Quyết định 19/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 19/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành qui định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 19/2004/Q -BGTVT NGÀY 22 THÁNG 10 NĂ, 2004 V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V VI C THAM GIA Ý KI N VÀO QUÁ TRÌNH CHU N BN VÀ TH C HI N D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng thu n i a ngày 15/6/2004; Căn c Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam s a i ngày 20/4/1995; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này " Qui nh t m th i v vi c tham gia ý ki n vào quá trình chuNn b và th c hi n d án xây d ng giao thông". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Chánh văn phòng B , V trư ng các V K ho ch u tư, Pháp ch , Tài chính, Khoa h c Công ngh , Thanh tra B , C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, các C c Qu n lý chuyên ngành, T ng giám c các Ban qu n lý d án, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, các t ch c Tư v n thi t k và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. ào ình Bình ( ã ký)
  2. QUY NNH T M TH I V VI C THAM GIA Ý KI N VÀO QUÁ TRÌNH CHU N BN VÀ TH C HI N D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo quy t nh s 19/2004/Q -BGTVT ngày 22 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Qui nh t m th i này qui nh vi c các C c qu n lý chuyên ngành, các Ch u tư ( i di n ch u tư), các cơ quan ư c giao qu n lý khai thác công trình, U ban nhân dân các t nh, thành ph nơi có d án u tư xây d ng công trình giao thông tham gia ý ki n vào quá trình chuNn b và th c hi n d án nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu s d ng c a công trình. i u 2. 1. M i t ch c, cá nhân là Ch u tư ( i di n ch u tư), các ơn v tư v n (l p d án, thi t k , thNm nh), các C c qu n lý chuyên ngành, các cơ quan qu n lý khai thác, các t ch c cá nhân khác có liên quan khi ti n hành công tác l p d án, thi t k , thNm nh thi t k và chuNn b ưa vào khai thác các công trình giao thông u ph i th c hi n qui nh này. 2. Qui nh này b t bu c áp d ng i v i các d án xây d ng giao thông qu c gia thu c nhóm A và nhóm B. i v i các d án có liên quan n m ng lư i giao thông qu c gia trên toàn qu c không phân bi t ch u tư và ngu n v n u tư, c n áp d ng qui nh này i v i các h ng m c công trình liên quan n m ng lư i giao thông qu c gia. 3. i v i các d án giao thông khác, các d án có qui mô thu c nhóm C: ch u tư căn c vào tình hình th c t nghiên c u qui nh này áp d ng phù h p. Chương 2: N I DUNG THAM GIA GÓP Ý VÀO QUÁ TRÌNH CHU N BN VÀ TH C HI N D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG i u 3. Giai o n l p d án 1. Khi l p báo cáo nghiên c u kh thi d án xây d ng công trình giao thông, các t ch c cá nhân nêu t i kho n 1, i u 2 c a qui nh này ngoài vi c ph i th c hi n y các qui nh t i các văn b n qui ph m pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c, c a các B ngành liên quan v qu n lý u tư và xây d ng, các tiêu chuNn ã ư c c p có thNm quy n phê duy t b t bu c s d ng cho d án và tiêu chuNn 22TCN -268-2000 c a B Giao thông v n t i ã ban hành, c n th c hi n y các n i dung trong qui nh này.
  3. 2. N i dung tham gia ý ki n c a các cơ quan, ơn v ghi t i i u 1 g m: a- Qui mô d án và các tiêu chuNn k thu t ch y u. b- Các phương án tuy n, phương án v trí, m t b ng xây d ng và các gi i pháp k thu t phù h p v i qui ho ch xây d ng. c- Phương án qu n lý khai thác d án, các công trình ph c v cho công tác qu n lý khai thác, duy tu b o dư ng công trình giao thông trong quá trình xây d ng và trong quá trình khai thác. d- Các gi i pháp b o v môi trư ng, các phương án m b o giao thông và an toàn giao thông khi thi công, phòng ch ng cháy n , an ninh qu c phòng.v.v. 3. Ngoài n i dung h sơ, tài li u thNm nh ã nêu trong các văn b n qui nh hi n hành, yêu c u h sơ thi t k trình duy t ph i kèm theo văn b n tham gia ý ki n c a các cơ quan, ơn v nêu t i i u 1 v các n i dung nêu kho n 2, i u 3. Ch u tư có trách nhi m ch o tư v n thi t k chuy n h sơ thi t k cho các cơ quan trên xem xét, góp ý theo th i h n và n i dung qui nh. i u 4. Giai o n th c hi n d án 1. Khi l p thi t k k thu t (ho c thi t k k thu t thi công) d án xây d ng công trình giao thông, các t ch c cá nhân nêu t i kho n 1, i u 2 c a qui nh này ngoài vi c l p h sơ thi t k k thu t phù h p v i thi t k cơ s trong giai o n báo cáo nghiên c u kh thi ã ư c phê duy t, c n th c hi n y các n i dung trong qui nh này. 2. N i dung tham gia ý ki n c a các cơ quan, ơn v ghi t i i u 1 g m: a- H sơ thi t k k thu t trình c p có thNm quy n phê duy t ph i kèm theo văn b n tham gia ý ki n c a các cơ quan, ơn v nêu t i i u 1 v tính phù h p c a thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công v i thi t k cơ s và các n i dung khác nêu trong quy t nh phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi v qui ho ch, ki n trúc, qui mô xây d ng, c p h ng công trình, các gi i pháp và ch tiêu kinh t k thu t, gi i pháp b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n .v.v. b- i v i h th ng an toàn giao thông, c n có ý ki n tham gia c a C c C nh sát giao thông ư ng b , ư ng s t ( i v i các công trình giao thông ư ng b , ư ng s t) ho c C c C nh sát giao thông ư ng thu ( i v i các công trình giao thông ư ng thu ). Văn b n tham gia ý ki n ph i tuân th Lu t Giao thông ư ng b ( i u 40), Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19/02/2003 ( i u 19 và i u 20) và các qui nh c a Chính ph trong các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t xây d ng trong th i gian t i ây cũng như phù h p v i tiêu chuNn ư c s d ng c a d án nêu kho n 1, i u 3 c a qui nh này. c- i v i các d án c i t o nâng c p các tuy n ư ng cũ, ph i có ý ki n tham gia c a cơ quan ang qu n lý khai thác công trình v bi n pháp phân lu ng m b o giao thông trên cơ s tuân th Qui nh thi công trên ư ng b ang khai thác ban hành kèm theo quy t nh s 2525/2003/Q -BGTVT ngày 28/8/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i.
  4. d- Ch u tư ( i di n ch u tư) có trách nhi m ch o Tư v n thi t k g i h sơ l y ý ki n tham gia và t ng h p ki n ngh c a các bên liên quan hoàn ch nh thi t k k thu t (thi t k k thu t thi công) ho c gi i trình các n i dung khác trư c khi trình duy t. e- Văn b n tham gia ý ki n v n i dung này ư c coi là văn b n b t bu c kèm theo h sơ trình các c p có thNm quy n quy t nh, phê duy t. i u 5. Giai o n k t thúc d án Trư c khi nghi m thu bàn giao công trình, Ch u tư ( i di n ch u tư) ph i l p oàn ki m tra hi n trư ng và ch trì th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng có s tham gia c a các C c Qu n lý chuyên ngành, C c C nh sát giao thông ư ng b , ư ng s t ( i v i các d án giao thông ư ng b ư ng s t), C c C nh sát giao thông ư ng th y ( i v i các d án giao thông ư ng sông) Tư v n giám sát, Tư v n thi t k , Nhà th u và các ơn v , cơ quan liên quan n vi c qu n lý khai thác công trình i ki m tra th c t hi n trư ng, i chi u v i thi t k k thu t ư c duy t, l p biên b n th ng nh t và nêu các ki n ngh , xu t nh ng n i dung c n b sung, t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 6. 1. Ch u tư ( i di n ch u tư) là cơ quan ch trì th c hi n nh ng n i dung qui nh t i văn b n này. 2. Qui nh t ch c th c hi n vi c l y ý ki n tham gia c a các bên liên quan: a- Vi c l y ý ki n tham gia c a các bên liên quan ư c ti n hành ng th i v i quá trình thNm nh ho c thNm tra h sơ d án ho c h sơ thi t k theo quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27/6/2003 c a B Xây d ng. b- Ch u tư ( i di n ch u tư) g i h sơ báo cáo tóm t t d án kèm theo văn b n ngh tham gia góp ý n các bên liên quan và t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan tham gia ý ki n ti p c n h sơ khi có yêu c u. c- Sau 15 ngày k t ngày g i văn b n ngh , n u không nh n ư c văn b n tham gia ý ki n c a các bên liên quan thì ư c coi là ã th ng nh t v i n i dung xin tham gia. 3. Ch u tư ( i di n ch u tư) sau khi nh n ư c văn b n tham gia ý ki n, nghiên c u ti p thu và ch o tư v n hoàn ch nh án, trình c p có thNm quy n quy t nh u tư xem xét quy t nh. i v i các ý ki n chưa th ng nh t, Ch u tư ( i di n ch u tư) c n có văn b n gi i thích g i cơ quan tham gia ý ki n. 4. Giao cho V K ho ch u tư, C c Giám nh & qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, các Ban qu n lý d án tr c thu c B , các S Giao thông v n t i, Giao thông
  5. công chính là các cơ quan tham mưu, trình duy t ho c tr c ti p phê duy t d án ti n hành giám sát, ki m tra vi c th c hi n qui nh này./.
Đồng bộ tài khoản