Quyết định 21/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 21/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu đối với công tác xây dựng tu bổ đê điều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  21/ 2000/Q§­T T g   th n g µ y  16 th¸ng 02  n¨ m  2000 v Ò   Ö c ch Ø  ® Þ n h   Ç u   vi th ® è i víi  c«n g  t¸c © y   ù n g  tu b æ  ® ª ® i Ò u    x d thñ tíng ch Ý nh ph ñ ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­ X Ðt    Þ  ña  é     ®Ò ngh c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n    ( c«ng    v¨n sè  4340/BNN­PCLB   µy  th¸ng11  ng 25    n¨m  1999;c«ng    è    v¨n s 358 BNN­PCLB   ngµy  th¸ng01  28    n¨m 2000), quy Õt  Þ nh   ® : §i Ò u  1. §Ó   ¶m   k ho   ® b¶o  µn  µnh  Õ   ¹ch ®¾ p   ª,  µm  Ì n¨m  ho th ®l k  2000,xong  ícmïa  a  ò,trong khichê    tr   m l     ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  öa  æi, híng s®     dÉn  ùc  Ön  th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 8  7  1999,  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 01    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ, c Ch ph   Bé  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  µ   û   v u ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ã  ª  ùc hiÖn  Öc  ph c ® th   vi chØ  nh  Çu  i víi ®Þ th ®è     c«ng    ©y  ùng,tu t¸cx d    bæ   ª  iÒu: ®® 1. ChØ   nh  Çu  i víi   ®Þ th ®è     c«ng     Ên  t¸ctv kh¶o    ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  s¸t,thi   v x d c¸ch¹ng  ôc      ª  iÒu  êng    m tubæ ® ® th xuyªn;  2. ChØ   nh  Çu  i  íic¸c h¹ng  ôc  ©y  ùng, tu bæ   ª  iÒu  ã    ®Þ th ®è v     m x d    ®® c møc  èn  u    á  ¬n  v ®Ç tnh h 500  iÖu®ång; tr   3. ChØ   nh  Çu  i  íic¸c h¹ng  ôc  ©y  ùng, tu bæ   ª  iÒu  îc   ®Þ th ®è v     m xd    ®® ®  sö  ông  d b»ng    ng  lao®é c«ng  ch. Ý  Bé  N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én,   h d  kiÓm    Öc  travi chØ  nh  Çu    y. ®Þ th trªn®© §i Ò u   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2.   ®Þ n c hi l   t   k  §i Ò u       é   ëng, Thñ  ëng  ¬  3. C¸c B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản