Quyết định 19/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 19/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2003/QĐ-UB về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2003/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C : BAN HÀNH QUI NNH V QU N LÝ TR T T XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : s 48/CP ngày 5/5/1997 v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình h t ng ô th ; s 04/CP ngày 10/01/1997 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai; Căn c Quy t nh s 100/2002/Q -TTg ngày 24/7/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m thành l p Thanh tra chuyên ngành xây d ng Thành ph Hà N i. Xét ngh c a Giám c S Xây d ng Hà N i, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Qui nh v Qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn Thành ph Hà n i. i u 2: Quy t nh này thay th Quy t nh s 12/1998/Q -UB ngày 05/6/1998 c a UBND Thành ph . Các qui nh trư c ây trái v i qui nh này u bãi b . i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng ban T ch c Chính quy n Thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n; Th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Hoàng Ân QUI NNH V QU N LÝ TR T T XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2003/Q -UB ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i). Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1 : Ph m vi i u ch nh Qui nh này qui nh trách nhi m qu n lý, x lý vi ph m hành chính v tr t t xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. T ch c, cá nhân, k c t ch c, cá nhân là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài khi tham gia quá trình u tư và xây d ng các công trình trên a bàn Hà N i ph i ch p hành nghiêm ch nh Qui nh này và các Qui nh hi n hành c a pháp lu t có liên quan v tr t t xây d ng, trong ó có : 1. Các qui nh v qu n lý, s d ng t ai. 2. Các qui nh v c p gi y phép xây d ng. 3. Các qui nh v qu n lý qui ho ch, ki n trúc, qu n lý u tư và xây d ng, môi trư ng. 4. Các qui nh v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, ê i u, h th ng i n, thông tin và các h th ng h t ng k thu t khác. 5. Các qui nh v b o v công trình an ninh, qu c phòng. 6. Các qui nh v b o v di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh. i u 2 : Gi i thích t ng 1. Công trình xây d ng sai phép : là công trình, ph n công trình xây d ng sai v i n i dung gi y phép xây d ng và b n v thi t k ã ư c cơ quan c p gi y phép xây d ng xác nh n và lưu tr ho c sai v i quy t nh phê duy t thi t k k thu t c a c p có thNm quy n ( i v i công trình ư c mi n gi y phép xây d ng). 2. Công trình xây d ng không phép : là công trình thu c di n ph i xin phép xây d ng, nhưng không xin c p gi y phép theo qui nh mà v n xây d ng.
 3. 3. Công trình xây d ng trái phép : Là công trình xây d ng không phép ho c sai phép nhưng vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng thu c di n ph i x lý d b . 4. Công trình xây d ng có nh ng vi ph m khác : Là công trình c i t o, cơi n i s a ch a nh có di n tích dư i 5m2; xây d ng tư ng rào, c ng, tr c a ho c có nh ng hành vi làm thay i k t c u ban u c a công trình trên t h p pháp, h p l , không thu c di n ư c mi n gi y phép xây d ng, vi ph m tiêu chuNn, qui chuNn xây d ng Vi t Nam và qui nh v qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th . 5. Bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u : Là bu c tr v tình tr ng không có công trình như ban u ho c bu c tr v tình tr ng theo úng v trí, qui mô, di n tích, chi u cao c a công trình ban u, nhưng không ư c làm nh hư ng n công trình li n k . 6. Tái ph m : Là hành vi vi ph m hành chính ã b x lý nhưng l i ti p t c vi ph m. i u 3 : Nguyên t c x lý vi ph m tr t t xây d ng 1. M i hành vi vi ph m v tr t t xây d ng ph i ư c phát hi n k p th i và b ình ch ngay x lý. Vi c x lý vi ph m ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng qui nh c a pháp lu t. 2. M i hành vi vi ph m ch b x ph t hành chính m t l n, vi c tái ph m ph i ư c xem là hành vi vi ph m m i x ph t. Vi t x lý vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy t nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p. 3. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính mà dung túng, bao che không x ph t ho c x ph t không k p th i, không công minh, không úng thNm quy n thì tuỳ theo tính ch t, m c sai ph m s b x lý k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t. 4. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính có hành vi ch ng i ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh thi hành quy t nh x ph t ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t. Chương 2: TRÁCH NHI M QU N LÝ TR T T XÂY D NG i u 4 : Trách nhi m c a Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n. 1. Ch t ch U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ch u trách nhi m toàn di n v qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn, có thNm quy n. a. Ph t c nh cáo;
 4. b. Ph t ti n n 500.000 c. T m gi , t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 . d. Bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. e. Ra quy t nh cư ng ch và t ch c th c hi n cư ng ch thi hành quy t nh x ph t c a mình. g. Trư ng h p vư t quá thNm quy n ph i k p th i l p h sơ hành vi vi ph m báo cáo và xu t Thanh tra xây d ng ho c U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh x lý. 2. Quy t nh thành l p T công tác g m có i di n lãnh o UBND, cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng, cán b a chính nhà t, c nh sát khu v c và các thành ph n khác (n u th y c n thi t) giúp Ch t ch th c hi n công tác qu n lý tr t t xâyd ng; ch o, ôn c T công tác ph i h p v i cán b theo dõi a bàn c a Thanh tra xây d ng qu n, huy n th c hi n các quy t nh x ph t c a Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n, Chánh Thanh tra xây d ng qu n, huy n và các quy t nh x lý c a c p trên. 3. Ch o hòa gi i, ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i, k t lu n v vi c t cáo, quy t nh x lý t cáo v tr t t xây d ng theo thNm quy n. 4. Qu n lý m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình trên a bàn theo Quy t nh s 25/2002/Q -UB ngày 27/2/2002 c a UBND Thành ph ; ch ng ph i h p v i Thanh tra xây d ng và các l c lư ng Thanh tra chuyên ngành khác trong công tác qu n lý tr t t xây d ng. 5. Hư ng d n ch u tư làm th t c và th c hi n c i t o, cơi n i, s a ch a nh trên t h p pháp, h p l , phù h p qui ho ch và th c hi n theo qui nh c a pháp lu t; gi i quy t nhanh chóng, k p th i và d t i m các trư ng h p vi ph m. 6. Tuyên truy n, ph bi n, v n ng các t ch c và công dân trên a bàn th c hi n n p s ng ô th , tuân th qui nh c a Nhà nư c và c a UBND Thành ph v qu n lý tr t t xây d ng; thông báo b ng văn b n cho các cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý cán b , công ch c và công dân có vi ph m v tr t t xây d ng giáo d c, thuy t ph c ho c x lý. i u 5 : Trách nhi m c a Ch t ch UBND qu n, huy n. 1. Qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn; ch o, i u hành, ki m tra các cơ quan c a qu n, huy n, chính quy n phư ng, xã, th tr n th c hi n công tác qu n lý tr t t xây d ng theo ch c năng ư c giao; ng viên khen thư ng k p th i nh ng t ch c, cá nhân th c hi n t t; x lý nh ng t ch c, cá nhân có sai ph m trong qu n lý tr t t xây d ng. T ch c tuyên truy n, ph bi n, v n ng các t ch c và công dân trên a bàn th c hi n n p s ng ô th , tuân th các qui nh c a Nhà nư c và UBND Thành ph trong qu n lý tr t t xây d ng.
 5. 2. X lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng theo thNm quy n qui nh t i i u 29 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002 và các qui nh pháp lu t có liên quan; ch ng ph i h p v i các S , ngành, UBND các qu n, huy n có liên quan và l c lư ng Thanh tra chuyên ngành c a Thành ph , x lý các vi ph m tr t t xây d ng trên a bàn. 3. Ch trì t ch c th c hi n các quy t nh x lý vi ph m tr t t xây d ng c a UBND Thành ph và c a Thanh tra xây d ng Thành ph . 4. T ch c, xây d ng l c lư ng; b i dư ng, nâng cao trình chuyên môn cho cán b Thanh tra xây d ng qu n, huy n và cán b làm công tác qu n lý tr t t xây d ng t i các phư ng, xã, th tr n. 5. Ch o hòa gi i, ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i, k t lu n v vi c t cáo, quy t nh x lý t cáo v tr t t xây d ng theo thNm quy n. i u 6 : Trách nhi m, th m quy n c a Chính Thanh tra xây d ng Thành ph , Chánh Thanh tra xây d ng qu n huy n, Thanh tra viên, Cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng t i phư ng, xã, th tr n. 1. Trách nhi m : Th c hi n theo Quy t nh s 125/2002/Q -UB ngày 20/9/2002 c a UBND Thành ph v vi c thí i m thành l p l c lư ng Thanh tra xây d ng Thành ph và b trí cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng phư ng, xã, th tr n và Quy t nh s 126/2002/Q -UB ngày 20/9/2002 c a UBND Thành ph v vi c ban hành Qui ch t ch c và ho t ng c a l c lư ng Thanh tra xây d ng Thành ph và cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng phư ng, xã, th tr n. 2. ThNm quy n : a. Thanh tra viên Thanh tra xây d ng ang thi hành công v có quy n : a.1. Ph t c nh cáo. a.2. Ph t ti n n 200.000 ng. a.3. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng. a.4. Bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép. b. Chánh Thanh tra xây d ng qu n, huy n có quy n : b.1. Ph t c nh cáo. b.2. Ph t ti n n 10.000.000 ng. b.3. Tư c quy n s d ng gi p phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n. b.4. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính.
 6. b.5. Bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái pháp. b.6. Ra quy t nh cư ng ch và có nhi m v t ch c vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t c a mình và c a Thanh tra viên thu c Thanh tra xây d ng qu n, huy n. c. Chánh Thanh tra xây d ng Thành ph có quy n : c.1. Ph t c nh cáo. c.2. Ph t ti n n 20.000.000 ng. c.3. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n. c.4. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. c.5. Bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép. c.6. Ra quy t nh cư ng ch và có nhi m v t ch c vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t c a mình và c a Thanh tra viên thu c Thanh tra xây d ng Thành ph . d. Chánh Thanh tra xây d ng Thành ph và qu n huy n còn có thNm quy n : d.1. Ki n ngh các cơ quan có thNm quy n x lý cán b công ch c vi ph m tr t t xây d ng, x lý cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v qu n lý tr t t xây d ng ư c giao. d.2. L p h sơ ngh cơ quan b o v pháp lu t truy c u trách nhi m hình s n u hành vi vi ph m c a ch u tư có d u hi u c u thành m t t i ph m ư c qui nh c th t i B lu t hình s năm 1999. i u 7 : Trách nhi m c a S Xây d ng, S Qui ho ch Ki n trúc, S a chính Nhà t. 1. Tham mưu, giúp UBND Thành ph i u hành chung công tác qu n lý và x lý vi ph m tr t t xây d ng thu c lĩnh v c do S qu n lý. 2. Hư ng d n nghi p v ; t ch c ki m tra, ôn c UBND các qu n, huy n th c hi n ch c năng qu n lý và x lý vi ph m thu c lĩnh v c c a S qu n lý. 3. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các gi y phép, quy t nh do S và UBND Thành ph ban hành; ph i h p v i UBND qu n, huy n x lý các trư ng h p vi ph m; xu t bi n pháp x lý theo yêu c u c a UBND Thành ph . 4. S Xây d ng giúp UBND Thành ph qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn. S Xây d ng có trách nhi m :
 7. a. Ch trì và tham gia so n th o các văn b n qui ph m pháp lu t liên quan n công tác qu n lý tr t t xây d ng ô th ; ban hành th ng nh t bi u m u x lý vi ph m trên a bàn Thành ph . b. Ph i h p v i các s , ngành có liên quan ki m tra, ôn c và hư ng d n UBND các qu n, huy n th c hi n công tác qu n lý, x lý vi ph m,gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c qu n lý tr t t xây d ng theo thNm quy n. c. T ng h p, báo cáo; t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá theo nh kỳ tình hình qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn Thành ph ; ki n ngh gi i pháp kh c ph c khó khăn, vư ng m c nh m tăng cư ng công tác qu n lý tr t t xây d ng; xu t hình th c khen thư ng và x lý k lu t nh ng t ch c, cá nhân không hoàn thành nhi m v ho c có vi ph m trong công tác qu n lý tr t t xây d ng. d. L p k ho ch d trù kinh phí hàng năm m b o cho ho t ng c a h th ng Thanh tra xây d ng Thành ph ; T ch c t p hu n, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn cho l c lư ng qu n lý tr t t xây d ng toàn Thành ph ; qu n lý cán b , công ch c thu c l c lư ng Thanh tra xây d ng theo phân c p. e. Ki m tra, thanh tra, phúc tra các v vi c thu c lĩnh v c qu n lý tr t t xây d ng ã ư c gi i quy t nhưng v n còn khi u ki n; ra quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo theo thNm quy n và y quy n c a UBND Thành ph . i u 8 : Trách nhi m c a s ngành có liên quan : 1. S giao thông công chính có trách nhi m : Ch o thanh tra chuyên ngành Giao thông công chính ph i h p v i l c lư ng Thanh tra xây d ng Thành ph ki m tra, x lý các hành vi vi ph m các Ngh nh c a Chính ph và Qui nh c a UBND Thành ph v các công trình, h th ng k thu t h t ng do S qu n lý. 2. S Tài chính v t giá có trách nhi m : Hư ng d n thu và s d ng ti n ph t theo qui nh c a pháp lu t; xu t phương th c và k ho ch s d ng các kho n thu này trình UBND Thành ph quy t nh; ch trì, ph i h p v i C c thu Thành ph , Kho b c Nhà nư c Thành ph ki m tra, giám sát vi c thu và s d ng ti n ph t theo qui nh c a pháp lu t. 3. Kho b c nhà nư c Thành ph có trách nhi m : a. T ch c thu, qu n lý ngu n kinh phí thu ư c qua x ph t, th ng nh t v i UBND qu n, huy n qui nh c th các i m thu ph t cho t ng phư ng, xã, th tr n. b. Hư ng d n th t c, m u ch ng t , ch s sách, ki m tra và i chi u các kho n thu t ti n ph t. 4. Ban T ch c Chính quy n Thành ph có trách nhi m :
 8. Ph i h p v i S Xây d ng và UBND các qu n, huy n xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch, chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v cho l c lư ng qu n lý tr t t xây d ng c a Thành ph ; qu n lý cán b theo phân c p. 5. Công an Thành ph có trách nhi m : Ch o l c lư ng c nh sát ph i h p v i UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n th c hi n qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn; m b o an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i khi th c hi n quy t nh cư ng ch vi ph m tr t t xây d ng. 6. S Công nghi p và Công ty i n l c Hà n i có trách nhi m : Ph i h p v i UBND các qu n, huy n, UBND các phư ng, xã, th tr n tăng cư ng ki m tra, phát hi n k p th i và x lý tri t i v i các công trình vi ph m hành lang b o v lư i i n cao áp. 7. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m : Ph i h p v i UBND qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n t ch c ki m tra, x lý tri t các hành vi xây d ng c a các ch u tư vi ph m qui nh c a pháp lu t v b o v hành lang an toàn thoát lũ và b o v ê i u. 8. Các S , Ban, Ngành khác có trách nhi m : Ph i h p v i UBND các c p gi i quy t k p th i nh ng v n liên quan t i ch c năng, nhi m v và nghi p v c a S , Ban, ngành mình trong công tác qu n lý tr t t xây d ng. Chương 3: KI M TRA VÀ X LÝ CÔNG TRÌNH VI PH M i u 9 : Qui trình x lý vi ph m tr t t xây d ng 1. Ki m tra, phát hi n vi ph m, l p biên b n : a. Cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng t i phư ng, xã, th tr n ch u trách nhi m phát hi n k p th i các hành vi vi ph m v qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn; cùng T công tác l p h sơ, biên b n ình ch và xu t bi n pháp x lý báo cáo Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n và Thanh tra xây d ng qu n, huy n ch m nh t 24 gi sau khi l p biên b n. b. Cán b Thanh tra xây d ng qu n, huy n ư c phân công theo dõi a bàn có trách nhi m phát hi n, ôn c và h tr T công tác c a phư ng, xã, th tr n l p biên b n x lý vi ph m qui nh v qu n lý tr t t xây d ng; tr c ti p l p biên b n x lý trong trư ng h p T công tác chưa l p biên b n sau 24 gi k t khi phát hi n hành vi vi ph m, thông báo Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n ki m i m làm rõ trách nhi m c a T công tác. 2. Ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính :
 9. a. Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n, sau khi nh n ư c h sơ, biên b n và báo cáo xu t c a cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng có trách nhi m : a.1. Ch m nh t là sau 24 gi k t th i i m l p biên b n v hành vi vi ph m hành chính i v i công trình xây d ng trái phép, ph i ra quy t nh x ph t, bu c ch u tư khôi ph c l i hi n tr ng ban u; n u Ch u tư không t ch p hành, trong th i h n t i a là 5 ngày ph i ra Quy t nh cư ng ch và t ch c cư ng ch d b . a.2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày l p biên b n v hành vi vi ph m hành chính i v i các trư ng h p xây d ng không phép, sai phép, xây d ng có nh ng vi ph m khác, ph i ra quy t nh x ph t. N u có nhi u tình ti t ph c t p, th i gian trên có th kéo dài nhưng không quá 30 ngày. b. Thanh tra xây d ng qu n, huy n : Sau khi nh n ư c báo cáo c a cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng ph i ôn c, giám sát quá trình x lý vi ph m c a UBND phư ng, xã, th tr n (nơi có công trình vi ph m tr t t xây d ng). N u quá th i gian qui nh mà Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n chưa x lý thì Chánh Thanh tra xây d ng Qu n, Huy n có trách nhi m ra quy t nh x lý theo thNm quy n, ki m i m trách nhi m c a cán b Thanh tra ư c phân công theo dõi a bàn, báo cáo UBND Qu n, huy n ki m i m làm rõ trách nhi m c a Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n. c. Ch t ch UBND qu n, huy n : Sau khi nh n ư c báo cáo kèm theo h sơ có xu t x lý vi ph m c a Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n ho c c a Chánh thanh tra xây d ng qu n, huy n thì ti n hành gi i quy t như sau : c.1. N u vi c x lý vi ph m thu c thNm quy n c a phư ng, xã, th tr n ho c c a Thanh tra xây d ng qu n, huy n thì tr l i h sơ, làm rõ trách nhi m ùn Ny, né tránh vi c x lý vi ph m c a Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n ho c Chánh Thanh tra xây d ng qu n, huy n. c.2. Ra quy t nh x lý vi ph m hành chính và ch o t ch c th c hi n quy t nh x ph t n u hành vi vi ph m thu c thNm quy n. c.3. L p h sơ kèm theo xu t x lý trình UBND Thành ph x lý vi ph m hành chính n u vi c x ph t vi ph m hành chính vư t quá thNm quy n c a Ch t ch UBND qu n, huy n. H sơ trình UBND Thành ph g i thông qua Thanh tra xây d ng Thành ph . c.4. T ch c th c hi n quy t nh x ph t c a UBND Thành ph . d. Thanh tra xây d ng Thành ph : d.1. Ti p nh n và th lý h sơ ã vư t quá thNm quy n x ph t c a Ch t ch UBND qu n, huy n trình UBND Thành ph x ph t theo thNm quy n. d.2. Tr c ti p ki m tra, x lý và xu t c p có thNm quy n x lý vi ph m tr t t xây d ng theo yêu c u c a UBND Thành ph , Giám c S xây d ng và theo thNm quy n ư c giao.
 10. 3. Cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính : Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính mà không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành b ng các bi n pháp sau ây : a. Kh u tr m t ph n lương ho c m t ph n thu nh p, kh u tr ti n t tài kho n t i ngân hàng. b. Kê biên tài s n có giá tr tương ng v i s ti n ph t bán u giá. c. Các bi n pháp cư ng ch khác theo qui nh c a pháp lu t th c hi n t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính, bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép. 4. Gi i quy t khi u n i, t cáo : Th c hi n theo Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n c a Chính ph và UBND Thành ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t khi u n i, t cáo. i u 10 : H sơ x lý vi ph m T ch c, cá nhân có thNm quy n khi ki m tra x lý các hành vi vi ph m v tr t t xây d ng ph i l p h sơ x lý vi ph m. H sơ x lý vi ph m g m có : 1. Biên b n ki m tra vi ph m hành chính v tr t t xây d ng. 2. Sơ v trí công trình xây d ng có vi ph m do ngư i ki m tra l p ho c xác nh n và các tài li u liên quan (n u có) như : a. B n sao gi y t ch ng minh quy n s d ng t, s h u nhà. b. Gi y phép xây d ng và h sơ thi t k ư c c p gi y phép xây d ng. c. Thi t k c a công trình ang xây d ng có v ph m. d. ơn khi u n i, t cáo liên quan. e. Văn b n c a các cơ quan liên quan v công trình xây d ng có vi ph m. e.1. Biên b n h p, làm vi c v i các cơ quan liên quan v x lý cong trình có vi ph m. e.2. nh ch p, ho c b n v th hi n rõ hi n tr ng công trình có vi ph m. i u 11 : Qui nh v x lý các công trình vi ph m tr t t xây d ng. 1. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ho c bu c tháo g i v i các công trình :
 11. a. Xây d ng trên t l n chi m. b. Xây d ng trên t ư c giao s d ng vào m c ích khác. c. Vi ph m ch gi i ư ng , vi ph m hành lang b o v ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, ê i u, h th ng i n, thông tin, c p nư c, thoát nư c. d. Vi ph m khu v c b o v các công trình an ninh, qu c phòng. e. Vi ph m khu v c và qui nh b o v các di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c công nh n, x p h ng. f. Xây d ng không phép trong khu v c ã có các d án u tư xây d ng, ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và công b . g. L n chi m t, l n chi m không gian c a ch công trình khác. h. Vi ph m nghiêm tr ng tiêu chuNn, qui chuNn v xây d ng ho c không m b o an toàn cho công trình và công trình li n k ; công trình do ngư i thuê, mư n nhà t ý c i t o, xây d ng mà không ư c s ng ý c a ch s h u, ch qu n lý nhà, ch s d ng t h p pháp. i. Có nh ng vi ph m khác (qui nh t i Kho n 4 i u 2 c a Qui nh này) nhưng có khi u ki n do tranh ch p t, tranh ch p kho ng không, gây nh hư ng v i h s d ng nhà t li n k do vi ph m các tiêu chuNn, qui chuNn v xây d ng, ã t ch c hòa gi i nhưng không thành. 2. X lý ti n kèm theo hình th c ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu i v i ch u tư xây d ng công trình sai phép, không phép trên t h p l , h p pháp, không vi ph m Kho n 1 i u 11. a. X ph t hành chính n 500.000 i v i hành vi vi ph m và bu c ch u tư ph i ình ch hoàn ch nh các th t c xin c p gi y phép xây d ng ho c xin b sung gi p phép xây d ng. b. Trư ng h p ch u tư tái ph m, s b x ph t hành chính như hành vi vi ph m m i theo m c ph t ư c qui nh t i Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th . N u m c ph t ã vư t quá thNm quy n c a cơ quan có thNm quy n x lý ban u thì chuy n h sơ cơ quan có thNm quy n c p trên x ph t. c. Bi n pháp bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u, bu c ph i tháo d ư c áp d ng i v i công trình, ph n công trình có vi ph m theo qui nh t i kho n 1 i u này. 3. X lý ph t c nh cáo kèm theo các bi n pháp kh c ph c h u qu khác a. Ch u tư công trình xây d ng, c i t o, cơi n i, s a ch a nh (có di n tích dư i 5m2, xây d ng tư ng rào, c ng, tr c a ho c có nh ng hành vi làm thay i k t c u ban u c a công trình, trên t h p pháp h p l , không thu c di n ư c mi n gi y phép xây d ng, vi ph m tiêu chuNn, qui chuNn xây d ng Vi t Nam) n u không có
 12. khi u ki n, khi x lý áp d ng hình th c x ph t c nh cáo và yêu c u Ch u tư ph i xin gi p phép xây d ng. b. Bi n pháp bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u, bu c tháo d ư c áp d ng i v i trư ng h p x y ra tranh ch p, khi u ki n ã t ch c hòa gi i nhưng không thành, Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n sau khi ra quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo theo thNm quy n, áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu khác là bu c khôi ph c l i hi n tr ng ban u và t ch c cư ng ch th c hi n. 4. Trư ng h p ch u tư ti p t c c tình vi ph m sau khi x lý vi ph m hành chính, n u hành vi vi ph m có d u hi u c u thành m t t i ph m ư c qui nh t i B lu t hình s năm 1999 s chuy n h sơ ngh cơ quan b o v pháp lu t truy c u trách nhi m hình s . Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 12 : Khen thư ng Các t ch c, cá nhân có trách nhi m trong công tác qu n lý tr t t xây d ng có thành tích trong thi hành công v thì ư c xét khen thư ng theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 13 : K lu t Cán b , công ch c thu c Thanh tra xây d ng Thành ph , Thanh tra xây d ng qu n, huy n; cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng t i phư ng, xã, th tr n không hoàn thành nhi m v ư c giao, không th c hi n úng qui trình x lý qui nh t i i u 9 Qui nh này n l n th hai ph i ch u hình th c k lu t, n u tái ph m n l n th ba s ph i ch u hình th c k lu t n m c bu c thôi vi c. 2. Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n không hoàn thành trách nhi m qu n lý tr t t xây d ng, x y ra các v vi c xây d ng trái phép, không phép, sai phép trên a bàn mà không có bi n pháp x lý k p th i s b xem xét k lu t. N u x y ra hành vi xây d ng trái phép, không phép, sai phép gây h u qu nghiêm tr ng trên a bàn s b xem xét, t m ình ch công tác và x lý k lu t theo các qui nh hi n hành. 3. Chánh Thanh tra xây d ng qu n, huy n n u x y ra các v vi c xây d ng trái phép, không phép, sai phép t i các phư ng, xã, th tr n mà không ki m tra, x lý k p th i theo qui nh, không yêu c u Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n x lý k p th i ho c không báo cáo Ch t ch UBND qu n, huy n, Chánh Thanh tra xây d ng Thành ph ch o, x lý thì s b xem xét x lý k lu t theo các qui nh hi n hành. 4. Ch t ch UBND qu n, huy n không th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao v qu n lý tr t t xây d ng, x y ra các v vi c xây d ng trái phép, không phép, sai phép gây h u qu nghiêm tr ng t i phư ng, xã, th tr n thu c qu n, huy n mà không k p th i ch o ki m tra, x lý kh c ph c có hi u qu thì s b xem xét, x lý k lu t theo các qui nh hi n hành.
 13. 5. Chánh Thanh tra xây d ng Thành ph n u x y ra các v vi c xây d ng trái phép, không phép, sai phép t i các qu n, huy n mà không ki m tra x lý ho c không yêu c u Ch t ch UBND qu n, huy n x lý k p th i, không báo cáo Giám c S Xây d ng, Ch t ch UBND Thành ph ch o k p th i thì s b xem xét x lý k lu t theo các qui nh hi n hành. 6. Giám c S Xây d ng, Th trư ng các S , ban ngành có liên quan không làm tròn trách nhi m qui nh t i i u 7 và i u 8 c a Qui nh này, làm nh hư ng n công tác qu n lý tr t t xâyd ng s ph i ki m i m, làm rõ trách nhi m cá nhân, báo cáo c p có thNm quy n x lý. i u 14 : i v i ngư i b x lý vi ph m hành chính 1. Ch u tư, nhà th u xây d ng là cán b , công ch c vi ph m tr t t xây d ng ô th ngoài vi c b x lý vi ph m hành chính còn ư c thông báo v cơ quan, nơi công tác xem xét, x lý. 2. Ngư i b x lý vi ph m hành chính n u có hành vi ch ng i ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có các hành vi vi ph m khác, tuỳ theo tính ch t, m c , h u qu gây ra s ti p t c b x lý hành chính, b i thư ng thi t h i ho c b truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p ph i t ch c cư ng ch , ch u tư các công trình vi ph m ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v chi phí ph c v cư ng ch . Chương 5: T CH C TH C HI N i u 15 : Ch báo cáo và giao ban 1. UBND phư ng, xã, th tr n th c hi n ch báo cáo tháng, quí, năm b ng văn b n v công tác qu n lý tr t t xây d ng cho UBND qu n, huy n và Thanh tra xây d ng qu n, huy n. 2. Thanh tra xây d ng qu n, huy n th c hi n ch báo cáo UBND qu n, huy n và Thanh tra xây d ng Thành ph b ng văn b n theo nh kỳ tháng, quí, năm v công tác qu n lý tr t t xây d ng; T ch c giao ban nh kỳ v i cán b chuyên trách qu n lý tr t t xây d ng t i các phư ng, xã, th tr n. 3. UBND qu n huy n th c hi n ch báo cáo b ng văn b n cho UBND Thành ph ng g i S Xây d ng, theo nh kỳ quí, năm v công tác qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn. 4. Giám c S Xây d ng (Thanh tra xây d ng Thành ph ) th c hi n giao ban nh kỳ hàng tháng v i Thanh tra xây d ng qu n, huy n và i di n các s , ngành có liên quan. 5. S Xây d ng chuNn b n i dung UBND thành ph t ch c giao ban nh kỳ hàng quí v i Ch t ch UBND các qu n, huy n, Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ki m i m công tác qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn Thành ph .
 14. i u 16 : Ch ki m tra 1. UBND Thành p h th c hi n ch ki m tra theo nh kỳ hàng năm và t xu t vi c th c hi n Qui nh này i v i các S , ngành có liên quan và UBND các qu n, huy n. 2. UBND các qu n, huy n th c hi n ch ki m tra nh kỳ 6 tháng và t xu t theo yêu c u công tác qu n lý tr t t xây d ng i v i các phư ng, xã, th tr n. 3. Chánh Thanh tra Thành ph , Trư ng ban Ban T ch c Chính quy n Thành ph , Giám c S Xây d ng và các s , ngành có liên quan th c hi n ki m tra, ôn c, x lý k p th i nh ng vi ph m v tr t t xây d ng trên a bàn Thành ph . Trong quá trình th c hi n Qui nh này, n u có vư ng m c, yêu c u các s , ngành, UBND các qu n, huy n có văn b n báo cáo UBND Thành ph (qua S Xây d ng) i u ch nh, b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản