Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 20/2005/Q -BGTVT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 V T CH C VÀ HO T NG C A HOA TIÊU Ư NG TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 10 tháng 12 năm 2003; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy t nh này quy nh t ch c cung c p d ch v hoa tiêu ư ng th y n i a và áp d ng i v i các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c hoa tiêu ư ng th y n i a và các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng giao thông ư ng th y n i a. i u 2. T ch c hoa tiêu ư ng th y n i a T ch c ho t ng trong lĩnh v c hoa tiêu ư ng th y n i a ph i có Hoa tiêu (ngư i th c hi n nhi m v hoa tiêu ư ng th y n i a) tiêu chuNn, ư c ăng ký kinh doanh ho c thành l p m i theo quy nh c a pháp lu t và ư c s th a thu n b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. i u 3. Ho t ng trong lĩnh v c hoa tiêu ư ng th y n i a Ho t ng hoa tiêu ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan v ư ng th y n i a và i u khi n tàu bi n mà Vi t Nam ã ký k t, tham gia ho c công nh n. i u 4. Quy nh i v i Hoa tiêu
  2. 1. Hoa tiêu là nh ng ngư i có b ng t t nghi p ngành i u khi n phương ti n, tàu bi n; ã qua hu n luy n, th c t p Hoa tiêu theo quy nh t i Quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn Hoa tiêu ư ng thu n i a. 2. Ho t ng c a Hoa tiêu a) Hoa tiêu có ch ng ch chuyên môn hoa tiêu h ng nào, gi y phép ho t ng hoa tiêu trên tuy n, lu ng, vùng nư c ư ng th y n i a nào thì ư c d n lo i phương ti n, tàu bi n phù h p v i ch ng ch chuyên môn và gi y phép ho t. ng hoa tiêu tuy n, lu ng, vùng nư c ó. b) Hoa tiêu th c hi n nhi m v ch d n cho thuy n trư ng v tình hình lu ng, báo hi u trên tuy n d n phương ti n, tàu bi n; khuy n ngh i v i thuy n trư ng v các hành vi không phù h p v i pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Khi thuy n trư ng c ý không th c hi n các ch d n ho c khuy n ngh h p lý c a Hoa tiêu thì Hoa tiêu có quy n t ch i d n phương ti n, tàu bi n. c) Trong th i gian d n phương ti n, tàu bi n, Hoa tiêu thu c quy n ch huy c a thuy n trư ng. Nhi m v c a Hoa tiêu ch ư c coi là k t thúc khi phương ti n, tàu bi n c p c ng, b n th y n i a ho c ã th neo t i v trí th a thu n m t cách an toàn. Hoa tiêu không ư c phép r i phương ti n, tàu bi n trong hành trình n u không có s ng ý c a thuy n trư ng. d) Hoa tiêu có nghĩa v thông báo cho Giám c C ng v ư ng th y n i a khu v c, ơn v qu n lý ư ng th y n i a v nh ng thay i c a lu ng l ch ã phát hi n trong khi d n phương ti n, tàu bi n. e) Hoa tiêu ư c quy n yêu c u thuy n trư ng cung c p y thông tin ph c v vi c d n phương ti n, tàu bi n, nh t là các trang thi t b trên phương ti n, tàu bi n nh hư ng n tính i u ng c a tàu. i u 5. M i quan h c a t ch c hoa tiêu ư ng th y n i a 1. Quan h v i các ơn v qu n lý ư ng th y n i a n m ch c tình hình lu ng, tuy n, h th ng báo hi u ư ng th y n i a ph c v vi c d n phương ti n, tàu bi n i l i trên lu ng, ra vào c ng, b n th y n i a. 2. Quan h v i c ng v n m b t ư c ho t ng c a phương ti n, tàu bi n ra vào c ng, b n th y n i a và tình hình tr t t , an toàn t i các tuy n, lu ng và vùng nư c c a c ng, b n th y n i a. i u 6. T ch c th c hi n C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam xây d ng án các t ch c hoa tiêu ư ng th y n i a, phân tuy n ho t ng hoa tiêu cho t ng khu v c ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh t ch c th c hi n. i u 7. Hi u l c thi hành
  3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản