Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 203/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 203/2000/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 12NĂM 2000 BAN HÀNH M C THU L PHÍ GIÁM Đ NH N I DUNG VÀ C P GI Y PHÉP XU T, NH P KH U VĂN HOÁ PH M B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c; Đ tăng cư ng công tác qu n lý văn hoá ph m xu t nh p kh u, sau khi th ng nh t v i B Văn hoá Thông tin và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T Đ NH: Đi u 1.- Ban hành Bi u m c thu l phí giám đ nh n i dung và c p gi y phép xu t, nh p kh u văn hoá ph m. Đi u 2.- T ch c, cá nhân xu t, nh p kh u văn hoá ph m mà pháp lu t quy đ nh ph i đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n giám đ nh v n i dung và c p gi y phép thì ph i n p l phí theo m c thu quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này. Đi u 3.- Cơ quan thu l phí giám đ nh n i dung và c p gi y phép xu t, nh p kh u văn hoá ph m đư c trích 50% (năm mươi ph n trăm) s ti n l phí thu đư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c đ chi phí cho vi c t ch c thu l phí; S ti n l phí thu đư c còn l i (sau khi tr s đư c trích theo t l trên) ph i n p NSNN. Cơ quan thu có trách nhi m thu, n p ngân sách và qu n lý s d ng ti n l phí thu đư c theo đúng quy đ nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. Đi u 4.- Cơ quan Thu đ a phương nơi cơ quan thu l phí có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu l phí theo đúng quy đ nh t i Quy t đ nh này và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 5.- Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy đ nh v phí, l phí c p gi y phép xu t nh p kh u văn hoá ph m và giám đ nh n i dung văn hoá ph m xu t nh p kh u trái quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 6.- Đ i tư ng n p l phí c p gi y phép xu t nh p kh u văn hoá ph m và giám đ nh n i dung văn hoá ph m xu t nh p kh u, cơ quan đư c giao nhi m v t ch c thu l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Vũ Văn Ninh (Đã ký) BI U M C THU L PHÍ GIÁM Đ NH N I DUNG VÀ C P GI Y PHÉP XU T NH P KH U VĂN HOÁ PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 203/2000/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) A- L PHÍ GIÁM Đ NH N I DUNG VĂN HOÁ PH M XU T NH P KH U: 1. Hàng m u d ch: 0,2% (hai ph n nghìn) giá tr lô hàng xu t nh p kh u. 2. Hàng phi m u d ch, c th như sau: S Văn hoá ph m M c thu T.T 1 Băng AUDIO: - Ngh thu t, d y h c, ngo i ng . 2.000 đ ng/băng - Tư li u, nh n tin... 5.000 đ ng/băng 2 Băng, đĩa VIDEO; Phim chi u bóng; Đĩa CD-ROM, 7.000 đ ng/băng, đĩa DVD dùng cho máy vi tính; Đĩa quang t . 3 Đĩa CD, MD ca nh c, d y h c ngo i ng , đĩa m m vi 2.000 đ ng/đĩa tính. 4 Đĩa c ng, băng t máy vi tính CATRIDGE. 12.000 đ ng/đĩa, băng t 5 Đĩa nh a chương trình ca nh c. 500 đ ng/đĩa 6 Sách, báo, t p chí (có n i dung yêu c u ph i giám đ nh): - Xu t kh u. 200 đ ng/t , quy n - Nh p kh u. 1.000 đ ng/t , quy n
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 Các tài li u in n, sao ch p khác: - Ti ng Vi t Nam. 100 đ ng/trang - Ti ng nư c ngoài. 500 đ ng/trang 8 L ch các lo i: - L ch treo tư ng 1 trang, l ch bàn. 500 đ ng/quy n - L ch treo tư ng nhi u trang. 1.000 đ ng/quy n 9 Đ m ngh , tác ph m ngh thu t. 1% (m t ph n trăm) giá tr hi n v t {S l phí ph i n p theo m c thu quy đ nh b ng t l (%) trên đây, t i thi u là 200.000 (hai trăm nghìn) đ ng, t i đa không quá 10.000.000 (mư i tri u) đ ng} B- L PHÍ C P GI Y PHÉP XU T, NH P KH U VĂN HOÁ PH M: 1. Hàng m u d ch: 50.000 đ ng/gi y phép. 2. Hàng phi m u d ch: 2.000 đ ng/gi y phép.
Đồng bộ tài khoản