Quyết định 19/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
7
download

Quyết định 19/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 19/2005/Q§­BTC  n g µ y   0 1   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   b æ   s u n g   D a n h   m ô c   d ù   ¸ n  vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   4   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña   Nhµ níc;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   20/2005/N§­CP   ngµy   28   th¸ng   02   n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  bæ sung danh môc dù  ¸n vay vèn   tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc theo NghÞ   ®Þnh sè   106/2004/N§­CP; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Bæ sung c¸c dù  ¸n trång rõng nguyªn liÖu,   c©y c«ng nghiÖp tËp trung ë vïng T©y Nguyªn (c¸c tØnh Gia   Lai,   Kon   Tum,   §¾k   L¾k,   §¾k   N«ng,   L©m   §ång);   vïng   miÒn  nói, vïng s©u, vïng xa khã  kh¨n (danh môc B, C quy  ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh sè  35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002  cña ChÝnh phñ) g¾n víi t¹o viÖc lµm cho  ®ång bµo d©n téc  vµ  c¬  së  chÕ  biÕn n«ng, l©m s¶n  ë  c¸c vïng nãi trªn vµo  Danh môc c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña  Nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   54/2004/Q§­BTC  ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  §i Ò u   2.   C¸c   dù   ¸n   nªu   trªn   ®¸p   øng   ®ñ   c¸c   ®iÒu  kiÖn theo quy  ®Þnh  ®îc vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn  cña Nhµ  níc. Thêi h¹n ký  hîp  ®ång tÝn dông gi÷a chñ   ®Çu  t  cã  dù   ¸n   nªu   trªn   víi   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   ®Õn   hÕt  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t   triÓn;   Vô   trëng   Vô   Tµi   chÝnh   c¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ  chøc   tµi   chÝnh;   Chñ   ®Çu   t  c¸c   dù   ¸n   nªu   trªn   cã   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản