Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thanhuyen

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ ban hµnh ChÕ ®é qu¶n lý,  sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Bé trëng Bé Tµi chÝnh ­   C¨n   cø   LuËt   ThuÕ   Thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè   09/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; ­   §Ó   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   sö   dông   vµ   trÝch   khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp; t¹o ®iÒu   kiÖn cho doanh nghiÖp tÝnh ®óng, trÝch ®ñ sè khÊu hao tµi   s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ kinh doanh; thay thÕ, ®æi míi m¸y   mãc, thiÕt bÞ  theo  híng ¸p dông c«ng nghÖ  tiªn tiÕn, kü   thuËt hiÖn  ®¹i phï  hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña doanh   nghiÖp vµ cña nÒn kinh tÕ;  ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ; Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n: "ChÕ  ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh". ChÕ   ®é  nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ  níc; c«ng ty cæ  phÇn   nhµ   níc;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh   viªn;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   cã   2  thµnh viªn trë  lªn; doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi  phèi cña nhµ níc.  C¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   chØ   b¾t   buéc   ¸p   dông   c¸c   quy  ®Þnh cã  liªn quan tíi viÖc x¸c  ®Þnh chi phÝ  khÊu hao tµi  s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh   2004, thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 166 TC/Q§/CSTC ngµy 30 th¸ng  
 2. 2 12 n¨m 1999 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  ban hµnh ChÕ   ®é  qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §i Ò u   3:   Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ, Ch¸nh v¨n phßng Bé,  Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh     doanh   nghiÖp,   Tæng   côc   trëng  Tæng côc ThuÕ, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc vµ  trùc thuéc  Bé  Tµi chÝnh trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai, híng dÉn thùc hiÖn vµ  kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Môc I: quy ®Þnh chung §i Ò u  1:  §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông: 1. ChÕ ®é nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ níc; c«ng ty cæ  phÇn   nhµ   níc;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh   viªn;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   cã   2  thµnh viªn trë  lªn; doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi  phèi cña nhµ níc.  C¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   chØ   b¾t   buéc   ¸p   dông   c¸c   quy  ®Þnh cã  liªn quan tíi viÖc x¸c  ®Þnh chi phÝ  khÊu hao tµi  s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. ViÖc qu¶n lý, sö  dông vµ  trÝch khÊu hao quy  ®Þnh  t¹i ChÕ ®é nµy ®îc thùc hiÖn ®èi víi tõng tµi s¶n cè ®Þnh   cña doanh nghiÖp. §i Ò u   2:   C¸c   tõ   ng÷  sö   dông  trong  ChÕ   ®é   nµy   ®îc  hiÓu nh sau: 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng  chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt (tõng ®¬n vÞ tµi s¶n cã kÕt   cÊu  ®éc lËp hoÆc lµ  mét hÖ  thèng gåm nhiÒu bé  phËn tµi  s¶n liªn kÕt víi nhau  ®Ó  thùc hiÖn mét hay mét sè  chøc  n¨ng nhÊt   ®Þnh)  tho¶ m∙n c¸c tiªu  chuÈn  cña tµi s¶n cè  ®Þnh h÷u h×nh, tham gia vµo nhiÒu chu kú  kinh doanh nhng  vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh nhµ cöa, vËt  kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ... 2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã  h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ  hiÖn mét lîng gi¸ trÞ   ®∙  ®îc  ®Çu 
 3. 3 t  tho¶ m∙n c¸c tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh,  tham gia vµo nhiÒu chu kú  kinh doanh, nh  mét sè  chi phÝ  liªn   quan   trùc   tiÕp   tíi   ®Êt   sö   dông;   chi   phÝ   vÒ   quyÒn  ph¸t hµnh, b»ng ph¸t minh, b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c  gi¶... 3. Tµi s¶n cè   ®Þnh thuª tµi chÝnh: lµ  nh÷ng tµi s¶n  cè   ®Þnh   mµ   doanh   nghiÖp   thuª   cña   c«ng   ty   cho   thuª   tµi  chÝnh. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ® îc quyÒn lùa  chän   mua   l¹i   tµi   s¶n   thuª   hoÆc   tiÕp   tôc   thuª   theo   c¸c  ®iÒu   kiÖn   ®∙   tháa  thuËn   trong  hîp   ®ång   thuª   tµi   chÝnh.   Tæng sè  tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i hîp  ®ång  thuª tµi chÝnh,   Ýt nhÊt ph¶i t¬ng  ®¬ng  víi  gi¸  trÞ  cña  tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Mäi hîp  ®ång thuª tµi s¶n cè   ®Þnh nÕu kh«ng tho¶ m∙n  c¸c quy  ®Þnh trªn  ®îc coi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh thuª ho¹t  ®éng.  4.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   t¬ng   tù:   lµ   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cã  c«ng dông t¬ng tù, trong cïng mét lÜnh vùc kinh doanh vµ   cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. 5. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: ­ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ toµn bé c¸c  chi phÝ  mµ  doanh nghiÖp ph¶i bá  ra  ®Ó  cã  tµi s¶n cè   ®Þnh   tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n  ®ã  vµo tr¹ng th¸i s½n sµng  sö dông. ­ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh: lµ  toµn bé  c¸c  chi phÝ  mµ  doanh nghiÖp ph¶i bá  ra  ®Ó  cã  tµi s¶n cè   ®Þnh   v« h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n ®ã vµo sö dông theo  dù tÝnh. 6. Gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n cè ®Þnh: lµ gi¸ trÞ tµi   s¶n   cã   thÓ   trao   ®æi   gi÷a   c¸c   bªn   cã   ®Çy   ®ñ   hiÓu   biÕt   trong sù trao ®æi ngang gi¸. 7.  Thêi gian  sö  dông  tµi  s¶n cè   ®Þnh:  lµ   thêi gian  doanh   nghiÖp   dù   tÝnh   sö   dông   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   vµo   ho¹t  ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hoÆc   x¸c   ®Þnh   theo   sè   lîng,  khèi lîng s¶n phÈm dù  kiÕn s¶n xuÊt  ®îc tõ  viÖc sö  dông  tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ë ®iÒu kiÖn b×nh  thêng, phï  hîp víi c¸c th«ng sè  kinh tÕ  ­ kü  thuËt cña  tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c yÕu tè  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn sù  ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh. 8. Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh nh: lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ  sö  dông vµ  gi¸ trÞ  cña tµi s¶n cè   ®Þnh do tham gia   vµo  ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do bµo mßn cña tù  nhiªn,  do tiÕn bé  kü  thuËt... trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng cña tµi  s¶n cè ®Þnh. 9.   Gi¸   trÞ   hao   mßn   luü   kÕ   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh:   lµ 
 4. 4 tæng céng gi¸ trÞ  hao mßn cña tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh  ®Õn  thêi ®iÓm b¸o c¸o. 10.  KhÊu  hao tµi  s¶n cè   ®Þnh:  lµ   viÖc tÝnh  to¸n  vµ  ph©n bæ mét c¸ch cã  hÖ  thèng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè  ®Þnh vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh trong thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. 11.  Sè  khÊu  hao lòy  kÕ  cña  tµi s¶n  cè   ®Þnh:lµ  tæng  céng   sè   khÊu   hao   ®∙   trÝch   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh qua c¸c kú  kinh doanh cña tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh  ®Õn  thêi ®iÓm b¸o c¸o. 12. Gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña tµi s¶n cè  ®Þnh: lµ  hiÖu sè  gi÷a nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  sè  khÊu hao luü kÕ (hoÆc gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ) cña tµi s¶n   cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. 13. Söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh: lµ  viÖc duy tu, b¶o d­ ìng, söa ch÷a nh÷ng h háng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng   nh»m   kh«i   phôc   l¹i   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   theo   tr¹ng  th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh. 14. N©ng cÊp tµi s¶n cè   ®Þnh: lµ  ho¹t  ®éng c¶i t¹o,  x©y l¾p, trang bÞ  bæ sung thªm cho tµi s¶n cè   ®Þnh nh»m  n©ng   cao   c«ng   suÊt,   chÊt   lîng   s¶n   phÈm,   tÝnh   n¨ng   t¸c  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh so víi møc ban  ®Çu hoÆc kÐo dµi   thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh; ®a vµo ¸p dông quy  tr×nh c«ng nghÖ  s¶n xuÊt míi lµm gi¶m chi phÝ  ho¹t  ®éng  cña tµi s¶n cè ®Þnh so víi tríc.  M ô c   I I :   q u y   ® Þ n h   v Ò   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t µ i   s ¶ n   c è  ®Þnh §i Ò u  3 :  Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh: 1. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: T  liÖu lao  ®éng lµ  tõng tµi s¶n h÷u h×nh cã  kÕt cÊu  ®éc lËp, hoÆc lµ  mét hÖ  thèng gåm nhiÒu bé  phËn tµi s¶n  riªng lÎ  liªn kÕt víi nhau  ®Ó  cïng thùc hiÖn mét hay mét  sè  chøc n¨ng nhÊt  ®Þnh mµ  nÕu thiÕu bÊt kú  mét bé  phËn  nµo trong ®ã th× c¶ hÖ thèng kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc, nÕu  tho¶ m∙n  ®ång thêi c¶ bèn tiªu chuÈn díi  ®©y th×   ®îc coi  lµ tµi s¶n cè ®Þnh: a. Ch¾c ch¾n thu  ®îc lîi  Ých kinh tÕ  trong t¬ng lai  tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã; b. Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i  ®îc x¸c  ®Þnh mét c¸ch tin  cËy; c. Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn;
 5. 5 d.   Cã   gi¸   trÞ   tõ     10.000.000   ®ång   (mêi   triÖu   ®ång)  trë lªn. Trêng   hîp   mét   hÖ   thèng   gåm   nhiÒu   bé   phËn   tµi   s¶n   riªng   lÎ   liªn   kÕt   víi   nhau,   trong   ®ã   mçi   bé   phËn   cÊu  thµnh cã  thêi gian sö  dông kh¸c nhau vµ  nÕu thiÕu mét bé  phËn nµo  ®ã  mµ  c¶ hÖ  thèng vÉn thùc hiÖn  ®îc chøc n¨ng  ho¹t  ®éng chÝnh cña nã  nhng do yªu cÇu qu¶n lý, sö  dông  tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ßi hái ph¶i qu¶n lý  riªng tõng bé  phËn  tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m∙n ®ång   thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc coi lµ  mét  tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp. §èi   víi   sóc   vËt   lµm   viÖc   vµ/hoÆc   cho   s¶n   phÈm,   th×  tõng con sóc vËt tho¶  m∙n   ®ång  thêi bèn tiªu chuÈn  cña  tµi s¶n cè ®Þnh ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. §èi víi vên c©y l©u n¨m th×  tõng m¶nh vên c©y, hoÆc  c©y tho¶ m∙n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè ®Þnh  ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. 2. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: Mäi kho¶n chi phÝ  thùc tÕ  mµ  doanh nghiÖp  ®∙ chi ra  tho¶ m∙n  ®ång thêi c¶ bèn  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy,  mµ  kh«ng  h×nh thµnh  tµi  s¶n  cè   ®Þnh  h÷u  h×nh  th×   ®îc coi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh. Nh÷ng kho¶n chi  phÝ  kh«ng  ®ång thêi tho¶ m∙n c¶ bèn tiªu chuÈn nªu trªn  th×   ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi  phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Riªng   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh   trong   giai   ®o¹n   triÓn   khai  ®îc ghi nhËn lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ®îc t¹o ra   tõ   néi   bé   doanh   nghiÖp   nÕu   tháa   m∙n   ®îc   b¶y   ®iÒu   kiÖn   sau: a. TÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt ®¶m b¶o cho viÖc hoµn  thµnh vµ ®a tµi s¶n v« h×nh vµo sö dông theo dù tÝnh hoÆc   ®Ó b¸n; b. Doanh nghiÖp dù ®Þnh hoµn thµnh tµi s¶n v« h×nh ®Ó   sö dông hoÆc ®Ó b¸n; c. Doanh nghiÖp cã  kh¶ n¨ng sö  dông hoÆc b¸n tµi s¶n  v« h×nh ®ã; d. Tµi s¶n v« h×nh ®ã ph¶i t¹o ra ®îc lîi Ých kinh tÕ  trong t¬ng lai; ®. Cã   ®Çy  ®ñ  c¸c nguån lùc vÒ  kü  thuËt, tµi chÝnh vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  ®Ó  hoµn tÊt c¸c giai  ®o¹n triÓn khai,  b¸n hoÆc sö dông tµi s¶n v« h×nh ®ã; e.  Cã  kh¶ n¨ng  x¸c  ®Þnh mét  c¸ch  ch¾c ch¾n  toµn  bé  chi phÝ  trong giai  ®o¹n triÓn khai  ®Ó  t¹o ra tµi s¶n v«  h×nh ®ã;
 6. 6 g.  ¦íc tÝnh cã   ®ñ  tiªu chuÈn vÒ  thêi gian sö  dông vµ  gi¸ trÞ theo quy ®Þnh cho tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Chi phÝ  thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ   ®µo t¹o nh©n  viªn,   chi   phÝ   qu¶ng   c¸o   ph¸t   sinh   tríc   khi   thµnh   lËp  doanh nghiÖp, chi phÝ  cho giai  ®o¹n nghiªn cøu, chi phÝ  chuyÓn dÞch ®Þa ®iÓm, lîi thÕ th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ tµi  s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mµ   ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  kinh  doanh trong thêi gian tèi  ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m kÓ  tõ  khi  doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng. §i Ò u  4 :   X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh: 1. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: a. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m: Nguyªn   gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh  h÷u  h×nh mua  s¾m (kÓ  c¶  mua míi vµ  cò) lµ  gi¸ mua thùc tÕ  ph¶i tr¶ céng (+) c¸c  kho¶n thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i),  c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông  nh: l∙i tiÒn vay  ®Çu t  cho tµi s¶n cè   ®Þnh; chi phÝ  vËn  chuyÓn, bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp; chi phÝ  l¾p  ®Æt, ch¹y  thö; lÖ phÝ tríc b¹... Trêng hîp tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh mua tr¶ chËm, tr¶  gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh mua s¾m lµ  gi¸ mua tr¶  tiÒn   ngay   t¹i   thêi   ®iÓm   mua   céng   (+)   c¸c   kho¶n   thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi  s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng  th¸i  s½n sµng sö  dông nh:chi  phÝ  vËn chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp;  chi  phÝ  l¾p   ®Æt,  ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹... Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua  tr¶ chËm vµ  gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay  ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ  tµi chÝnh  theo  kú  h¹n  thanh  to¸n,  trõ  khi  sè  chªnh  lÖch  ®ã   ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u  h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l∙i vay. b.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  h÷u h×nh  mua díi  h×nh thøc  trao  ®æi: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d íi h×nh thøc  trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh kh«ng t¬ng tù  hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  h÷u   h×nh   nhËn   vÒ,   hoÆc   gi¸   trÞ   hîp   lý   cña   tµi   s¶n   ®em  trao  ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc  trõ   ®i   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   vÒ)   céng   (+)   c¸c   kho¶n   thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi  s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông nh: chi phÝ  vËn chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp;  chi  phÝ  l¾p   ®Æt,  ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹...
 7. 7 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d íi h×nh thøc  trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh t¬ng tù, hoÆc  cã  thÓ  h×nh thµnh do  ®îc b¸n  ®Ó   ®æi lÊy quyÒn së  h÷u mét   tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh t¬ng tù  lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña  tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®em trao ®æi.  c. Tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh tù  x©y dùng hoÆc tù  s¶n  xuÊt: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh tù  x©y dùng hoÆc  tù s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh céng   (+) c¸c chi phÝ  l¾p  ®Æt ch¹y thö, c¸c chi phÝ  kh¸c trùc  tiÕp liªn quan ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n  cè   ®Þnh vµo tr¹ng  th¸i  s½n sµng sö  dông (trõ  c¸c kho¶n  l∙i   néi   bé,   c¸c   chi   phÝ   kh«ng   hîp   lý   nh  vËt   liÖu   l∙ng  phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c vît qu¸ møc quy  ®Þnh trong x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt). d. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh do  ®Çu tý  x©y  dùng c¬  b¶n h×nh thµnh theo ph¬ng thøc giao thÇu lµ  gi¸  quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng hiÖn hµnh céng (+) lÖ  phÝ  tr íc  b¹, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   con   sóc   vËt   lµm   viÖc   vµ/hoÆc cho s¶n phÈm, vên c©y l©u n¨m th×  nguyªn gi¸ lµ  toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®∙ chi ra cho con sóc vËt, v­ ên   c©y   ®ã   tõ   lóc   h×nh   thµnh   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   vµo  khai th¸c, sö  dông theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu  t vµ x©y dùng hiÖn hµnh, c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. ®. Tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh  ® îc cÊp,  ®îc  ®iÒu chuyÓn  ®Õn... Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc cÊp, ®îc ®iÒu  chuyÓn  ®Õn... lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña tµi  s¶n cè   ®Þnh  ë  c¸c  ®¬n vÞ  cÊp,  ®¬n vÞ   ®iÒu chuyÓn... hoÆc  gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng  (+) c¸c chi phÝ  mµ  bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn   thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông nh:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp, l¾p   ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹ (nÕu cã)... Riªng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®iÒu chuyÓn   gi÷a   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   trong   doanh   nghiÖp   lµ   nguyªn   gi¸   ph¶n   ¸nh   ë   ®¬n   vÞ   bÞ   ®iÒu  chuyÓn phï  hîp víi bé  hå  s¬  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã. §¬n  vÞ  nhËn tµi s¶n cè   ®Þnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸, sè  khÊu  hao luü  kÕ, gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n vµ  bé  hå  s¬  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã   ®Ó  ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ  to¸n. C¸c  chi phÝ cã liªn quan tíi viÖc ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh  gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc kh«ng h¹ch   to¸n t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh mµ h¹ch to¸n vµo chi  phÝ kinh doanh trong kú.
 8. 8 e.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  h÷u h×nh   ®îc cho,   ®îc  biÕu,  ®îc  tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t  hiÖn thõa...: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lo¹i ® îc cho, ®îc  biÕu,   ®îc   tÆng,   nhËn   vèn   gãp   liªn   doanh,   nhËn   l¹i   vèn  gãp, do ph¸t hiÖn thõa... lµ  gi¸ trÞ  theo  ®¸nh gi¸ thùc  tÕ   cña   Héi   ®ång   giao   nhËn   céng   (+)   c¸c   chi   phÝ   mµ   bªn  nhËn ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh  vµo   tr¹ng  th¸i   s½n   sµng   sö   dông   nh:chi   phÝ   vËn   chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp, l¾p  ®Æt, ch¹y thö; lÖ  phÝ  tríc  b¹... 2. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: a. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lo¹i mua s¾m: Nguyªn   gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh  lo¹i  mua s¾m  lµ  gi¸ mua thùc tÕ  ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ  (kh«ng  bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ   ®îc hoµn  l¹i),  c¸c chi phÝ  liªn  quan   ph¶i   chi   ra   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   tµi   s¶n   vµo   sö  dông theo dù tÝnh.  Trêng hîp tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc  tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  gi¸ mua  tr¶   tiÒn   ngay  t¹i  thêi   ®iÓm   mua.   Kho¶n   chªnh   lÖch  gi÷a   gi¸ mua tr¶ chËm vµ  gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay  ®îc h¹ch to¸n  vµo chi phÝ  tµi chÝnh theo kú  h¹n thanh to¸n, trõ  khi sè  chªnh lÖch ®ã ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh  v« h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l∙i vay. b.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   v«   h×nh   mua   díi   h×nh   thøc   trao  ®æi: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc  trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh kh«ng t¬ng tù  hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®em trao   ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ  ®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) céng (+) c¸c kho¶n thuÕ  (kh«ng  bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ   ®îc hoµn  l¹i),  c¸c chi phÝ  liªn  quan   ph¶i   chi   ra   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   tµi   s¶n   vµo   sö  dông theo dù tÝnh. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc  trao ®æi víi mét tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh t ¬ng tù, hoÆc cã  thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét tµi  s¶n cè   ®Þnh v« h×nh t¬ng tù  lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi  s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®em trao ®æi.  c. Tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh h×nh  ®îc t¹o ra tõ  néi bé  doanh nghiÖp: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ®îc t¹o ra tõ  néi  bé  doanh nghiÖp  lµ  c¸c chi phÝ  liªn quan trùc  tiÕp   ®Õn 
 9. 9 kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt thö  nghiÖm ph¶i chi ra  tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh ®ã vµo sö dông theo   dù tÝnh.  Riªng   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh   trong   néi   bé   ®Ó   doanh   nghiÖp cã  nh∙n hiÖu hµng hãa, quyÒn ph¸t hµnh, danh s¸ch  kh¸ch hµng, chi phÝ  ph¸t sinh trong giai  ®o¹n nghiªn cøu  vµ c¸c kho¶n môc t¬ng tù kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ tµi s¶n cè  ®Þnh v« h×nh mµ  h¹ch to¸n  vµo  chi  phÝ  kinh  doanh trong  kú. d.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   v«   h×nh   ®îc   cÊp,   ®îc   biÕu,   ®îc  tÆng: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc cÊp, ®îc biÕu,  ®îc tÆng lµ  gi¸ trÞ  theo  ®¸nh gi¸ thùc tÕ  cña Héi  ®ång  giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i  chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã  vµo sö  dông theo dù tÝnh. ®. QuyÒn sö dông ®Êt:  Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  quyÒn sö  dông  ®Êt  (bao gåm quyÒn sö  dông  ®Êt cã  thêi h¹n vµ  quyÒn sö  dông  ®Êt l©u dµi): lµ  tiÒn chi ra  ®Ó  cã  quyÒn sö  dông  ®Êt hîp   ph¸p céng (+) chi phÝ cho ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, san  lÊp mÆt b»ng,  lÖ  phÝ  tríc b¹... (kh«ng  bao gåm c¸c chi  phÝ  chi ra  ®Ó  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn  ®Êt); hoÆc lµ  gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nhËn gãp vèn. Trêng hîp doanh nghiÖp thuª ®Êt th× tiÒn thuª ®Êt ®îc  ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh, kh«ng ghi nhËn lµ tµi  s¶n cè ®Þnh v« h×nh. e. QuyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: Nguyªn   gi¸   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   quyÒn   ph¸t   hµnh,  b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: lµ  toµn bé  c¸c chi phÝ  thùc tÕ  doanh nghiÖp  ®∙ chi ra  ®Ó  cã  quyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn,  b»ng s¸ng chÕ. g. Nh∙n hiÖu hµng hãa: Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh∙n hiÖu hµng hãa:   lµ  c¸c chi phÝ  thùc tÕ  liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc mua  nh∙n hiÖu hµng hãa. h. PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: Nguyªn   gi¸   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   phÇn   mÒm   m¸y   vi  tÝnh (trong Trêng hîp phÇn mÒm lµ mét bé phËn cã thÓ t¸ch  rêi víi phÇn cøng cã  liªn quan): lµ  toµn bé  c¸c chi phÝ  thùc   tÕ   doanh   nghiÖp   ®∙   chi   ra   ®Ó   cã   phÇn   mÒm   m¸y   vi   tÝnh. 3. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh ph¶n ¸nh   ë ®¬n vÞ thuª lµ gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª t¹i thêi 
 10. 10 ®iÓm khëi  ®Çu thuª tµi s¶n. NÕu gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi  s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ  hiÖn  t¹i  cña  kho¶n  thanh  to¸n  tiÒn thuª tµi s¶n tèi thiÓu, th×  nguyªn gi¸ ghi theo gi¸  trÞ   hiÖn   t¹i   cña   kho¶n   thanh   to¸n  tiÒn   thuª   tèi   thiÓu.   Chi phÝ  ph¸t sinh  ban   ®Çu  liªn  quan trùc tiÕp   ®Õn  ho¹t  ®éng thuª tµi chÝnh  ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n  cè ®Þnh ®i thuª. 4.  Nguyªn  gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh cña  c¸ nh©n,  hé  kinh  doanh   c¸   thÓ   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   t    nh©n,   c«ng   ty  tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty   cæ   phÇn   mµ   kh«ng   cßn   hãa  ®¬n, chøng tõ  lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  do doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ ®ã.  Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh do doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh lín h¬n so víi gi¸ b¸n thùc tÕ  cña tµi s¶n cè  ®Þnh cïng lo¹i hoÆc t¬ng  ®¬ng trªn thÞ  Trêng, th×  doanh  nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh l¹i gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè  ®Þnh lµm c¨n cø tÝnh thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp; nÕu gi¸  trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh vÉn cha phï  hîp víi gi¸ b¸n thùc tÕ  trªn   thÞ   Trêng,   c¬   quan   thuÕ   cã   quyÒn   yªu   cÇu   doanh  nghiÖp x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua  Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ë   ®Þa ph¬ng hoÆc tæ chøc cã  chøc n¨ng  thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh trong doanh nghiÖp chØ  ®îc thay ®æi trong c¸c Trêng hîp sau: a. §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt; b. N©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh; c.   Th¸o   dì   mét   hay   mét   sè   bé   phËn   cña   tµi   s¶n   cè  ®Þnh. Khi thay ®æi nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp   ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  c¸c c¨n cø thay  ®æi vµ  x¸c  ®Þnh   l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n, sè khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕn hµnh   h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6.   ViÖc   ph¶n   ¸nh   t¨ng,   gi¶m   nguyªn   gi¸   tµi   s¶n   cè  ®Þnh  ®îc thùc  hiÖn  t¹i thêi  ®iÓm t¨ng,  gi¶m tµi s¶n cè  ®Þnh.
 11. 11 § i Ò u  5 :  Nguyªn t¾c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh: Mäi tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ph¶i cã bé hå  s¬  riªng (bé  hå  s¬  gåm cã  biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè  ®Þnh, hîp  ®ång, ho¸  ®¬n mua tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c chøng  tõ   kh¸c   cã   liªn   quan).   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ph¶i   ®îc   ph©n  lo¹i, thèng kª, ®¸nh sè vµ cã thΠriªng, ®îc theo dâi chi  tiÕt theo tõng  ®èi tîng ghi tµi s¶n cè   ®Þnh vµ   ®îc ph¶n  ¸nh trong sæ theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh. Mçi tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®îc qu¶n lý theo nguyªn gi¸,  sè khÊu hao luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n:  Gi¸ trÞ cßn  Nguyªn gi¸  Sè khÊu hao  l¹i trªn sæ  = cña tµi  ­ lòy kÕ cña  kÕ to¸n cña  s¶n  tµi s¶n  tµi s¶n cè  cè ®Þnh cè ®Þnh ®Þnh §èi   víi   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh«ng   tham   gia   vµo   ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9  cña ChÕ   ®é  nµy, doanh nghiÖp qu¶n lý  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy  theo nguyªn gi¸, sè gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn   l¹i trªn sæ kÕ to¸n:  Gi¸ trÞ cßn  Nguyªn gi¸  Gi¸ trÞ hao  l¹i trªn sæ  = cña tµi  ­ mßn lòy kÕ  kÕ to¸n cña  s¶n  cña tµi s¶n  tµi s¶n cè  cè ®Þnh cè ®Þnh ®Þnh Doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc   qu¶n   lý   ®èi   víi   nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao hÕt nhng vÉn tham gia  vµo ho¹t  ®éng  kinh  doanh nh  nh÷ng  tµi s¶n cè   ®Þnh  b×nh  thêng. §Þnh kú vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i   tiÕn   hµnh   kiÓm   kª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh.   Mäi   Trêng   hîp   ph¸t  hiÖn thõa, thiÕu tµi s¶n cè   ®Þnh  ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n,  t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý.
 12. 12 § i Ò u   6 :   Ph©n   lo¹i   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   trong   doanh  nghiÖp: C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh  nghiÖp, doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  theo c¸c chØ tiªu sau: 1.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  dïng cho  môc  ®Ých  kinh  doanh  lµ  nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp sö dông cho c¸c môc  ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. a.   §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   h÷u   h×nh,   doanh   nghiÖp   ph©n lo¹i nh sau: Lo¹i  1: Nhµ  cöa,  vËt kiÕn  tróc:  lµ  tµi  s¶n cè   ®Þnh  cña   doanh  nghiÖp   ®îc   h×nh  thµnh   sau   qu¸   tr×nh  thi  c«ng   x©y dùng nh trô së lµm viÖc, nhµ kho, hµng rµo, th¸p níc,  s©n b∙i, c¸c c«ng tr×nh trang trÝ  cho nhµ  cöa,  ®êng x¸,  cÇu cèng, ®êng s¾t, cÇu tÇu, cÇu c¶ng... Lo¹i  2: M¸y  mãc,  thiÕt  bÞ: lµ  toµn  bé  c¸c  lo¹i  m¸y  mãc, thiÕt bÞ  dïng trong ho¹t  ®éng kinh doanh cña doanh   nghiÖp   nh  m¸y   mãc   chuyªn   dïng,   thiÕt   bÞ   c«ng   t¸c,   d©y  truyÒn c«ng nghÖ, nh÷ng m¸y mãc ®¬n lÎ... Lo¹i 3: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ  truyÒn dÉn: lµ  c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i gåm ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®êng  s¾t,   ®êng   thuû,   ®êng   bé,   ®êng   kh«ng,   ®êng   èng   vµ   c¸c  thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ®iÖn,   ®êng èng níc, b¨ng t¶i... Lo¹i 4: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ,   dông cô  dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý  ho¹t  ®éng kinh doanh  cña doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh phôc vô qu¶n lý, thiÕt bÞ  ®iÖn tö, thiÕt bÞ, dông cô   ®o lêng, kiÓm tra chÊt lîng,  m¸y hót Èm, hót bôi, chèng mèi mät... Lo¹i 5: Vên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ/hoÆc cho   s¶n phÈm: lµ  c¸c vên c©y l©u n¨m nh vên cµ  phª, vên chÌ,  vên cao su, vên c©y ¨n qu¶, th¶m  cá,  th¶m  c©y xanh...;  sóc vËt lµm viÖc vµ/ hoÆc cho s¶n phÈm nh  ®µn voi,  ®µn  ngùa, ®µn tr©u, ®µn bß... Lo¹i 6: C¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: lµ toµn bé c¸c  tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh¸c   cha   liÖt   kª   vµo   n¨m   lo¹i   trªn   nh  tranh ¶nh, t¸c phÈm nghÖ thuËt... b. Tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh: quyÒn sö  dông  ®Êt, quyÒn  ph¸t   hµnh,   b»ng   s¸ng   chÕ   ph¸t   minh,   nh∙n   hiÖu   th¬ng  m¹i,...   2.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   dïng   cho   môc   ®Ých   phóc   lîi,   sù  nghiÖp, an ninh, quèc phßng lµ  nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh do  doanh nghiÖp qu¶n lý  sö  dông cho c¸c môc  ®Ých phóc lîi,  sù   nghiÖp,   an   ninh,   quèc   phßng   trong   doanh   nghiÖp.   C¸c  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy còng  ®îc ph©n lo¹i theo quy  ®Þnh t¹i 
 13. 13 kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Tµi s¶n cè   ®Þnh b¶o qu¶n hé, gi÷  hé, cÊt gi÷  hé  Nhµ  níc lµ  nh÷ng  tµi  s¶n  cè   ®Þnh  doanh  nghiÖp  b¶o qu¶n  hé, gi÷  hé  cho  ®¬n vÞ  kh¸c hoÆc cÊt gi÷  hé  Nhµ  níc theo  quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp, doanh   nghiÖp tù  ph©n lo¹i chi tiÕt h¬n c¸c tµi s¶n cè   ®Þnh cña  doanh nghiÖp trong tõng nhãm cho phï hîp. §i Ò u  7 :  N©ng cÊp, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh: 1. C¸c chi phÝ  doanh nghiÖp chi ra  ®Ó  n©ng cÊp tµi  s¶n cè   ®Þnh  ®îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè  ®Þnh  ®ã, kh«ng  ®îc h¹ch to¸n c¸c chi phÝ  nµy vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú. 2. C¸c chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc coi nh  kho¶n phÝ tæn vµ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ dÇn  vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 3  n¨m. §èi víi mét sè  ngµnh cã  chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè  ®Þnh   lín   vµ   ph¸t   sinh   kh«ng   ®Òu   gi÷a   c¸c   kú,   c¸c   n¨m,  doanh nghiÖp  ®îc trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè  ®Þnh vµo chi phÝ  kinh  doanh  trong  kú  víi  ®iÒu  kiÖn  sau  khi trÝch tríc doanh nghiÖp vÉn kinh doanh cã  l∙i. Doanh  nghiÖp ph¶i lËp kÕ  ho¹ch trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi  s¶n cè ®Þnh vµ th«ng b¸o  cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n   lý.  Doanh nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ   ph¸t sinh víi chi phÝ söa ch÷a ®∙ trÝch tríc. NÕu chi phÝ  söa ch÷a thùc tÕ  lín h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc h¹ch to¸n toµn bé  hoÆc  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  trong   kú   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   3   n¨m.   NÕu   chi   phÝ   söa  ch÷a thùc tÕ  nhá  h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc  h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú. 3. C¸c chi phÝ  liªn quan  ®Õn tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ch¾c  ch¾n, lµm t¨ng lîi  Ých kinh tÕ  cña   tµi s¶n cè   ®Þnh v«  h×nh so víi møc ho¹t  ®éng ban  ®Çu, th×   ®îc ph¶n ¸nh t¨ng  nguyªn  gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh.  C¸c chi phÝ  kh¸c liªn  quan  ®Õn tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh ph¸t sinh sau ghi nhËn ban  ®Çu ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
 14. 14 § i Ò u   8 :   Cho   thuª,   cÇm   cè,   thÕ   chÊp,   nhîng   b¸n,  thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh: 1. Mäi ho¹t  ®éng cho thuª, cÇm cè, thÕ  chÊp, nh îng  b¸n, thanh lý... tµi s¶n cè   ®Þnh ph¶i tu©n theo  ®óng c¸c  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  2. §èi víi thuª tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng: ­ Doanh nghiÖp  ®i thuª ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý,   sö  dông tµi s¶n cè   ®Þnh theo c¸c quy  ®Þnh trong hîp  ®ång  thuª. Chi phÝ  thuª tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ kinh doanh trong kú. ­ Doanh  nghiÖp   cho thuª,  víi  t  c¸ch  lµ  chñ   së  h÷u,  ph¶i theo dâi, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. 3. §èi víi thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh: ­   Doanh   nghiÖp   ®i   thuª   ph¶i   theo   dâi,   qu¶n   lý,   sö  dông tµi s¶n cè   ®Þnh  ®i thuª nh tµi s¶n cè   ®Þnh thuéc së  h÷u cña doanh nghiÖp vµ  ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c nghÜa  vô ®∙ cam kÕt trong hîp ®ång thuª tµi s¶n cè ®Þnh.  ­   Doanh   nghiÖp   cho   thuª,   víi   t  c¸ch   lµ   chñ   ®Çu   t,  ph¶i theo  dâi  vµ  thùc  hiÖn   ®óng c¸c quy  ®Þnh trong  hîp  ®ång cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh.  4. §èi víi giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n cè ®Þnh: ­ Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n vµ  cho thuª l¹i tµi s¶n  cè   ®Þnh   lµ   thuª   ho¹t   ®éng,   doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc  hiÖn   nh quy  ®Þnh  ®èi víi doanh nghiÖp  ®i thuª tµi s¶n cè   ®Þnh  ho¹t   ®éng.   C¸c   kho¶n   chªnh   lÖch   ph¸t   sinh   khi   gi¸   b¸n  tháa thuËn, tiÒn thuª l¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  ë  møc thÊp h¬n  hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ  hîp lý   ®îc h¹ch to¸n ngay vµo thu  nhËp     trong   kú   ph¸t   sinh   hoÆc   ph©n   bæ   dÇn   vµo   chi   phÝ  theo quy ®Þnh.  ­ Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n cè  ®Þnh   lµ   thuª   tµi   chÝnh,   doanh  nghiÖp   ph¶i  thùc   hiÖn   nh quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ®i thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi  chÝnh.   Kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   gi÷a  thu  nhËp   b¸n   tµi   s¶n   víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n ® îc h¹ch to¸n vµo thu  nhËp theo quy ®Þnh. 5.   Héi   ®ång   giao   nhËn,   Héi   ®ång   thanh   lý,   Héi   ®ång  nhîng b¸n... tµi s¶n cè   ®Þnh trong doanh nghiÖp do doanh  nghiÖp quyÕt  ®Þnh thµnh lËp gåm c¸c thµnh viªn b¾t buéc  lµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, KÕ to¸n trëng cña doanh nghiÖp,  mét chuyªn gia kü  thuËt am hiÓu vÒ  lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  (trong hay ngoµi doanh nghiÖp), ®¹i diÖn bªn giao tµi s¶n   (nÕu   cã)   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   do   doanh   nghiÖp   quyÕt  ®Þnh. Trong nh÷ng Trêng hîp  ®Æc biÖt hoÆc theo quy  ®Þnh  cña chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp mêi 
 15. 15 thªm  ®¹i diÖn c¬  quan tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý  vµ  c¬  quan qu¶n lý  ngµnh kinh tÕ  ­ kü  thuËt (nÕu cã) cïng tham  gia c¸c Héi ®ång nµy. Môc III: quy ®Þnh vÒ trÝch khÊu hao  vµ sö dông tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh §i Ò u  9 :  Nguyªn t¾c trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 1. Mäi tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã liªn quan  ®Õn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ®Òu   ph¶i   trÝch   khÊu   hao.   Møc  trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú. Doanh nghiÖp kh«ng ®îc tÝnh vµ trÝch khÊu hao ®èi víi  nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao hÕt nhng vÉn sö  dông  vµo ho¹t ®éng kinh doanh. §èi   víi   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cha   khÊu   hao   hÕt   ®∙  háng, doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n, quy tr¸ch  nhiÖm  ®Òn bï,  ®ßi båi thêng thiÖt h¹i... vµ  tÝnh vµo chi  phÝ kh¸c. 2. Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng   kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao, bao gåm: ­ Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc dù tr÷ Nhµ níc giao cho doanh  nghiÖp qu¶n lý hé, gi÷ hé. ­   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   phôc   vô   c¸c   ho¹t   ®éng   phóc   lîi  trong   doanh   nghiÖp   nh  nhµ   trÎ,   c©u   l¹c   bé,   nhµ   truyÒn  thèng, nhµ ¨n,... ®îc ®Çu t b»ng quü phóc lîi. ­ Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô nhu cÇu chung toµn x∙  héi,   kh«ng   phôc   vô   cho   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña   riªng  doanh nghiÖp nh  ®ª  ®Ëp, cÇu cèng,  ®êng x¸,... mµ  Nhµ  níc  giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý. ­ Tµi s¶n cè   ®Þnh kh¸c kh«ng tham gia vµo ho¹t  ®éng  kinh doanh. Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, theo dâi c¸c tµi   s¶n cè   ®Þnh trªn  ®©y nh  ®èi víi c¸c tµi s¶n cè   ®Þnh dïng   trong  ho¹t   ®éng kinh doanh  vµ  tÝnh  møc hao mßn cña c¸c  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy (nÕu cã); møc hao mßn hµng n¨m  ®îc  x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch lÊy nguyªn gi¸ chia (:) cho thêi gian  sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i  Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC   ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
 16. 16 NÕu c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nµy cã tham gia vµo ho¹t ®éng  kinh doanh th×  trong thêi gian tµi s¶n cè   ®Þnh tham gia  vµo ho¹t  ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp thùc hiÖn tÝnh vµ  trÝch khÊu hao vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  3.   Doanh   nghiÖp   cho   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ho¹t   ®éng  ph¶i trÝch khÊu hao ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª.  4.   Doanh   nghiÖp   ®i   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   tµi   chÝnh   ph¶i trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh nh tµi  s¶n cè   ®Þnh thuéc së  h÷u cña doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. Trêng hîp ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi   s¶n, doanh nghiÖp  ®i thuª tµi s¶n cè   ®Þnh tµi chÝnh cam  kÕt kh«ng mua tµi s¶n thuª trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh,   th×  doanh  nghiÖp   ®i thuª  ®îc trÝch khÊu  hao  tµi  s¶n  cè  ®Þnh thuª tµi chÝnh theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång. 5.   ViÖc   trÝch   hoÆc   th«i   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè  ®Þnh   ®îc   thùc   hiÖn   b¾t   ®Çu   tõ   ngµy   (theo   sè   ngµy   cña  th¸ng) mµ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng, gi¶m, hoÆc ngõng tham gia   vµo ho¹t ®éng kinh doanh. 6. QuyÒn sö  dông  ®Êt l©u dµi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v«  h×nh  ®Æc biÖt, doanh nghiÖp ghi nhËn lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh theo nguyªn gi¸ nhng kh«ng ®îc trÝch khÊu hao. §i Ò u   10 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè  ®Þnh h÷u h×nh: 1.   §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cßn   míi   (ch a   qua   sö  dông),   doanh   nghiÖp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   khung  thêi   gian   sö   dông tµi s¶n cè   ®Þnh quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm   theo sè  206/2003/Q§­BTC ngµy 12/12/2003  cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè  ®Þnh.  2. §èi víi tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ qua sö  dông, thêi gian  sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Thêi  Gi¸ trÞ hîp lý cña tµi  Thêi gian sö dông  gian  = s¶n cè ®Þnh X cña tµi s¶n cè  sö  ®Þnh míi cïng  Gi¸ b¸n cña tµi s¶n cè  dông  lo¹i x¸c ®Þnh  ®Þnh míi  cïng lo¹i  cña  theo Phô lôc 1  (hoÆc cña tµi s¶n cè  tµi  (ban hµnh kÌm  ®Þnh t¬ng ®¬ng trªn thÞ  s¶n cè  theo QuyÕt ®Þnh  Trêng) ®Þnh 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12/12/2003) Trong ®ã: 
 17. 17 Gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  gi¸ mua hoÆc  trao ®æi thùc tÕ (trong Trêng hîp mua b¸n, trao ®æi), gi¸  trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh (trong Trêng hîp ®îc cÊp,  ®îc ®iÒu chuyÓn), gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång giao   nhËn (trong Trêng hîp ®îc cho, biÕu tÆng, nhËn vèn gãp),… 3. Trêng hîp doanh nghiÖp muèn x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c víi khung thêi gian sö dông  quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  206/2003/Q§­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i gi¶i tr×nh râ  c¸c c¨n cø  ®Ó  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã   ®Ó  Bé  Tµi  chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo ba tiªu chuÈn sau:  ­ Tuæi  thä   kü  thuËt  cña tµi  s¶n cè   ®Þnh theo  thiÕt  kÕ; ­ HiÖn  tr¹ng  tµi  s¶n cè   ®Þnh  (thêi  gian  tµi s¶n  cè  ®Þnh  ®∙ qua sö  dông, thÕ  hÖ  tµi s¶n cè   ®Þnh, t×nh tr¹ng  thùc tÕ cña tµi s¶n...); ­ Tuæi thä kinh tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh. 4. Trêng hîp cã c¸c yÕu tè t¸c ®éng (nh viÖc n©ng cÊp  hay   th¸o   dì   mét   hay   mét   sè   bé   phËn   cña   tµi   s¶n   cè  ®Þnh...) nh»m kÐo dµi hoÆc rót ng¾n thêi gian sö  dông  ®∙  x¸c  ®Þnh tríc  ®ã  cña tµi s¶n cè   ®Þnh, doanh nghiÖp tiÕn  hµnh x¸c  ®Þnh l¹i thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh  theo ba tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy t¹i thêi  ®iÓm hoµn thµnh nghiÖp vô  ph¸t sinh,  ®ång thêi ph¶i lËp  biªn   b¶n   nªu   râ   c¸c   c¨n   cø   lµm   thay   ®æi   thêi   gian   sö   dông. §i Ò u   11 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè  ®Þnh v« h×nh: Doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông tµi s¶n   cè   ®Þnh v« h×nh nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 20 n¨m. Riªng thêi  gian sö  dông cña quyÒn sö  dông  ®Êt cã  thêi h¹n lµ  thêi  h¹n ®îc phÐp sö dông ®Êt theo quy ®Þnh. §i Ò u   12 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè  ®Þnh trong mét sè Trêng hîp ®Æc biÖt: ­ §èi víi dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc X©y dùng ­ Kinh   doanh ­ ChuyÓn giao (B.O.T), thêi gian sö dông tµi s¶n cè   ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh tõ  thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö  dông ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n. ­ §èi víi hîp  ®ång hîp t¸c kinh doanh (B.C.C) cã  bªn  níc ngoµi  tham gia Hîp  ®ång,  sau  khi  kÕt  thóc  thêi h¹n  cña   hîp   ®ång   bªn   níc   ngoµi   thùc  hiÖn   chuyÓn  giao   kh«ng 
 18. 18 båi hoµn cho Nhµ  níc ViÖt Nam, th×  thêi gian sö  dông tµi  s¶n cè   ®Þnh cña tµi s¶n cè   ®Þnh chuyÓn giao  ®îc x¸c  ®Þnh  tõ  thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông ®Õn khi  kÕt  thóc dù ¸n.  §i Ò u   13 :   Ph¬ng   ph¸p   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè  ®Þnh: 1. Néi dung cña ph¬ng ph¸p khÊu hao  ®êng th¼ng; ph­ ¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh; ph¬ng  ph¸p khÊu  hao  theo  sè  lîng, khèi  lîng s¶n phÈm  ®îc quy  ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   206/2003/Q§­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh 2. C¨n cø kh¶ n¨ng  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn ¸p dông quy  ®Þnh cho tõng ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh,  doanh nghiÖp  ®îc lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao  phï hîp víi tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp:  ­ Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng: Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc  trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng.  C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ® ­ îc khÊu hao nhanh nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu  hao   x¸c   ®Þnh   theo  ph¬ng  ph¸p   ®êng  th¼ng   ®Ó   nhanh   chãng  ®æi míi c«ng nghÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng  kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao nhanh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ;   dông cô  lµm viÖc  ®o lêng, thÝ  nghiÖm; thiÕt bÞ  vµ  ph¬ng  tiÖn vËn t¶i; dông cô  qu¶n lý; sóc vËt, vên c©y l©u n¨m.  Khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m   b¶o kinh doanh cã l∙i.  ­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu  chØnh: Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc  trÝch   khÊu   hao   theo   ph¬ng   ph¸p   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu  chØnh ph¶i tho¶ m∙n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Lµ tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t míi (cha qua sö dông); + Lµ  c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô  lµm viÖc  ®o  lêng, thÝ nghiÖm. Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè  d gi¶m dÇn cã   ®iÒu chØnh  ®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc  cã c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i thay ®æi, ph¸t triÓn nhanh.  ­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   lîng,   khèi   lîng   s¶n  phÈm:  Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc  trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy lµ  c¸c lo¹i m¸y mãc,  thiÕt bÞ tháa m∙n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau:
 19. 19 + Trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm; + X¸c  ®Þnh  ®îc tæng sè  lîng, khèi lîng s¶n phÈm s¶n  xuÊt theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh; + C«ng suÊt sö dông thùc tÕ b×nh qu©n th¸ng trong n¨m   tµi chÝnh kh«ng thÊp h¬n 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ. 3.   Doanh   nghiÖp   ph¶i   ®¨ng   ký   ph¬ng   ph¸p   trÝch   khÊu  hao tµi s¶n cè   ®Þnh mµ  doanh nghiÖp lùa chän ¸p dông víi  c¬  quan thuÕ  trùc tiÕp qu¶n lý  tríc khi thùc hiÖn trÝch  khÊu hao. Trêng hîp viÖc lùa chän cña doanh nghiÖp kh«ng  trªn c¬  së  cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh th×  c¬  quan thuÕ   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   cho   doanh   nghiÖp  biÕt   ®Ó  thay   ®æi ph¬ng ph¸p khÊu hao cho phï hîp. 4.  Ph¬ng  ph¸p  khÊu hao  ¸p dông  cho tõng  tµi  s¶n cè  ®Þnh   mµ   doanh   nghiÖp   ®∙   lùa   chän   vµ   ®¨ng   ký   ph¶i   thùc  hiÖn nhÊt  qu¸n  trong suèt  qu¸  tr×nh  sö  dông tµi s¶n cè  ®Þnh ®ã.  §i Ò u  14 :  Sö dông sè tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Doanh   nghiÖp   ph¶i   sö   dông   sè   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Môc IV: Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  15 :   ChÕ ®é nµy ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004.  §i Ò u   16 :   §èi víi nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®a vµo sö  dông tríc ngµy 01/01/2004, doanh nghiÖp thùc hiÖn chuyÓn  ®æi møc trÝch khÊu hao theo chÕ   ®é  míi quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   206/2003/Q§­BTC  ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  Nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ang  ®a thùc hiÖn trÝch khÊu  hao   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   2000/Q§­   BTC   ngµy  31/12/2001   cña   Bé  Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   thùc   hiÖn  thÝ   ®iÓm   chÕ   ®é   khÊu   hao   theo   ph¬ng   ph¸p   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu  chØnh ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn trÝch khÊu hao khÊu hao theo   ph¬ng ph¸p sè  d  gi¶m dÇn cã   ®iÒu chØnh quy  ®Þnh t¹i ChÕ  ®é nµy. Tµi s¶n cè ®Þnh cã nguyªn gi¸ díi 10.000.000 ®ång (m­ êi triÖu  ®ång),  kh«ng   ®ñ  tiªu  chuÈn  lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh  theo quy  ®Þnh th×  chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lý, sö  dông  vµ  ph©n bæ gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n nh  nh÷ng c«ng  cô lao ®éng.
 20. 20 § i Ò u   17 :   C¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   vµ   thuéc   Bé   Tµi  chÝnh,   trong   ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   m×nh   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn,   tæ   chøc   vµ   híng   dÉn   c¸c   doanh  nghiÖp thùc hiÖn ®óng ChÕ ®é nµy. Phô lôc I Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Danh môc c¸c nhãm tµi s¶n cè  Thêi gian Thêi gian ®Þnh sö dông tèi  sö dông tèi  thiÓu (n¨m) ®a (n¨m) A­ M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc 1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10 2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10 3. M¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ nguån  7 10 ®iÖn 4.   M¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   ®éng   lùc  6 10 kh¸c B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c 1. M¸y c«ng cô 7 10 2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8 3. M¸y kÐo 6 8 4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8 5. M¸y b¬m níc vµ x¨ng dÇu 6 8 6. ThiÕt bÞ  luyÖn kim, gia c«ng  7 10 bÒ   mÆt   chèng   gØ   vµ   ¨n   mßn   kim  lo¹i 7. ThiÕt bÞ  chuyªn dïng s¶n xuÊt  6 10 c¸c lo¹i ho¸ chÊt 8. M¸y mãc, thiÕt bÞ  chuyªn dïng  6 8 s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   x©y   dùng,   ®å  sµnh sø, thuû tinh 9. ThiÕt bÞ  chuyªn dïng s¶n xuÊt  5 12 c¸c linh kiÖn vµ   ®iÖn tö, quang 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản