Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thanhuyen

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


Quy Õ t  ®Þ nh 
cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 206/2003/Q§­BTC 
ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ ban hµnh ChÕ ®é qu¶n lý, 
sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh


Bé trëng Bé Tµi chÝnh


­   C¨n   cø   LuËt   ThuÕ   Thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè  
09/2003/QH11 ngµy 17/6/2003;
­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002  
cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  
c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé;
­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña  
ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  
c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh;
­   §Ó   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   sö   dông   vµ   trÝch  
khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp; t¹o ®iÒu  
kiÖn cho doanh nghiÖp tÝnh ®óng, trÝch ®ñ sè khÊu hao tµi  
s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ kinh doanh; thay thÕ, ®æi míi m¸y  
mãc, thiÕt bÞ  theo  híng ¸p dông c«ng nghÖ  tiªn tiÕn, kü  
thuËt hiÖn  ®¹i phï  hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña doanh  
nghiÖp vµ cña nÒn kinh tÕ; 
­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ;


Quy Õ t  ®Þ nh

§i Ò u   1:  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n: "ChÕ 
®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh".
ChÕ   ®é  nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ  níc; c«ng ty cæ 
phÇn   nhµ   níc;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét 
thµnh   viªn;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   cã   2 
thµnh viªn trë  lªn; doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi 
phèi cña nhµ níc. 
C¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   chØ   b¾t   buéc   ¸p   dông   c¸c   quy 
®Þnh cã  liªn quan tíi viÖc x¸c  ®Þnh chi phÝ  khÊu hao tµi 
s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.


§i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 
ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh  
2004, thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 166 TC/Q§/CSTC ngµy 30 th¸ng  
2

12 n¨m 1999 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  ban hµnh ChÕ   ®é 
qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh.


§i Ò u   3:   Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ, Ch¸nh v¨n phßng Bé, 
Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh     doanh   nghiÖp,   Tæng   côc   trëng 
Tæng côc ThuÕ, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc vµ  trùc thuéc 
Bé  Tµi chÝnh trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh 
cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai, híng dÉn thùc hiÖn vµ 
kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao
tµi s¶n cè ®Þnh

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC 
ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh)Môc I: quy ®Þnh chung


§i Ò u  1:  §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông:
1. ChÕ ®é nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ níc; c«ng ty cæ 
phÇn   nhµ   níc;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét 
thµnh   viªn;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   cã   2 
thµnh viªn trë  lªn; doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi 
phèi cña nhµ níc. 
C¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   chØ   b¾t   buéc   ¸p   dông   c¸c   quy 
®Þnh cã  liªn quan tíi viÖc x¸c  ®Þnh chi phÝ  khÊu hao tµi 
s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
2. ViÖc qu¶n lý, sö  dông vµ  trÝch khÊu hao quy  ®Þnh 
t¹i ChÕ ®é nµy ®îc thùc hiÖn ®èi víi tõng tµi s¶n cè ®Þnh  
cña doanh nghiÖp.


§i Ò u   2:   C¸c   tõ   ng÷  sö   dông  trong  ChÕ   ®é   nµy   ®îc 
hiÓu nh sau:
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng 
chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt (tõng ®¬n vÞ tµi s¶n cã kÕt  
cÊu  ®éc lËp hoÆc lµ  mét hÖ  thèng gåm nhiÒu bé  phËn tµi 
s¶n liªn kÕt víi nhau  ®Ó  thùc hiÖn mét hay mét sè  chøc 
n¨ng nhÊt   ®Þnh)  tho¶ m∙n c¸c tiªu  chuÈn  cña tµi s¶n cè 
®Þnh h÷u h×nh, tham gia vµo nhiÒu chu kú  kinh doanh nhng 
vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh nhµ cöa, vËt 
kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ...
2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã 
h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ  hiÖn mét lîng gi¸ trÞ   ®∙  ®îc  ®Çu 
3

t  tho¶ m∙n c¸c tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh, 
tham gia vµo nhiÒu chu kú  kinh doanh, nh  mét sè  chi phÝ 
liªn   quan   trùc   tiÕp   tíi   ®Êt   sö   dông;   chi   phÝ   vÒ   quyÒn 
ph¸t hµnh, b»ng ph¸t minh, b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c 
gi¶...
3. Tµi s¶n cè   ®Þnh thuª tµi chÝnh: lµ  nh÷ng tµi s¶n 
cè   ®Þnh   mµ   doanh   nghiÖp   thuª   cña   c«ng   ty   cho   thuª   tµi 
chÝnh. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ® îc quyÒn lùa 
chän   mua   l¹i   tµi   s¶n   thuª   hoÆc   tiÕp   tôc   thuª   theo   c¸c 
®iÒu   kiÖn   ®∙   tháa  thuËn   trong  hîp   ®ång   thuª   tµi   chÝnh.  
Tæng sè  tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i hîp  ®ång 
thuª tµi chÝnh,   Ýt nhÊt ph¶i t¬ng  ®¬ng  víi  gi¸  trÞ  cña 
tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång.
Mäi hîp  ®ång thuª tµi s¶n cè   ®Þnh nÕu kh«ng tho¶ m∙n 
c¸c quy  ®Þnh trªn  ®îc coi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh thuª ho¹t 
®éng. 
4.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   t¬ng   tù:   lµ   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cã 
c«ng dông t¬ng tù, trong cïng mét lÜnh vùc kinh doanh vµ  
cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng.
5. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh:
­ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ toµn bé c¸c 
chi phÝ  mµ  doanh nghiÖp ph¶i bá  ra  ®Ó  cã  tµi s¶n cè   ®Þnh  
tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n  ®ã  vµo tr¹ng th¸i s½n sµng 
sö dông.
­ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh: lµ  toµn bé  c¸c 
chi phÝ  mµ  doanh nghiÖp ph¶i bá  ra  ®Ó  cã  tµi s¶n cè   ®Þnh  
v« h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n ®ã vµo sö dông theo 
dù tÝnh.
6. Gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n cè ®Þnh: lµ gi¸ trÞ tµi  
s¶n   cã   thÓ   trao   ®æi   gi÷a   c¸c   bªn   cã   ®Çy   ®ñ   hiÓu   biÕt  
trong sù trao ®æi ngang gi¸.
7.  Thêi gian  sö  dông  tµi  s¶n cè   ®Þnh:  lµ   thêi gian 
doanh   nghiÖp   dù   tÝnh   sö   dông   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   vµo   ho¹t 
®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hoÆc   x¸c   ®Þnh   theo   sè   lîng, 
khèi lîng s¶n phÈm dù  kiÕn s¶n xuÊt  ®îc tõ  viÖc sö  dông 
tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ë ®iÒu kiÖn b×nh 
thêng, phï  hîp víi c¸c th«ng sè  kinh tÕ  ­ kü  thuËt cña 
tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c yÕu tè  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn sù 
ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh.
8. Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh nh: lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ 
sö  dông vµ  gi¸ trÞ  cña tµi s¶n cè   ®Þnh do tham gia   vµo 
ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do bµo mßn cña tù  nhiªn, 
do tiÕn bé  kü  thuËt... trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng cña tµi 
s¶n cè ®Þnh.
9.   Gi¸   trÞ   hao   mßn   luü   kÕ   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh:   lµ 
4

tæng céng gi¸ trÞ  hao mßn cña tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh  ®Õn 
thêi ®iÓm b¸o c¸o.
10.  KhÊu  hao tµi  s¶n cè   ®Þnh:  lµ   viÖc tÝnh  to¸n  vµ 
ph©n bæ mét c¸ch cã  hÖ  thèng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè 
®Þnh vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh trong thêi gian sö 
dông cña tµi s¶n cè ®Þnh.
11.  Sè  khÊu  hao lòy  kÕ  cña  tµi s¶n  cè   ®Þnh:lµ  tæng 
céng   sè   khÊu   hao   ®∙   trÝch   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh 
doanh qua c¸c kú  kinh doanh cña tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh  ®Õn 
thêi ®iÓm b¸o c¸o.
12. Gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña tµi s¶n cè 
®Þnh: lµ  hiÖu sè  gi÷a nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  sè 
khÊu hao luü kÕ (hoÆc gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ) cña tµi s¶n  
cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o.
13. Söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh: lµ  viÖc duy tu, b¶o d­
ìng, söa ch÷a nh÷ng h háng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t 
®éng   nh»m   kh«i   phôc   l¹i   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   theo   tr¹ng 
th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh.
14. N©ng cÊp tµi s¶n cè   ®Þnh: lµ  ho¹t  ®éng c¶i t¹o, 
x©y l¾p, trang bÞ  bæ sung thªm cho tµi s¶n cè   ®Þnh nh»m 
n©ng   cao   c«ng   suÊt,   chÊt   lîng   s¶n   phÈm,   tÝnh   n¨ng   t¸c 
dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh so víi møc ban  ®Çu hoÆc kÐo dµi  
thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh; ®a vµo ¸p dông quy 
tr×nh c«ng nghÖ  s¶n xuÊt míi lµm gi¶m chi phÝ  ho¹t  ®éng 
cña tµi s¶n cè ®Þnh so víi tríc. 


M ô c   I I :   q u y   ® Þ n h   v Ò   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t µ i   s ¶ n   c è 
®Þnh§i Ò u  3 :  Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh:
1. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:
T  liÖu lao  ®éng lµ  tõng tµi s¶n h÷u h×nh cã  kÕt cÊu 
®éc lËp, hoÆc lµ  mét hÖ  thèng gåm nhiÒu bé  phËn tµi s¶n 
riªng lÎ  liªn kÕt víi nhau  ®Ó  cïng thùc hiÖn mét hay mét 
sè  chøc n¨ng nhÊt  ®Þnh mµ  nÕu thiÕu bÊt kú  mét bé  phËn 
nµo trong ®ã th× c¶ hÖ thèng kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc, nÕu 
tho¶ m∙n  ®ång thêi c¶ bèn tiªu chuÈn díi  ®©y th×   ®îc coi 
lµ tµi s¶n cè ®Þnh:
a. Ch¾c ch¾n thu  ®îc lîi  Ých kinh tÕ  trong t¬ng lai 
tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã;
b. Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i  ®îc x¸c  ®Þnh mét c¸ch tin 
cËy;
c. Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn;
5

d.   Cã   gi¸   trÞ   tõ     10.000.000   ®ång   (mêi   triÖu   ®ång) 
trë lªn.
Trêng   hîp   mét   hÖ   thèng   gåm   nhiÒu   bé   phËn   tµi   s¶n  
riªng   lÎ   liªn   kÕt   víi   nhau,   trong   ®ã   mçi   bé   phËn   cÊu 
thµnh cã  thêi gian sö  dông kh¸c nhau vµ  nÕu thiÕu mét bé 
phËn nµo  ®ã  mµ  c¶ hÖ  thèng vÉn thùc hiÖn  ®îc chøc n¨ng 
ho¹t  ®éng chÝnh cña nã  nhng do yªu cÇu qu¶n lý, sö  dông 
tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ßi hái ph¶i qu¶n lý  riªng tõng bé  phËn 
tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m∙n ®ång  
thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc coi lµ  mét 
tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp.
§èi   víi   sóc   vËt   lµm   viÖc   vµ/hoÆc   cho   s¶n   phÈm,   th× 
tõng con sóc vËt tho¶  m∙n   ®ång  thêi bèn tiªu chuÈn  cña 
tµi s¶n cè ®Þnh ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.
§èi víi vên c©y l©u n¨m th×  tõng m¶nh vên c©y, hoÆc 
c©y tho¶ m∙n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè ®Þnh 
®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.
2. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh:
Mäi kho¶n chi phÝ  thùc tÕ  mµ  doanh nghiÖp  ®∙ chi ra 
tho¶ m∙n  ®ång thêi c¶ bèn  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu nµy,  mµ  kh«ng  h×nh thµnh  tµi  s¶n  cè   ®Þnh  h÷u  h×nh 
th×   ®îc coi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh. Nh÷ng kho¶n chi 
phÝ  kh«ng  ®ång thêi tho¶ m∙n c¶ bèn tiªu chuÈn nªu trªn 
th×   ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi 
phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 
Riªng   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh   trong   giai   ®o¹n   triÓn  
khai  ®îc ghi nhËn lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ®îc t¹o ra  
tõ   néi   bé   doanh   nghiÖp   nÕu   tháa   m∙n   ®îc   b¶y   ®iÒu   kiÖn  
sau:
a. TÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt ®¶m b¶o cho viÖc hoµn 
thµnh vµ ®a tµi s¶n v« h×nh vµo sö dông theo dù tÝnh hoÆc  
®Ó b¸n;
b. Doanh nghiÖp dù ®Þnh hoµn thµnh tµi s¶n v« h×nh ®Ó  
sö dông hoÆc ®Ó b¸n;
c. Doanh nghiÖp cã  kh¶ n¨ng sö  dông hoÆc b¸n tµi s¶n 
v« h×nh ®ã;
d. Tµi s¶n v« h×nh ®ã ph¶i t¹o ra ®îc lîi Ých kinh tÕ 
trong t¬ng lai;
®. Cã   ®Çy  ®ñ  c¸c nguån lùc vÒ  kü  thuËt, tµi chÝnh vµ 
c¸c nguån lùc kh¸c  ®Ó  hoµn tÊt c¸c giai  ®o¹n triÓn khai, 
b¸n hoÆc sö dông tµi s¶n v« h×nh ®ã;
e.  Cã  kh¶ n¨ng  x¸c  ®Þnh mét  c¸ch  ch¾c ch¾n  toµn  bé 
chi phÝ  trong giai  ®o¹n triÓn khai  ®Ó  t¹o ra tµi s¶n v« 
h×nh ®ã;
6

g.  ¦íc tÝnh cã   ®ñ  tiªu chuÈn vÒ  thêi gian sö  dông vµ 
gi¸ trÞ theo quy ®Þnh cho tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh.
Chi phÝ  thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ   ®µo t¹o nh©n 
viªn,   chi   phÝ   qu¶ng   c¸o   ph¸t   sinh   tríc   khi   thµnh   lËp 
doanh nghiÖp, chi phÝ  cho giai  ®o¹n nghiªn cøu, chi phÝ 
chuyÓn dÞch ®Þa ®iÓm, lîi thÕ th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ tµi 
s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mµ   ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  kinh 
doanh trong thêi gian tèi  ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m kÓ  tõ  khi 
doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng.


§i Ò u  4 :   X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh:
1. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:
a. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m:
Nguyªn   gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh  h÷u  h×nh mua  s¾m (kÓ  c¶ 
mua míi vµ  cò) lµ  gi¸ mua thùc tÕ  ph¶i tr¶ céng (+) c¸c 
kho¶n thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), 
c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi 
®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông 
nh: l∙i tiÒn vay  ®Çu t  cho tµi s¶n cè   ®Þnh; chi phÝ  vËn 
chuyÓn, bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp; chi phÝ  l¾p  ®Æt, ch¹y 
thö; lÖ phÝ tríc b¹...
Trêng hîp tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh mua tr¶ chËm, tr¶ 
gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh mua s¾m lµ  gi¸ mua tr¶ 
tiÒn   ngay   t¹i   thêi   ®iÓm   mua   céng   (+)   c¸c   kho¶n   thuÕ 
(kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ 
liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi 
s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng  th¸i  s½n sµng sö  dông nh:chi  phÝ 
vËn chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp;  chi  phÝ  l¾p   ®Æt, 
ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹... Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua 
tr¶ chËm vµ  gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay  ®îc h¹ch to¸n vµo chi 
phÝ  tµi chÝnh  theo  kú  h¹n  thanh  to¸n,  trõ  khi  sè  chªnh 
lÖch  ®ã   ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u 
h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l∙i vay.
b.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  h÷u h×nh  mua díi  h×nh thøc  trao 
®æi:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d íi h×nh thøc 
trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh kh«ng t¬ng tù 
hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh 
h÷u   h×nh   nhËn   vÒ,   hoÆc   gi¸   trÞ   hîp   lý   cña   tµi   s¶n   ®em 
trao  ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc 
trõ   ®i   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   vÒ)   céng   (+)   c¸c   kho¶n   thuÕ 
(kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ 
liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi 
s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông nh: chi phÝ 
vËn chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp;  chi  phÝ  l¾p   ®Æt, 
ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹...
7

Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d íi h×nh thøc 
trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh t¬ng tù, hoÆc 
cã  thÓ  h×nh thµnh do  ®îc b¸n  ®Ó   ®æi lÊy quyÒn së  h÷u mét  
tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh t¬ng tù  lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña 
tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®em trao ®æi. 
c. Tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh tù  x©y dùng hoÆc tù  s¶n 
xuÊt:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh tù  x©y dùng hoÆc 
tù s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh céng  
(+) c¸c chi phÝ  l¾p  ®Æt ch¹y thö, c¸c chi phÝ  kh¸c trùc 
tiÕp liªn quan ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n 
cè   ®Þnh vµo tr¹ng  th¸i  s½n sµng sö  dông (trõ  c¸c kho¶n 
l∙i   néi   bé,   c¸c   chi   phÝ   kh«ng   hîp   lý   nh  vËt   liÖu   l∙ng 
phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c vît qu¸ møc quy 
®Þnh trong x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt).
d. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh do  ®Çu tý  x©y 
dùng c¬  b¶n h×nh thµnh theo ph¬ng thøc giao thÇu lµ  gi¸ 
quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ 
qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng hiÖn hµnh céng (+) lÖ  phÝ  tr íc 
b¹, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c.
§èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   con   sóc   vËt   lµm   viÖc  
vµ/hoÆc cho s¶n phÈm, vên c©y l©u n¨m th×  nguyªn gi¸ lµ 
toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®∙ chi ra cho con sóc vËt, v­
ên   c©y   ®ã   tõ   lóc   h×nh   thµnh   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   vµo 
khai th¸c, sö  dông theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu 
t vµ x©y dùng hiÖn hµnh, c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan.
®. Tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh  ® îc cÊp,  ®îc  ®iÒu chuyÓn 
®Õn...
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc cÊp, ®îc ®iÒu 
chuyÓn  ®Õn... lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña tµi 
s¶n cè   ®Þnh  ë  c¸c  ®¬n vÞ  cÊp,  ®¬n vÞ   ®iÒu chuyÓn... hoÆc 
gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng 
(+) c¸c chi phÝ  mµ  bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn  
thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö 
dông nh:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp, l¾p  
®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹ (nÕu cã)...
Riªng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®iÒu chuyÓn  
gi÷a   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   trong  
doanh   nghiÖp   lµ   nguyªn   gi¸   ph¶n   ¸nh   ë   ®¬n   vÞ   bÞ   ®iÒu 
chuyÓn phï  hîp víi bé  hå  s¬  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã. §¬n 
vÞ  nhËn tµi s¶n cè   ®Þnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸, sè  khÊu 
hao luü  kÕ, gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n vµ  bé  hå  s¬ 
cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã   ®Ó  ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ  to¸n. C¸c 
chi phÝ cã liªn quan tíi viÖc ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh 
gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc kh«ng h¹ch  
to¸n t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh mµ h¹ch to¸n vµo chi 
phÝ kinh doanh trong kú.
8

e.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  h÷u h×nh   ®îc cho,   ®îc  biÕu,  ®îc 
tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t 
hiÖn thõa...:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lo¹i ® îc cho, ®îc 
biÕu,   ®îc   tÆng,   nhËn   vèn   gãp   liªn   doanh,   nhËn   l¹i   vèn 
gãp, do ph¸t hiÖn thõa... lµ  gi¸ trÞ  theo  ®¸nh gi¸ thùc 
tÕ   cña   Héi   ®ång   giao   nhËn   céng   (+)   c¸c   chi   phÝ   mµ   bªn 
nhËn ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh 
vµo   tr¹ng  th¸i   s½n   sµng   sö   dông   nh:chi   phÝ   vËn   chuyÓn, 
bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp, l¾p  ®Æt, ch¹y thö; lÖ  phÝ  tríc 
b¹...
2. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh:
a. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lo¹i mua s¾m:
Nguyªn   gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh  lo¹i  mua s¾m  lµ 
gi¸ mua thùc tÕ  ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ  (kh«ng 
bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ   ®îc hoµn  l¹i),  c¸c chi phÝ  liªn 
quan   ph¶i   chi   ra   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   tµi   s¶n   vµo   sö 
dông theo dù tÝnh.
 Trêng hîp tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc 
tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  gi¸ mua 
tr¶   tiÒn   ngay  t¹i  thêi   ®iÓm   mua.   Kho¶n   chªnh   lÖch  gi÷a  
gi¸ mua tr¶ chËm vµ  gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay  ®îc h¹ch to¸n 
vµo chi phÝ  tµi chÝnh theo kú  h¹n thanh to¸n, trõ  khi sè 
chªnh lÖch ®ã ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh 
v« h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l∙i vay.
b.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   v«   h×nh   mua   díi   h×nh   thøc   trao 
®æi:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc 
trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh kh«ng t¬ng tù 
hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh 
v« h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®em trao  
®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ 
®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) céng (+) c¸c kho¶n thuÕ  (kh«ng 
bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ   ®îc hoµn  l¹i),  c¸c chi phÝ  liªn 
quan   ph¶i   chi   ra   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   tµi   s¶n   vµo   sö 
dông theo dù tÝnh.
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc 
trao ®æi víi mét tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh t ¬ng tù, hoÆc cã 
thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét tµi 
s¶n cè   ®Þnh v« h×nh t¬ng tù  lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi 
s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®em trao ®æi. 
c. Tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh h×nh  ®îc t¹o ra tõ  néi bé 
doanh nghiÖp:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ®îc t¹o ra tõ  néi 
bé  doanh nghiÖp  lµ  c¸c chi phÝ  liªn quan trùc  tiÕp   ®Õn 
9

kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt thö  nghiÖm ph¶i chi ra 
tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh ®ã vµo sö dông theo  
dù tÝnh. 
Riªng   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh   trong   néi   bé   ®Ó   doanh  
nghiÖp cã  nh∙n hiÖu hµng hãa, quyÒn ph¸t hµnh, danh s¸ch 
kh¸ch hµng, chi phÝ  ph¸t sinh trong giai  ®o¹n nghiªn cøu 
vµ c¸c kho¶n môc t¬ng tù kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ tµi s¶n cè 
®Þnh v« h×nh mµ  h¹ch to¸n  vµo  chi  phÝ  kinh  doanh trong 
kú.
d.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   v«   h×nh   ®îc   cÊp,   ®îc   biÕu,   ®îc 
tÆng:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc cÊp, ®îc biÕu, 
®îc tÆng lµ  gi¸ trÞ  theo  ®¸nh gi¸ thùc tÕ  cña Héi  ®ång 
giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i 
chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã  vµo sö 
dông theo dù tÝnh.
®. QuyÒn sö dông ®Êt: 
Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  quyÒn sö  dông  ®Êt 
(bao gåm quyÒn sö  dông  ®Êt cã  thêi h¹n vµ  quyÒn sö  dông 
®Êt l©u dµi): lµ  tiÒn chi ra  ®Ó  cã  quyÒn sö  dông  ®Êt hîp  
ph¸p céng (+) chi phÝ cho ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, san 
lÊp mÆt b»ng,  lÖ  phÝ  tríc b¹... (kh«ng  bao gåm c¸c chi 
phÝ  chi ra  ®Ó  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn  ®Êt); hoÆc lµ 
gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nhËn gãp vèn.
Trêng hîp doanh nghiÖp thuª ®Êt th× tiÒn thuª ®Êt ®îc 
ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh, kh«ng ghi nhËn lµ tµi 
s¶n cè ®Þnh v« h×nh.
e. QuyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ:
Nguyªn   gi¸   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   quyÒn   ph¸t   hµnh, 
b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: lµ  toµn bé  c¸c chi phÝ  thùc tÕ 
doanh nghiÖp  ®∙ chi ra  ®Ó  cã  quyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, 
b»ng s¸ng chÕ.
g. Nh∙n hiÖu hµng hãa:
Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh∙n hiÖu hµng hãa:  
lµ  c¸c chi phÝ  thùc tÕ  liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc mua 
nh∙n hiÖu hµng hãa.
h. PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh:
Nguyªn   gi¸   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   phÇn   mÒm   m¸y   vi 
tÝnh (trong Trêng hîp phÇn mÒm lµ mét bé phËn cã thÓ t¸ch 
rêi víi phÇn cøng cã  liªn quan): lµ  toµn bé  c¸c chi phÝ 
thùc   tÕ   doanh   nghiÖp   ®∙   chi   ra   ®Ó   cã   phÇn   mÒm   m¸y   vi  
tÝnh.
3. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh ph¶n ¸nh  
ë ®¬n vÞ thuª lµ gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª t¹i thêi 
10

®iÓm khëi  ®Çu thuª tµi s¶n. NÕu gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi 
s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ  hiÖn  t¹i  cña  kho¶n  thanh  to¸n 
tiÒn thuª tµi s¶n tèi thiÓu, th×  nguyªn gi¸ ghi theo gi¸ 
trÞ   hiÖn   t¹i   cña   kho¶n   thanh   to¸n  tiÒn   thuª   tèi   thiÓu.  
Chi phÝ  ph¸t sinh  ban   ®Çu  liªn  quan trùc tiÕp   ®Õn  ho¹t 
®éng thuª tµi chÝnh  ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n 
cè ®Þnh ®i thuª.
4.  Nguyªn  gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh cña  c¸ nh©n,  hé  kinh 
doanh   c¸   thÓ   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   t    nh©n,   c«ng   ty 
tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty   cæ   phÇn   mµ   kh«ng   cßn   hãa 
®¬n, chøng tõ  lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  do doanh nghiÖp tù  x¸c 
®Þnh t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm  
tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ ®ã. 
Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh do doanh nghiÖp tù 
x¸c  ®Þnh lín h¬n so víi gi¸ b¸n thùc tÕ  cña tµi s¶n cè 
®Þnh cïng lo¹i hoÆc t¬ng  ®¬ng trªn thÞ  Trêng, th×  doanh 
nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh l¹i gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè 
®Þnh lµm c¨n cø tÝnh thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp; nÕu gi¸ 
trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh vÉn cha phï  hîp víi gi¸ b¸n thùc tÕ 
trªn   thÞ   Trêng,   c¬   quan   thuÕ   cã   quyÒn   yªu   cÇu   doanh 
nghiÖp x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua 
Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ë   ®Þa ph¬ng hoÆc tæ chøc cã  chøc n¨ng 
thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
5. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh trong doanh nghiÖp chØ 
®îc thay ®æi trong c¸c Trêng hîp sau:
a. §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt;
b. N©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh;
c.   Th¸o   dì   mét   hay   mét   sè   bé   phËn   cña   tµi   s¶n   cè 
®Þnh.
Khi thay ®æi nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp  
ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  c¸c c¨n cø thay  ®æi vµ  x¸c  ®Þnh  
l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ 
to¸n, sè khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕn hµnh  
h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.
6.   ViÖc   ph¶n   ¸nh   t¨ng,   gi¶m   nguyªn   gi¸   tµi   s¶n   cè 
®Þnh  ®îc thùc  hiÖn  t¹i thêi  ®iÓm t¨ng,  gi¶m tµi s¶n cè 
®Þnh.
11


§ i Ò u  5 :  Nguyªn t¾c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh:
Mäi tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ph¶i cã bé hå 
s¬  riªng (bé  hå  s¬  gåm cã  biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè 
®Þnh, hîp  ®ång, ho¸  ®¬n mua tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c chøng 
tõ   kh¸c   cã   liªn   quan).   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ph¶i   ®îc   ph©n 
lo¹i, thèng kª, ®¸nh sè vµ cã thΠriªng, ®îc theo dâi chi 
tiÕt theo tõng  ®èi tîng ghi tµi s¶n cè   ®Þnh vµ   ®îc ph¶n 
¸nh trong sæ theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh.
Mçi tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®îc qu¶n lý theo nguyªn gi¸, 
sè khÊu hao luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n: 


Gi¸ trÞ cßn  Nguyªn gi¸  Sè khÊu hao 
l¹i trªn sæ  = cña tµi  ­ lòy kÕ cña 
kÕ to¸n cña  s¶n  tµi s¶n 
tµi s¶n cè  cè ®Þnh cè ®Þnh
®Þnh


§èi   víi   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh«ng   tham   gia   vµo  
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 
cña ChÕ   ®é  nµy, doanh nghiÖp qu¶n lý  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy 
theo nguyªn gi¸, sè gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn  
l¹i trªn sæ kÕ to¸n: 


Gi¸ trÞ cßn  Nguyªn gi¸  Gi¸ trÞ hao 
l¹i trªn sæ  = cña tµi  ­ mßn lòy kÕ 
kÕ to¸n cña  s¶n  cña tµi s¶n 
tµi s¶n cè  cè ®Þnh cè ®Þnh
®Þnh


Doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc   qu¶n   lý   ®èi   víi  
nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao hÕt nhng vÉn tham gia 
vµo ho¹t  ®éng  kinh  doanh nh  nh÷ng  tµi s¶n cè   ®Þnh  b×nh 
thêng.
§Þnh kú vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i  
tiÕn   hµnh   kiÓm   kª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh.   Mäi   Trêng   hîp   ph¸t 
hiÖn thõa, thiÕu tµi s¶n cè   ®Þnh  ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n, 
t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý.
12


§ i Ò u   6 :   Ph©n   lo¹i   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   trong   doanh 
nghiÖp:
C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh 
nghiÖp, doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh 
theo c¸c chØ tiªu sau:
1.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  dïng cho  môc  ®Ých  kinh  doanh  lµ 
nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp sö dông cho c¸c môc 
®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp.
a.   §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   h÷u   h×nh,   doanh   nghiÖp  
ph©n lo¹i nh sau:
Lo¹i  1: Nhµ  cöa,  vËt kiÕn  tróc:  lµ  tµi  s¶n cè   ®Þnh 
cña   doanh  nghiÖp   ®îc   h×nh  thµnh   sau   qu¸   tr×nh  thi  c«ng  
x©y dùng nh trô së lµm viÖc, nhµ kho, hµng rµo, th¸p níc, 
s©n b∙i, c¸c c«ng tr×nh trang trÝ  cho nhµ  cöa,  ®êng x¸, 
cÇu cèng, ®êng s¾t, cÇu tÇu, cÇu c¶ng...
Lo¹i  2: M¸y  mãc,  thiÕt  bÞ: lµ  toµn  bé  c¸c  lo¹i  m¸y 
mãc, thiÕt bÞ  dïng trong ho¹t  ®éng kinh doanh cña doanh  
nghiÖp   nh  m¸y   mãc   chuyªn   dïng,   thiÕt   bÞ   c«ng   t¸c,   d©y 
truyÒn c«ng nghÖ, nh÷ng m¸y mãc ®¬n lÎ...
Lo¹i 3: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ  truyÒn dÉn: lµ 
c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i gåm ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®êng 
s¾t,   ®êng   thuû,   ®êng   bé,   ®êng   kh«ng,   ®êng   èng   vµ   c¸c 
thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ®iÖn,  
®êng èng níc, b¨ng t¶i...
Lo¹i 4: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ,  
dông cô  dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý  ho¹t  ®éng kinh doanh 
cña doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh phôc vô qu¶n lý, thiÕt bÞ 
®iÖn tö, thiÕt bÞ, dông cô   ®o lêng, kiÓm tra chÊt lîng, 
m¸y hót Èm, hót bôi, chèng mèi mät...
Lo¹i 5: Vên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ/hoÆc cho  
s¶n phÈm: lµ  c¸c vên c©y l©u n¨m nh vên cµ  phª, vên chÌ, 
vên cao su, vên c©y ¨n qu¶, th¶m  cá,  th¶m  c©y xanh...; 
sóc vËt lµm viÖc vµ/ hoÆc cho s¶n phÈm nh  ®µn voi,  ®µn 
ngùa, ®µn tr©u, ®µn bß...
Lo¹i 6: C¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: lµ toµn bé c¸c 
tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh¸c   cha   liÖt   kª   vµo   n¨m   lo¹i   trªn   nh 
tranh ¶nh, t¸c phÈm nghÖ thuËt...
b. Tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh: quyÒn sö  dông  ®Êt, quyÒn 
ph¸t   hµnh,   b»ng   s¸ng   chÕ   ph¸t   minh,   nh∙n   hiÖu   th¬ng 
m¹i,...  
2.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   dïng   cho   môc   ®Ých   phóc   lîi,   sù 
nghiÖp, an ninh, quèc phßng lµ  nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh do 
doanh nghiÖp qu¶n lý  sö  dông cho c¸c môc  ®Ých phóc lîi, 
sù   nghiÖp,   an   ninh,   quèc   phßng   trong   doanh   nghiÖp.   C¸c 
tµi s¶n cè   ®Þnh nµy còng  ®îc ph©n lo¹i theo quy  ®Þnh t¹i 
13

kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. Tµi s¶n cè   ®Þnh b¶o qu¶n hé, gi÷  hé, cÊt gi÷  hé 
Nhµ  níc lµ  nh÷ng  tµi  s¶n  cè   ®Þnh  doanh  nghiÖp  b¶o qu¶n 
hé, gi÷  hé  cho  ®¬n vÞ  kh¸c hoÆc cÊt gi÷  hé  Nhµ  níc theo 
quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn.
Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp, doanh  
nghiÖp tù  ph©n lo¹i chi tiÕt h¬n c¸c tµi s¶n cè   ®Þnh cña 
doanh nghiÖp trong tõng nhãm cho phï hîp.


§i Ò u  7 :  N©ng cÊp, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh:
1. C¸c chi phÝ  doanh nghiÖp chi ra  ®Ó  n©ng cÊp tµi 
s¶n cè   ®Þnh  ®îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè 
®Þnh  ®ã, kh«ng  ®îc h¹ch to¸n c¸c chi phÝ  nµy vµo chi phÝ 
kinh doanh trong kú.
2. C¸c chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc coi nh 
kho¶n phÝ tæn vµ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ dÇn 
vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 3 
n¨m.
§èi víi mét sè  ngµnh cã  chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè 
®Þnh   lín   vµ   ph¸t   sinh   kh«ng   ®Òu   gi÷a   c¸c   kú,   c¸c   n¨m, 
doanh nghiÖp  ®îc trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè 
®Þnh vµo chi phÝ  kinh  doanh  trong  kú  víi  ®iÒu  kiÖn  sau 
khi trÝch tríc doanh nghiÖp vÉn kinh doanh cã  l∙i. Doanh 
nghiÖp ph¶i lËp kÕ  ho¹ch trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi 
s¶n cè ®Þnh vµ th«ng b¸o  cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n  
lý. 
Doanh nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ  
ph¸t sinh víi chi phÝ söa ch÷a ®∙ trÝch tríc. NÕu chi phÝ 
söa ch÷a thùc tÕ  lín h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch 
®îc h¹ch to¸n toµn bé  hoÆc  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ 
trong   kú   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   3   n¨m.   NÕu   chi   phÝ   söa 
ch÷a thùc tÕ  nhá  h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc 
h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú.
3. C¸c chi phÝ  liªn quan  ®Õn tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh 
ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ch¾c 
ch¾n, lµm t¨ng lîi  Ých kinh tÕ  cña   tµi s¶n cè   ®Þnh v« 
h×nh so víi møc ho¹t  ®éng ban  ®Çu, th×   ®îc ph¶n ¸nh t¨ng 
nguyªn  gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh.  C¸c chi phÝ  kh¸c liªn  quan 
®Õn tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh ph¸t sinh sau ghi nhËn ban 
®Çu ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
14


§ i Ò u   8 :   Cho   thuª,   cÇm   cè,   thÕ   chÊp,   nhîng   b¸n, 
thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh:
1. Mäi ho¹t  ®éng cho thuª, cÇm cè, thÕ  chÊp, nh îng 
b¸n, thanh lý... tµi s¶n cè   ®Þnh ph¶i tu©n theo  ®óng c¸c 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh 
2. §èi víi thuª tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng:
­ Doanh nghiÖp  ®i thuª ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý,  
sö  dông tµi s¶n cè   ®Þnh theo c¸c quy  ®Þnh trong hîp  ®ång 
thuª. Chi phÝ  thuª tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc h¹ch to¸n vµo chi 
phÝ kinh doanh trong kú.
­ Doanh  nghiÖp   cho thuª,  víi  t  c¸ch  lµ  chñ   së  h÷u, 
ph¶i theo dâi, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª.
3. §èi víi thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh:
­   Doanh   nghiÖp   ®i   thuª   ph¶i   theo   dâi,   qu¶n   lý,   sö 
dông tµi s¶n cè   ®Þnh  ®i thuª nh tµi s¶n cè   ®Þnh thuéc së 
h÷u cña doanh nghiÖp vµ  ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c nghÜa 
vô ®∙ cam kÕt trong hîp ®ång thuª tµi s¶n cè ®Þnh. 
­   Doanh   nghiÖp   cho   thuª,   víi   t  c¸ch   lµ   chñ   ®Çu   t, 
ph¶i theo  dâi  vµ  thùc  hiÖn   ®óng c¸c quy  ®Þnh trong  hîp 
®ång cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh. 
4. §èi víi giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n cè ®Þnh:
­ Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n vµ  cho thuª l¹i tµi s¶n 
cè   ®Þnh   lµ   thuª   ho¹t   ®éng,   doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc  hiÖn  
nh quy  ®Þnh  ®èi víi doanh nghiÖp  ®i thuª tµi s¶n cè   ®Þnh 
ho¹t   ®éng.   C¸c   kho¶n   chªnh   lÖch   ph¸t   sinh   khi   gi¸   b¸n 
tháa thuËn, tiÒn thuª l¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  ë  møc thÊp h¬n 
hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ  hîp lý   ®îc h¹ch to¸n ngay vµo thu 
nhËp     trong   kú   ph¸t   sinh   hoÆc   ph©n   bæ   dÇn   vµo   chi   phÝ 
theo quy ®Þnh. 
­ Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n cè 
®Þnh   lµ   thuª   tµi   chÝnh,   doanh  nghiÖp   ph¶i  thùc   hiÖn   nh
quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ®i thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi 
chÝnh.   Kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   gi÷a  thu  nhËp   b¸n   tµi   s¶n  
víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n ® îc h¹ch to¸n vµo thu 
nhËp theo quy ®Þnh.
5.   Héi   ®ång   giao   nhËn,   Héi   ®ång   thanh   lý,   Héi   ®ång 
nhîng b¸n... tµi s¶n cè   ®Þnh trong doanh nghiÖp do doanh 
nghiÖp quyÕt  ®Þnh thµnh lËp gåm c¸c thµnh viªn b¾t buéc 
lµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, KÕ to¸n trëng cña doanh nghiÖp, 
mét chuyªn gia kü  thuËt am hiÓu vÒ  lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh 
(trong hay ngoµi doanh nghiÖp), ®¹i diÖn bªn giao tµi s¶n  
(nÕu   cã)   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   do   doanh   nghiÖp   quyÕt 
®Þnh. Trong nh÷ng Trêng hîp  ®Æc biÖt hoÆc theo quy  ®Þnh 
cña chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp mêi 
15


thªm  ®¹i diÖn c¬  quan tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý  vµ  c¬ 
quan qu¶n lý  ngµnh kinh tÕ  ­ kü  thuËt (nÕu cã) cïng tham 
gia c¸c Héi ®ång nµy.


Môc III: quy ®Þnh vÒ trÝch khÊu hao
 vµ sö dông tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh§i Ò u  9 :  Nguyªn t¾c trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:
1. Mäi tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã liªn quan 
®Õn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ®Òu   ph¶i   trÝch   khÊu   hao.   Møc 
trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ 
kinh doanh trong kú.
Doanh nghiÖp kh«ng ®îc tÝnh vµ trÝch khÊu hao ®èi víi 
nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao hÕt nhng vÉn sö  dông 
vµo ho¹t ®éng kinh doanh.
§èi   víi   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cha   khÊu   hao   hÕt   ®∙ 
háng, doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n, quy tr¸ch 
nhiÖm  ®Òn bï,  ®ßi båi thêng thiÖt h¹i... vµ  tÝnh vµo chi 
phÝ kh¸c.
2. Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng  
kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao, bao gåm:
­ Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc dù tr÷ Nhµ níc giao cho doanh 
nghiÖp qu¶n lý hé, gi÷ hé.
­   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   phôc   vô   c¸c   ho¹t   ®éng   phóc   lîi 
trong   doanh   nghiÖp   nh  nhµ   trÎ,   c©u   l¹c   bé,   nhµ   truyÒn 
thèng, nhµ ¨n,... ®îc ®Çu t b»ng quü phóc lîi.
­ Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô nhu cÇu chung toµn x∙ 
héi,   kh«ng   phôc   vô   cho   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña   riªng 
doanh nghiÖp nh  ®ª  ®Ëp, cÇu cèng,  ®êng x¸,... mµ  Nhµ  níc 
giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý.
­ Tµi s¶n cè   ®Þnh kh¸c kh«ng tham gia vµo ho¹t  ®éng 
kinh doanh.
Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, theo dâi c¸c tµi  
s¶n cè   ®Þnh trªn  ®©y nh  ®èi víi c¸c tµi s¶n cè   ®Þnh dïng  
trong  ho¹t   ®éng kinh doanh  vµ  tÝnh  møc hao mßn cña c¸c 
tµi s¶n cè   ®Þnh nµy (nÕu cã); møc hao mßn hµng n¨m  ®îc 
x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch lÊy nguyªn gi¸ chia (:) cho thêi gian 
sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i 
Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC  
ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
16


NÕu c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nµy cã tham gia vµo ho¹t ®éng 
kinh doanh th×  trong thêi gian tµi s¶n cè   ®Þnh tham gia 
vµo ho¹t  ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp thùc hiÖn tÝnh vµ 
trÝch khÊu hao vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 
3.   Doanh   nghiÖp   cho   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ho¹t   ®éng 
ph¶i trÝch khÊu hao ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. 
4.   Doanh   nghiÖp   ®i   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   tµi   chÝnh  
ph¶i trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh nh tµi 
s¶n cè   ®Þnh thuéc së  h÷u cña doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh 
hiÖn hµnh. Trêng hîp ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi  
s¶n, doanh nghiÖp  ®i thuª tµi s¶n cè   ®Þnh tµi chÝnh cam 
kÕt kh«ng mua tµi s¶n thuª trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh,  
th×  doanh  nghiÖp   ®i thuª  ®îc trÝch khÊu  hao  tµi  s¶n  cè 
®Þnh thuª tµi chÝnh theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång.
5.   ViÖc   trÝch   hoÆc   th«i   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè 
®Þnh   ®îc   thùc   hiÖn   b¾t   ®Çu   tõ   ngµy   (theo   sè   ngµy   cña 
th¸ng) mµ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng, gi¶m, hoÆc ngõng tham gia  
vµo ho¹t ®éng kinh doanh.
6. QuyÒn sö  dông  ®Êt l©u dµi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« 
h×nh  ®Æc biÖt, doanh nghiÖp ghi nhËn lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh 
v« h×nh theo nguyªn gi¸ nhng kh«ng ®îc trÝch khÊu hao.


§i Ò u   10 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè 
®Þnh h÷u h×nh:
1.   §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cßn   míi   (ch a   qua   sö 
dông),   doanh   nghiÖp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   khung  thêi   gian   sö  
dông tµi s¶n cè   ®Þnh quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm  
theo sè  206/2003/Q§­BTC ngµy 12/12/2003  cña Bé  trëng Bé 
Tµi chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè 
®Þnh. 
2. §èi víi tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ qua sö  dông, thêi gian 
sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau:


Thêi  Gi¸ trÞ hîp lý cña tµi  Thêi gian sö dông 
gian  = s¶n cè ®Þnh X cña tµi s¶n cè 
sö  ®Þnh míi cïng 
Gi¸ b¸n cña tµi s¶n cè 
dông  lo¹i x¸c ®Þnh 
®Þnh míi  cïng lo¹i 
cña  theo Phô lôc 1 
(hoÆc cña tµi s¶n cè 
tµi  (ban hµnh kÌm 
®Þnh t¬ng ®¬ng trªn thÞ 
s¶n cè  theo QuyÕt ®Þnh 
Trêng)
®Þnh 206/2003/Q§­BTC 
ngµy 12/12/2003)


Trong ®ã: 
17

Gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  gi¸ mua hoÆc 
trao ®æi thùc tÕ (trong Trêng hîp mua b¸n, trao ®æi), gi¸ 
trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh (trong Trêng hîp ®îc cÊp, 
®îc ®iÒu chuyÓn), gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång giao  
nhËn (trong Trêng hîp ®îc cho, biÕu tÆng, nhËn vèn gãp),…
3. Trêng hîp doanh nghiÖp muèn x¸c  ®Þnh thêi gian sö 
dông cña tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c víi khung thêi gian sö dông 
quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè 
206/2003/Q§­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi 
chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i gi¶i tr×nh râ  c¸c c¨n cø  ®Ó  x¸c 
®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã   ®Ó  Bé  Tµi 
chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo ba tiªu chuÈn sau: 
­ Tuæi  thä   kü  thuËt  cña tµi  s¶n cè   ®Þnh theo  thiÕt 
kÕ;
­ HiÖn  tr¹ng  tµi  s¶n cè   ®Þnh  (thêi  gian  tµi s¶n  cè 
®Þnh  ®∙ qua sö  dông, thÕ  hÖ  tµi s¶n cè   ®Þnh, t×nh tr¹ng 
thùc tÕ cña tµi s¶n...);
­ Tuæi thä kinh tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh.
4. Trêng hîp cã c¸c yÕu tè t¸c ®éng (nh viÖc n©ng cÊp 
hay   th¸o   dì   mét   hay   mét   sè   bé   phËn   cña   tµi   s¶n   cè 
®Þnh...) nh»m kÐo dµi hoÆc rót ng¾n thêi gian sö  dông  ®∙ 
x¸c  ®Þnh tríc  ®ã  cña tµi s¶n cè   ®Þnh, doanh nghiÖp tiÕn 
hµnh x¸c  ®Þnh l¹i thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh 
theo ba tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy t¹i thêi 
®iÓm hoµn thµnh nghiÖp vô  ph¸t sinh,  ®ång thêi ph¶i lËp 
biªn   b¶n   nªu   râ   c¸c   c¨n   cø   lµm   thay   ®æi   thêi   gian   sö  
dông.


§i Ò u   11 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè 
®Þnh v« h×nh:
Doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông tµi s¶n  
cè   ®Þnh v« h×nh nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 20 n¨m. Riªng thêi 
gian sö  dông cña quyÒn sö  dông  ®Êt cã  thêi h¹n lµ  thêi 
h¹n ®îc phÐp sö dông ®Êt theo quy ®Þnh.


§i Ò u   12 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè 
®Þnh trong mét sè Trêng hîp ®Æc biÖt:
­ §èi víi dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc X©y dùng ­ Kinh  
doanh ­ ChuyÓn giao (B.O.T), thêi gian sö dông tµi s¶n cè  
®Þnh ®îc x¸c ®Þnh tõ  thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö 
dông ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n.
­ §èi víi hîp  ®ång hîp t¸c kinh doanh (B.C.C) cã  bªn 
níc ngoµi  tham gia Hîp  ®ång,  sau  khi  kÕt  thóc  thêi h¹n 
cña   hîp   ®ång   bªn   níc   ngoµi   thùc  hiÖn   chuyÓn  giao   kh«ng 
18

båi hoµn cho Nhµ  níc ViÖt Nam, th×  thêi gian sö  dông tµi 
s¶n cè   ®Þnh cña tµi s¶n cè   ®Þnh chuyÓn giao  ®îc x¸c  ®Þnh 
tõ  thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông ®Õn khi  kÕt 
thóc dù ¸n. 


§i Ò u   13 :   Ph¬ng   ph¸p   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè 
®Þnh:
1. Néi dung cña ph¬ng ph¸p khÊu hao  ®êng th¼ng; ph­
¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh; ph¬ng 
ph¸p khÊu  hao  theo  sè  lîng, khèi  lîng s¶n phÈm  ®îc quy 
®Þnh   t¹i   Phô   lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  
206/2003/Q§­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh
2. C¨n cø kh¶ n¨ng  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn ¸p dông quy 
®Þnh cho tõng ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh, 
doanh nghiÖp  ®îc lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao 
phï hîp víi tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp: 
­ Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng:
Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc 
trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. 
C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ® ­
îc khÊu hao nhanh nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu 
hao   x¸c   ®Þnh   theo  ph¬ng  ph¸p   ®êng  th¼ng   ®Ó   nhanh   chãng 
®æi míi c«ng nghÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng 
kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao nhanh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ;  
dông cô  lµm viÖc  ®o lêng, thÝ  nghiÖm; thiÕt bÞ  vµ  ph¬ng 
tiÖn vËn t¶i; dông cô  qu¶n lý; sóc vËt, vên c©y l©u n¨m. 
Khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m  
b¶o kinh doanh cã l∙i. 
­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu 
chØnh:
Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc 
trÝch   khÊu   hao   theo   ph¬ng   ph¸p   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu 
chØnh ph¶i tho¶ m∙n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau:
+ Lµ tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t míi (cha qua sö dông);
+ Lµ  c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô  lµm viÖc  ®o 
lêng, thÝ nghiÖm.
Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè  d gi¶m dÇn cã   ®iÒu chØnh 
®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc 
cã c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i thay ®æi, ph¸t triÓn nhanh. 
­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   lîng,   khèi   lîng   s¶n 
phÈm: 
Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc 
trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy lµ  c¸c lo¹i m¸y mãc, 
thiÕt bÞ tháa m∙n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau:
19

+ Trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm;
+ X¸c  ®Þnh  ®îc tæng sè  lîng, khèi lîng s¶n phÈm s¶n 
xuÊt theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh;
+ C«ng suÊt sö dông thùc tÕ b×nh qu©n th¸ng trong n¨m  
tµi chÝnh kh«ng thÊp h¬n 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ.
3.   Doanh   nghiÖp   ph¶i   ®¨ng   ký   ph¬ng   ph¸p   trÝch   khÊu 
hao tµi s¶n cè   ®Þnh mµ  doanh nghiÖp lùa chän ¸p dông víi 
c¬  quan thuÕ  trùc tiÕp qu¶n lý  tríc khi thùc hiÖn trÝch 
khÊu hao. Trêng hîp viÖc lùa chän cña doanh nghiÖp kh«ng 
trªn c¬  së  cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh th×  c¬  quan thuÕ  
cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   cho   doanh   nghiÖp  biÕt   ®Ó  thay  
®æi ph¬ng ph¸p khÊu hao cho phï hîp.
4.  Ph¬ng  ph¸p  khÊu hao  ¸p dông  cho tõng  tµi  s¶n cè 
®Þnh   mµ   doanh   nghiÖp   ®∙   lùa   chän   vµ   ®¨ng   ký   ph¶i   thùc 
hiÖn nhÊt  qu¸n  trong suèt  qu¸  tr×nh  sö  dông tµi s¶n cè 
®Þnh ®ã. 


§i Ò u  14 :  Sö dông sè tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:
Doanh   nghiÖp   ph¶i   sö   dông   sè   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè  
®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.


Môc IV: Tæ chøc thùc hiÖn§i Ò u  15 :   ChÕ ®é nµy ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004. 


§i Ò u   16 :   §èi víi nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®a vµo sö 
dông tríc ngµy 01/01/2004, doanh nghiÖp thùc hiÖn chuyÓn 
®æi møc trÝch khÊu hao theo chÕ   ®é  míi quy  ®Þnh t¹i Phô 
lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   206/2003/Q§­BTC 
ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 
Nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ang  ®a thùc hiÖn trÝch khÊu 
hao   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   2000/Q§­   BTC   ngµy 
31/12/2001   cña   Bé  Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   thùc   hiÖn  thÝ   ®iÓm  
chÕ   ®é   khÊu   hao   theo   ph¬ng   ph¸p   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu 
chØnh ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn trÝch khÊu hao khÊu hao theo  
ph¬ng ph¸p sè  d  gi¶m dÇn cã   ®iÒu chØnh quy  ®Þnh t¹i ChÕ 
®é nµy.
Tµi s¶n cè ®Þnh cã nguyªn gi¸ díi 10.000.000 ®ång (m­
êi triÖu  ®ång),  kh«ng   ®ñ  tiªu  chuÈn  lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh 
theo quy  ®Þnh th×  chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lý, sö  dông 
vµ  ph©n bæ gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n nh  nh÷ng c«ng 
cô lao ®éng.
20§ i Ò u   17 :   C¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   vµ   thuéc   Bé   Tµi 
chÝnh,   trong   ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   m×nh   cã  
tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn,   tæ   chøc   vµ   híng   dÉn   c¸c   doanh 
nghiÖp thùc hiÖn ®óng ChÕ ®é nµy.
Phô lôc I

Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC 
ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh)


Danh môc c¸c nhãm tµi s¶n cè  Thêi gian Thêi gian
®Þnh sö dông tèi  sö dông tèi 
thiÓu (n¨m) ®a (n¨m)
A­ M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc
1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10
2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10
3. M¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ nguån  7 10
®iÖn
4.   M¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   ®éng   lùc  6 10
kh¸c
B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c
1. M¸y c«ng cô 7 10
2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8
3. M¸y kÐo 6 8
4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8
5. M¸y b¬m níc vµ x¨ng dÇu 6 8
6. ThiÕt bÞ  luyÖn kim, gia c«ng  7 10
bÒ   mÆt   chèng   gØ   vµ   ¨n   mßn   kim 
lo¹i
7. ThiÕt bÞ  chuyªn dïng s¶n xuÊt  6 10
c¸c lo¹i ho¸ chÊt
8. M¸y mãc, thiÕt bÞ  chuyªn dïng  6 8
s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   x©y   dùng,   ®å 
sµnh sø, thuû tinh
9. ThiÕt bÞ  chuyªn dïng s¶n xuÊt  5 12
c¸c linh kiÖn vµ   ®iÖn tö, quang 
21


häc, c¬ khÝ chÝnh x¸c
10. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong  7 10
c¸c   ngµnh   s¶n   xuÊt   da,   in   v¨n 
phßng phÈm vµ v¨n ho¸ phÈm
11. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong  10 15
ngµnh dÖt
12. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong  5 7
ngµnh may mÆc
13. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong  5 15
ngµnh giÊy
14. M¸y mãc, thiÕt bÞ  s¶n xuÊt,  7 12
chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm
15. M¸y mãc, thiÕt bÞ   ®iÖn ¶nh,  6 12
y tÕ
16.   M¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   viÔn  3 15
th«ng,   th«ng   tin,   ®iÖn   tö,   tin 
häc vµ truyÒn h×nh
17.   M¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt  6 10
dîc phÈm
18.   M¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   c«ng   t¸c  5 12
kh¸c
C­ Dông cô lµm viÖc ®o lêng, thÝ 
nghiÖm
1. ThiÕt bÞ   ®o lêng, thö  nghiÖm  5 10
c¸c   ®¹i   lîng   c¬   häc,   ©m   häc   vµ 
nhiÖt häc
2.   ThiÕt   bÞ   quang   häc   vµ   quang  6 10
phæ
3. ThiÕt bÞ ®iÖn vµ ®iÖn tö 5 8
4.   ThiÕt   bÞ   ®o   vµ   ph©n   tÝch   lý  6 10
ho¸
5. ThiÕt bÞ  vµ  dông cô   ®o phãng   6 10

6.   ThiÕt   bÞ   chuyªn   ngµnh   ®Æc  5 8
biÖt
7.   C¸c   thiÕt   bÞ   ®o   lêng,   thÝ  6 10
nghiÖm kh¸c
8.   Khu«n   mÉu   dïng   trong   c«ng  2 5
nghiÖp ®óc
D­   ThiÕt   bÞ   vµ   ph¬ng   tiÖn   vËn 
t¶i
1. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé 6 10
2. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng s¾t 7 15
3. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng thuû 7 15
4. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng kh«ng 8 20
5. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn ®êng èng 10 30
6. Ph¬ng tiÖn bèc dì, n©ng hµng 6 10
7.   ThiÕt   bÞ   vµ   ph¬ng   tiÖn   vËn  6 10
t¶i kh¸c
22


E­ Dông cô qu¶n lý
1. ThiÕt bÞ tÝnh to¸n, ®o lêng 5 8
2. M¸y mãc, thiÕt bÞ  th«ng tin,  3 8
®iÖn tö vµ phÇn mÒm tin häc phôc 
vô qu¶n lý
3. Ph¬ng tiÖn vµ dông cô qu¶n lý  5 10
kh¸c
F­ Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc
1. Nhµ cöa lo¹i kiªn cè (1) 25 50
2. Nhµ cöa kh¸c (1) 6 25
3. Kho chøa, bÓ chøa; cÇu,  ®êng;  5 20
b∙i ®ç, s©n ph¬i...
4.   KÌ,   ®Ëp,   cèng,   kªnh,   m¬ng  6 30
m¸ng, bÕn c¶ng, ô tµu...
5. C¸c vËt kiÕn tróc kh¸c 5 10
G­ Sóc vËt, vên c©y l©u n¨m
1. C¸c lo¹i sóc vËt 4 15
2. Vên c©y c«ng nghiÖp, vên c©y  6 40
¨n qu¶, vên c©y l©u n¨m.
3. Th¶m cá, th¶m c©y xanh. 2 8
H­ C¸c lo¹i tµi s¶n cè  ®Þnh kh¸c  4 25
cha quy ®Þnh trong c¸c nhãm trªn

Ghi chó:
(1) Nhµ  cöa lo¹i kiªn cè  lµ  lo¹i nhµ   ë, trô  së  lµm 
viÖc, nhµ  v¨n phßng, kh¸ch s¹n...  ®îc x¸c  ®Þnh lµ  cã   ®é 
bÒn v÷ng BËc I, BËc II.   Nhµ  cöa kh¸c lµ  nhµ   ë, trô  së 
lµm viÖc, nhµ v¨n phßng... ®îc x¸c ®Þnh lµ cã ®é bÒn v÷ng 
BËc III, BËc IV theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng.
 
23

Phô lôc 2

Ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
( Ban  h µ nh   k Ì m  theo  Quy Õ t   ®Þ nh   s è  206/20 03/Q §­
BTC  
ng µ y  12  th¸ng  12  n¨m  2003  c ñ a  B é  tr ë ng  B é   T µ i  
ch Ý nh)

I. Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng:
1. Néi dung cña ph¬ng ph¸p:
Tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ®îc trÝch khÊu hao 
theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng nh sau:
­ C¨n cø c¸c quy  ®Þnh trong ChÕ   ®é  qu¶n lý, sö  dông 
vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt 
®Þnh sè  206/2003/Q§­BTC, doanh nghiÖp x¸c  ®Þnh thêi gian 
sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh;
­ X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cho  
tµi s¶n cè ®Þnh theo c«ng thøc díi ®©y:


Møc trÝch khÊu hao  Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè 
trung b×nh hµng  = ®Þnh
n¨m cña tµi s¶n cè 
®Þnh Thêi gian sö dông

­   Møc   trÝch   khÊu   hao   trung   b×nh   hµng   th¸ng   b»ng   sè 
khÊu hao ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng.
2. Trêng hîp thêi gian sö dông hay nguyªn gi¸ cña tµi  
s¶n cè   ®Þnh thay  ®æi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh l¹i møc 
trÝch khÊu hao trung b×nh cña tµi s¶n cè   ®Þnh b»ng c¸ch 
lÊy   gi¸   trÞ   cßn   l¹i   trªn   sæ   kÕ   to¸n   chia   (:)   cho   thêi 
gian sö  dông x¸c  ®Þnh l¹i hoÆc thêi gian sö  dông cßn l¹i 
(®îc   x¸c   ®Þnh   lµ   chªnh   lÖch   gi÷a   thêi   gian   sö   dông   ®∙ 
®¨ng ký trõ thêi gian ®∙ sö dông) cña tµi s¶n cè ®Þnh.
3. Møc trÝch khÊu hao cho n¨m cuèi cïng cña thêi gian  
sö   dông   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ®îc   x¸c   ®Þnh   lµ   hiÖu   sè   gi÷a 
nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  sè  khÊu hao luü  kÕ   ®∙ thùc  
hiÖn ®Õn n¨m tríc n¨m cuèi cïng cña tµi s¶n cè ®Þnh ®ã.
2. V Ý  d ô  t Ý nh v µ  tr Ý ch kh Ê u hao t µ i s¶n c è   ®Þ nh:
V Ý   d ô :  C«ng ty A mua mét tµi s¶n cè   ®Þnh (míi 100%) 
víi gi¸ ghi trªn ho¸  ®¬n lµ  119 triÖu   ®ång,  chiÕt  khÊu 
mua hµng lµ  5 triÖu  ®ång, chi phÝ  vËn chuyÓn lµ  3 triÖu 
®ång, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö lµ 3 triÖu ®ång.
1. BiÕt r»ng tµi s¶n cè   ®Þnh cã  tuæi thä  kü  thuËt lµ 
12   n¨m,   thêi   gian   sö   dông   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   doanh  
24

nghiÖp dù  kiÕn lµ  10 n¨m (phï  hîp víi quy  ®Þnh t¹i Phô 
lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  206/2003/Q§­ BTC), 
tµi s¶n ®îc ®a vµo sö dông vµo ngµy 1/1/2004.
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh = 119 triÖu ­ 5 triÖu + 3  
triÖu+ 3 triÖu = 120 triÖu ®ång
Møc trÝch khÊu hao  trung b×nh hµng n¨m = 120 triÖu : 
10 n¨m =12 triÖu ®ång/n¨m.
Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng = 12 triÖu  
®ång: 12 th¸ng = 1 triÖu ®ång/ th¸ng
Hµng   n¨m,   doanh   nghiÖp   trÝch   12   triÖu   ®ång   chi   phÝ 
trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®ã vµo chi phÝ kinh doanh.
2. Sau 5 n¨m sö  dông, doanh nghiÖp n©ng cÊp tµi s¶n 
cè   ®Þnh víi tæng chi phÝ  lµ  30 triÖu  ®ång, thêi gian sö 
dông  ®îc  ®¸nh gi¸ l¹i lµ  6 n¨m (t¨ng 1 n¨m so víi thêi 
gian sö  dông  ®∙  ®¨ng ký  ban  ®Çu), ngµy hoµn thµnh  ®a vµo 
sö dông lµ 1/1/2009.
Nguyªn   gi¸   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   =   120   triÖu   ®ång   +   30 
triÖu ®ång = 150 triÖu ®ång
Sè khÊu hao luü kÕ ®∙ trÝch = 12 triÖu ®ång X 5 n¨m = 
60 triÖu ®ång
Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n = 150 triÖu ®ång ­ 60  
triÖu ®ång = 90 triÖu ®ång
Møc  trÝch  khÊu  hao trung  b×nh  hµng  n¨m   = 90 triÖu 
®ång : 6 n¨m = 15 triÖu ®ång/ n¨m
Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng = 15.000.000 
®ång : 12 th¸ng =1.250.000 ®ång/ th¸ng
Tõ  n¨m 2009 trë   ®i, doanh nghiÖp trÝch khÊu hao vµo  
chi phÝ  kinh doanh mçi th¸ng 1.250.000  ®ång  ®èi víi tµi 
s¶n cè ®Þnh võa ®îc n©ng cÊp. 
3. X¸c  ®Þnh møc trÝch khÊu hao  ®èi víi nh÷ng tµi s¶n  
cè ®Þnh ®a vµo sö dông tríc ngµy 01/01/2004: 
a. C¸ch x¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao:
­ C¨n cø c¸c sè  liÖu trªn sæ kÕ  to¸n, hå  s¬  cña tµi  
s¶n cè   ®Þnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n 
cña tµi s¶n cè ®Þnh.
­ X¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè 
®Þnh theo c«ng thøc sau:
t1
T    =    T2  (1  ­       )
T1

Trong ®ã:
25

T   : Thêi gian sö dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh
T1  : Thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh x¸c  ®Þnh 
theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh 
sè 166/1999/Q§­BTC.
T2  : Thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh x¸c  ®Þnh 
theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh 
sè 206/2003/Q§­BTC.
t1 : Thêi gian thùc tÕ   ®∙ trÝch khÊu hao cña tµi s¶n 
cè ®Þnh 
­ X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao hµng n¨m (cho nh÷ng n¨m  
cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh) nh sau:


Møc trÝch khÊu  Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè 
hao trung b×nh  = ®Þnh
hµng n¨m cña 
tµi s¶n cè ®Þnh Thêi gian sö dông cßn l¹i cña 
tµi s¶n cè ®Þnh

­   Møc   trÝch   khÊu   hao   trung   b×nh   hµng   th¸ng   b»ng   sè 
khÊu hao ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng.
b. VÝ dô tÝnh vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:
VÝ   dô:   Doanh  nghiÖp  sö  dông  mét  m¸y dÖt  cã  nguyªn 
gi¸ 600 triÖu  ®ång tõ  ngµy 01/01/2001. Thêi gian sö  dông 
x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo 
QuyÕt  ®Þnh sè  166/1999/Q§­BTC lµ  10 n¨m. Thêi gian  ®∙ sö 
dông cña m¸y dÖt nµy tÝnh   ®Õn  hÕt  ngµy  31/12/2003  lµ  2 
n¨m. Sè khÊu hao luü kÕ lµ 120 triÖu ®ång.
­ Gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña m¸y dÖt lµ  480  
triÖu ®ång.
­ Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña m¸y dÖt  
theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh 
sè 206/2003/Q§­BTC lµ 5 n¨m. 
­ X¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cßn l¹i cña m¸y dÖt nh
sau:


Thêi  2 n¨m
gian sö  = 5  x (1     = 4 
dông cßn  n¨m ­  )    n¨m
l¹i cña  10 n¨m
TSC§

­ Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng n¨m = 480 triÖu 
®ång : 4 n¨m = 120 triÖu  ®ång/ n¨m (theo QuyÕt  ®Þnh sè 
26

206/2003/Q§­BTC)
Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng = 120 triÖu 
®ång : 12 th¸ng = 10 triÖu ®ång/ th¸ng 
Tõ   ngµy   01/01/2004   ®Õn   hÕt   ngµy   31/12/2007,   doanh  
nghiÖp   trÝch   khÊu   hao   ®èi   víi   m¸y   dÖt   nµy   vµo   chi   phÝ 
kinh doanh mçi th¸ng lµ 10 triÖu ®ång.
II.   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu 
chØnh:
1. Néi dung cña ph¬ng ph¸p:
Møc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph ¬ng ph¸p sè 
d gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh ®îc x¸c ®Þnh nh:
­ X¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh:
Doanh nghiÖp x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n  
cè   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ChÕ   ®é   qu¶n   lý,   sö   dông   vµ  
trÝch  khÊu  hao tµi s¶n cè   ®Þnh  ban hµnh kÌm theo QuyÕt 
®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC cña Bé Tµi chÝnh. 
­ X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh 
trong c¸c n¨m ®Çu theo c«ng thøc díi ®©y: 


Møc trÝch khÊu hao  = Gi¸ trÞ cßn  x Tû lÖ khÊu 
hµng n¨m cña tµi  l¹i cña  hao nhanh
s¶n cè ®Þnh tµi s¶n cè 
®Þnh


Trong ®ã: 
Tû lÖ khÊu hao nhanh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:


Tû lÖ khÊu  = Tû lÖ khÊu hao tµi s¶n  x HÖ sè ®iÒu 
hao nhanh  cè ®Þnh theo ph¬ng  chØnh
(%) ph¸p ®êng th¼ng


Tû  lÖ  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh theo ph¬ng ph¸p  ®êng 
th¼ng x¸c ®Þnh nh sau:


Tû lÖ khÊu hao tµi  1
s¶n cè ®Þnh theo  = x     100
ph¬ng ph¸p ®êng  Thêi gian sö dông cña 
th¼ng (%) tµi s¶n cè ®Þnh

HÖ  sè   ®iÒu chØnh x¸c  ®Þnh theo thêi gian sö  dông cña 
tµi s¶n cè ®Þnh quy ®Þnh t¹i b¶ng díi ®©y:
27Thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè  HÖ sè ®iÒu chØnh 
®Þnh (lÇn)
§Õn 4 n¨m                          (  1,5
t ≤  4 n¨m)
Trªn 4 ®Õn 6 n¨m           (4 n¨m  6 n¨m)


Nh÷ng   n¨m   cuèi,   khi   møc   khÊu   hao   n¨m   x¸c   ®Þnh   theo 
ph¬ng  ph¸p  sè  d  gi¶m  dÇn  nãi  trªn  b»ng (hoÆc  thÊp  h¬n) 
møc khÊu hao tÝnh b×nh qu©n gi÷a gi¸ trÞ  cßn l¹i vµ  sè 
n¨m sö dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh, th× kÓ tõ n¨m ®ã 
møc khÊu hao ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè  
®Þnh chia cho sè n¨m sö dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh.
­ Møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng b»ng sè khÊu hao ph¶i  
trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng.
2. VÝ dô tÝnh vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh nh:
VÝ  dô: C«ng ty A mua mét thiÕt bÞ  s¶n xuÊt c¸c linh 
kiÖn ®iÖn tö míi víi nguyªn gi¸ lµ 10 triÖu ®ång. 
Thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh x¸c  ®Þnh theo 
quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 (ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè 
206/2003/Q§­BTC)  lµ 5 n¨m.
X¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng n¨m nh sau:
­ Tû  lÖ  khÊu hao hµng n¨m cña tµi s¶n cè   ®Þnh theo 
ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng lµ 20%.
­ Tû  lÖ  khÊu hao nhanh theo ph¬ng ph¸p sè  d gi¶m dÇn 
b»ng 20% x 2 (hÖ sè ®iÒu chØnh) = 40%
­   Møc   trÝch   khÊu   hao   hµng   n¨m   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh 
trªn ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ  theo b¶ng díi ®©y:
§¬n vÞ tÝnh: §ång
N¨m  Gi¸ trÞ  C¸ch tÝnh sè  Møc khÊu  Møc khÊu  KhÊu 
thø cßn l¹i  khÊu hao TSC§  hao  hµng  hao  hµng hao luü 
cña TSC§ hµng n¨m n¨m th¸ng kÕ cuèi 
n¨m
1 10.000.00 10.000.000 x  4.000.000 333.333 4.000.0
0 40% 00
2 6.000.000 6.000.000 x  2.400.000 200.000 6.400.0
40% 00
3 3.600.000 3.600.000 x  1.440.000 120.000 7.840.0
40% 00
28


4 2.160.000 2.160.000 :  2 1.080.000 90.000 8.920.0
00
5 2.160.000 2.160.000 :  2 1.080.000 90.000 10.000.
000

Trong ®ã: 
+ Møc khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh tõ  n¨m thø nhÊt  ®Õn 
hÕt n¨m thø 3  ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n 
cè ®Þnh nh©n víi tû lÖ khÊu hao nhanh (40%).
+ Tõ n¨m thø 4 trë ®i, møc khÊu hao hµng n¨m b»ng gi¸ 
trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n cè   ®Þnh (®Çu n¨m thø 4) chia cho  
sè n¨m sö dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh (2.160.000 : 2  
= 1.080.000). [ V×  t¹i n¨m thø 4: møc khÊu hao theo ph¬ng 
ph¸p   sè   d  gi¶m  dÇn  (2.160.000   x   40%=   864.000)   thÊp  h¬n  
møc khÊu hao tÝnh b×nh qu©n gi÷a gi¸ trÞ  cßn l¹i vµ  sè 
n¨m sö  dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè   ®Þnh (2.160.000 : 2 =  
1.080.000)] . 
III. Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè  lîng, khèi lîng s¶n 
phÈm:
1. Néi dung cña ph¬ng ph¸p:
Tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ®îc trÝch khÊu hao 
theo ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè lîng, khèi lîng s¶n phÈm 
nh sau:
­ C¨n cø vµo hå  s¬  kinh tÕ­ kü  thuËt cña tµi s¶n cè  
®Þnh, doanh nghiÖp x¸c  ®Þnh tæng sè  lîng, khèi lîng s¶n 
phÈm   s¶n   xuÊt   theo   c«ng   suÊt   thiÕt   kÕ   cña   tµi   s¶n   cè 
®Þnh, gäi t¾t lµ s¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ.
­ C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp x¸c  
®Þnh sè  lîng,  khèi lîng  s¶n  phÈm  thùc tÕ  s¶n xuÊt hµng 
th¸ng, hµng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh.
­ X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao trong th¸ng cña tµi s¶n  
cè ®Þnh theo c«ng thøc díi ®©y:


Møc trÝch khÊu  = Sè lîng s¶n  x Møc trÝch khÊu 
hao trong th¸ng  phÈm s¶n xuÊt  hao b×nh qu©n 
cña tµi s¶n cè  trong th¸ng tÝnh cho mét 
®Þnh ®¬n vÞ s¶n phÈm


Trong ®ã:


Møc trÝch khÊu  Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè 
hao b×nh qu©n  = ®Þnh
tÝnh cho mét ®¬n 
29

vÞ s¶n phÈm S¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt 


­   Møc   trÝch   khÊu   hao   n¨m   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   b»ng 
tæng møc trÝch khÊu hao cña 12 th¸ng trong n¨m, hoÆc tÝnh  
theo c«ng thøc sau:


Møc trÝch khÊu  = Sè lîng s¶n  x Møc trÝch khÊu 
hao n¨m cña tµi  phÈm s¶n xuÊt  hao b×nh qu©n 
s¶n cè ®Þnh trong n¨m tÝnh cho mét ®¬n 
vÞ s¶n phÈm


Trêng hîp c«ng suÊt thiÕt kÕ  hoÆc nguyªn gi¸ cña tµi 
s¶n cè   ®Þnh thay  ®æi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh l¹i møc 
trÝch khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh.
2. VÝ dô tÝnh vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:
V Ý   d ô :   C«ng   ty   A   mua   m¸y   ñi   ®Êt   (míi   100%)   víi  
nguyªn gi¸ 450 triÖu  ®ång. C«ng suÊt thiÕt kÕ  cña m¸y  ñi 
nµy lµ 30m3/giê. S¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña m¸y 
ñi nµy lµ  2.400.000 m3. Khèi lîng s¶n phÈm  ®¹t  ®îc trong 
n¨m thø nhÊt cña m¸y ñi nµy lµ:


Th¸ng Khèi lîng s¶n  Th¸ng Khèi lîng s¶n 
phÈm hoµn thµnh  phÈm hoµn thµnh 
(m3) (m3)
Th¸ng 1 14.000 Th¸ng 7 15.000
Th¸ng 2 15.000 Th¸ng 8 14.000
Th¸ng 3 18.000 Th¸ng 9 16.000
Th¸ng 4 16.000 Th¸ng 10 16.000
Th¸ng 5 15.000 Th¸ng 11 18.000
Th¸ng 6 14.000 Th¸ng 12 18.000

Møc trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè 
lîng, khèi lîng s¶n phÈm cña tµi s¶n cè   ®Þnh nµy  ®îc x¸c 
®Þnh nh sau:
­ Møc trÝch khÊu hao b×nh qu©n tÝnh cho 1 m3  ®Êt ñi = 
450 triÖu ®ång: 2.400.000 m3  = 187,5 ®/m3
­ Møc  trÝch  khÊu  hao cña  m¸y  ñi  ®îc  tÝnh theo  b¶ng 
sau:


Th¸ng S¶n lîng thùc tÕ  Møc trÝch khÊu hao th¸ng 
th¸ng (m3) (®ång)
1 14.000 14.000 x 187,5 = 
30


2.625.000
2 15.000 15.000 x 187,5 = 1.812.500
3 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
4 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
5 15.000 15.000 x 187,5 = 1.812.500
6 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
7 15.000 15.000 x 187,5 = 1.812.500
8 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
9 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
10 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
11 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
12 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
Tæng céng c¶ n¨m 33.562.500
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản