Quyết định 1906/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 1906/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1906/PC về việc quy định về điều kiện, nội dung và thủ tục cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1906/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1906/PC Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C QUY NNH V I U KI N, N I DUNG VÀ TH T C C P PHÉP LƯU HÀNH PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B I. QUY NNH CHUNG Đi u 1: B n quy nh này quy nh v i u ki n, n i dung và th t c c p phép lưu hành cho phương ti n cơ gi i ư ng b . Đi u 2: Các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b sau ây b t bu c ph i có Gi y phép lưu hành khi t di chuy n trên ư ng b và ô th : - Ô tô các lo i, k c ô tô kéo moóc, bán moóc, moóc sàn. - Máy kéo và các lo i xe chuyên dùng (bao g m c các xe c ch ng, xe có kích thư c, t i tr ng vư t quá m c gi i h n cho phép thông thư ng, xe bông sen các lo i). - Xe lam và các lo i tương t ki u xe lam. - Xe xích và các lo i tương t ki u xe xích. - Xe xích lô máy các lo i. Đi u 3: Có hai lo i Gi y phép lưu hành: - Gi y phép lưu hành c p cho các phương ti n cơ gi i ư ng b tham gia giao thông (t di chuy n trên ư ng b và ô th ), không òi h i các bi n pháp tăng cư ng gia c công trình giao thông ho c t ch c i u khi n giao thông c bi t. - Gi y phép lưu hành c bi t c p cho các phương ti n cơ gi i ư ng b tham gia giao thông v i i u ki n ph i có các bi n pháp t ch c i u khi n m b o giao thông và b o v công trình giao thông c bi t. Gi y phép lưu hành c bi t ch y u xét c p cho xe xích và các ki u tương t xe xích, xe c ch ng, xe có kích thư c, t i tr ng vư t quá m c gi i h n và xe ch t x p hàng quá kh , quá t i. Đi u 4: Th i h n c a Gi y phép lưu hành quy nh như sau: - Gi y phép lưu hành có th i h n phù h p v i chu kỳ ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b do B Giao thông V n t i ban hành kèm theo tiêu chuNn an toàn k
  2. thu t phương ti n cơ gi i ư ng b theo quy t nh s 3321/Q -KHKT ngày 29 tháng 6 năm 1995 c a B Giao thông V n t i. - Gi y phép lưu hành c bi t có th i h n t ng chuy n phù h p v i th i gian hành trình t ng chuy n c a phương ti n, nhưng không quá 30 ngày. II. I U KI N C P PHÉP LƯU HÀNH Đi u 5: Phương ti n cơ gi i ư ng b (ghi i u 2) có i u ki n sau ây s ư c c p Gi y phép lưu hành: 1. Trư ng h p c p Gi y phép lưu hành: a. Ch ng ch k t qu ki m nh k thu t c a các tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b h p pháp và chưa quá 7 ngày k t khi ki m nh k thu t n khi xin c p Phép lưu hành. b. Ch ng nh n tham gia b o hi m trách nhi m dân s c a ch phương ti n có th i h n b o hi m. c. i v i xe ã lưu hành ph i có Gi y phép lưu hành c a kỳ trư c k li n, còn th i h n hi u l c. N u quá h n ghi trên Gi y phép lưu hành ph i ch ng minh ư c lý do h p lý v vi c quá h n. d. Xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n. N u xin c p l n u ho c sau khi sang tên, i ch thì ph i n p b n sao gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n. 2. Trư ng h p xin c p Gi y phép lưu hành c bi t ph i có: - Gi y phép lưu hành còn hi u l c. - ơn xin c p Gi y phép lưu hành c bi t theo m u quy nh c a C c ư ng b Vi t Nam. Đi u 6: 1. Trư ng h p phương ti n b tai n n ph i l p biên b n mà cơ quan x lý yêu c u ph i ki m nh k thu t sau tai n n thì Gi y phép lưu hành ương nhiên m t hi u l c. 2. i v i phương ti n ph i s a ch a không th c hi n ư c vi c ki m nh k thu t và c p phép lưu hành úng th i h n thì ph i báo cho cơ quan ã c p phép lưu hành c a kỳ trư c m c dù ã h t th i h n. III. N I DUNG GI Y PHÉP LƯU HÀNH Đi u 7: M u Gi y phép lưu hành ph i có các n i dung sau ây: 1. H và tên, a ch nơi cư trú c a ch phương ti n. 2. S ăng ký phương ti n và s th t c a Gi y phép lưu hành.
  3. 3. Lo i phương ti n, t tr ng phương ti n, tr ng t i, s lư ng hành khách (thi t k và cho phép). 4. Ph m vi lưu hành (theo khu v c tuy n ư ng). 5. M c ích s d ng phương ti n. 6. Th i gian ư c lưu hành. 7. Ch ký, h tên, ch c v c a ngư i c p phép. 8. D u c a cơ quan c p phép. 9. S khung, s máy, màu sơn c a phương ti n. 10. Ch d n s d ng gi y phép. Đi u 7: Riêng m u Gi y phép lưu hành c bi t, còn có thêm các yêu c u ch d n b t bu c ph i th c hi n m b o giao thông và b o v công trình giao thông. Đi u 8: 1. Gi y phép lưu hành có 2 lo i theo m u s c khác nhau phân bi t m c ích s d ng c a phương ti n: - Xe kinh doanh v n t i. - Xe s d ng vào m c ích khác. 2. Các Gi y phép lưu hành sau ây không có giá tr : a. Gi y phép c p không úng thNm quy n. b. Gi y phép b tNy, xoá, s a, nh u nát không c ư c. c. Khi s ăng ký bi n s phương ti n, tên ch phương ti n Gi y phép lưu hành và gi y ch ng nh n ăng ký không kh p nhau. Đi u 9: Cơ quan c p Gi y phép lưu hành sau khi nh n y h sơ theo quy nh t i i u 5 thì ch m nh t là 4 gi ph i có Gi y phép lưu hành cho phương ti n. Ch phương ti n (ngư i lái) ph i ký ã nh n gi y phép. Đi u 10: Khi c p Gi y phép lưu hành cơ quan c p phép ph i vào s và b n kê c p gi y phép. Đi u 11: Khi phương ti n thay i ch s h u, thay i a phương ăng ký c p bi n s , u ph i i gi y phép lưu hành cho phù h p v i các thay i ó. Khi thay i a phương ăng ký c p bi n s thì ch phương ti n ph i làm th t c khai báo di chuy n t i cơ quan ã c p phép lưu hành, n p l i gi y phép lưu hành và
  4. nh n gi y di chuy n qu n lý c p phép lưu hành n nơi m i xin c p Gi y phép lưu hành m i. Đi u 12: Trư ng h p Gi y phép lưu hành b tư c ho c b thu h i thì cơ quan thu h i ph i báo ngay cho cơ quan ã c p phép lưu hành xoá s . Đi u 13: Khi phương ti n có yêu c u ho t ng không tr l i ư c nơi ã c p phép lưu hành thì xin cơ quan ã c p phép lưu hành cho phép t m di chuy n xin c p phép lưu hành nơi phương ti n ang ho t ng khi Gi y phép lưu hành cũ ã h t h n. Đi u 14: Cơ quan c p phép lưu hành ư c thu và s d ng l phí theo quy nh c a B Tài chính. V. T CH C TH C HI N Đi u 15: nh kỳ hàng tháng t ngày 3 n ngày 5 các S GTVT (GTCC) ph i g i báo cáo v c p phép lưu hành (kèm b n kê c p gi y phép) v C c ư ng b Vi t Nam ng th i g i thông báo cho công an t nh, thành ph v danh sách ã c p phép lưu hành. Khi ã th c hi n vi c n i m ng vi tính c a S GTVT (GTCC) v i C c ư ng b Vi t Nam thì vi c báo cáo s th c hi n thư ng xuyên. Đi u 16: Các ông chánh Văn phòng B , V trư ng V pháp ch , V trư ng V Khoa h c K thu t, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S GTVT, S GTCC có trách nhi m ki m tra, hư ng d n thi hành quy t nh này. Quy nh này có hi u l c t ngày 1-8-1995. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c các S GTVT (GTCC) và C c ư ng b Vi t Nam báo cáo trình B b sung s a i. Lã Ng c Khuê ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản