Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
139
lượt xem
4
download

Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 202/2005/Q§-TTg ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ ®èi víi thanh tra viªn Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l- îng vò trang; XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng Thanh tra, Bé trëng Bé Néi vô, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. C«ng chøc xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch Thanh tra viªn (kÓ c¶ Tæng Thanh tra) ®îc ¸p dông phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ Thanh tra theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Tæng Thanh tra, Thanh tra viªn cao cÊp ® îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ Thanh tra b»ng 15% møc l¬ng c¬ b¶n hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 2. Thanh tra viªn chÝnh ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ thanh tra b»ng 20% møc l¬ng c¬ b¶n hiÖn hëng céng vøi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 3. Thanh tra viªn ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ Thanh tra b»ng 25% møc l¬ng c¬ b¶n hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). §iÒu 2. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ Thanh tra ®èi víi Thanh tra viªn ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Riªng nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ Thanh tra ®èi víi Thanh tra viªn kÓ tõ khi QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®Õn hÕt n¨m 2005, giao Bé Tµi chÝnh trÝch trong dù to¸n chi c¶i c¸ch tiÒn l¬ng thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng n¨m 2005 ®· ®îc Quèc héi phª duyÖt ®Ó b¶o ®¶m.
  2. 2 § iÒu 3. Thanh tra ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản