Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
98
lượt xem
16
download

Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña C ô c  H K D D  Vi Öt N a m   è  193/1998/Q§­C H K   S n g µ y 12  th¸ng 02 n¨ m   1998 V Ò  viÖc  a n  h µ n h  q u y  ® Þ n h   b v Ò  gi¸ t¹ic¸c c¶n g  H µ n g   h« n g  s © n  bay vµ    k trung t© m   u ¶ n  lý  ay d © n  d ô n g   Öt N a m   q b Vi C ô c tr ëng C ô c hµng kh«ng d © n  dông Vi Öt  a m   N ­ C¨n  LuËt Hµng    cø    kh«ng d©n dông ViÖt Nam     n¨m 1991  LuËt söa  vµ    ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt Hµng    kh«ng d©n  dông ViÖt Nam     n¨m   1995. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh 68/CP ngµy 25/10/1995 cña ChÝnh phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  cÊu  chøc  m¸y  h¹n  c¬  tæ  bé  cña Côc Hµng kh«ng  d©n dông  ViÖtNam.   ­ C¨n cø  Th«ng  t ªn  li  tÞch sè  171/1998/TTLT/BVG­ CAAV  ngµy  07.02.1998 cña Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ  Côc  vµ  Hµng kh«ng d©n dông ViÖt  Nam. ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  4736  sè  TC/TCDN  ngµy 31.12.1997 cña    Bé Tµi  chÝnh  viÖc  vÒ  ®iÒu  chØnh    gi¸dÞch  hµng  vô  kh«ng. ­ C¨n  C«ng    1068/VGCP­    cø  v¨n sè  CNTDDV  ngµy 17.12.1997 cña Ban   VËt    gi¸ChÝnh  phñ    vÒ viÖc    gi¸dÞch  t¹  vô  iC¶ng hµng kh«ng, s©n    bay vµ  Trung t©m  qu¶n    lýbay  d©n  dông ViÖtNam.    Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Ban hµnh Quy ®Þnh  gi¸t¹ c¸cc¶ng  vÒ    i     hµng  kh«ng s©n bay  vµ Trung  t©m qu¶n    lýbay d©n dông ViÖtNam       (cã b¶n  quy ®Þnh      chitiÕtkÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy). §iÒu  C¸c  2:  quy ®Þnh  íc ®©y   gi¸, tr   vÒ   møc    i thu t¹ Trung t©m  qu¶n  lýbay  Côm     vµ  c¶ng Hµng kh«ng,s©n    bay      tr¸ víiQuyÕt  i ®Þnh nµy ®Òu  huû  bá. §iÒu    3: Thñ  ëng    quan,®¬n  vµ            tr c¸c c¬    vÞ  c¸c ®èi t¸ckhaith¸cdÞch  vô  ic¸c Côm   t¹    c¶ng hµng  kh«ng  s©n bay  Trung  vµ  t©m  Qu¶n   lý bay d©n  dông ViÖtNam     chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. Tæng  gi¸m ®èc    c¸c C¶ng  hµng  vô  kh«ng, s©n    bay khu vùc  Trung  vµ  t©m  Qu¶n    lý bay d©n dông ViÖt Nam   tr¸ch nhiÖm     cã    th«ng b¸o c«ng khai   biÓu      gi¸míiban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy  ngµy  íckhiQuyÕt  15  tr     ®Þnh cã  hiÖu lùc.
 2. 2 QuyÕt  ®Þnh   nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy 01/04/1998 ®èi      víic¸c dÞch vô  cung cÊp cho    c¸c nhµ vËn  chuyÓn, H∙ng    Hµng  kh«ng    nícngoµi;cã    hiÖu    lùc tõngµy    01.03.1998 ®èi víi         dÞch  cung  c¸c vô  cÊp  cho     îng kh¸c. c¸c®èi t   n h ÷ n g  thu Ët n g ÷ trong b ¶ n g  q u y  ® Þ n h  v Ò  gi¸  t¹i  c¸c c ¶ n g  h µ n g  k h « n g, S © n  b a y v µ  trung t© m  q u ¶ n  lý b a y s a u ® © y  ® îc hi Ó u  lµ 1. ChuyÕn    bay: lµ viÖc      tÇu bay    cÊt c¸nh  i t¹ mét s©n bay  h¹  vµ  c¸nh    t¹i mét  s©n  bay  kh¸cliÒn sau      ®ã. 2. ChuyÕn    bay  êng      th lÖ: lµ chuyÕn bay thùc hiÖn vËn chuyÓn  ¬ng  th m¹ivíi   Æc       ® c¸c tÝnh  sau ®©y: a) ChuyÕn    bay  îcmë   ®   c«ng khaicho    c«ng  chóng  dông. sö  b) §îcthùc hiÖn        theo  lÞch bay    c«ng  hoÆc   bè  mét  c¸ch ®Òu   Æn     ® mang  tÝnh  thèng. hÖ  3. ChuyÕn    bay kh«ng  êng      th lÖ: lµ chuyÕn bay kh«ng ph¶i lµ chuyÕn      bay  êng  th lÖ. 4. ChuyÕn    bay ®i/®Õn: lµ chuyÕn      bay  ®iÓm     cã  cÊt hoÆc   c¸nh  i h¹  t¹  c¸cs©n    bay  ViÖtNam.   5. ChuyÕn    bay quèc      tÕ: lµ chuyÕn  bay  ®iÓm   hoÆc     cã  h¹  cÊt c¸nh    t¹i c¸cs©n    bay  ngoµil∙nhthæ        nícCéng  hoµ  XHCN   ViÖtNam.   6. ChuyÕn    bay    néi ®Þa:    lµ chuyÕn bay  ®iÓm     h¹  cã  cÊt vµ  c¸nh trong  l∙nhthæ      nícCéng hoµ XHCN  ViÖtNam.   7. Ngµy      lÔ,TÕt:lµ c¸c ngµy          lÔ,ngµy TÕt  îcquy  ®   ®Þnh  trong LuËt lao       ®éng cña    nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam      8. Träng        t¶icÊt c¸nh      tèi®a (MTO W):   lµ träng      t¶icÊt c¸nh        tèi®a ghi trongtµiliÖu híng dÉn          bay cña tõng tµu bay.     9. GhÕ     thiÕtkÕ:    ghÕ     lµ sè  hµnh kh¸ch l¾p  Æt    bay    ® trªntµu  theo quy  ®Þnh chuÈn cña  nhµ  s¶n  xuÊt. 10.  gi¸ thanh  Tû    to¸n:Trêng    hîp thanh to¸n b»ng    ®ång  tiÒn kh¸c    víi ®ång  tiÒn quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh nµy: ¸p    dông      tû gi¸b¸n  Ng©n   do  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖtNam     c«ng  t¹ thêi®iÓm   bè  i     thanh to¸n,hoÆc       Ng©n    tûgi¸do  hµng  ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam     quy ®Þnh trong tr   êng hîp thanh to¸n b»ng    tiÒn  m Æt.
 3. 3 B ¶ n g  q u y  ® Þ n h  sè 1 Gi¸ t¹i  trung t© m  q u ¶ n  lý b a y d © n  d ô n g  Vi Öt N a m   1.Gi¸®iÒu      hµnh  bay  ®Õn ®i  1.1.§èit   dông: Tµu     îng ¸p    bay  cña    c¸c H∙ng hµng kh«ng,tæ    chøc,ph¸p    nh©n, thÓ nh©n  (sau ®©y             îng")bay  gäi t¾t lµ "c¸ctèit   ®Õn     c¸c c¶ng hµng  kh«ng,s©n    bay  cña ViÖtNam.    1.2.Møc    b¶n.   gi¸c¬  1.2.1.         víi bay  §èi tµu cña     îng nícngoµi: c¸c®èi t                                         §¬n  tÝnh:USD/chuyÕn                                      vÞ    Träng      t¶i c¸nh tèi cÊt    ®a  Møc  gi¸ (MTO W) C¸c  êng  ® bay  C¸c  êng  ® bay thuéc  thuéc nhãm     I nhãm  II D íi tÊn  20  254 310 Tõ  ­díi tÊn 20     50  388 474 Tõ  ­díi 50     100 tÊn 564 689 Tõ  100     ­díi150 tÊn 730  893 Tõ  150     ­díi190 tÊn 850  1.040 Tõ  190     ­díi240 tÊn 956 1.171 Tõ  240     ­díi300 tÊn 1.072 1.313 ≥ 300 tÊn 1.132 1.387 1.2.2.         víi bay  §èi tµu cña     îng trongníc: c¸c®èi t     1.2.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ:                                                                         §¬n  tÝnh:VN§/chuyÕn vÞ    Träng      t¶i c¸nh tèi cÊt    ®a  Møc  gi¸ (MTO W) C¸c  êng  ® bay  C¸c  êng  ® bay thuéc    thuéc nhãm     I nhãm   II D íi tÊn  20  2.222.500 2.712.500 Tõ  ­díi tÊn 20     50  3.395.000 4.147.500 Tõ  ­díi 50     100 tÊn 4.935.000 6.028.750 Tõ  100     ­díi150 tÊn 6.387.500 7.813.750 Tõ  150     ­díi190 tÊn 7.437.500 9.100.000 Tõ  190     ­díi240 tÊn 8.365.000 10.246.250 Tõ  240     ­díi300 tÊn 9.380.000 11.488.750 ≥ 300 tÊn 9.905.000 12.136.250
 4. 4 1.2.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa:  §¬n  tÝnh:VN§/chuyÕn vÞ    Träng      t¶i c¸nh tèi cÊt    ®a  Møc  gi¸ (MTO W) C¸c  êng  ® bay thuéc C¸c  êng    ® bay thuéc    nhãm   I nhãm   II D íi tÊn  20  233.000 320.000 Tõ  ­díi tÊn 20     50  388.000 533.000 Tõ      50­ díi100 tÊn 646.000 1.745.000 Tõ  100­ díi     150 tÊn 1.076.000 2.508.000 Tõ  150­ díi     190 tÊn 1.537.000 3.647.000 Tõ  190     ­díi 240 tÊn 1.808.000 3.850.000 Tõ  240     ­díi 300 tÊn 2.008.000 4.000.000 ≥ 300 tÊn 2.115.000 4.150.000 1.3.Møc    t¨ng: 1.3.1.  Tµu  bay  trong c¸cchuyÕn      bay  êng    th lÖ,chuyÕn  bay  kh«ng  êng  th lÖ  kh«ng mang tÝnh  ¬ng    th m¹i:Bay ®Õn  c¶ng    HK vµo ngµy    lÔ,TÕt    thu theo  møc b»ng 130%     b¶n  gi¸c¬  (møc phô    30%   tréi=  møc    b¶n). gi¸c¬  1.3.2.Tµu    bay trong c¸c chuyÕn      bay kh«ng  êng  mang  th lÖ  tÝnh  ¬ng  th m¹ithu theo      møc b»ng 120%     b¶n  gi¸c¬  céng      víi møc  c¸c phô        tréi t¹ ®iÓm   nãi i 1.3.1ë      trªn(nÕu  cã). 1.3.3.  Møc        t¨ngnãit¹ ®iÓm   i 1.3.1vµ    1.3.2kh«ng      ¸p dông        ®èi víi bay  tµu cña     îng trong níc. c¸c®èi t     1.4.Møc    gi¶m: 1.4.1.  Tµu bay    lªnth¼ng    thu theo møc    b»ng  50%     b¶n    gi¸c¬  ¸p dông  cho  tµu bay  i   lo¹ kh¸ccã      MTO W  ¬ng  ¬ng. t ® 1.4.2.Sau        khicÊt c¸nh    phót ph¶iquay    i trªn30      trël¹ s©n    bay  kh«ng  cò  ph¶ido      lçi cña s©n bay hoÆc   ®iÒu hµnh bay    thu theo møc  b»ng  30%     gi¸c¬  b¶n cho  ®iÒu  lÇn  hµnh  bay  ®Õn  nµy. 1.4.3.Trêng    hîp  lýdo  v×    bÊt  kh¶ kh¸ng  (do  thuËt,do    kü    thêitiÕt) ,tµu  bay ph¶ibay    ®Õn  s©n  bay  kh¸ccña    ViÖtNam     (kh«ng ph¶is©n    bay  ®Þnh  dù  h¹ c¸nh),¸p    dông  møc     gi¸b»ng 50%   møc     b¶n  gi¸c¬  (tÝnh theo  êng  ® bay    tõ s©n  bay    cÊtc¸nh ®Õn     s©n bay    h¹ c¸nh)cho  ®iÒu    lÇn  hµnh bay nµy. 1.4.4.  Tµu bay cña    c¸cH∙ng  Hµng kh«ng trong níctrong c¸cchuyÕn          bay  kiÓm    thuËt,bay  trakü    chuyÓn  s©n bay ®Õn     c¸cs©n  bay  ViÖt Nam:      ¸p dông  møc    thu b»ng  50%  møc    b¶n. gi¸c¬  1.5.§èit      îng miÔn  thu:
 5. 5 1.5.1.Tµu    bay chë    c¸c nguyªn thñ quèc    gia,®oµn ChÝnh phñ, ®oµn    ngo¹igiao th¨m      chÝnh  thøc hoÆc   héinghÞ  l∙nh®¹o    dù    do    §¶ng hoÆc   Nhµ  n­ ícViÖtNam       mêi. 1.5.2.Tµu    bay chuyªn c¬    (nhng kh«ng bao  gåm     tµu bay  chuyªn khoang    hoÆc     thuªkhoang  cho môc  ®Ých  chuyªn c¬) do  quan  thÈm      c¬  cã  quyÒn  cña  Nhµ    nícViÖtNam       x¸cnhËn. 1.5.3.Tµu    bay ph¶iquay    i   trël¹ s©n    bay võa    cÊt c¸nh sau      khicÊt c¸nh  cha ®Çy   phót v×  30    bÊt  lÝ  nµo  kú  do  ®Òu   îc miÔn  ®   thu ®èi    víilÇn ®iÒu  hµnh bay ®Õn  nµy. 1.5.4.Tµu    bay lµm  nhiÖm   c«ng  nhµ    vô  vô  níc,t×m kiÕm    ­ cøu nguy ®∙  ® îcc¸cc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn cña ViÖtNam       x¸cnhËn  hoÆc   cho  phÐp. 1.5.5.Trêng  kh¸c do  quan    hîp    c¬  qu¶n    lýNhµ    hµng  níc vÒ  kh«ng d©n  dông  cña ViÖtNam     quy  ®Þnh. 1.6.Ghi chó:     1.6.1.Møc    b¶n    gi¸c¬  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     trªn® îc¸p dông  1.2 ë        cho    c¸c chuyÕn  bay  êng    th lÖ,chuyÕn  bay kh«ng  êng  kh«ng  th lÖ  mang tÝnh  ¬ng  th m¹i bay    ®Õn  C¶ng  hµng kh«ng, s©n    bay trong    c¸c ngµy  êng  th (kh«ng ph¶i   ngµy  tÕthoÆc   lÔ    ban ®ªm). 1.6.2.Nhãm     c¸c  êng  ® bay    IIchi tiÕtt¹  I vµ        iphô    lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy.
 6. 6 B ¶ n g  q u y  ® Þ n h  sè 2 gi¸ Þ c h  v ô  t¹i ¶ n g  h µ n g  k h « n g  s © n  b a y  d  c I.  Gi¸ d o  côc h µ n g  kh« n g  d © n  d ô n g  Vi Öt N a m  q u y  ® Þ n h   1.Gi¸h¹ cÊtc¸nh tµu bay              (Landingcharges)   1.1.§èit   dông: Tµu     îng ¸p    bay  cña    c¸c H∙ng hµng kh«ng,tæ    chøc,ph¸p    nh©n, thÓ    nh©n  (sau ®©y            îng")h¹ c¸nh  i   gäit¾t lµ "c¸c®èi t     t¹  c¶ng  c¸c hµng  kh«ng,s©n    bay  cña  ViÖtNam.   1.2.Møc    b¶n   gi¸c¬  1.2.1.         víi bay  §èi tµu cña     îng nícngoµi: c¸c®èi t     Träng     c¸nh tèi t¶i   cÊt     ®a  Møc    gi¸ Gi¸1  trªnmøc ban    tÊn      (MTO W) (USD/lÇn) ®Çu   (USD/tÊn) D íi tÊn  20  78 Tõ  tÊn     tÊn 20  ­díi 50  78 3,9 Tõ  tÊn     50  ­díi 150 tÊn 195 5,4 Tõ  150  ­díi tÊn     250 tÊn 735 6,7 ≥ 250 tÊn 1.405 9,7 1.2.2.         víi bay  §èi tµu cña     îng trongníc: c¸c®èi t     1.2.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ. Träng      t¶i c¸nh tèi cÊt     ®a  Møc    gi¸ Gi¸1  trªnmøc ban    tÊn      (MTO W) (VN§/lÇn) ®Çu   (VN§/tÊn) D íi tÊn  20  682.500 Tõ  tÊn     tÊn 20  ­díi 50  682.500 34.125 Tõ  tÊn     50  ­díi 150 tÊn 1.706.250 47.250 Tõ  150  ­díi tÊn    250 tÊn 6.431.250 58.625 ≥ 250 tÊn 12.293.750 84.875 1.2.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa: Träng      t¶i c¸nh tèi cÊt     ®a  Møc    gi¸ Gi¸1  trªnmøc ban    tÊn      (MTO W) (VN§/lÇn) ®Çu   (VN§/tÊn) D íi tÊn  20  392.000 Tõ  tÊn     tÊn 20  ­díi 50  392.000 22.000 Tõ  tÊn     50  ­díi 150 tÊn 1.052.000 24.000 Tõ  150  ­díi tÊn    250 tÊn 3.452.000 36.000 ≥ 250 tÊn 7.052.000 50.000
 7. 7 1.3.Møc    t¨ng: 1.3.1.  Tµu  bay trong c¸cchuyÕn      bay  êng    th lÖ,chuyÕn  bay  kh«ng  êng  th lÖ  kh«ng mang tÝnh  ¬ng  th m¹i: +  c¸nh  H¹  trong kho¶ng      thêigian ban    ®ªm:    thu theo  møc  b»ng  120%     gi¸ c¬  b¶n (møc  phô    20%   tréi=  møc    b¶n). gi¸c¬  +  c¸nh  H¹  vµo ngµy      lÔ, tÕt thu theo møc  b»ng 130%     b¶n  gi¸c¬  (møc  phô    30%   tréi=  møc    b¶n). gi¸c¬  1.3.2.Tµu    bay trong c¸c chuyÕn      bay kh«ng  êng  mang  th lÖ  tÝnh  ¬ng  th m¹i:thu    theo møc  b»ng  120%     b¶n  gi¸c¬  céng    víic¸c møc  phô      i tréinãi t¹  ®iÓm   1.3.1ë      trªn(nÕu  cã). 1.3.3.  Møc        t¨ngnãit¹ ®iÓm   i 1.3.1vµ    1.3.2kh«ng      ¸p dông        ®èi víi bay  tµu cña     îng trong níc. c¸c®èi t     1.4.Møc    gi¶m 1.4.1.  Tµu bay    lªnth¼ng    thu theo møc    b»ng  50%     b¶n    gi¸c¬  ¸p dông  cho  tµu bay  i   lo¹ kh¸ccã      MTO W  ¬ng  ¬ng. t ® 1.4.2.Sau        khicÊt c¸nh    phót ph¶iquay    i trªn30      trël¹ s©n    bay  kh«ng  cò  ph¶ido      lçi cña s©n bay hoÆc   ®iÒu hµnh bay    thu theo møc  b»ng  30%     gi¸c¬  b¶n cho  h¹ c¸nh nµy. lÇn      1.4.3.Trêng    hîp  lýdo  v×    bÊt  kh¶  kh¸ng (do  thuËt,do    kü    thêitiÕt)  ,tµu  bay ph¶i h¹    c¸nh  is©n  t¹  bay  kh¸c cña  ViÖt Nam  (kh«ng ph¶i s©n    bay  dù  ®Þnh  c¸nh),¸p  h¹    dông  møc     gi¸b»ng  50%  møc     b¶n  gi¸c¬  cho  lÇn  c¸nh  h¹  nµy. 1.4.4.  Tµu bay cña    c¸cH∙ng  Hµng kh«ng trong níctrong c¸cchuyÕn          bay  kiÓm    thuËt,bay  trakü    chuyÓn  s©n bay ®Õn     c¸cs©n  bay  ViÖt Nam:      ¸p dông  møc    thu b»ng  50%  møc    b¶n. gi¸c¬  1.5.§èit      îng miÔn  thu: 1.5.1.Tµu    bay chë    c¸c nguyªn thñ quèc    gia,®oµn ChÝnh phñ, ®oµn    ngo¹igiao th¨m      chÝnh  thøc hoÆc   héinghÞ  l∙nh®¹o    dù    do    §¶ng hoÆc   Nhµ  n­ ícViÖtNam       mêi. 1.5.2.Tµu    bay chuyªn c¬    (nhng kh«ng bao  gåm     tµu bay  chuyªn khoang    hoÆc     thuªkhoang  cho môc  ®Ých  chuyªn c¬) do  quan  thÈm      c¬  cã  quyÒn  cña  Nhµ    nícViÖtNam       x¸cnhËn. 1.5.3.Tµu    bay ph¶iquay    i   trël¹ s©n    bay võa    cÊt c¸nh sau      khicÊt c¸nh  cha ®Çy   phót v×  30    bÊt  lÝ do  kú    nµo  ®Òu   îc miÔn  ®èi    ®   thu  víilÇn  c¸nh  h¹  nµy. 1.5.4.Tµu    bay lµm  nhiÖm   c«ng  nhµ    vô  vô  níc,t×m kiÕm    ­ cøu nguy ®∙  ® îcc¸cc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn cña ViÖtNam       x¸cnhËn  hoÆc   cho  phÐp. 1.5.5.Trêng  kh¸c do  quan    hîp    c¬  qu¶n    lýNhµ    hµng  níc vÒ  kh«ng d©n  dông  cña ViÖtNam     quy  ®Þnh. 1.6.Ghi chó:     1.6.1.     dung  Néi cña    gi¸phôc  h¹/cÊtc¸nh bao  vô      gåm: ­Chi phÝ      s©n  ®Ëu  trongthêigian cho        phÐp
 8. 8 ­Chi phÝ  ® êng      vÒ  b¨ng,® êng    l¨n. ­Chi phÝ      ®iÒu  hµnh  chØ  huy    t¹ s©n. i ­Chi phÝ      ®¶m   b¶o  ninh,an  an    toµn. ­Chi phÝ      qu¶n    li   lýcã  ªnquan. 1.6.2.Møc    b¶n    gi¸c¬  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     trªn® îc¸p dông  1.2 ë        cho    c¸c chuyÕn  bay  êng    th lÖ,chuyÕn bay  kh«ng  êng  kh«ng  th lÖ  mang tÝnh  ¬ng  th m¹i h¹    c¸nh  i t¹ C¶ng  hµng kh«ng, s©n    bay trong c¸c ngµy  êng      th (kh«ng ph¶i   ngµy      lÔ,tÕthoÆc   ban ®ªm). 1.6.3.Kho¶ng      thêigian ban    ®ªm   i   t¹ c¸cC¶ng    hµng  kh«ng,s©n    bay  ViÖt  Nam       giêtèi lµtõ7      ®Õn   giês¸ng. 5    1.6.4.  C¸c  êng      tr hîp tµu bay ph¶iquay      l¹ s©n  i bay  sau      khicÊt c¸nh,Gi¸m    ®èc C¶ng hµng  kh«ng chÞu  tr¸chnhiÖm       x¸c ®Þnh  nguyªn nh©n      ®Ó lµm  c¨n  cø  thanh      to¸nchiphÝ    h¹ c¸nh cho  h¹ c¸nh ph¸tsinh thªm.   lÇn          ­ Trêng    hîp tµu  bay ph¶i quay  i lçicña    l¹ do      s©n  bay hoÆc   ®iÒu hµnh  bay, c¶ng    hµng  kh«ng  s©n  bay  tr¸chnhiÖm   cã    lµm viÖc      víic¸c ®èi îng    t ®Ó thanh to¸n,®Òn         bï chiphÝ    ph¸tsinh do    viÖc    tµu bay ph¶iquay  iNÕu   lçi   l¹   . do    cña ®iÒu  hµnh  bay,Trung    t©m  qu¶n    lýbay  tr¸chnhiÖm   cã    thanh      to¸nl¹ cho  i C¶ng  hµng  kh«ng,s©n    bay  ®∙  sè  ®Òn    bïcho     îng. c¸c®èi t ­ C¸c  ®èi  îng  thÓ  t cã  khiÕu      n¹ilªn Hµng kh«ng  d©n  dông ViÖt Nam   hoÆc     quan  thÈm   c¸c c¬  cã  quyÒn cña ViÖt Nam       khi kh«ng thèng nhÊt    víi quyÕt ®Þnh    cña  c¶ng  hµng  kh«ng. 2.Gi¸sö      dông  s©n  ®Ëu    tµu bay  (Aircrafparkingcharges)   t   2.1.§èit        îng ¸p dông:Tµu    bay cña    c¸ch∙ng Hµng kh«ng,ph¸p nh©n, thÓ        nh©n  (sau ®©y           îng")®Ëu            gäit¾tlµ"c¸c®èi t   l¹vîtqu¸ thêigian ®Ëu    i   l¹kh«ng  i thu tiÒn t¹ c¸cc¶ng          i hµng kh«ng,s©n    bay cña ViÖtNam.   2.2.Møc    b¶n   gi¸c¬  2.2.1.         víi bay  §èi tµu cña     îng nícngoµi: c¸c®èi t     §¬n  tÝnh:USD/tÊn  vÞ    MTO W Thêigian ®Ëu  i     l¹ Møc    thu theo tÊn    trängt¶i       c¸nh cÊt tèi (MTO W)  ®a  Trªn 02      giê ®Õn   giê (tµu bay  5      ®Õn  200  2,8 tÊn) Trªn  giê ®Õn   giê (tµu bay    03    5      trªn200  2,8 tÊn) Tªn  giê®Õn   giê 05    8  3,5 Trªn08    ®Õn   giê 12  3,8 Trªn12      giê®Õn   giê 18  4,0 Trªn18     giê   giê­24  4,2 Trªn24h      (gi¸ngµy:USD/tÊn/ngµy)   4,2 2.2.2.         víi bay  §èi tµu cña     îng trongníc: c¸c®èi t       2.2.2.1.     s©n  T¹i bay  T©n  S¬n  NhÊt,Néi Bµi:    
 9. 9 * ¸ dông   p  cho  Vietnam  ines: Airl + S©n    bay      Néi Bµi: 170.000.000 VN§/th¸ng   + S©n    bay  T©n  S¬n  NhÊt: 250.000.000 VN§/th¸ng   * ¸ dông   p  cho  PacifcAirl   ines: + Trong  êng  tr hîp  dông  sö  s©n bay T©n  S¬n NhÊt    lµ s©n bay  cø: c¨n    10.000.000 VN§/th¸ng/1m¸y      bay. + Trong  êng  kh«ng  dông  tr hîp  sö  s©n  bay T©n  S¬n NhÊt lµm s©n bay  c¨n  (hay  cø  kh«ng ®Ëu   qua ®ªm   êng  th xuyªn  i t¹ s©n bay TSN)  dông    ¸p  c¸c quy ®Þnh  cho tõng lÇn    ®Ëu    l¹theo møc    t¹ phÇn  i   gi¸nªu    i 2.2.2.2díi     ®©y. 2.2.2.2.     s©n  T¹i bay  N½ng  c¸cs©n  §µ  vµ    bay    néi®Þa  kh¸c: §¬n  tÝnh:VN§/tÊn MTO W vÞ      Thêigian ®Ëu  i     l¹ Møc    thu theo tÊn    träng t¶i       c¸nh cÊt   tèi (MTO W)  ®a  Trªn 02      giê®Õn   giê(tµubay  5      ®Õn   200  13.000 tÊn) Trªn 03      giê ®Õn   giê (tµu bay    5      trªn200  13.000 tÊn) Tªn  giê®Õn   giê 05    8  17.000 Trªn08    ®Õn   giê 12  18.000 Trªn12      giê®Õn   giê 18  19.000 Trªn12      giê®Õn   giê 24  20.000 Trªn  giê(gi¸  24      ngµy:VN§/tÊn/ngµy   20.000 2.3.Møc    gi¶m: Trêng      hîp ®Ëu     lýdo    l¹ v×    bÊt kh¶  i kh¸ng  thÓ  cô  cho    c¸c ®èi t  îng: 2.3.1.Tµu    bay  cña     îng nícngoµi:¸p dông  c¸c ®èi t         møc      thu 2,8 USD/tÊn  MTO W  ®èi    víikho¶ng    thêigian    vîtqu¸ kho¶ng    thêigian ®Ëu   i l¹ kh«ng    thu tiÒn. 2.3.2.Tµu    bay cña    c¸c ®èi  îng  t trong níc ¸p      dông  møc  thu theo ®iÓm   2.2.2.2:thu theo      møc 13.000VN§/tÊn MTO W         ®èi víikho¶ng    thêigian      vîtqu¸ kho¶ng    thêigian ®Ëu      l¹kh«ng    i thu tiÒn. 2.4.Trêng      hîp miÔn  thu: 2.4.1.Tµu    bay chë    c¸c nguyªn thñ quèc    gia,®oµn ChÝnh phñ, ®oµn    ngo¹igiao th¨m      chÝnh  thøc hoÆc   héinghÞ  l∙nh®¹o    dù    do    §¶ng hoÆc   Nhµ  n­ ícViÖtNam       mêi. 2.4.2.Tµu    bay lµm nhiÖm   c«ng  nhµ    vô  vô  níc,t×m kiÕm  cøu nguy ®∙  ® îcc¸cc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn  cña ViÖtNam       x¸cnhËn hoÆc   cho  phÐp. 2.4.3.Trêng    hîp kh¸c do  quan    c¬  qu¶n    lý Nhµ      níc vÒ HKDD  cña ViÖt  Nam   quy ®Þnh. 2.5.Ghi chó:    
 10. 10 2.5.1.  Thêigian ®Ëu          l¹ lµkho¶ng    i thêigian gi÷a thêi®iÓm         ®ãng  chÌnvµ    thêi®iÓm       rótchÌnkháib¸nh        tµu bay. ­ Thêigian ®Ëu      ­ 24h  îctÝnh    ngµy,®èi víi         l¹ tõ18    i ®   lµ1        bay  tµu ®Ëu    l¹i trªn24    cÊt c¸nh    giê vµ    trong vßng  giê tiÕp    24    theo,thêigian      ®Ëu   i   îc l¹ sÏ ®     tÝnh thªm  ngµy. C¸ch  1    tÝnh nµy    îc ¸p  sÏ ®   dông    ®Ó tÝnh    thêigian ®Ëu     l¹i trongnh÷ng    kho¶ng  giêtiÕp theo. 24      2.5.2.  Thêigian ®Ëu        l¹kh«ng    i thu tiÒn: ­§èivíi         bay  MTO W   tµu cã  ®Õn   200  2  tÊn  giê ­§èivíi         bay  MTO W     tµu cã  trªn200  3  tÊn  giê 3.Gi¸soichiÕu  ninh hµng        an    kh«ng  (Securi   tycharges) 3.1.§èi t ¸p     îng  dông: C¸c    nhµ vËn chuyÓn  dông  sö  dÞch  soichiÕu  vô    kiÓm    ninh hµnh  traan    kh¸ch,hµnh      lý,hµng    i   ho¸ t¹ c¸c C¶ng    hµng kh«ng  s©n  bay  ViÖtNam     b»ng    i c¸clo¹ m¸y    mãc thiÕtbÞ    chuyªn dïng.   3.2.Møc    b¶n   gi¸c¬  3.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ. 3.2.1.1.  Hµnh  kh¸ch,hµnh    lý GhÕ   thiÕtkÕ    cña    Møc    tµu gi¸(USD/chuyÕn) Møc    gi¸(VN§/chuyÕn) bay Tµu  ≤  bay  200  ghÕ 30 390.000 Tµu  bay  200  >  ghÕ 70 910.000 3.2.1.2.  Hµng    ho¸ theo vËn    ®¬n +  Thanh    to¸nb»ng  ®«la Mü:    15  USD/tÊn +  Thanh    to¸nb»ng  ®ång  ViÖtNam:    195.000  VN§/tÊn 3.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa 3.2.2.1.  Hµnh  kh¸ch,hµnh    lý §¬n  tÝnh:VN§/chuyÕn vÞ    GhÕ   thiÕtkÕ    cña    tµu bay Møc  gi¸ Tµu  ≤  bay  200  ghÕ 210.000 Tµu  bay  200  >  ghÕ 500.000 3.2.2.2.  Hµng    ho¸ theo vËn    ®¬n  100.000  VN§/tÊn 3.3.§èit      îng miÔn 3.3.1.  Hµng    göitheo ® êng    ngo¹igiao.   3.3.2.Hµng      ho¸,phô        tïng tõ c¸c xëng söa ch÷a m¸y bay cña ViÖt Nam     göi®i    kiÓm nghiÖm. 3.3.3.C¸c  êng    tr hîp kh¸c theo    quyÕt ®Þnh  cña Côc Hµng kh«ng d©n  dông  ViÖtNam.  
 11. 11 3.4.Ghi chó:     3.4.1.  Trêng        hîp t¹ c¸cs©n  i bay    néi®Þa    c¸cnhµ  vËn  chuyÓn  sö  cã  dông  dÞch  soichiÕu  vô    kiÓm     ninh hµng    traan    ho¸ b»ng    i c¸c lo¹ m¸y  mãc  thiÕtbÞ    chuyªn dïng th×  dông  ¸p  møc     gi¸®èi    víihµng  ho¸ theo vËn  ®¬n nªu  i t¹ môc  3.2.2.2ë    trªn. 3.4.2.Gi¸quy      ®Þnh  b»ng tiÒn ®ång    ViÖt Nam         ®èi víichuyÕn  bay  quèc  tÕ  chØ    ¸p dông cho    c¸cph¸p nh©n     ­thÓ nh©n ViÖtNam.   4. Gi¸ cho      thuªquÇy    lµm      thñ tôc hµnh kh¸ch t¹    i C¶ng hµng kh«ng,s©n    bay  (Check­  incounterfaci ii s   l t e charges)   4.1.§èi t ¸p     îng  dông: c¸c H∙ng      hµng kh«ng, ph¸p    nh©n, thÓ nh©n thuª   quÇy lµm      thñ tôchµng  kh«ng  i   t¹ c¸cC¶ng    hµng kh«ng,s©n    bay  quèc  ViÖt tÕ    Nam. 4.2.Møc    b¶n:TÝnh    gi¸c¬    theo    haiph¬ng  thøc:theo    th¸ng vµ    theo  tõng  chuyÕn bay,cô    thÓ: 4.2.1.  Thuª  quÇy    t¹ khu  i vùc  quèc  ga  tÕ 4.2.1.1.  Thuª  theo th¸ng:   +  Thanh    to¸nb»ng  ®«la Mü     2.800  USD/quÇy/th¸ng. +  Thanh    to¸nb»ng  ®ång  ViÖtNam     36.400.000 VN§/quÇy/th¸ng   4.2.1.2.  Thuª  theo chuyÕn    bay: Møc    gi¸ Møc    gi¸(VN§/quÇy/ (USD/quÇy/chuyÕn) chuyÕn) +    T¹iT©n  S¬n  NhÊt,Néi Bµi     16 200.000 +    N½ng T¹i§µ  25 315.000 4.2.2.  Thuª  quÇy    t¹ khu  i vùc  néi®Þa ga    4.2.2.1.  Thuª  theo th¸ng:     25.000.000 VN§/quÇy/th¸ng   4.2.2.2.  Thuª  theo chuyÕn    bay +    T¹iT©n  S¬n  NhÊt,Néi Bµi:     100.000  VN§/quÇy/chuyÕn +    N½ng   T¹i§µ  160.000  VN§/quÇy/chuyÕn 4.3.Ghi chó:     4.3.1.Thêi gian  dông      sö  quÇy  sè  vµ  quÇy  cho  tõng chuyÕn  bay do  C¶ng  hµng  kh«ng s©n  bay  c¸c ®èi îng  vµ    t thuª quÇy    tho¶ thuËn    së  trªnc¬  th«ng    lÖ, n¨ng    lùc cung øng quÇy cña tõng C¶ng hµng  kh«ng s©n  bay vµ  quy ®Þnh  cña nhµ vËn chuyÓn  thêigian lµm      vÒ      thñ tôchµng kh«ng.  4.3.2.     dung  Néi quÇy  cho  thuª: +  Æt   M b»ng        trÝbôc  hîp lý®Ó bè    quÇy. +  Bôc  quÇy. +  M¸y  tÝnh   ­c©n     ­c¸cthiÕtbÞ  ªnquan.   li   +  B¨ng  chuyÒn  g¾n    víiquÇy.
 12. 12 +  B¶ng  th«ng  quÇy. b¸o  +  §iÖn    nícphôc  khu  vô  vùc  trÝquÇy. bè    +    Chi phÝ  qu¶n    li   lýcã  ªnquan. +    Chi phÝ  söa  ch÷a  êng  th xuyªn. 4.3.3.Møc        gi¸thuªquÇy  îcx©y  ®   dùng    së  trªnc¬  hiÖn  tr¹ngvµ    trang bÞ    hiÖn nay cña    c¸c quÇy  lµm  tôc.Trêng  m¸y  thñ    hîp  tÝnh hoÆc  thiÕtbÞ    nµo  ®ã  do  ®∙  Vietnam  l  trang bÞ    thÓ    air ines    th× cã  gi¶iquyÕt theo  trong 3  1    híng  sau: ­ C¶ng    hµng  kh«ng  Vietnam  inesthèng  vµ  Airl   nhÊt trõl¹ phÇn          i chiphÝ  cho    thuªtrang thiÕtbÞ  theo møc        ®ã    hîp lý. ­ Vietnam  inescã    Airl   thÓ  l¹ thiÕtbÞ  b¸n   i   cho c¶ng  hµng  kh«ng  s©n  bay  trªnc¬  gi¸trÞcßn    hiÖn    së      l¹vµ  i tr¹ngcña    thiÕtbÞ    ®ã. ­ Vietnam  inessÏthu håic¸c thiÕtbÞ  ®Ó     Airl             ®ã  C¶ng  hµng  kh«ng  trang  bÞ  míi. 4.3.4.Gi¸ quy      ®Þnh b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam     ®èi    víithuª quÇy  i   t¹ ga  quèc  chØ    tÕ  ¸p dông cho    c¸cph¸p nh©n     ­thÓ nh©n  ViÖtNam.   5. Gi¸ phôc  hµnh      vô  kh¸ch hµng kh«ng  i t¹ C¶ng hµng kh«ng, s©n    bay  (Passengerservicecharges).     5.1.§èi t ¸p     îng  dông: Hµnh    kh¸ch  tõ c¸c s©n  ®i      bay ViÖt Nam     (kÓ c¶  hµnh  kh¸ch lµngêiViÖtNam           hay  ngêinícngoµi)     5.2.Møc    b¶n   gi¸c¬  5.2.1.  Hµnh  kh¸ch ®i    quèc    tõga  tÕ 5.2.1.1.  S©n  bay  T©n  S¬n  NhÊt,Néi Bµi     +  Thanh    to¸nb»ng  ®«la Mü       USD/HK 10  +  Thanh    to¸nb»ng  ®ång  ViÖtNam     125.000  VN§/HK 5.2.1.2.  S©n  bay  N½ng §µ  +  Thanh    to¸nb»ng  laMü   ®«       USD/HK  8  +  Thanh    to¸nb»ng  ®ång  ViÖtNam     100.000  VN§/HK 5.2.2.  Hµnh  kh¸ch ®i    néi®Þa:   tõga    5.2.2.1.  S©n  bay  T©n  S¬n  NhÊt,Néi Bµi,§µ        N½ng,      20.000  C¸tBi: VN§/HK. 5.2.2.2.  S©n  bay    néi®Þa  kh¸c: 10.000  VN§/HK 5.3.§èit      îng miÔn  thu 5.3.1.C¸c    thµnh    viªnthuéc ®oµn chuyªn c¬    cña  ViÖt Nam   ®oµn      vµ  ®¹i biÓu ChÝnh  phñ,ngo¹igiao nícngoµith¨m            chÝnh  thøc hoÆc   héinghÞ    dù    do  l∙nh®¹o    §¶ng hoÆc  Nhµ    nícViÖtNam     mêi. 5.3.2.C¸c    nh©n    viªnngo¹igiao    cña    qu¸n,l∙nhsù  ®¹is      qu¸n        c¸c níc,c¸c tæ  chøc cña      Liªnhîp quèc    t¹ ViÖtNam. i  
 13. 13 5.3.3.C«ng    d©n ViÖt Nam   hé    cã  chiÕu ngo¹igiao  trªnchuyÕn    ®i    bay  quèc  tÕ. 5.3.4.  Hµnh  kh¸ch qu¸ c¶nh u        l t¹ nhµ  i ga. 5.3.5.     biÓu  §¹i Quèc      héinícCHXHCN   ViÖtNam   5.3.6. mÑ    Bµ  ViÖtNam     anh  hïng,th   ¬ng  binh h¹ng        2/4 trëlªn. 5.3.7.Tæ   i nh÷ng    l¸ vµ  ngêi phôc  trªntµu    vô    bay (nh©n      viªn phi hµnh  ®oµn) 5.3.8.  TiÕp  viªn, l¸lµm   tæ    i nhiÖm  chuyÓn  vô  s©n. 5.3.9.       tuæi.   em díi TrÎ 12  5.4.Ghi chó:     5.4.1.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa  kÕt    hîp quèc  tÕ: ­Trêng      hîp lµm      thñ tôcchÆng    néi®Þa    t¹ nhµ  néi®Þa i ga    +    Gi¸phôc  hµnh  vô  kh¸ch ®i    quèc  tæ  tÕ  chøc      thu t¹ s©n  i bay  lµm      thñ tôc xuÊtc¶nh    (kÓ  hµnh  c¶  kh¸ch lµngêiViÖtNam).         +  Æng   Ch bay    néi ®Þa, H∙ng hµng  kh«ng chuyªn chë thanh to¸n theo    møc    gi¸phôc  hµnh  vô  kh¸ch néi®Þa      cho  s©n  bay xuÊtph¸t.   ­ Trêng      hîp lµm      thñ tôc chÆng   néi®Þa   i t¹ nhµ  quèc  th×  ga  tÕ  chØ  thu  gi¸phôc  hµnh    vô  kh¸ch mét  lÇn  is©n  t¹  bay  xuÊt ph¸t(®i chÆng           néi ®Þa)  theo møc     gi¸phôc  hµnh  vô  kh¸ch  quèc  quy  ®i  tÕ  ®Þnh cho hµnh kh¸ch ®i  quèc  s©n  tÕ  bay ®ã. 5.4.2.§èivíi         chuyÕn  c¸c bay  hoµn          ®∙  tÊtc¸c thñ tôc cho  hµnh  kh¸ch nh­   ng  hµnh kh¸ch ph¶ië        l¹thµnh  i phè (ngoµinhµ      ga) th×: 5.4.2.1.  Trêng    lçi hîp do    cña  nhµ  vËn  chuyÓn  (trôctrÆc  m¸y    vÒ  bay.. ):   . ­ MiÔn        thu gi¸phôc  hµnh  vô  kh¸ch trong tr     êng    hîp lÇn xuÊt ph¸tsau        c¸c thñ tôc®i  îcthùc hiÖn        ®     tõ nhµ  xuÊt ph¸tlÇn  íc(kÓ  chuyÕn  ga      tr   c¶  bay quèc  néivµ    quèc  tÕ). ­ §èi víic¸c chuyÕn          bay quèc    êng  c¸c thñ    cña  tÕ, tr hîp    tôc ®i  lÇn xuÊt  ph¸t sau  îc thùc    ®   hiÖn  nhµ  quèc  tõ  ga  néi:gi¸ phôc  hµnh      vô  kh¸ch  cho  chuyÕn  bay  thay thÕ    nµy (kÓ  chÆng   c¶  quèc    quèc    H∙ng  néi vµ  tÕ) do  vËn  chuyÓn  chÞu  tr¸chnhiÖm    thanh    to¸n(kh«ng    thu cña hµnh kh¸ch). 5.4.2.2.Trêng    hîp kh«ng ph¶i do    cña nhµ vËn chuyÓn (thêitiÕt. .    .): MiÔn      thu gi¸phôc  hµnh  vô  kh¸ch cho  xuÊtph¸tsau  tõs©n    lÇn      ®i    bay ®ã. 6.Gi¸s©n      ®Ëu  t«t¹ C¶ng  «     i HKSB   (Carparking)   6.1.§èit        îng ¸p dông:C¸c  i ra vµo,®Ëu      lo¹  xe      l¹ khu  i vùc    theo  ®Ó xe  quy  ®Þnh cña s©n  bay. 6.2.Møc    b¶n:   gi¸c¬  §¬n  vÞ T©n  S¬n  Néi Bµi §µ    N½ng NhÊt 1.Xe      ra vµo  bÕn    êng  b∙ith xuyªn ­Xe  t«4    «    chç,xe    4    t¶i tÊn
 14. 14 ­ Xe  t« tõ 5  15    «      ­ chç,xe    ­   t¶i 10  4  650.000 500.00 450.000 tÊn 0 ­  «  trªn 15  Xe  t«    chç, xe      t¶i>10  1.100.000 650.00 600.000 tÊn 0 2. Xe      ra vµo  bÕn    b∙ikh«ng  êng  th xuyªn ­Xe  t«04    «    chç,xe    4    t¶i tÊn   5.000 5.000 6.000 tÊn ­ Xe  t« trªn15    «      chç, xe    10    t¶i>  7.000 7.000 8.000 tÊn 6.3. §èi t miÔn    chë      îng  thu:Xe  thµnh    viªn thuéc ®oµn chuyªn  cña  c¬  ViÖtNam   ®oµn      vµ  ®¹ibiÓu  ChÝnh phñ,ngo¹igiao nícngoµin¨m            chÝnh thøc  hoÆc   héinghÞ  l∙nh®¹o  dù    do    §¶ng  hoÆc  Nhµ    nícViÖtNam     mêi. 7.Gi¸cung      cÊp    c¸cdÞch  bæ   vô  sung  ®iÒu  hµnh  bay    qu¸ c¶nh 7.1.§èit        îng ¸p dông:Trung    t©m  qu¶n    lýbay  d©n  dông  ViÖtNam.   7.2.Møc    b¶n:   gi¸c¬  7.2.1.  Côm  c¶ng hµng kh«ng, s©n  bay miÒn  B¾c: 475.000 VN§/1  chuyÕn bay    qu¸ c¶nh  qua  FIR  Néi. Hµ  7.2.2.Côm     c¶ng hµng kh«ng, s©n    bay miÒn  Trung: 525.000    VN§/1  chuyÕn bay    qu¸ c¶nh  qua FIR  ChÝ  Hå  Minh 7.2.3.  Côm  c¶ng hµng kh«ng, s©n  bay miÒn  Nam: 475.000 VN§/1  chuyÕn bay    qu¸ c¶nh  qua  FIR  ChÝ  Hå  Minh  8.Gi¸nhîng quyÒn        khaith¸ct¹ C¶ng        i HKSB   (Concessioncharges)   8.1.§èi t     îng  dông: Ph¸p  ¸p    nh©n, thÓ th©n  ho¹t®éng  cã    kinh doanh  trongkhu    vùc C¶ng  HKSB 8.2.Møc    b¶n   gi¸c¬  Lo¹igi¸nhîng quyÒn       §¬n  tÝnh vÞ  §¬n  gi¸ Cung  øng x¨ng dÇu  m¸y  bay cho c¸c chuyÕn  USD/tÊn 1 bay quèc  cña  tÕ  c¸c  h∙ng    HK quèc  vµ    tÕ  HK ViÖtNam.   Cung  øng  x¨ng dÇu  Æt     m ®Êt %  Doanh  1 thu Kinh  doanh  xuÊt¨n trªntµu bay         %  Doanh  1 thu Phôc  kü  vô  thuËtth   ¬ng    Æt   m¹im ®Êt %  Doanh  1 thu Kinh  doanh  hµng  miÔn  thuÕ %  Doanh  1 thu
 15. 15 Kinh doanh vËn    Æt   t¶im ®Êt trong s©n  m¸y    ®ç  %  Doanh  1 bay thu Kinh  doanh  ¬ng    th m¹ikh¸c %  Doanh  1 thu 8.3.Ghi chó:     8.3.1.Doanh      thu tÝnh    gi¸nhîng quyÒn    khaith¸clµdoanh          thu tÝnh  thuÕ  doanh    c¬  thu do  quan thuÕ    x¸c®Þnh. 8.3.2.Doanh      thu phôc  kü  vô  thuËtth   ¬ng    Æt   m¹i m ®Êt    ®Ó tÝnh    gi¸nh­ îng quyÒn    khaith¸ckh«ng      bao  gåm   doanh    thu cung øng    cho  néibé  Vietnam  Airlines. 8.3.3.Doanh      thu kinh doanh    x¨ng dÇu  Æt   m ®Êt    lµdoanh    thu cña dÞch  vô cung  øng x¨ng dÇu cho    c¸c ph¬ng  tiÖn  dông  sö  kh«ng ph¶i lµ tµu      bay,   thùc hiÖn        tõc¸cbån bÓ, c©y  x¨ng trongkhu      vùc C¶ng HKSB. II.  Gi¸ d o  C ¶ n g  H K S B  q u y  ® Þ n h  trªn c ¬ s ë m ø c  gi¸  trÇn d o  C ô c  H µ n g  k h « n g  d © n  d ô n g  Vi Öt N a m  b a n  h µ n h * Nguyªn t¾c quy ®Þnh    gi¸:Gi¸m ®èc    c¸c C¶ng hµng kh«ng, s©n    bay  khu  vùc  quy  ®Þnh    gi¸theo nguyªn t¾c:     ­ Gi¸® îcquy        ®Þnh    së  trªnc¬  møc    tèithiÓu  (hoÆc    tèi®a)  Côc  do  hµng  kh«ng d©n dông  ViÖt Nam     quy ®Þnh  thùc tÕ  vµ    phôc  t¹    vô  i C¶ng  c¸c hµng  kh«ng. ­ Gi¸® îcquy        ®Þnh    së  trªnc¬  thùc tÕ,nhu      cÇu cña kh¸ch hµng,cã      tham  kh¶o    c¸cmøc   gi¸cïng lo¹ t¹ c¸cs©n    i       i bay quèc  cña      tÕ  c¸cníctrong khu    vùc. ­ Gi¸m    ®èc    c¸c C¶ng hµng kh«ng s©n bay khu vùc  tr¸chnhiÖm   cã    b¸o  c¸o c¸clo¹ gi¸nµy      i    cho Côc hµng    kh«ng d©n dông ViÖtNam         khi¸p dông  møc  gi¸ë    tõng thêi®iÓm       kh¸cnhau    (nÕu cã). 1.Gi¸kÐo      d¾t    tµu bay 1.1.§èit        îng ¸p dông:Tµu    bay  cña    c¸cH∙ng  hµng kh«ng,ph¸p nh©n, thÓ        nh©n  nhu  cã  cÇu  dông  sö  dung dÞch  nµy    vô  t¹ C¶ng  i HKSB  ViÖtNam.   1.2.Møc        gi¸tèithiÓu 1.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ. Träng      t¶i c¸nh tèi (MTO W) cÊt     ®a  Møc    gi¸ Møc    gi¸(VN§/lÇn) (USD/lÇn) Tµu  bay  100    tÊn  110 1.375.000 1.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa
 16. 16 Träng      t¶i c¸nh tèi (MTO W) cÊt     ®a  Møc  gi¸ Tµu  bay  100    tÊn 790.000 1.2.3.Ghi    chó:Gi¸quy      ®Þnh b»ng  tiÒn ®ång    ViÖt Nam         ®èi víichuyÕn  bay  quèc  chØ    tÕ  ¸p dông  cho    c¸cph¸p nh©n     ­thÓ nh©n ViÖtNam.   2.Gi¸dÉn        tµu bay: 2.1.§èit        îng ¸p dông:Tµu    bay cña    c¸cH∙ng hµng  kh«ng,ph¸p nh©n, thÓ        nh©n  yªu  cã  cÇu  dông  sö  dÞch  nµy  i vô  t¹  C¶ng HKSB  ViÖt Nam     (kh«ng b¾t  buéc). 2.2.Møc        gi¸tèithiÓu 2.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ: ­Thanh      to¸nb»ng  ®«la Mü:      USD/lÇn 65  ­Thanh      to¸nb»ng  ®ång  ViÖtNam:    812.000  VN§/lÇn 2.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa: 470.000  VN§/lÇn 2.2.3.Ghi    chó:Gi¸quy      ®Þnh b»ng  tiÒn ®ång    ViÖt Nam         ®èi víichuyÕn  bay  quèc  chØ    tÕ  ¸p dông  cho    c¸cph¸p nh©n     ­thÓ nh©n ViÖtNam.                                                                         §¬n  tÝnh:VN§/lÇn vÞ    3.Gi¸cho        thuªcÇu  dÉn  kh¸ch lªn/xuèng tµu bay        (Aerobridgecharges)   3.1.§èi t ¸p     îng  dông: C¸c    H∙ng hµng kh«ng, ph¸p    nh©n, thÓ nh©n cã  nhu  cÇu  dông  sö  dÞch  nµy    vô  t¹ C¶ng  i HKSB   ViÖtNam.   3.2.Møc        gi¸tèithiÓu 3.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ GhÕ   thiÕtkÕ    cña   tµu bay Møc    gi¸(USD/lÇn) Møc    gi¸(VN§/lÇn) Tµu  bay      ghÕ 150 1.875.000 3.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa GhÕ   thiÕtkÕ    cña    tµu bay Møc    gi¸(VN§/lÇn) Tµu  bay    200 ghÕ 1.080.000 3.3.Ghi    chó: Gi¸ quy      ®Þnh  b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam     ®èi    víichuyÕn  bay  quèc  chØ    tÕ  ¸p dông cho    c¸cph¸p nh©n     ­thÓ nh©n ViÖtNam.   4.Gi¸sö      dông  b¨ng  chuyÒn    tr¶hµnh      lýt¹ C¶ng  i HKSB.
 17. 17 4.1.§èi t ¸p     îng  dông: C¸c    H∙ng hµng  kh«ng, ph¸p    nh©n, thÓ nh©n cã  ho¹t®éng    vËn    t¶ihµnh kh¸ch ®Õn     c¸c C¶ng hµng  kh«ng quèc  cña  tÕ  ViÖt  Nam   nhu  cã  cÇu  dông  sö  dÞch  nµy    vô  t¹ C¶ng  i HKSB  ViÖtNam.   4.2.Møc        gi¸tèithiÓu  4.2.1.       víi §èi chuyÕn  bay  quèc  tÕ GhÕ   thiÕtkÕ    cña    tµu bay Møc    gi¸(USD/lÇn) Møc    gi¸(VN§/lÇn) Tµu bay  40    ghÕ 50 625.000 4.2.2.       víi §èi chuyÕn  bay    néi®Þa  GhÕ   thiÕtkÕ    cña    tµu bay Møc    gi¸(VN§/lÇn) Tµu  bay  40  200 ghÕ 360.000 4.3.Ghi    chó: Gi¸ quy      ®Þnh  b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam     ®èi    víichuyÕn  bay  quèc  chØ    tÕ  ¸p dông cho    c¸cph¸p nh©n     ­thÓ nh©n ViÖtNam.   5.Gi¸lµm        m¸tphanh,vÖ    sinhlèptµu bay       5.1.§èit        îng ¸p dông:C¸c    h∙ng  hµng  kh«ng  nhu  cã  cÇu  dông  sö  dÞch  vô  nµy    t¹ C¶ng  i HKSB   ViÖtNam.   5.2.Møc        gi¸tèithiÓu: 5.2.1.  DÞch  lµm    vô  m¸t phanh  USD/lÇn 40  5.2.2.  DÞch  vÖ  vô  sinhlèptµu bay        100  USD/lÇn 6.Gi¸cho          thuªxe,ph¬ng  tiÖn m Æt     ®Êt    t¹ C¶ng  i HKSB 6.1.§èi t     îng  dông: c¸c H∙ng  ¸p      hµng kh«ng, ph¸p    nh©n, thÓ nh©n cã  nhu  cÇu  dông  sö  dÞch  nµy    vô  t¹ C¶ng  i hµng kh«ng,s©n    bay ViÖtNam.   6.2.Møc        gi¸tèithiÓu 6.2.1. cøu  ¬ng       Xe  th tõtµu bay  ®Õn   bÖnh  viÖn  USD/lÇn 35  6.2.2. phôc  trong s©n   Xe  vô    VIP      tõtµu bay  ®Õn   nhµ  kh¸ch VIP   +  04  Xe  chç,06    chç  USD/lÇn 15  +  trªn06  Xe    chç  USD/lÇn 20  6.2.3.§èivíi       nh÷ng  ph¬ng  tiÖn kh¸ckh«ng      quy  ®Þnh  trong quyÕt    ®Þnh  nµy      khiph¸tsinhtÝnh    theo chiphÝ      thùc tÕ.   7.Gi¸cho    Æt       thuªm b»ng    t¹ C¶ng  i hµng  kh«ng,s©n    bay
 18. 18 7.1.§èi t     îng  dông: c¸c H∙ng  ¸p      hµng kh«ng, ph¸p    nh©n, thÓ nh©n cã  nhu cÇu  thuª m Æt     b»ng, v¨n    phßng  ic¸c C¶ng  t¹    hµng kh«ng quèc  cña  tÕ  ViÖtNam   7.2.Møc        gi¸tèithiÓu t¹ c¸cs©n        i bay  quèc  tÕ: §¬n  tÝnh:M2/th¸ng vÞ     T©n S¬n NhÊt    Néi Bµi         N½ng  §µ  USD 1000VN§  USD 1000VN§   USD 1000VN§ V¨n phßng 40 450 30 300 30 300 M Æt   b»ng  c¸ch lyquèc     tÕ 30 300 25 280 25 280 M Æt  b»ng  kh¸c t¹  ga  15 i 180 12 150 12 150 quèc  tÕ M Æt   b»ng  c¸ch lynéi®Þa 20      220 15 180 10 120 M Æt  b»ng  kh¸c t¹  néi 10   iga    120 8 100 6 70 ®Þa C¸c khu  vùc cßn  i l¹ thuéc 5     50 5 50 5 50 C¶ng  HK 7.3.Ghi chó:     7.3.1.     cho  Gi¸ thuÕ  Æt   m b»ng,phßng    lµm viÖc thuÇn  mét  vµ  chç  xe  ®ç  «    t« ngoµi nhµ  cho    ga  V¨n phßng. Gi¸ nµy      kh«ng bao gåm       c¸c chiphÝ kh¸c  nh ®iÖn,níc,th«ng  .     tin. . 7.3.2.Kh«ng    tÝnh thu cho thuª ®èi      víinh÷ng  Æt   m b»ng  qu¶ng    c¸o, phÇn diÖn tÝch  Æt   m b»ng  Æt   ® quÇy  thiÕtbÞ  vµ    ph¬ng  tiÖn lµm thñ    tôc hµng kh«ng cho hµnh kh¸ch,hµnh      lý,hµng ho¸    (®∙ tÝnh trong thu cho thuª  quÇy) 7.3.3.§èi víic¸c khu  cã          ®∙  c«ng  tr×nh kiÕn thiÕtc¬    b¶n  cña  s©n  bay  (ngoµinhµ    ga) t¹m    thêichØ  tÝnh møc     gi¸cho  thuª m Æt     b»ng  nh trªn,cho    thuªtheo hiÖn      tr¹ng,     kh«ng    mµ thu thªm phÇn      gi¸trÞc«ng  tr×nh vËtkiÕn        tróc nhµ cöa cho thuª 7.3.4.Gi¸ quy      ®Þnh  b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam  chØ   dông  ¸p  cho    c¸c ph¸p nh©n     ­thÓ  nh©n ViÖtNam.   8.Gi¸cho    Æt       thuªm b»ng  qu¶ng      c¸o t¹ C¶ng  i hµng  kh«ng,s©n    bay 8.1.§èi t     îng  dông: c¸c H∙ng  ¸p      hµng kh«ng, ph¸p    nh©n, thÓ nh©n cã  nhu cÇu  thuª m Æt     b»ng qu¶ng c¸o  ic¸c C¶ng  t¹    hµng kh«ng quèc  ViÖt tÕ    Nam 8.2.Møc        gi¸tèithiÓu t¹ c¸cs©n        i bay  quèc  tÕ: §¬n  tÝnh:M2/th¸ng vÞ      T©n  s¬n  nhÊt   Néi bµi         n½ng  §µ  USD 1000VN§  USD 1000VN§   USD 1000VN§ M Æt  b»ng  i quèc  200 t¹ ga  2500 80 1000 60 750 tÕ M Æt  b»ng t¹ ga néi 100 i   1250 40 500 40 500
 19. 19 ®Þa C¸c khu vùc cßn  l¹ 20   i 250 20 250 20 250 thuéc C¶ng    HK 8.3.Ghi chó:     8.3.1.DiÖn    tÝch  Æt   m b»ng qu¶ng  ®Ó   c¸o  tÝnh cho thuªlµ phÇn      diÖn  tÝch  cña    i c¸clo¹ b¶ng,biÓu,têqu¶ng          c¸o 8.3.2.Gi¸ quy      ®Þnh  b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam  chØ   dông  ¸p  cho    c¸c ph¸p nh©n, thÓ      nh©n ViÖtNam.   III.Gi¸ d o  c ¶ n g  h µ n g  k h « n g, s © n  b a y tù q u y  ® Þ n h     1. Gi¸do        c¸c c¶ng  hµng kh«ng  s©n bay    tù quy ®Þnh    së    trªnc¬  chiphÝ  thùc tÕ  nhu    vµ  cÇu    ph¸tsinh: ­Gi¸canh        g¸c m¸y  bay. ­Gi¸göixe        ®¹p,xe    m¸y    t¹ C¶ng  i hµng  kh«ng,s©n    bay. ­Gi¸sö      dông  nhµ  tiÔn vÉy      t¹ C¶ng  i hµng  kh«ng,s©n    bay. ­Gi¸sö      dông  dÞch  phßng  vô  VIP. ­Gi¸®Ëu          l¹trªns©n  i ®Ëu  theo vÞ    tiªn   trÝu  . ­Gi¸dÞch  kh¸cdo      vô    C¶ng  hµng  kh«ng,s©n    bay  cung  øng. 2. Gi¸m    ®èc    c¸c C¶ng  hµng kh«ng,s©n    bay  khu  vùc  tr¸chnhiÖm   cã    b¸o  c¸o ®Þnh  hµng    kú  n¨m  c¸c lo¹    vÒ    i nªu    Côc  gi¸ trªnvÒ  Hµng kh«ng d©n  dông  ViÖtNam.   IV. Gi¸ t¹i  c¸c s © n  b a y n éi ® Þ a   (Chitr¶cho        c¸cs©n  bay) 1.Gi¸do      Côc  Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖtNam     quy  ®Þnh. 1.1.Ph©n     nhãm: HiÖn nay chia c¸c s©n      bay    néi ®Þa  thµnh  nhãm   02  theo møc  ho¹t®éng    ®é    bay  kh¶  vµ  n¨ng    ho¹t®éng  ¬ng    sau: th m¹inh  1.1.1.Nhãm       1: S©n  bay      C¸tBi,Phó    Bµi,Nha Trang,Pleiku,Vinh,Bu«n        Ma   ThuËt vµ    Phó  Quèc 1.1.2.  Nhãm     2:C¸c  s©n  bay    néi®Þa  cßn  i l¹ . 1.2.Møc    b¶n   gi¸c¬  1.2.1.         víi s©n  §èi c¸c bay  thuéc nhãm     1: Träng      t¶i c¸nh ®èi ®a (MTO W) cÊt       Møc    gi¸(VN§/chuyÕn)
 20. 20 D íi tÊn  20  1.500.000 Tõ  ­díi tÊn 20    50  1.700.000 Tõ  ­díi 50    100  tÊn 2.500.000 ≤  100  tÊn 3.500.000 1.2.2.         víi s©n  §èi c¸c bay  thuéc nhãm     2: Träng      t¶i c¸nh ®èi ®a (MTO W) cÊt       Møc    gi¸(VN§/chuyÕn) D íi tÊn  20  1.000.000 Tõ  ­díi tÊn 20    50  1.200.000 ≤  tÊn Tõ  50  2.000.000 1.3.Ghi chó:     1.3.1.       thuªbao  Gi¸ chuyÕn  bao  gåm: +    Gi¸phôc  h¹/cÊtc¸nh vô    + Phôc  kü  vô  thuËtth   ¬ng    Æt   m¹i m ®Êt    së  trªnc¬  ®¶m  b¶o  nhu cÇu    tèi thiÓu cña    chuyÕn bay  n¨ng    vµ  lùcthùc tÕ    cña tõng s©n    bay +  DÞch  sö  vô  dông  ph¬ng tiÖn nhµ  cã  ªnquan  ga  li   trùc tiÕp  i   tí viÖc  phôc  c¸c chuyÕn  vô    bay  tiÒn thuªv¨n phßng  vµ        ®aÞ  diÖn H∙ng  vËn chuyÓn  (kh«ng bao  gåm   s©n  «t«) ®ç  +  §¶m  b¶o  ninh  an  chung, soi chiÕu      kiÓm     ninh  tra an  hµnh    lý,hµnh  kh¸ch cho    chuyÕn  bay. +  S©n  ®Ëu  m¸y  bay  trong thêigian ®Çu           tiªn®Ëu    l¹kh«ng    i thu tiÒn. 1.3.2.Møc    b¶n    gi¸c¬  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     trªn® îc¸p dông  1.2 ë        cho    c¸c chuyÕn  bay  êng    th lÖ, chuyÕn  bay kh«ng  êng  cã  th lÖ  tÝnh  chÊt th   ¬ng    m¹i bay  ®Õn   s©n bay    néi®Þa  ViÖtNam.   1.3.3.§èi víichuyÕn        bay kh«ng  êng  kh«ng  th lÖ  mang tÝnh  ¬ng    th m¹i (bay HCC   thuËt,bay    kü    chuyÓn  s©n... bay  )   ®Õn   s©n bay    néi®Þa ViÖt Nam     thu theo møc      b»ng 50%       gi¸thuªbao    ¸p dông    t¹ s©n  i bay. 1.3.4.Sau        khicÊt c¸nh    phót ph¶iquay    i trªn30      trël¹ s©n    bay  kh«ng  cò  ph¶i do      lçicña  s©n  bay hoÆc  ®iÒu hµnh bay thu theo møc  b»ng 30%     gi¸ thuªbao      ¸p dông    t¹ s©n  i bay  cho  h¹ c¸nh nµy. lÇn      2.Gi¸do      C¶ng  hµng  kh«ng,s©n    bay  quy  ®Þnh: 2.1.§èivíi       s©n bay thuéc nhãm       1:Gi¸m  ®èc  C¶ng hµng  kh«ng,s©n    bay  khu vùc  thÓ  cã  quy ®Þnh    gi¸nhîng quyÒn  khaith¸c,gi¸cho        thuªm Æt     b»ng  vµ    i   c¸c lo¹  dÞch  phihµng  gi¸ vô    kh«ng kh¸c (nÕu  ph¸tsinh t¹    cã      is©n  bay) víi     møc       gi¸tèithiÓu b»ng 30%     b¶n  gi¸c¬  cña    igi¸cïng  it¹  c¸c lo¹    lo¹  is©n  bay  quèc  cïng khu  tÕ    vùc.
Đồng bộ tài khoản