Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
320
lượt xem
38
download

Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phát hành, quản lý và sử dụng bản hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® (t¹ m th êi) c ñ a B é  tr n g  B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g   ë ® binh v µ  X∙ h éi s è 207/L§T B X H­Q §  n g µ y 02/04/1993 v Ò   Ö c p h¸t  µ n h, q u ¶ n  lý v µ   ö  vi h s d ô n g  b ¶ n  H î p ® å n g  lao  é n g ® B é  tr ng B é  Lao ® é n g  ­  h ¬ ng  ë T binh  µ X∙ h éi v ­ C¨n  §iÒu  cña  Ët      cø  24  Lu Tæ chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng 9  Ch ph ng 30    n¨m   1992  Ò   Òn  ¹n cña  é  ëng; v quy h   B tr ­ C¨n  §iÒu  cña    cø  9  Ph¸p  Önh  îp  ng    ng  µ  Òu  cña    l H ®å lao ®é v §i 7  N§ 233/H§BT  µy  ng 22/6/1990  ña  éi ®ång  é   ëng  Ò   èng  Êt ban  µnh,  c H  B tr v th nh   h qu¶n  ýb¶n  îp  ng    ng  Éu); l  H ®å lao®é (m ­ C¨n  H§    cø  35/H§BT  µy  ng 24/3/1987 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr quy  nh   ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n cña  é    v v quy h   B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h ­ X Ðt    Þ   ña  ng  Ý  ô   ëng  ô   Ýnh    ®Ò ngh c ®å ch V tr V Ch s¸ch    ng      lao ®é ­ x∙ héi; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Nay    µnh    ph¸th b¶n  îp  ng    ng,  ã  É u   Ìm  H ®å lao ®é cm k theo  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n B¶n  îp  ng  H ®å lao  ng  ã  Ých  íc 20x29,5 cm,  å m   trang,n Òn   ®é ck th     g 4    m Ç u   ¾ng  ã    tr c v¨n hoa  µ  sè. v m∙  §i Ò u    2.­B¶n  îp  ng    ng  ãit¹i Òu  trªn® îc dïng    ý  H ®å lao ®é n    §i 1      ®Ó k Hîp  ng    ng  ÷a ngêilao ®éng  íi chøc,c¸ nh©n  ã  ö  ông,thuª ®å lao ®é gi      v  tæ     csd    m ínlao®éng  éc c¸cthµnh  Çn     thu     ph kinhtÕ,kÓ   c¸cxÝ      c¶    nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi,   ©n, tæ       nh c¸   chøc,c¬    quan  ícngoµi®ãng  ¹ ViÖtNam. n    t  i   §èivíi   îp  ng  ∙  ý  Õt  ícngµy      H ®å ® k k tr   c¸c ban  µnh  h Quy Õt  nh  µy  u   ®Þ n ®Ò ph¶ithay thÕ      b»ng  b¶n  îp  ng    ng  H ®å lao®é quy  nh  ¹ §iÒu  nãitrªn. ®Þ t i 1    Thêi gian    µn  µnh  Öc    ®Ó ho th vi thay  Õ  th b¶n  îp  ng    ng  µ 9  H ®å lao ®é l  th¸ngkÓ   õngµy    t  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n ban  µnh. h §i Ò u    Bé, c¸cngµnh,Uû   3.­C¸c        ban  ©n  ©n  a  ¬ng  íng dÉn  nh d ®Þ ph h  c¸c®¬n  Þ  éc thÈm  Òn  ×nh    v thu   quy m qu¶n  ýthùc hiÖn  l    Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸c Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héicã    X∙    tr¸chnhiÖm   óp   gi   Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ c¸cc«ng  Öc  vi sau:
 2. 2 ­ Tæ     chøc,híng dÉn  µ      v cung  Êp  c b¶n  îp  ng    ng  H ®å lao ®é cho    i t c¸c®è  ­ îng cã  ö  ông,thuªm ínlao®éng  Þp  êivµ  Ën  îtheo gi¸b¸n do  é      sd        k th   thu l   i       B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ ­ Qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc    µnh    l  ch   ph¸th b¶n  îp  ng    ng, tõ®ã   µ so¸t H ®å lao®é     r     l¹vµ    theo dâisù  Õn  ng    ng  µm  Öc  i     bi ®é lao®é l vi theo Hîp  ng    ng.   ®å lao®é ­ §«n  c, kiÓm     µ  ö  ýviph¹m  Öc  ùc hiÖn    ®è   trav x l     vi th   Quy Õt  nh  µy  ®Þ n theo quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t  i l x ph     h ch ­ §Þnh  ú    k b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  Öc  ùc hiÖn  vi th   Quy Õt  nh  µy  íiUû     ®Þ n v   ban nh©n  ©n  d tØnh  µ  é  v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §i Ò u    Õt  nh  µy  îctæ  4.­Quy ®Þ n ®   chøc  µm  ö ë  ét  è  a  ¬ng  l th   m s ®Þ ph vµ doanh nghiÖp    µn  Ön  Õn  í ban  µnh  Ýnh  ®Ó ho thi ti t  i h ch thøc Quy Õt  nh   ®Þ nµy. Theo  Ph¸p  Önh  îp  ng  l H ®å lao  ng  ®é ban  µnh  µy  th¸ng  n¨m  h ng 30  8  1990  ña  éi ®ång  µ   ícvµ  c H  Nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 233/H§BT  ña  éi ®ång  é  ­ c H  B tr ëng  (nay lµCh Ýnh  ñ),c¸c m É u   îp  ng    ng     ph     H ®å lao ®é ban  µnh  Ìm  h k theo    c¸c m É u   îp  ng    ng  H ®å lao ®é ban  µnh  Ìm  h k theo    c¸c Th«ng    è  t s 02/L§­ ngµy  TT  30/1/1975  µ  è  v s 16/L§­   µy  TT ng 26/8/1976  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi Th«ng   sè  t 184/TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   îp  ng    ng  ã  êih¹n.Th«ng  c Th t   ph v H ®å lao ®é c th     t è   s 01/L§­ TBXH­TT   µy  ng 18/4/1989  íng  Én  ùc  Ön      h d th hi N§ 27, 28/H§BT:   Th«ng   è  t s 19/L§TBXH­TT  µy  ng 31/12/1990  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi híng  Én  ùc hiÖn    X∙    d th   N§ 233/H§BT  µ    É u   îp  ng    ng  v c¸c m H ®å lao ®é kh¸c  ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng,  chøc, c¸  ©n   i íiquy  nh   ña  c B ng   ph tæ    nh tr¸ v     ®Þ c Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi .../ è... ...S ... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy..   . .ng . .th¸ng..n¨m... . .   . . Hîp  ng   ®å lao  ng ®é (Ban  µnh  Ìm  h k theo Q§     207/L§­ TBXH­Q§   µy  ng 2/4/1993 cña  é  ëng  é  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h Chóng  , ét  lµ«ng,bµ:.. . ..............  t«i m bªn        . . ............... . Chøc  ô:. . ........................... v . . .........................  . §¹idiÖn    cho  . . .....................  (1). . ....................... . §Þa  chØ... . ............§iÖn  ¹i . ....... . . ...........  .. tho : . .....  . vµ  ét  lµ«ng,bµ:.. . ..................  m bªn      . . ................... . Sinh  µy.. . . ng . . . th¸ng.. .n¨m... . .............  . . . . .............. . Ngh Ò   nghiÖp.. . ......................... . . .......................  .
 3. 3 Thêng  ót¹ : ......................... tr   i . .......................  . Mang  CMN D   hoÆc       ng  è  . . .............. sæ lao®é s (2). . .............  . C Êp  . . .ngµy.. .th¸ng.. .n¨m... .  ¹ . ......  .. . ..  . . . . . . . i . ....... . t . Tho¶  Ën  ý  Õt  îp  ng  thu k k H ®å lao  ng  µ  ®é v cam   Õt  µm  ng  ÷ng  k l ®ó nh ®iÒu  kho¶n sau  y: ®© §i Ò u  1.­  ¤ng,  µ:.. . .......... µm  Öc  b . . .........l   vi theo  ¹  îp  ng    lo iH ®å lao ®éng    õngµy.. . . (3)t   . .  . th¸ng.. .n¨m... .  n   µy.. . . . . ... ®Õ ng . . . th¸ng.. .n¨m... . . . . . Thö  Öc  õngµy.. . h . ¨m. . ®Õn  µy.. . h . . ¨m. . . vi t   . t ¸ng. .n . . ng . t ¸ng. . n . .  . T¹i®Þa  iÓ m   . . .....................    ® (4). . ....................... . .. . .............................  . . .............................. . Chøc  ô:. . ........vµ  v . . .......  c«ng  Öc  . . vi ph¶ilµm  . . ...   (5). . ... §i Ò u    Õ     µm  Öc: 2.­Ch ®é l vi ­Thêigiêlµm  Öc       vi (6): . ..................  . . ................... . ­§îccÊp    ÷ng  ông  ô  µm  Öc  å m:.. . .........    ph¸tnh d c l vi g . . .......  . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . ­ §iÒu  Ön  toµn  µ  Ö     ki an  v v sinh lao ®éng  ¹ n¬ilµm  Öc     ti     vi theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n §i Ò u    Üa  ô,quyÒn  ¹n  µ    Òn  îngêilao ®éng  ëng  3:­Ngh v   h v c¸c quy l i    h nh  sau: 1. Ngh Üa  ô: Trong    v  c«ng  Öc,chÞu  ù  iÒu  µnh  ùc tiÕp  ña  vi   s® h tr   c «ng,   bµ:.. . ..... µn  µnh  ÷ng  . . ....  Ho th nh c«ng  Öc  ∙  vi ® cam   Õt  k trong  îp  ng    H ®å lao ®éng. Ch Êp  µnh    h nghiªm  ócnéiquy,quy  Õ   ña  n  Þ,kû  Ëtlao®éng, t      ch c ®¬ v   lu       an  µn    ng  µ    to lao®é v c¸cquy  nh  ®Þ trong tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.        t th 2. Quy Òn  ¹n:Cã   Òn    Êt,khiÕu  ¹i    h   quy ®Ò xu   n, thay ® æi, t¹m      ho∙n,chÊ m     døt Hîp  ng    ng    ®å lao®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtlao®éng  Ön  µnh.      hi h 3.Quy Òn  î :   li ­Ph¬ng  Ön ®i  ¹lµm  Öc  . . ..............   ti   l   i vi (7): . .............  . ­Møc ¬ng  Ýnh    l ch hoÆc   Òn c«ng  . . ...........  ti   (8): . ............. . .. . .............................  . . .............................. . ® îctr¶. . ...lÇn  µo    µy..   µ  µy.. .hµng    . . ..  v c¸cng . . .v ng . . . th¸ng.   ­Phô  Êp  å m   . . ......................   cg (9): . .....................  . .. . .............................  . . .............................. .
 4. 4 .. . .............................  . . .............................. . ­§îctrang bÞ       b¶o  é    ng  å m:.. . ...........  h lao®é g . . ............ . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . Sè  µy  ng nghØ  µng  h n¨m  îchëng ¬ng  ®  l (nghØ  Ô,phÐp, viÖc  l    riªng) .. . ..........................  . . ........................... . .. . .............................  . . .............................. . ­B¶o  Ó m    éi(10): . ....................   hi x∙h   . . ..................  . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . §îchëng    óc  î : ...................    c¸cph l i ...................... .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . §îc c¸c kho¶n  ëng, n©ng ¬ng, båi dìng     th   l    nghiÖp  ô, thùc  Ön  Öm   v  hi nhi vô  hîp t¸c khoa häc, c«ng nghÖ  víi  c¸c ®¬n  vÞ  trong hoÆc  ngoµi níc   (11): . ..................... . . ................... . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . ­ §îchëng    Õ     õng  Öc,trî Êp    Öc,båith ng     c¸c ch ®é ng vi     c th«ivi     ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtlao®éng.      §i Ò u    Üa  ô  µ  Òn  ¹n  ña  êisö  ông    ng: 4.­Ngh v v quy h c ng   d lao®é 1. Ngh Üa   ô: Thùc  Ön  y     ÷ng  iÒu  Ön  Çn  Õt®∙    v  hi ®Ç ®ñ nh ® ki c thi   cam   kÕt trong Hîp  ng    ng    êilao ®éng  µm  Öc  t hiÖu    ®å lao ®é ®Ó ng     l vi ®¹   qu¶. B¶o    ®¶m   Öc  µm  vi l cho  êilao®éng  ng     theo Hîp  ng  ∙  ý.   ®å ® k Thanh to¸n ®Çy   ,    ®ñ døt  iÓ m     Õ     µ  ® c¸c ch ®é v quyÒn  î cña  êi lao l i ng     ®éng  ∙  ® cam   Õt  k trong Hîp  ng    ng.   ®å lao®é 2. Quy Òn   ¹n: Cã   h  quyÒn   iÒu  ® chuyÓn  ¹m  êi ngêi lao  ng,  ¹m  t th     ®é t ngõng  Öc,thay ® æi, t¹m  vi       ho∙n,chÊt døt Hîp  ng    ng  µ  dông         ®å lao ®é v ¸p  c¸c biÖn  ph¸p kû  Ëttheo quy  nh  ña    lu     ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      §i Ò u    Òu  5.­§i kho¶n  chung. 1.Nh÷ng    tho¶ thuËn    kh¸c(12): . ...............    . . ................ . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. .
 5. 5 .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . 2.  îp  ng  H ®å lao  ng  ã  Öu  ùc tõ  µy.. . th¸ng..   ®é c hi l   ng . . . n¨m... . ®Õ n   . . . ngµy.. .th¸ng..  . . .n¨m... . . .. §i Ò u    îp  ng    ng  µy  µm  µnh    6.­H ®å lao®é n l th (02)b¶n: ­01    b¶n  ngêilao®éng  ÷ do     gi ­01    b¶n  ngêisö  ông    ng  ÷.Lµ m   ¹ . ............... do   d lao®é gi   t i . ............... Ng êilao  ng   ®é Ng êisö  ông  ®éng  d lao  (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H íng  É n d G hi  µ o   ¶ n  H î p ® å n g   v b lao ® é n g Nguyªn  ¾c t Kh«ng  îcghivµo  ®   b¶n  îp  ng    ng  H ®å lao®é møc  Êp  ¬n  th h quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc,n Õu    tho¶ thuËn  ã  îh¬n  n  haibªn    c l i cho  êilaodéng  × ghirâ thªm. ng     th       C¸ch    ô  Ó ghi c th 1.Ghi cô  Ó    ¬      th tªnc quan,doanh    nghiÖp,tæ    chøc    éi. x∙h 2.N Õ u   ã      ng, chØ    è      ng.   c sæ lao®é   ghis sæ lao®é 3. Ghi  â  ¹  îp  ng    ng  µo. Hîp  ng    ng  íithêih¹n    r lo i H ®å lao ®é n  ®å lao ®é v    kh«ng    nh,  îp  ng    ng  íithêih¹n    nh  x¸c ®Þ H ®å lao ®é v    x¸c ®Þ hoÆc   îp  ng  H ®å theo  ïa  ô.N Õ u   µHîp  ng  ã  êih¹n  × ghicô  Ó  êih¹n  ¾t  u   µ  m v  l  ®å c th   th     th th   b ®Ç v kÕt  óc. th 4.Ghi cô  Ó  è  µ,phè,phêng      th s nh     (th«n,x∙), Ën     qu (huyÖn,thÞ      x∙),tØnh,   thµnh  è  éc tØnh  ph thu   hoÆc   Trung  ng. ¬ 5. Ghi  ô  Ó    c th chøc  ô  v gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c, tr ng, phã  ®è   ë   phßng, qu¶n    ®èc, ®èc    c«ng,nh©n    viªn, îv.v.   µ     th .v c«ng  Öc  . vi ph¶i®¶m   Ö m    nhi hoÆc   èi kh   l ng chÊtl ng s¶n  È m   î   î   ph ph¶ihoµn  µnh.   th
 6. 6 6. Ghi  ô  Ó  è  ê lµm  Öc    c th s gi   vi trong ngµy, hoÆc       trong tuÇn, lµm  Öc      vi theo giêhµnh  Ýnh     ch hoÆc   µm  kÝp. l ca  7.Ph¬ng  Ön ®i  µm  Öc  ®¬n  Þ  ¶m   Öm     ti   l vi do  v® nhi hoÆc   n  Þ    ét  ®¬ v tr¶m kho¶n  Òn ®Ó   êilao®éng  ùloliÖu. ti   ng     t    8. Ghi  ô  Ó    c th møc ¬ng  Ýnh, h×nh  l ch   thøc   ¬ng  ¬ng  êigian,c«ng  tr¶l (l th     nhËt,l ng   ¬ s¶n  È m,  ph kho¸n..   .hoÆc   ) møc  Òn c«ng. ti   9.Ghi cô  Ó  ûlÖ      ô  Êp  Õu  ã)nh:Khu  ùc,trtgi¸, c  ¹i,     th t   % c¸cph c (n c     v   î    ®é h   thu hót,th© m      niªn,  tr¸chnhiÖm    v.v. . . 10. Ghi  ô  Ó  Òn  î b¶o  Ó m     éi vµ  îcÊp    c th quy l i hi x∙ h   tr  kh¸c m µ   êi lao   ng     ®éng  îc hëng. VÝ   ô: §èi víingêi lµm  îp  ng    ng  ®    d       h ®å lao ®é theo  ét  m c«ng  viÖc  Êt ®Þnh,  nh   theo  ïa  ô  ã  êih¹n  íi n¨m  îchëng  m v c th   d   1  ®  b¶o  Ó m     éi hi x∙h   vµ  î Êp  tr c kh¸c b»ng    30%   Òn l ng  µng  ti  ¬ h th¸ng,®èi víingêilµm  îp ®ång  íi        h  v  thêih¹n    kh«ng    nh, hoÆc   íi êih¹n    nh  õ1  x¸c®Þ   v     x¸c®Þ th t   n¨m  ëlªnghilµ® ­ tr         îchëng  Òn  îBHXH     quy l   i theo chÕ     Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®é hi h c Nh n . 11. Ghi  ô  Ó  êilao ®éng  îchëng  Òn  î nµo  ∙    c th ng     ®  quy l i ® nªu trong m ôc     nµy. 12.Nh÷ng    tho¶ thuËn    kh¸cth ng  µnh÷ng    ê l  tho¶ thuËn    khuyÕn  Ých  µ  kh v cã  î h¬n  li  cho  êi lao  ng  : Nh÷ng  Ët  ông  ÎtiÒn  ng   ®é nh   vd r  mau   áng, khi h  h    háng, m Êt, kh«ng      ph¶i®Ò n   ï,thùc hiÖn  ètHîp  ng    ng  îc ®i      b    t  ®å lao ®é ®   du lÞch,nghØ       m¸t,tham  quan kh«ng  Êt  Òn,® îc hëng ¬ng  m ti     l th¸ng thø        13, 14, ® îcnghØ  Ðp    ph thªm  µingµy  n   ét  Çn,tai ¹n rñiro ngoµigiêlµm  Öc  v  ®Õ m tu          n    vi ® îctrî Êp     c thªm  ét  m kho¶n  Òn ® îctÆng  µ  µy  ti     qu ng sinh nhËt;bè      hoÆc   Ñ   m h Õt tuæilao ®éng  × con  îctuyÓn  µo  n  Þ  µm  Öc.. (nÕu     th   ®  v ®¬ v l vi   . trong tho¶    íclao®éng  Ëp  Ó  a     t th ch quy  nh). ®Þ C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi .../ è.... ...S ... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph No S ocialistR e p ublic    of Vietna m Independence   ­Freedom   ­Happiness  .. . .. µy... . . . ..  Ng .. .. . .. . ..  Date.. . . . .. Hîp  ng   ®å lao  ng ®é Labour Contract (Ban h µ n h  kÌ m  theo Q §  207/L§­ B X H­Q §  n g µ y   T 2/4/1993 c ñ a B é  tr n g  ë B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi) Issued u n d er the decision of the Mi nister  of La b o ur Invalids  n d  a S o cial  Affairs o    N 207/L§­ B X H­Q §   n  2 A pril T o  1993 Chóng  , ét  lµ«ng,bµ:.. . ............... t«i m bªn        . . ............... We     are,from  one  side,Mr/Mrs   Chøc  ô:. . ..........  èc  Þch.. . ........ v . . ..........Qu t .. . . ........
 7. 7 Posit   ion     National t iy §¹idiÖn    cho.. . ........................ . . ........................ On   behalf  of §Þa  chØ... . ............§iÖn  ¹i . ....... . . ...........  .. tho : . ...... Address        Telephone Mang  CMTND/Hé  Õu  è.. . .....Ngµy... . ........ chi s . . ....  . . . ......... ID   ­Card/Passport  No  issued on   C Êp  ¹ . ............................ t i . ............................ Issued at   Vµ   ét  lµ«ng,bµ:.. . ................... m bªn      . . ................... and  from  otherside,Mr/Mrs     Sinh  µy.. . ...  ng . . ...th¸ng.. .n¨m... .  èc  Þch.. . ... . . . . ... Qu t . . ... Date    ofbirthday  month  year                National t iy N¬i c  ó. . ..........................   tr . . ......................... Home   address Ngh Ò   nghiÖp.. . ......................... . . ........................ Profession Mang  CMTND/Hé  Õu  è.. . .. µy.. .  chi s . . .   ng . .th¸ng.. .  . ... n¨m... . . . .. ID/Card/Passport issued on   No    day  month  year C Êp  ¹ . ............................ t i . ............................ Issued at   Tho¶  Ën  ý  Õt  îp  ng  thu k k H ®å lao  ng  µ  ®é v cam   Õt  µm  ng  ÷ng  k l ®ó nh ®iÒu  kho¶n sau  y: ®© Agree  sign    to  thislabour contractand      engage  satis   to  fythe  lowing fol   provisions: §i Ò u 1.­ ¤ng, bµ:  . . ........  µm      .. . .......... .l cho  ¬  c quan, doanh    nghiÖp  (c«ng    ty)theo lo¹ hîp ®ång    ng:    i lao®é Article 1.­  Mr/Mrs.. . ..........   . . .........is working    ice/enterprise   for off     underthislabourcontract      * Víithêih¹n kh«ng    nh, tõngµy.. . ...........        x¸c®Þ    . . ........... With indi in t term,commencing from   f i  e     * Víithêih¹n x¸c®Þnh, tõngµy.. . ....®Õ n... . .....            . . ...  .. . . .... With the fin te     i  term,commencing from      until * Theo  ïa  ô,tõngµy.. . .........®Õ n... . .....   m v    . . ........  .. . . .... Seasonalcontract commencing from      ,   until
 8. 8 ­Thö  Öc,tõngµy.. . ..........  n   µy.. . ...   vi     . . ..........®Õ ng . . . . .. With probationperiodfrom        to ­T¹i®Þa  iÓ m... . . ......................    ® . . ...................... At  work  site ­Chøc  ô,c«ng  Öc    v  vi ph¶ilµm... . ...............   . . ............... Job  posit     cariedout ion, be  to   .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................. . . .............................. §i Ò u    êigian lµm  Öc  2.­Th     vi * B×nh  êng    ê1  µy)   th (8 gi   ng Article 2.­Workingtime           Normal (8       hours per    day) * §Æc   Öt   bi   Special    ­§îccÊp    ÷ng  Ëtdông... . ...............    ph¸tnh v  . ............... Equipmentstobe      provided .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . ­ §iÒu  Ön  toµn  µ  Ö     ki an  v v sinh lao ®éng  ¹ n¬ilµm  Öc     ti     vi theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËthiÖn  µnh.    h Condit   labour safety and  ions of      health at    the work place according to    currentlaws    and  regulations. §i Ò u    Üa  ô,quyÒn  ¹n  µ    Òn  îngêilao®éng: 3:­Ngh v   h v c¸cquy l  i      Article 3.­Obligations,     rightsand    benefi       ts the employee: of 3.1.Ngh Üa  ô:Trong    v  c«ng  Öc,chÞu  ù  iÒu  µnh  ùctiÕp cña  vi   s® h tr     «ng,  bµ... . .. . . .. Hoµn  µnh  ÷ng  th nh c«ng  Öc  ∙  vi ® cam   Õt  k trong  îp  ng  H ®å lao  ng: ®é   ChÊp  µnh  h nghiªm  óc kû  Ëtlao ®éng, an  µn    ng, vÖ   t   lu       to lao ®é   sinh lao ®éng     vµ  éiquy  ña  n  Þ. n  c ®¬ v 3.1.Obligat   ions;To    work  under directsupervis         ionof Mr/Mrs;to fuf l       i  l the job undertaken      this in lasbour contract    ;comply with labour discip ine      l ,with   rules of labour safety and  health and  other internal  regulat  of the ion   office/enterprise. 3.2. Quy Òn   ¹n: Cã     h  quyÒn     Êt, khiÕu  ¹i  ®Ò xu   n ,thay  æi,  ¹m  ® t ho∙n,   chÊ m     îp  ng    ng  døtH ®å lao®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h
 9. 9 3.2. Rights:  Enti les t  to propose,  to complain in anothers relat  to ing,   amendment, to suspention,  termination of labour contract according to  currentlaws    and labourregulat   ions. 3.3.TiÒn ¬ng  µ  Òn  î :   l v quy l i Wages  and  benefits +  Møc ¬ng  Ýnh.. . . ..................... l ch . . ..................... Basicsalary   Tr¶.. . .......  Çn  µo  µy.. . ..µ  µy.. . ... . . .......l v ng . . . . . ng  v . . ... To  paidmonthlyininstal be       lmentson    and  on +  ô  Êp: Ph c   * Khu  ùc.. . ..%   v . ..   * Tr¸chnhiÖ m      % Benefi   tsand  subsidies   forarea    forresponsibi i    lty * §éc  ¹i. . ..     h . ...% * Thu  ót.. . .    h . ..% . . forhajardous     for   hardship   conditions * .. . .....     . . .....% * .. . .....%   . . .... . . +  ¬ng  Ön ®i  ¹lµm  Öc Ph ti   l   i vi Means    ofcommutation * Do  n  Þ  ¶m   Ö m    ®¬ v ® nhi Assured by    employer * C¸  ©n  ùloliÖu vµ  îc®¬n  Þ    nh t      ®   v thanh    Òn to¸nti Com mutationticket   * §îctrang bÞ       b¶o  é    ng, n Õu  h lao®é   c«ng  Öc  ßi  ái vi ® h Labourprotect     ionequipmentstobe      providedas    requiredby      the work .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . +  Sè  ngµy nghØ  hµng n¨m  ® îc hëng l ng (nghØ  phÐp, lÔ, viÖc  ¬ riªng) . . ..........................  . . ............................ . Annualfulpaidholidays(annualleave,public    l          holidays,  personalleave)   .. . .............................  . . .............................. . +  B¶o  Ó m     éi. . .....................  hi x∙h . . ...................... . Social  insurance.. . ....................  . . ..................... . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . +  îchëng    óc  îgå m... . ..............  §  c¸cph l  i . . ............... . Otherbenefi     tsand    welfare.. . ................ . . ..............  . .. . .............................  . . .............................. .
 10. 10 .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................. . . .............................. +  îcth ng,n©ng ¬ng, båidìng nghiÖp  ô:thùc hiÖn  Öm   ô  îp t¸c §  ë   l      v    nhi vh   khoa  äc,c«ng  Ö   íi   n  Þ  h  ngh v   ®¬ v trongvµ  µiníc. c¸c   ngo   Bonus, promotion, professional education, fellowship on  scient f c i i , technologia  l cooperat     i t onsinthe countryand  ionwithinst tu i         abroad .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . +  îchëng    Õ     õng  Öc,trî Êp    Öc,båith ng  §  c¸c ch ®é ng vi     c th«ivi     ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h Enti led t  according to conditions and  term in cases of suspension,   terminat  (severance pay), ion  damage  compensation according to current  Laws and  regulations. §i Ò u    êisö  ông    ng  ã  Üa  ô  µ  Òn  ¹n  4.­Ng   d lao®é c ngh v v quy h sau: Article 4.­Obligationsand       rightsofthe Employer      4.1.Ngh Üa  ô: Thùc  Ön  y     ÷ng  iÒu  Ön  Çn  Õt®∙    v  hi ®Ç ®ñ nh ® ki c thi   cam   kÕt trong Hîp  ng    ng    êilao ®éng  µm  Öc  t hiÖu    ®å lao ®é ®Ó ng     l vi ®¹   qu¶. B¶o    ®¶m   Öc  µm  vi l cho  êi lao ®éng  ng     theo  îp  ng  ∙  ý.Thanh    y   ,  H ®å ®k  to¸n®Ç ®ñ døt ®iÓ m     Õ     µ  Òn  îcña  êilao®éng.   c¸cch ®é v quy l   i ng     Obligations:To  lyensure    ful   the employee with nescessrary terms        and condit   ionscommittedinthe labourcontractforthe interestof work  ic               eff iency;   to assure job forthe employee           in conformitywiththe signed       contract    ly ; ful   to and  dulypay      the employee    allremunerat   ionand otherbenefi   comittedin   tsas     the labourcontract     . 4.2.Quy Òn  ¹n:Cã   Òn  iÒu    h   quy ® chuyÓn  ¹m  êingêilao ®éng, ngõng  t th        viÖc,thay ® æi, t¹m        ho∙n,chÊ m     îp  ng    ng  µ    ông    Ön    døt H ®å lao ®é v ¸p d c¸c bi ph¸p kû  Ëttheo quy  nh  ña    lu     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 4.2.Rights:To      transferthe employee       to temporaryjob,syspend         hisjob, to amendments,to suspend; and         terminate the    labour contractand        to aplly   discip inemeasures accordingtolabourLaws  l         and regulations. §i Ò u    Òu  5.­§i kho¶n  chung. Article 5.­Generalprovisions      5.1.Nh÷ng    tho¶ thuËn    kh¸c(cã lîh¬n       i cho  êilao®éng) ng       5.1.Otherafreements(more        favourabltothe employee)      .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. .
 11. 11 .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................. . . .............................. 5.2.Hîp  ng    ng  ã  Öu  ùctõngµy..     ®å lao®é c hi l     .th¸ng..  . .n¨m...  . .. 5.2.Thislabourcontract        shall valis from   be    , day  month  year  ®Õ n   µy.. .th¸ng..  ng . . .n¨m... . . .. today    month  year §i Ò u    îp  ng  µy  µm  µnh      6.­H ®å n l th (02)haib¶n: Article 6.­Made      copies:    in(02)two  ­M ét    b¶n  ngêisö  ông    ng  ÷. do   d lao®é gi One  copy  shall keptby     be    the Employer. ­M ét    b¶n  ngêilao®éng  ÷. do     gi One  copy  shall keptby     be    the Employee. Lµ m   ¹ . ............................ t i . ............................ Signed  at Ng êilao  ng   ®é Ng êisö  ông  ®éng  d lao  Employee Employer 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản