Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 21/2008/Q -UBND R ch Giá, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH L PHÍ ĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Phí và L phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n v l phí ăng ký cư trú; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a B Công an hư ng d n m t s i m v l phí ăng ký cư trú, c p ch ng minh nhân dân; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Kiên Giang khóa VII, kỳ h p th hai mươi v vi c Quy nh l phí ăng ký cư trú trên a bàn t nh Kiên Giang; Theo ngh c a Giám c S Tài chính Kiên Giang t i T trình s 196/TTr-STC ngày 21 tháng 7 năm 2008 v vi c i u ch nh phí qua ò, qua phà và l phí ăng ký cư trú trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này bi u m c thu, t l l i, t l n p ngân sách nhà nư c v l phí ăng ký cư trú trên a bàn t nh Kiên Giang 1. L phí ăng ký cư trú là kho n thu i v i ngư i ăng ký, qu n lý cư trú v i cơ quan ăng ký, qu n lý cư trú theo quy nh c a Lu t Cư trú. 2. Cơ quan có thNm quy n thu l phí ăng ký cư trú có nhi m v t ch c thu và s d ng ngu n thu l phí ăng ký cư trú theo t l ư c quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này.
  2. 3. T ch c, cá nhân, cơ quan ho c ngư i ư c y quy n thu các kho n l phí ph i niêm y t và công khai m c thu áp d ng th ng nh t t i qu y thu ngân nơi tr c ti p thu ti n l phí. 4. Ch ng t thu l phí ăng ký cư trú do cơ quan thu phát hành và qu n lý. 5. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính. i u 2. M c thu, qu n lý và s d ng l phí ăng ký cư trú 1. M c thu l phí ăng ký cư trú: th c hi n theo Bi u m c thu l phí ăng ký cư trú trên a bàn t nh Kiên Giang ư c ban hành kèm theo Quy t nh này. 2. Qu n lý và s d ng: - i v i l phí ăng ký cư trú t i a bàn các phư ng c a thành ph R ch Giá ư c l i cơ quan thu 60% trên t ng s ti n thu l phí, chi phí cho ho t ng thu l phí, ph n còn l i 40% n p ngân sách nhà nư c; - i v i l phí ăng ký cư trú t i a bàn xã, phư ng, th tr n khác trong t nh ư c l i cơ quan thu 90% trên t ng s ti n thu l phí, chi phí cho ho t ng thu l phí, ph n còn l i 10% n p ngân sách nhà nư c; - Vi c qu n lý, s d ng và quy t toán th c hi n úng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Giao trách nhi m cho Giám c S Tài chính; Giám c Công an t nh; C c trư ng C c Thu t nh t ch c hư ng d n, ki m tra th c hi n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký cư trú theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s , ban, ngành t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan cùng các t ch c, cá nhân thu c i tư ng n p và thu l phí ăng ký cư trú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bãi b Danh m c l phí h khNu quy nh t i i m b, m c 1, Ph n II c a Bi u m c thu các kho n phí, l phí ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành danh m c phí, l phí trên a bàn t nh Kiên Giang. Bãi b ph n l phí h khNu ư c quy nh t i kho n b, i u 1 c a Quy t nh s 43/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c b sung m t s i u c a Quy t nh s 09/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành danh m c phí, l phí trên a bàn t nh Kiên Giang và các văn b n c a y ban nhân dân t nh Kiên
  3. Giang Quy nh v l phí ăng ký cư trú trái v i các n i dung quy nh t i Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Ng c Sương BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2008/Q -UBND ngày 31/7/2008 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) S N i dung thu ơn v tính M c thu S ti n thu l phí TT trong kỳ ư c N p l i NSNN chi 1 2 3 4 5 6 1 T i các phư ng thu c thành 60% 40% ph R ch Giá. 1.1 ăng ký thư ng trú, ăng ký ng/l n ăng 10.000 t m trú c h nhưng không ký c p s h khNu, s t m trú. 1.2 ăng ký thư ng trú, ăng ký ng/l n ăng 5.000 t m trú m t ngư i nhưng ký không c p s h khNu, s t m trú. 1.3 C p m i, c p l i, is h ng/l n c p 15.000 khNu, s t m trú. 1.4 Riêng c p i s h khNu, s ng/l n c p 8.000 t m trú theo yêu c u c a ch h vì lý do nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà. 1.5 ính chính các thay i trong ng/l n ính 5.000
  4. s h khNu, s t m trú (không chính thu l phí i v i trư ng h p ính chính l i a ch do nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà, xóa tên trong s h khNu, s t m trú). 2 T i các xã, phư ng, th tr n 90% 10% khác trong t nh. 2.1 ăng ký thư ng trú, ăng ký ng/l n ăng 5.000 t m trú c h nhưng không ký c p s h khNu, s t m trú. 2.2 ăng ký thư ng trú, ăng ký ng/l n ăng 3.000 t m trú m t ngư i nhưng ký không c p s h khNu, s t m trú. 2.3 C p m i, c p l i, is h ng/l n c p 7.000 khNu, s t m trú. 2.4 Riêng c p i s h khNu, s ng/l n c p 4.000 t m trú theo yêu c u c a ch h vì lý do nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà. 2.5 ính chính các thay i trong ng/l n ính 2.000 s h khNu, s t m trú (không chính thu l phí i v i trư ng h p ính chính l i a ch do nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà, xóa tên trong s h khNu, s t m trú). 3 Mi n thu. Mi n thu l phí ăng ký cư trú khi: c p m i s t m trú, c p m i s h khNu thu c m t trong các trư ng h p sau: - Trư c ây chưa c p s h khNu do không xác nh ư c nơi ăng ký thư ng trú ho c ã ăng ký thư ng trú nhưng chưa c p s h khNu, nay ư c c p s h khNu m i theo quy nh c a Lu t Cư trú; - Chuy n nơi ăng ký thư ng trú ra ngoài th xã, thành ph
  5. thu c t nh, ra ngoài xã, th tr n c a huy n thu c t nh và ư c c p s h khNu m i, tr trư ng h p chuy n c h gia ình; - Tách h khNu. 4 Không thu. Không thu l phí ăng ký cư trú trong các trư ng h p sau: - B , m , v (ho c ch ng) c a li t sĩ, con dư i 18 tu i c a li t sĩ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; Bà m Vi t Nam Anh hùng; - H gia ình thu c di n xóa ói, gi m nghèo. 5 M c thu l phí ăng ký cư trú trên ã bao g m bi u m u ăng ký cư trú.
Đồng bộ tài khoản