Quyết định 204/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
142
lượt xem
4
download

Quyết định 204/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 204/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 204/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 204/2005/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung ®èi tîng vµ c¬ chÕ vay vèn x©y dùng nhµ ë thuéc Ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c vµ nhµ ë vïng thêng xuyªn ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. §iÒu chØnh, bæ sung ®èi tîng ®îc mua tr¶ chËm nÒn nhµ vµ nhµ ë trong côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò: Nh÷ng hé d©n ®îc xÐt duyÖt mua tr¶ chËm nÒn nhµ vµ nhµ ë lµ nh÷ng hé hiÖn ®ang sinh sèng t¹i nh÷ng khu vùc kh«ng b¶o ®¶m an toµn khi cã lò, ph¶i di dêi vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vµ khu vùc ®¾p bê bao ®Ó b¶o ®¶m cã cuéc sèng an toµn, æn ®Þnh l©u dµi, gåm: - Nh÷ng hé d©n thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 105/2002/Q§-TTg ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; - Nh÷ng hé d©n di c tõ n¬i kh¸c ®Õn ®ang c tró hîp ph¸p t¹i ®Þa ph¬ng; - Nh÷ng hé d©n ®ang sinh sèng t¹i nh÷ng n¬i dÔ x¶y ra s¹t lë, kh«ng b¶o ®¶m an toµn khi bÞ t¸c ®éng cña lò, lôt. §iÒu 2. §iÒu chØnh, bæ sung c¬ chÕ vay vèn x©y dùng nhµ ë: 1. §èi víi c¸c hé d©n thuéc diÖn di dêi vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vµ bê bao khu d©n c cã s½n cã nhu cÇu tù x©y dùng nhµ ë th× ® îc vay vèn tõ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X· héi ®Ó x©y dùng nhµ ë víi c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Nhµ ë ®· ®îc x©y dùng hoµn chØnh theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; b) §îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh x¸c nhËn hoÆc uû quyÒn cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn x¸c nhËn danh s¸ch sè hé d©n ® îc vay vèn tõ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X· héi ®Ó x©y dùng nhµ ë. Møc vay, thêi h¹n vay, l·i suÊt vay, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tr¶ nî tríc h¹n vµ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 105/2002/Q§-TTg ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch cho c¸c hé d©n vïng ngËp lò mua tr¶ chËm nÒn nhµ vµ nhµ ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
  2. 2 §èi víi c¸c hé d©n ®îc xÐt duyÖt vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vµ bê bao khu d©n c cã s½n kh«ng cã nhu cÇu vay vèn ®Ó tù x©y dùng nhµ ë th× vÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch mua nhµ ë tr¶ chËm theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 105/2002/Q§-TTg ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Thñ t íng ChÝnh phñ. 2. §iÒu chØnh møc vay cho c¸c hé d©n ®îc xÐt duyÖt vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vµ bê bao khu d©n c cã s½n mua tr¶ chËm nhµ ë hoÆc vay vèn ®Ó tù x©y dùng nhµ ë nh sau: a) §èi víi nh÷ng hé ®îc xÐt duyÖt vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vµ bê bao khu d©n c cã s½n thuéc diÖn nghÌo, qu¸ khã kh¨n, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó lo viÖc bao che vµ l¸t nÒn nhµ ë th× ®îc n©ng møc vay tõ 7 triÖu ®ång lªn møc 9 triÖu ®ång/hé (t¨ng 2 triÖu ®ång/hé so víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 105/2002/Q§-TTg ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Thñ t íng ChÝnh phñ). §èi tîng ®îc n©ng møc vay trªn lµ c¸c hé thuéc diÖn chuyÓn ®Õn côm, tuyÕn d©n c vµ bê bao khu d©n c cã s½n sau khi QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. b) Sè hé ®îc n©ng møc vay do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt hoÆc uû quyÒn cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt, th«ng qua viÖc b×nh xÐt tõ c¬ së theo quy ®Þnh. C¸c quy ®Þnh trªn ®©y chØ ¸p dông cho c¸c hé ®Õn côm, tuyÕn d©n c vµ bê bao khu d©n c cã s½n kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. §iÒu 3. Tríc m¾t, cho phÐp cha thùc hiÖn viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ tríc b¹ khi tiÕn hµnh lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi c¸c hé d©n sèng trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh vïng ngËp lò híng dÉn thùc hiÖn viÖc nµy. §iÒu 4. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè vïng thêng xuyªn ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã tr¸ch nhiÖm: a) TËp trung chØ ®¹o quyÕt liÖt, xö lý kÞp thêi c¸c khã kh¨n, v íng m¾c thuéc thÈm quyÒn ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c t«n nÒn, ®¾p bê bao khu d©n c cã s½n; ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt thiÕt yÕu (cÊp níc, tho¸t níc vµ giao th«ng néi bé); x©y dùng nhµ ë vµ khÈn tr¬ng bè trÝ c¸c hé d©n vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn mét c¸ch an toµn, tõng b íc æn ®Þnh theo ®óng môc tiªu, nhiÖm vô ®Ò ra; b) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc b¶o ®¶m môc tiªu hoµn thµnh c¬ b¶n ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c vµ nhµ ë trong n¨m 2005 vµ hoµn thµnh toµn bé Ch¬ng tr×nh vµo n¨m 2006; c) Quy ®Þnh cô thÓ vÒ quy m«, tiªu chuÈn vµ chÊt lîng nhµ ë do c¸c hé d©n tù x©y dùng ®Ó lµm c¬ së xÐt duyÖt cho vay;
  3. 3 d) ChØ ®¹o qu¶n lý vµ híng dÉn c¸c hé d©n tù x©y dùng nhµ ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vµ khu vùc bê bao, b¶o ®¶m ®óng quy ho¹ch, chØ giíi x©y dùng; ®) ChØ ®¹o viÖc x¸c nhËn nhµ ë sau khi c¸c hé d©n ®· x©y dùng xong theo ®óng quy ®Þnh ®Ó lµm c¬ së cho vay; chØ ®¹o viÖc b×nh xÐt vµ phª duyÖt danh s¸ch c¸c hé nghÌo, qu¸ khã kh¨n ® îc n©ng møc vay ®Ó mua nhµ ë tr¶ chËm hoÆc ®Ó tù x©y dùng nhµ ë theo quy ®Þnh; e) Quy ®Þnh kh«ng sö dông côm, tuyÕn d©n c lµm n¬i t¸i ®Þnh c cho c¸c ®èi tîng bÞ gi¶i to¶ thuéc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c cña ®Þa ph¬ng. 2. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chØ ®¹o Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X· héi thùc hiÖn viÖc cho vay vµ thu håi vèn vay lµm nhµ ë theo quy ®Þnh; ®ång thêi cã biÖn ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i ng©n viÖc cho vay ®èi víi c¸c hé d©n thuéc diÖn ®îc vµo ë trong c¸c côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò. 3. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh ®Ó b¶o ®¶m môc tiªu vµ yªu cÇu tiÕn ®é, kÕ ho¹ch thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh cã hiÖu qu¶. 4. Bé Tµi chÝnh, Bé X©y dùng, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn cã kÕt qu¶ néi dung QuyÕt ®Þnh nµy. § iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. § iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè: An Giang, §ång Th¸p, Long An, Kiªn Giang, HËu Giang, VÜnh Long, TiÒn Giang, CÇn Th¬ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản