua nhà có trách nhi m tr ti n s d ng t theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam. Trư ng h p xây d ng nhà cho thuê thì ph i tr ti n thuê t cho n h t th i h n thuê t theo h p ng thuê t i u 10. Ti n thuê t i v i m t s trư ng h p c bi t. 1. Trong trư ng h p c bi t i v i t thu c trung tâm ô th có kh năng sinh l i c bi t, có l i th thương m i, n u tho thu n ư c v i bên nư c ngoài, thì ơn giá thuê t có th ư c n nh v i m c cao hơn giá thuê t c a ô th ó t i b n qui nh này. 2. T ch c bên Vi t Nam ư c Nhà nư c cho phép s d ng giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) góp v n liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài, thì giá thuê t do các bên tho thu n, nhưng không ư c th p hơn ơn giá thuê t t i B n quy nh này. 2.1- T ch c ư c Nhà nư c cho thuê t ư c s d ng giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) góp v n liên doanh v i nư c ngoài, thì s ti n thuê t góp v n liên doanh là ph n v n c a Nhà nư c u tư cho doanh nghi p (Bên Vi t Nam) và doanh nghi p ph i tr ti n s d ng v n theo qui nh hi n hành. Th i i m tính và n p ti n s d ng v n ư c tính t th i i m s d ng ti n thuê t góp v n liên doanh. Riêng i v i t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t và ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê t, khi ư c Nhà nư c cho phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, thì giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh là v n c a t ch c. 2.2- T ch c ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ã ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t Ngân sách nhà nư c ho c s d ng t c a h gia ình, cá nhân có quy n s d ng t h p pháp nhưng không ph i là t do Nhà nư c cho thuê, khi ư c phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh thì ph n v n góp này là c a t ch c (doanh nghi p). T ch c có t góp v n liên doanh hàng năm ph i n p thu s d ng t cho Nhà nư c theo qui nh c a Pháp lu t hi n hành.
 11. 2.3- i v i t ch c khi ư c Nhà nư c cho thuê t ph i n bù thi t h i, thì giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh còn bao g m c chi phí n bù thi t h i v t. 3. Các trư ng h p trư c ây ư c phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, thì nay giá tr ti n s d ng t (ti n thuê t) tính trong c th i h n góp v n liên doanh ư c chuy n thành v n c a Nhà nư c u tư cho doanh nghi p ho c v n c a doanh nghi p theo qui nh t i Kho n 2 i u này. Th i i m tính và n p ti n s d ng v n th c hi n theo qui nh t i Kho n 2.1 i u này. 3.1- i v i t ch c thu c i tư ng qui nh t i Kho n 2.1 i u này; n u ã tr ti n thuê t cho Nhà nư c thì s ti n thuê t ã tr ư c tr vào s ti n s d ng v n ph i n p c a c th i gian s d ng ti n thuê t góp v n liên doanh; N u còn n ti n thuê t thì nay ư c chuy n sang n p ti n s d ng v n cho c th i gian còn n ti n thuê t; 3.2- i v i t ch c thu c i tư ng qui nh t i Kho n 2.2 i u này; n u ã tr ti n thuê t cho Nhà nư c thì s ti n thuê t ã tr ư c tr vào s ti n thu s d ng t ph i n p tính t th i i m ư c bàn giao t s d ng; n u còn n ti n thuê t thì nay ư c chuy n sang n p thu s d ng t cho c th i gian còn n ti n thuê t. i u 11. Quy nh v x lý vi ph m; khen thư ng và gi i quy t khi u n i. 1. X lý vi ph m. - Nh ng vi ph m các qui nh v ăng ký, kê khai, n p ti n thuê t, m t nư c, m t bi n b x ph t theo qui nh t i Ngh nh s 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu ; - Không n p ti n thuê t, ti n ph t úng h n,thì m i ngày ch m n p b ph t 0,2% s ti n ch m n p. 2. Khi u n i: Doanh nghi p có quy n khi u n i nh ng v n có liên quan n ti n thuê t (tr nh ng v n liên quan n vi c xác nh di n tích t ư c thuê) v i cơ quan quy t nh giá thuê t và thu ti n thuê t. Trư ng h p không ng ý v i quy t nh c a UBND, cơ quan có thNm quy n thu ti n thuê t, thì có quy n khi u n i lên B Tài chính. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m gi i quy t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i; trư ng h p ph c t p thì th i h n gi i quy t t i a không quá 45 ngày. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B Tài chính là Quy t nh cu i cùng. 3. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng ho c làm th t thoát ti n thuê t thì ph i b i thư ng toàn b s ti n chi m d ng, th t thoát và tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i có công phát hi n các hành vi vi ph m quy nh t i B n quy nh này, thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c.
 12. i u 12. i u kho n thi hành. 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh qui nh này; 2. T ng c c Thu có trách nhi m ch o C c thu các a phương t ch c thu ti n thuê t; thu ti n s d ng v n; xác nh s ti n thuê t ã n p tr vào ti n s d ng t ph i n p; xác nh s ti n thuê t còn n th c hi n thu ti n s d ng v n i v i th i gian còn n ti n thuê t. C c trư ng C c thu quy t nh vi c mi n gi m ti n thuê t theo quy nh t i i u 8 c a B n quy nh này. 3. S Tài chính- V t giá t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m: - Xác nh ơn giá thuê t trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh; - Xác nh giá tr quy n s d ng t v n góp liên doanh và ph n v n b ng giá tr quy n s d ng t c a Nhà nư c t i doanh nghi p; K c các trư ng h p ã thuê t, ã ký h p ng giao nh n n ti n thuê t, nay chuy n thành v n góp liên doanh. - nh kỳ báo cáo ơn giá thuê t c a các d án ã c p phép u tư t i a phương v i B Tài chính. 4. ơn giá thuê t, m t nư c, m t bi n qui nh t i B n qui nh này ư c áp d ng cho t t c các d án có v n u tư nư c ngoài ho t ng trên lãnh th t nư c Vi t Nam. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh i u ch nh ơn giá thuê t i v i nh ng d án ã xác nh ơn giá thuê t mà cao hơn ơn giá thuê t qui nh t i B n qui nh này theo ngh c a Giám c S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các vư ng m c trong quá trình th c hi n ư c ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. PH L C 1A I- DANH M C CÁC Ô THN PHÂN THEO NHÓM: Nhóm 1: N i thành c a thành ph Hà N i, Thành ph H Chí Minh. Nhóm 2: N i thành c a thành ph : Vũng Tàu, Biên Hoà, H i Phòng. Nhóm 3: N i thành c a thành ph , th xã và th tr n sau: 1- H Long 6- c Giang 10- Nhà Bè 2- Gia Lâm 7- Hu 11- Hóc Môn
 13. 3- Văn i n (Thanh trì) 8- à N ng 12- Bình Chánh 4- C u Di n (T liêm) 9- Nha trang 13- Th D u M t 5- Hà ông Nhóm 4: N i thành ph , th xã và th tr n sau: 1- ông anh 8- Nam nh 15- Quy Nhơn 2- Yên Viên 9- Sơn 16- Thanh Hoá 3- Văn Lâm, Phú Thu 10- Ninh Bình 17- à L t (Hưng Yên) 11- Vinh 18- C n Thơ 4- B c Ninh 12- Phúc Yên 19- M Tho 5- H i Dương 13- Vi t Trì 20- Bà R a 6- Sóc Sơn 14- Tân An 7- Ph lý Nhóm 5: N i các thành ph , th xã, th tr n còn l i PH L C 1B (Ban hành kèm theo Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài) I. DANH M C D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 80% s n phNm tr lên; - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g ), thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c xu t khNu 50% s n phNm tr lên; - S n xu t các lo i gi ng m i có ch t lư ng và có hi u qu kinh t cao; - Nuôi tr ng nông, lâm, th y s n; - S n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; ng d ng công ngh m i v sinh h c; công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; - Công nghi p k thu t cao; - u tư vào nghiên c u phát tri n;
 14. - S n xu t thi t b x lý ch t th i; - S n xu t nguyên li u thu c kháng sinh; - X lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch t th i; - u tư theo h p ng BOT, BTO, BT. II. DANH M C D ÁN KHUY N KHÍCH U TƯ - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 50% s n phNm tr lên; - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 30% s n phNm tr lên và s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c (có giá tr t 30% chi phí s n xu t tr lên); - S d ng nhi u lao ng và s d ng có hi u qu tài nguyên thiên nhiên s n có Vi t Nam; - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g ), th y s n; - B o qu n th c phNm; b o qu n nông s n sau thu ho ch; - Thăm dò; khai thác và ch bi n sâu khoáng s n; - Phát tri n công nghi p hoá d u; xây d ng, v n hành ư ng ng d n d u, d n khí, kho, c ng d u; - S n xu t thi t b , c m chi ti t trong khai thác d u khí, m , năng lư ng; s n xu t thi t b nâng h c l n; - S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i m u, kim lo i c bi t, phôi thép, s t x p dùng trong công nghi p; - S n xu t các máy công c gia công kim lo i, thi t b luy n kim; - Ch t o thi t b cơ khí chính xác, thi t b ki m tra, ki m soát an toàn, s n xu t khuôn m u cho các s n phNm kim lo i và phi kim lo i; - S n xu t khí c i n trung, cao th ; - S n xu t các lo i ng cơ diezen có công ngh , k thu t tiên ti n; s n xu t máy, ph tùng ngành ng l c, th y l c, máy áp l c; - S n xu t ph tùng ô tô, ph tùng xe máy; s n xu t, l p ráp thi t b , xe máy thi công xây d ng; s n xu t thi t b k thu t cho ngành v n t i; - óng tàu th y; s n xu t thi t b ph tùng cho các tàu v n t i, tàu ánh cá; - S n xu t thi t b thông tin, vi n thông;
 15. - S n xu t linh ki n, thi t b i n t , công ngh tin h c; - S n xu t thi t b , ph tùng, máy nông nghi p, thi t b tư i tiêu; - S n xu t các lo i nguyên li u thu c tr sâu b nh; - S n xu t các lo i hoá ch t cơ b n, hoá ch t tinh khi t, thu c nhu m, các lo i hoá ch t chuyên dùng; - S n xu t nguyên li u ch t tNy r a, ph gia cho ngành hóa ch t; - S n xu t xi măng c ch ng, v t li u composit, v t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay g , v t li u ch u l a, ch t d o xây d ng, s i th y tinh; - S n xu t các lo i v t li u xây d ng nh ; - S n xu t b t gi y; - S n xu t tơ, s i các lo i, v i c bi t dùng trong ngành công nghi p; - S n xu t nguyên li u cao c p s n xu t gi y, dép, qu n áo xu t khNu; - S n xu t bao bì cao c p ph c v hàng xu t khNu; - S n xu t thi t b y t trong công ngh phân tích và công ngh chi t xu t trong y h c; - S n xu t nguyên li u thu c, s n xu t thu c t tiêu chuNn GMP qu c t ; - C i t o, phát tri n ngu n năng lư ng; - V n t i khách công c ng; - Xây d ng, c i t o c u, ư ng b , sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe, ư ng s t; - Xây d ng nhà máy s n xu t nư c, h th ng c p thoát nư c; - Xây d ng - kinh doanh k t c u h t ng c a các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. III. DANH M C NA BÀN KHUY N KHÍCH U TƯ S T nh/thành ph M c A: M c B: TT a bàn có i u ki n kinh t a bàn có i u ki n kinh t - - xã h i c bi t khó khăn xã h i khó khăn (1) (2) (3) (4) 1 Hà Giang Toàn b các huy n và th xã 2 Cao B ng Toàn b các huy n và th xã
 16. 3 Lai Châu Toàn b các huy n và th xã 4 Lào Cai Toàn b các huy n và th xã 5 Sơn La Toàn b các huy n và th xã 6 B cK n Toàn b các huy n và th xã 7 Tuyên Quang Toàn b các huy n và th xã 8 L ng Sơn Toàn b các huy n và th xã 9 Yên Bái Toàn b các huy n và th xã 10 Thái Nguyên Toàn b các huy n, th xã và thành ph Thái Nguyên 11 B c Giang Toàn b các huy n và th xã 12 Vĩnh Phúc Các huy n: L p Th ch, Tam Các huy n không thu c m c Dương, Bình Xuyên A 13 Phú th Toàn b các huy n, th xã và thành ph Vi t Trì 14 Hoà Bình Toàn b các huy n và th xã 15 B c Ninh Các huy n: Qu Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thu n Thành 16 Hà N i Huy n Sóc Sơn 17 Hà Tây Các huy n: Ba Vì, M c, Phúc Th , Qu c Oai, Th ch Th t, ng Hoà 18 Qu ng Ninh Các huy n: Ba Ch , Bình Huy n Yên Hưng và các th Liêu, Qu ng Hà, Hoành B , xã: CNm Ph , Uông Bí Tiên Yên, ông Tri u và th xã Móng Cái 19 H i Phòng Các huy n: Vĩnh B o, Tiên Lãng 20 H i Dương Huy n Chí Linh Toàn b các huy n không thu c m c A 21 Hưng Yên Toàn b các huy n và th xã 22 Thái Bình Toàn b các huy n và th xã 23 Hà Nam Toàn b các huy n và th xã 24 Nam nh Toàn b các huy n và thành ph Nam nh
 17. 25 Ninh Bình Các huy n: Nho Quan, Yên Th xã Tam i p và các huy n Mô, Gia Vi n không thu c m c A 26 Thanh Hoá Các huy n: Lang Chánh, Các huy n không thu c m c Thư ng Xuân, Quan Hoá, A Bá Thư c, Ng c L c, Như Xuân, CNm Thu , Th ch Thành, Quan Sơn, Mư ng Lát 27 Ngh An Các huy n: Kỳ Sơn, Tương Th xã C a Lò và các huy n Dương, Con Cuông, Quỳ không thu c m c A Châu, Qu Phong, Quỳ H p, Nghĩa àn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, ô Lương. 28 Hà Tĩnh Toàn b các huy n Th xã Hà Tĩnh 29 Qu ng Bình Toàn b các huy n Th xã ng H i 30 Qu ng Tr Th xã Qu ng Tr và các Th xã ông Hà huy n 31 Th a Thiên Toàn b các huy n Thành ph Hu Hu 32 à N ng Huy n Hòa Vang và các qu n: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chi u 33 Qu ng Nam Toàn b các huy n và th xã Th xã Tam Kỳ H i An 34 Qu ng Ngãi Toàn b các huy n Th xã Qu ng Ngãi 35 Bình nh Toàn b các huy n Thành ph Quy Nhơn 36 Phú Yên Toàn b các huy n Th xã Tuy Hoà 37 Khánh Hoà Các huy n: Khánh Sơn, Các huy n không thu c m c Khánh Vĩnh A 38 Bình Thu n Toàn b các huy n Th xã Phan Thi t 39 Ninh Thu n Toàn b các huy n Th xã Phan Rang 40 Kon Tum Toàn b các huy n và th xã 41 Gia Lai Toàn b các huy n và th xã 42 kL k Toàn b các huy n và thành ph Buôn Ma Thu t 43 Lâm ng Toàn b các huy n, th xã và thành ph à L t
 18. 44 ng Nai Các huy n: nh Quán, Tân Phú, Xuân L c 45 Bình Phư c Toàn b các huy n và th xã 46 Bình Dương Các huy n: B n Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, D u Ti n 47 Tây Ninh Toàn b các huy n 48 Thành ph H Các huy n C n Gi , C Chi. Chí Minh 49 Bà R a - Vũng Các huy n: Long t, Xuyên Tàu M c 50 Long An Toàn b các huy n Th xã Tân An 51 ng Tháp Toàn b các huy n và th xã 52 Ti n Giang Toàn b các huy n và th xã Thành ph M Tho 53 B n Tre Toàn b các huy n và th xã 54 Vĩnh Long Toàn b các huy n và th xã 55 Trà Vinh Toàn b các huy n và th xã 56 An Giang Toàn b các huy n và Thành ph Long Xuyên 57 C n Thơ Toàn b các huy n và th xã Thành ph C n Thơ 58 Sóc Trăng Toàn b các huy n và th xã 59 B c Liêu Toàn b các huy n và th xã 60 Cà Mau Toàn b các huy n và th xã 61 Kiên Giang Toàn b các huy n và th xã
Đồng bộ tài khoản