Quyết định 193/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 193/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/QĐ-TTg về giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH S 193/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V GI I QUY T T N T I D ÁN VÙNG NGUYÊN LI U NHÀ MÁY B T VÀ GI Y KON TUM Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 03 tháng 12 năm 2004. Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 3169/CV-BNN- LN ngày 24 tháng 12 năm 2004). QUY T NNH: i u 1. T ng công ty Gi y Vi t Nam ư c ti p t c vay v n u tư chăm sóc, qu n lý, b o v , phòng ch ng cháy r ng i v i 17.000 ha di n tích r ng ã tr ng và s di n tích r ng tr ng m i n h t năm 2004 theo k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Cơ ch vay v n th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 1070/Q -TTg ngày 20 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t D án kh thi u tư xây d ng vùng r ng nguyên li u gi y Kon Tum giai o n 2000-2010. i u 2. Giao B Công nghi p ch o T ng công ty gi y Vi t Nam: 1. Xây d ng Phương án khai thác s d ng có hi u qu 17.000 ha di n tích r ng ã tr ng và s di n tích r ng tr ng m i n h t năm 2004 theo k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Kon Tum quy ho ch, xác nh m t ph n di n tích c n thi t trong s t ã quy ho ch thu c D án vùng nguyên li u c a D án nhà máy b t và gi y Kon Tum hi n chưa tr ng r ng (kho ng 41.000 ha); giao T ng công ty Gi y Vi t Nam ti p t c tr ng r ng nguyên li u nh m th c hi n vi c chuy n i di n tích r ng ã tr ng thu c D án t hi u qu theo phương án m i ư c duy t. i u 3. Giao U ban nhân dân t nh Kon Tum qu n lý di n tích t còn l i, ưu tiên s d ng các n i dung sau:
  2. 1. H tr t s n xu t, t cho ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn t i vùng trư c ây ã quy ho ch tr ng cây nguyên li u gi y theo quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . 2. L p d án khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia tr ng r ng s n xu t kinh doanh ho c tr ng cây công nghi p phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a t nh Kon Tum. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Các B K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và TNT, Công nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh . - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - H ND, UBND t nh Kon Tum - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, Nguy n T n Dũng - Lưu NN(5), VT.
Đồng bộ tài khoản