Quyết định 19/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
45
lượt xem
6
download

Quyết định 19/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2003/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2003/Q -BXD Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 19/2003/Q -BXD NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH I U KI N NĂNG L C HO T NG XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Xây l p và V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh i u ki n năng l c ho t ng xây d ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 3: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các doanh nghi p, ch u tư d án, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) QUY NNH I U KI N NĂNG L C HO T NG XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Xây d ng)
 2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi và i tư ng áp d ng Quy nh này quy nh i u ki n năng l c i v i t ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng bao g m tư v n u tư xây d ng, thi công xây l p các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, thu i n và các công trình xây d ng khác trên lãnh th Vi t Nam. i u 2: Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t ng xây d ng là ho t ng th c hi n các công vi c tư v n u tư xây d ng, thi công xây l p các lo i công trình. 2. Tư v n u tư xây d ng bao g m: a- L p d án u tư xây d ng (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo nghiên c u kh thi, Báo cáo u tư), b- Qu n lý d án u tư xây d ng, c- Kh o sát xây d ng, d- Thi t k công trình, e- Giám sát thi công xây l p, g- Ki m nh ch t lư ng xây d ng, h- Các tư v n xây d ng khác. 3. Thi công xây l p công trình bao g m xây d ng và l p t thi t b các công trình xây d ng m i; c i t o, trùng tu, b o trì các công trình xây d ng. 4. Ch nhi m l p d án là ngư i tr c ti p t ch c l p d án u tư xây d ng, ch u trách nhi m cao nh t v n i dung, ch t lư ng c a d án. 5. Ch trì kh o sát xây d ng là ngư i tr c ti p t ch c th c hi n nhi m v kh o sát xây d ng, ch u trách nhi m cao nh t v k t qu th c hi n nhi m v kh o sát. 6. Ch nhi m án thi t k là ngư i tr c ti p t ch c th c hi n nhi m v thi t k công trình, ch u trách nhi m cao nh t v n i dung và ch t lư ng c a án thi t k . 7. Ch trì thi t k là ngư i tr c ti p t ch c và th c hi n m t lĩnh v c chuyên môn c a án thi t k theo s ch o c a ch nhi m án thi t k , ch u trách nhi m v n i dung và ch t lư ng c a lĩnh v c chuyên môn ó.
 3. 8. K sư giám sát trư ng là ngư i i di n cho ch u tư (ho c ban qu n lý d án) tr c ti p t ch c th c hi n công tác giám sát thi công xây l p công trình, ch u trách nhi m v ch t lư ng xây l p công trình do mình giám sát. 9. K sư giám sát chuyên ngành là ngư i tr c ti p t ch c và th c hi n công tác giám sát m t lĩnh v c chuyên ngành theo s ch o c a k sư giám sát trư ng, ch u trách nhi m v ch t lư ng xây l p công trình thu c chuyên ngành do mình giám sát. 10. Ch trì ki m nh là ngư i tr c ti p t ch c th c hi n công tác ki m nh ch t lư ng xây d ng, ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a công tác ki m nh. 11. Ch huy trư ng thi công là ngư i i di n cho nhà th u thi công xây l p th c hi n quy n và nghĩa v c a nhà th u t i công trư ng, tr c ti p ch huy và ch u trách nhi m v thi công xây l p công trình. 12. Th u chính là nhà th u tr c ti p ký k t h p ng v i ch u tư nh n th u th c hi n công vi c chính c a công trình. Th u chính có th là: th u chính thi t k , th u chính cung c p thi t b công ngh , th u chính xây l p. 13. Th u ph là nhà th u ký k t h p ng v i th u chính ho c t ng th u nh n th u th c hi n m t ph n công vi c c a th u chính ho c t ng th u. 14. T ng th u là nhà th u ký k t h p ng tr c ti p v i ch u tư nh n th u toàn b m t công vi c ho c toàn b các công vi c c a d án u tư xây d ng công trình. T ng th u có nh ng hình th c ch y u sau: a- T ng th u thi t k ; b- T ng th u xây l p; c- T ng th u thi t k và xây l p; d- T ng th u thi t k , cung c p thi t b công ngh và xây l p (t ng th u EPC); e- T ng th u l p d án u tư xây d ng, thi t k , cung c p thi t b công ngh và xây l p (t ng th u chìa khoá trao tay). i u 3: Nguyên t c m b o i u ki n năng l c ho t ng xây d ng 1. T ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng ch ư c th c hi n các công vi c phù h p v i năng l c c a mình theo Quy nh này. 2. Cá nhân tham gia ho t ng xây d ng ph i có chuyên môn, nghi p v , s c kho phù h p v i công vi c m nh n; có o c ngh nghi p; am hi u nh ng quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng và pháp lu t khác có liên quan. 3. Ngư i có thNm quy n giao nhi m v cho cá nhân m nh n các ch c danh trong ho t ng xây d ng dư i ây ph i tuân th các quy nh v i u ki n năng l c t i Quy nh này, m b o th i gian các cá nhân ó có i u ki n th c hi n theo ch c danh m nh n và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình: Ch nhi m l p
 4. d án; ph trách lĩnh v c chuyên môn c a d án; trư ng ban, phó ban (ho c giám c, phó giám c) ban qu n lý d án; ph trách lĩnh v c chuyên môn c a ban qu n lý d án; ch trì kh o sát xây d ng; ch nhi m án thi t k ; ch trì thi t k ; k sư giám sát trư ng; k sư giám sát chuyên ngành; ch trì ki m nh; ch huy trư ng thi công; ph trách k thu t thi công. 4. M t ngư i không ư c m nh n ng th i quá 2 ch c danh và th c hi n ng th i quá 2 công vi c theo 1 ch c danh nêu t i kho n 3 i u này. Ngư i m nh n các ch c danh nêu trên không ư c giao l i cho ngư i khác thay mình m nh n ch c danh ó. 5. Ch u tư ho c bên giao th u, nhà tư v n khi l a ch n nhà th u th c hi n các công vi c trong ho t ng xây d ng và khi thành l p ban qu n lý th c hi n d án u tư xây d ng ph i m b o các i u ki n năng l c theo Quy nh này. 6. Ngư i thNm tra, thNm nh và nghi m thu các s n phNm tư v n u tư xây d ng ph i xem xét v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân làm ra s n phNm ó; trư ng h p không m b o i u ki n năng l c theo Quy nh này thì ư c quy n không xem xét ho c không nghi m thu. i u 4: Lo i và nhóm d án, lo i và c p công trình 1. Lo i và nhóm d án u tư xây d ng trong Quy nh này theo quy nh t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . 2. Lo i và c p công trình ư c áp d ng trong Quy nh này theo quy nh trong Quy chuNn xây d ng, Tiêu chuNn xây d ng, Tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. Riêng các công trình nhà chung cư, công trình công c ng, công trình công nghi p v t li u xây d ng, công trình c p thoát nư c nêu t i Ph l c s 1 c a Quy nh này ư c quy nh t m th i làm căn c cho vi c xác nh năng l c trong ho t ng xây d ng. Chương 2: I U KI N NĂNG L C C A T CH C HO T NG TƯ V N U TƯ XÂY D NG T ch c khi nh n th u tư v n u tư xây d ng ph i áp ng các i u ki n chung quy nh t i i u 5 và các i u ki n riêng quy nh i v i t ng lĩnh v c tư v n u tư xây d ng nêu t i các i u 6, 7, 8, 9, 10, 11 c a Chương này. Trư ng h p ch u tư t th c hi n m t s lĩnh v c thu c ho t ng tư v n u tư xây d ng ph i m b o i u ki n năng l c theo Quy nh này. i u 5: i u ki n chung
 5. 1. Có l c lư ng chuyên môn, nghi p v ư c ào t o áp ng yêu c u c a t ng lĩnh v c tư v n u tư xây d ng m nh n. 2. Có trang thi t b ch y u áp ng ư c công vi c tư v n u tư xây d ng m nh n. 3. Có h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i lĩnh v c ho t ng tư v n u tư xây d ng. 4. Th c hi n các quy nh v b o hi m trong ho t ng tư v n u tư xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 6: i u ki n năng l c c a t ch c l p d án u tư xây d ng 1. Khi l p d án u tư xây d ng, ph i có s ngư i áp ng các i u ki n năng l c m nh n các ch c danh: Ch nhi m l p d án, ph trách các lĩnh v c chuyên môn theo yêu c u c a vi c l p d án. 2. Ch nhi m l p d án và ngư i ph trách t ng lĩnh v c chuyên môn c a d án ph i có trong biên ch ho c h p ng lao ng v i t ch c tư v n l p d án theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch nhi m l p d án ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i yêu c u c a d án và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã là ch nhi m l p 1 d án tương t . b- ã là ch nhi m l p 2 d án cùng lo i, nhóm th p hơn li n k . c- ã ph trách lĩnh v c chuyên môn chính c a 2 d án tương t . 4. Ngư i ph trách t ng lĩnh v c chuyên môn c a d án ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i công vi c m nh n và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã ph trách lĩnh v c chuyên môn cùng lo i c a 1 d án tương t . b- ã ph trách lĩnh v c chuyên môn cùng lo i c a 2 d án thu c nhóm th p hơn li n k . c- ã tr c ti p th c hi n công vi c chuyên môn cùng lo i c a 2 d án tương t . i u 7: i u ki n năng l c c a Ban qu n lý d án 1. Ban qu n lý d án khi ư c thành l p qu n lý th c hi n d án u tư xây d ng ph i m b o các i u ki n năng l c như sau: a- Ph i có b máy tr c ti p qu n lý th c hi n các công vi c c a d án có năng l c chuyên môn, nghi p v áp ng yêu c u c a d án.
 6. b- Ph i có s ngư i áp ng các i u ki n năng l c m nh n các ch c danh: Trư ng ban qu n lý d án, các phó ban ph trách lĩnh v c, ph trách các lĩnh v c chuyên môn c a ban qu n lý d án theo yêu c u c a công tác qu n lý th c hi n d án. c- Trư ng ban, phó ban ho c giám c, phó giám c (g i chung là trư ng ban, phó ban) và ngư i ph trách các lĩnh v c chuyên môn c a ban qu n lý d án ph i có trong biên ch ho c có h p ng lao ng v i t ch c l p ra ban qu n lý d án. d- Trư ng ban qu n lý d án ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành xây d ng phù h p v i yêu c u c a d án và áp ng m t trong các i u ki n sau: - ã là trư ng ban ho c phó ban qu n lý 1 d án tương t . - ã là trư ng ban qu n lý 2 d án cùng lo i, nhóm th p hơn li n k . - ã ph trách k thu t ho c kinh t c a 2 d án tương t . e- Phó trư ng ban qu n lý d án ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i lĩnh v c ph trách và áp ng m t trong các i u ki n sau: - ã là phó ban qu n lý 1 d án tương t . - ã là trư ng ban qu n lý 1 d án cùng lo i, nhóm th p hơn li n k . - ã ph trách lĩnh v c chuyên môn cùng lo i c a 2 d án tương t . g- Ngư i ph trách k thu t, công ngh ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành xây d ng ho c chuyên ngành k thu t phù h p v i yêu c u c a công vi c m nh n và áp ng m t trong các i u ki n sau: - ã ph trách k thu t, công ngh c a 1 d án tương t . - ã ph trách k thu t, công ngh c a 2 d án cùng lo i, nhóm th p hơn li n k . - Có th i gian tr c ti p tham gia qu n lý k thu t, công ngh c a các d án tương t t i thi u 3 năm. h- Ngư i ph trách kinh t ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành kinh t , tài chính và áp ng m t trong các i u ki n sau: - ã ph trách kinh t c a 1 d án tương t . - ã ph trách kinh t c a 2 d án cùng lo i, nhóm th p hơn li n k . - Có th i gian tr c ti p tham gia qu n lý kinh t c a các d án tương t t i thi u 3 năm. 2. Trư ng h p các d án nhóm C, công trình có quy mô nh , k thu t ơn gi n, ư c áp d ng hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án (không thành l p ban qu n lý d án mà s d ng b máy hi n có c a ch u tư kiêm nhi m vi c qu n lý
 7. th c hi n d án) thì nh ng ngư i ư c giao qu n lý th c hi n d án ph i có i u ki n sau: a- Ngư i ph trách chung v qu n lý th c hi n d án ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành xây d ng phù h p v i yêu c u c a d án, có th i gian công tác trong lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng ít nh t 3 năm. b- Ngư i ph trách qu n lý k thu t c a d án ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i công vi c m nh n, có th i gian công tác trong lĩnh v c chuyên môn ít nh t 3 năm. c- Ngư i ph trách kinh t ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành kinh t , tài chính, có th i gian công tác trong lĩnh v c chuyên môn ít nh t 3 năm. 3. M t s trư ng h p c bi t: a- Trong trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n có th giao các ch c danh nêu t i các i m d, e, g, h kho n 1 i u này cho nh ng ngư i có trình chuyên môn phù h p, có kinh nghi m qu n lý nhưng chưa tr c ti p qu n lý th c hi n d án u tư xây d ng. Ngư i giao nhi m v ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. b- i v i các d án nhóm C vùng sâu, vùng xa n u không cán b có i u ki n năng l c theo Quy nh này thì có th giao các ch c danh nêu t i các i m d, e, g, h kho n 1 i u này cho nh ng ngư i có năng l c th p hơn nhưng ph i có trình chuyên môn và kinh nghi m ngh nghi p phù h p v i công vi c m nh n. Ngư i giao nhi m v ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v quy t nh c a mình. 4. Các cá nhân ư c c tham gia qu n lý v chuyên môn, nghi p v c a d án u tư xây d ng ph i áp ng các i u ki n năng l c theo Quy nh này và ph i có ch ng ch xác nh n ã qua các l p ào t o v qu n lý d án u tư xây d ng theo chương trình c a B Xây d ng ho c chương trình ư c B Xây d ng tho thu n. Trong th i h n 12 tháng k t khi Quy nh này có hi u l c, các cá nhân tham gia qu n lý chuyên môn, nghi p v ph i có ch ng ch theo quy nh. 5. Các ban qu n lý d án ã ư c thành l p trư c ây không i u ki n năng l c thì trong th i h n 6 tháng k t ngày Quy nh này có hi u l c ph i b sung năng l c áp ng các yêu c u theo Quy nh này i v i các ch c danh nêu t i i m d, e, g, h kho n 1 i u này. i u 8: i u ki n năng l c nhà th u kh o sát xây d ng 1. Ph i có s ngư i áp ng các i u ki n năng l c m nh n ch c danh: Ch trì kh o sát, ph trách các lĩnh v c chuyên môn theo yêu c u c a nhi m v kh o sát. 2. Ngư i ch trì kh o sát và ngư i ph trách t ng lĩnh v c chuyên môn ph i có h p ng lao ng v i nhà th u kh o sát theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i ch trì kh o sát ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i yêu c u c a nhi m v kh o sát, ã tr c ti p th c hi n công tác kh o sát ít nh t 5 năm và áp ng m t trong các i u ki n sau:
 8. a- ã là ch trì kh o sát c a 1 nhi m v kh o sát tương t . b- ã ph trách lĩnh v c chuyên môn chính c a 2 nhi m v kh o sát tương t . 4. Ngư i ph trách t ng lĩnh v c chuyên môn th c hi n nhi m v kh o sát ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i công vi c m nh n, ã tr c ti p th c hi n công tác kh o sát ít nh t 3 năm và ã th c hi n công tác chuyên môn c a 2 nhi m v kh o sát tương t . 5. Trư ng h p có s d ng phòng thí nghi m ph c v cho công tác kh o sát thì phòng thí nghi m ph i ư c công nh n h p chuNn theo quy nh hi n hành. i u 9: i u ki n năng l c nhà th u thi t k công trình 1. Ph i có s ngư i áp ng các i u ki n năng l c m nh n ch c danh: Ch nhi m án thi t k , các ch trì thi t k theo yêu c u c a nhi m v thi t k . 2. Ch nhi m án thi t k và các ch trì thi t k ph i có h p ng lao ng v i nhà th u thi t k công trình theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch nhi m án thi t k ph i có ch ng ch hành ngh thi t k công trình phù h p v i lo i công trình thi t k và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã là ch nhi m án thi t k 1 công trình cùng lo i, cùng c p. b- ã là ch nhi m án thi t k 2 công trình cùng lo i, có c p th p hơn li n k . c- ã là ch trì thi t k lĩnh v c chuyên môn chính c a 2 công trình cùng lo i, cùng c p. 4. Ch trì thi t k ph i có ch ng ch hành ngh thi t k công trình phù h p v i công vi c m nh n và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã ch trì thi t k lĩnh v c chuyên môn cùng lo i c a 1 công trình cùng lo i, cùng c p. b- ã ch trì thi t k lĩnh v c chuyên môn cùng lo i c a 2 công trình cùng lo i, có c p th p hơn li n k . c- ã tr c ti p thi t k lĩnh v c chuyên môn cùng lo i c a 2 công trình cùng lo i, cùng c p. i u 10: i u ki n năng l c nhà th u giám sát thi công xây l p 1. Khi th c hi n công tác giám sát thi công xây l p, ph i có s ngư i áp ng các i u ki n năng l c làm k sư giám sát trư ng, k sư giám sát chuyên ngành theo yêu c u c a công tác giám sát. 2. K sư giám sát trư ng, k sư giám sát chuyên ngành ph i có h p ng lao ng v i nhà th u giám sát theo quy nh c a pháp lu t và ph i có ch ng ch b i dư ng nghi p
 9. v giám sát xây d ng theo chương trình c a B Xây d ng ho c chương trình ư c B Xây d ng tho thu n. 3. K sư giám sát trư ng ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i lo i công trình giám sát và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã là k sư giám sát trư ng c a 1 công trình cùng lo i, cùng c p. b- ã là k sư giám sát trư ng c a 2 công trình cùng lo i có c p th p hơn li n k . c- ã là k sư giám sát chuyên ngành c a 2 công trình cùng lo i, cùng c p. 4. K sư giám sát chuyên ngành ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i công vi c m nh n, ã tr c ti p tham gia thi công xây l p công trình ít nh t 3 năm. i u 11: i u ki n năng l c nhà th u ki m nh ch t lư ng xây d ng 1. Có l c lư ng chuyên môn, nghi p v th c hi n nhi m v ki m nh áp ng yêu c u c a công tác ki m nh. 2. Ngư i ch trì ki m nh ph i có h p ng lao ng v i nhà th u ki m nh ch t lư ng xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i ch trì ki m nh ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i công tác ki m nh, ã tr c ti p th c hi n công tác ki m nh ít nh t 5 năm và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã ch trì 1 công tác ki m nh tương t . b- ã là ki m nh viên th c hi n ki m nh 2 công vi c tương t . 4. Có phòng thí nghi m h p chuNn theo quy nh hi n hành. Chương 3: I U KI N NĂNG L C C A T CH C THI CÔNG XÂY L P, TH U CHÍNH VÀ T NG TH U i u 12: i u ki n năng l c nhà th u thi công xây l p công trình 1. Ph i có l c lư ng chuyên môn, nghi p v và công nhân k thu t ư c ào t o áp ng yêu c u c a công tác thi công xây l p công trình. 2. Có máy móc, thi t b thi công ch y u m b o các yêu c u v k thu t, ch t lư ng và an toàn trong thi công xây l p, có năng l c tài chính phù h p v i công trình nh n th u. 3. Có h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i lĩnh v c ho t ng thi công xây l p.
 10. 4. Th c hi n các quy nh v b o hi m liên quan n ho t ng thi công xây l p theo qui nh c a pháp lu t. 5. Ph i có s ngư i áp ng các i u ki n năng l c làm ch huy trư ng thi công và ph trách k thu t thi công theo yêu c u c a công tác thi công xây l p công trình. 6. Ch huy trư ng thi công và nh ng ngư i ph trách các lĩnh v c chuyên môn k thu t ph i có h p ng lao ng v i nhà th u thi công xây l p theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ch huy trư ng thi công ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành xây d ng phù h p v i công trình m nh n và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã là ch huy trư ng thi công c a 1 công trình cùng lo i, cùng c p. b- ã là ch huy trư ng thi công 2 công trình cùng lo i, có c p th p hơn li n k . c- ã ph trách k thu t thi công xây l p c a 2 công trình tương t . 8. Ngư i ph trách k thu t thi công ph i có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành xây d ng phù h p v i chuyên môn k thu t m nh n và áp ng m t trong các i u ki n sau: a- ã ph trách k thu t thi công c a 1 công trình cùng lo i, cùng c p. b- ã ph trách k thu t thi công c a 2 công trình cùng lo i, c p th p hơn li n k . c- ã là cán b k thu t thi công các công trình tương t trong th i gian ít nh t 3 năm. i u 13: i u ki n năng l c nhà th u chính 1. i v i th u chính thi t k : a- Có các i u ki n năng l c theo quy nh t i i u 9 c a Quy nh này. b- ã th c hi n thi t k ít nh t 2 công trình xây d ng tương t ho c 3 công trình xây d ng cùng lo i, c p th p hơn li n k . c- Tr c ti p m nh n công vi c chính và th c hi n t i thi u 70% kh i lư ng công vi c thi t k theo h p ng ký v i ch u tư. 2. i v i th u chính xây l p: a- Có các i u ki n năng l c theo quy nh t i i u 12 c a Quy nh này. b- ã th c hi n thi công xây l p ít nh t 1 công trình tương t ho c 3 công trình cùng lo i, c p th p hơn li n k . c- Tr c ti p m nh n công vi c chính và th c hi n trên 50% công vi c theo h p ng ký v i ch u tư.
 11. i u 14: i u ki n năng l c t ng th u 1. Có các i u ki n năng l c theo quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phù h p v i hình th c t ng th u nêu t i kho n 14 i u 2 c a Quy nh này. 2. Có kinh nghi m: a- i v i t ng th u thi t k : ã làm t ng th u thi t k 1 công trình tương t ho c th u chính thi t k 2 công trình tương t . b- i v i t ng th u xây l p: ã làm t ng th u xây l p 1 công trình tương t ho c th u chính xây l p 2 công trình tương t . c- i v i t ng th u thi t k và xây l p: ã làm t ng th u thi t k và xây l p ho c t ng th u xây l p 1 công trình tương t . d- i v i t ng th u EPC: ã làm t ng th u EPC ho c t ng th u thi t k và xây l p ho c t ng th u xây l p 1 công trình tương t ho c th u chính xây l p 3 công trình tương t . e- i v i t ng th u chìa khoá trao tay: ã làm t ng th u chìa khoá trao tay 1 d án tương t ho c t ng th u EPC ho c t ng th u thi t k và xây l p 1 công trình ho c m t d án tương t . Chương 4: BÁO CÁO, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 15: Ch báo cáo 1. Vào tháng 10 hàng năm, các t ch c ho t ng xây d ng có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng xây d ng t i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh t i kho n 3 i u này theo m u t i Ph l c s 2 c a Quy nh này. 2. Ch u tư các d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư c a nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh có trách nhi m báo cáo t i cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i kho n 3 i u này v ho t ng c a Ban qu n lý d án theo m u t i Ph l c s 3 c a Quy nh này. 3. Các t ch c ho t ng tư v n u tư xây d ng, thi công xây l p, ch u tư ho c Ban qu n lý d án thu c a phương nào thì báo cáo S Xây d ng a phương ó. Các t ch c ho t ng tư v n u tư xây d ng, thi công xây l p, ch u tư ho c Ban qu n lý d án thu c các B , ngành, cơ quan trung ương qu n lý thì báo cáo B Xây d ng và B , ngành, cơ quan qu n lý tr c ti p. 4. Tháng 12 hàng năm, các B , ngành, cơ quan trung ương; S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m g i báo cáo tình hình ho t ng xây d ng c a B , ngành, a phương mình theo m u t i Ph l c s 4 c a Quy nh này v B Xây d ng t ng h p báo cáo Chính ph .
 12. i u 16: Ki m tra, x lý vi ph m 1. B Xây d ng ch trì t ch c ki m tra và x lý vi ph m theo thNm quy n vi c th c hi n Quy nh này trong ph m vi c nư c. 2. Các B , ngành trung ương; S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì hư ng d n, ki m tra và x lý vi ph m vi c th c hi n Quy nh này thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành mình và trên a bàn do a phương qu n lý. 3. Vi c ki m tra ư c ti n hành không quá m t l n trong năm i v i m t ơn v . K ho ch và n i dung ki m tra ph i ư c thông báo trư c 15 ngày. 4. X lý vi ph m: T ch c, cá nhân vi ph m Quy nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý hành chính, b i thư ng thi t h i, ình ch ho t ng ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17: Hi u l c thi hành 1. Quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c. 2. Bãi b các quy nh sau: a- Quy nh i u ki n kinh doanh xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2000/Q -BXD ngày 08/12/2000 c a B trư ng B Xây d ng. b- Các quy nh v năng l c qu n lý th c hi n d án t i i m 1.2, 2.3 m c II; i m 2.3 m c III c a Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 c a B Xây d ng v Hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng. c- N i dung v ch trì thi t k công trình, ch nhi m án thi t k quy nh t i kho n 2, i u 1 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2000/Q -BXD ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản