Quyết định 21/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 21/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quy chế đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 21/2005/Q§­BTC  n g µ y     0 7   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i   Q u y   c h Õ   ® Ê u   t h Ç u  mua, b¸n hµng dù tr÷ quèc gia ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sè 31/2004/Q§­BTC ngµy 06/4/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH   C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999 cña   ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  14/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè  §iÒu cña Quy   chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP   ngµy 01/9/1999 cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  66/2003/N§­CP ngµy 12/6/2003 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè  §iÒu cña Quy   chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP   ngµy   01/9/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   14/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000 cña ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  270/2003/Q§­TTg ngµy 24/12/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Côc Dù  tr÷  quèc gia trùc   thuéc Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Dù tr÷ quèc gia,  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Söa   ®æi   kho¶n   1   §iÒu   7   cña   Quy   chÕ   ®Êu   thÇu   mua,   b¸n   hµng   dù   tr÷   quèc   gia   ban   hµnh   kÌm   theo  QuyÕt  ®Þnh sè  31/2004/Q§­BTC ngµy 06/4/2004 cña Bé  trëng  Bé Tµi chÝnh nh sau: “1. Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu vµ  kÕt  qu¶ ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu cã gi¸ trÞ tõ 7 tû ®ång ®Õn díi  100 tû ®ång.”
  2. 2 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   3.   Côc trëng Côc Dù  tr÷  quèc gia, Ch¸nh V¨n  phßng Bé  vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan  thuéc Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản