Quyết định 191/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
1
download

Quyết định 191/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 191/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Quyết định số 02/2007/QĐ-BTTTT ngày 28/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14/9/2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 191/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  1. BÕ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÒNG CÕNG HÒA XÃ HÕI CHŨ NGHĨÁ VTÈT NAM Đôc lâp - Tur do - Hanh phúc Sôyfjy( /QĐ-BTTTT HàNôi, ngày JS tháng $ năm 2007 QUYÉT ĐINH Ve viêc đính chính Quyet đinh 02/2007/QĐ-BTTT ngày 24/9/2007 cùa Bô Thông * ^ > `i r r /v tin và Truyên thông ve viêc ban hành ciró'c kêt nôi giũ*a mang viên thông di đông măt đât quôc tê và mang viên thông cô đinh nôi hat, nôi tinh măt đât * * r r r * * * * đôi vói djch vu điên thoai quôc tê đã đăng Công báo so 670+671 ngày 14 tháng 9 năm 2007 BÔ TRlTÔNG BÓ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG - Căn cú Nghi đinh sô 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 cúa Chính phù quy đinh chúc năng, nhiêm vu, quyên han và ca câu tô chúc cũa Bô, ca quan ngang Bô; - Căncú Quyét đinh sô 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 cúa Thù tuóng Chính phú vê quàn 1ý giá cuác dich vu biru chính, viên thông; ^ r - Theo đê nghi cũa Vu truòng Vu Kê hoach - Tài chính, QUYÉT ĐINH: Đièu 1. Đính chính Đièu 2 cúa Quyét đinh só 02/2007/QĐ-BTTT ngày 29/8/2007 cúa Bô Thông tin và Truyên thông vê viêc ban hành cuóc kêt nôi giũa mang viên thông di đông măt đât quôc tê và mang viên thông cô đinh nôi hat, nôi tính măt đât nhu sau: "Điêu 2. Cuóc kêt nôi đôi vói 1iên 1ac vào giò thâp điêm Cuóc kêt nôi quy đmh tai Rhoân 1 và 3, Điêu 1 cũa Quyêt đinh này đugc giâm 30% vào các già thâp điêm sau: Tù 23 giò đêm hôm truóc đên 7 giò sáng hôm sau trong các ngày tù thú hai đên thú bây trong tuân; câ ngày chú nhât và ngày nghí 1ê." Điêu 2. Quyêt đinh này có hiêu 1uc kê tìr ngày 29 tháng 9 năm 2007. Các quy đinh truóc đây trái vói Quyêt đinh này đêu bãi bô.
  2. Điêu 3. Chánh Văn phòng, Vu truông Vu Kê hoach - Tài chính, Thú triróng các cc quan, đon vi thuôc Bô Thông tin và Truyên thông, Tông giám đôc, Giám đôc các doanh nghiêp cung câp dich vu diên thoai quôc tê, điên thoai cô đinh và các đon vi 1iên quan chiu trách nhiêm thi hành Quyêt đinh này./. Nai nhãn: KT. BÔ TRlT0NG - Nhu Đièu 3; THÍTTRirÕ0\G / - Bô truòng (đê b/c); - Các thu truông; - Bô Tài chính (Cuc quàn 1ý gjá); - Cuc kiêm tra văn bân (Bô Tu pháp); - Thù truông các đan vj 1iên quan truc thuôc BTTTT; - Các doanh nghiêp cung câp dich vu điên thoai quôc tê, điên thoai cô đjnh; - Công báo; - Website Chính phù; - Vu VT; Lê Nam Thăng - Luu: VP, KH-TC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản