Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
177
lượt xem
5
download

Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước phí cảng biển đối với tầu chở hàng làm dầu tại các cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến) và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA BAN VËT GI¸ CHÝNH PHñ Sè 21/VGCP-CNTD.DV NGµY 29 TH¸NG 4 N¨M 1995 VÒ CíC PHÝ C¶NG BIÓN ®èI VíI TµU CHë DÇU LµM HµNG T¹I C¸C C¶NG XUÊT NHËP DÇU TH« (TR¹M RãT DÇU KH«NG BÕN) Vµ PH¬NG TIÖN CHUYªN DïNG PHôC Vô DÇU KHÝ TRëNG BAN VËT GI¸ CHÝNH PHñ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 01/CP ngµy 05/01/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña ban VËt gi¸ ChÝnh phñ; C¨n cø Th«ng t liªn Bé sè 02/TT-LB ngµy 12/4/1993 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ - Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh vÒ qu¶n lý cíc phÝ c¶ng biÓn; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng c«ng ty DÇu má vµ KhÝ ®èt ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 413/DK-KH ngµy 25/2/1995 vµ c«ng v¨n sè 1009/DK-KH ngµy 26/4/1995; Sau khi trao ®æi vµ thèng nhÊt víi Côc Hµng h¶i ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1. - Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu cíc phÝ c¶ng biÓn ®èi víi tµu chë dÇu lµm hµng t¹i c¸c c¶ng xuÊt - nhËp khÈu dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) vµ c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ ho¹t ®éng t¹i c¸c c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ. §iÒu 2. - QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 15/05/1995. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ cíc phÝ c¶ng biÓn ®èi víi tµu chë dÇu vµ ph¬ng tiÖn chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. BIÓU CíC PHÝ C¶NG BIÓN ®èI VíI TµU CHë DÇU LµM HµNG T¹I C¸C C¶NG XUÊT NHËP KHÈU DÇU TH« Vµ PH¬NG TIÖN CHUYªN DïNG PHôC Vô DÇU KHÝ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/VGCP-CNTD.DV ngµy 29/04/1995 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ) I- Quy ®Þnh chung: 1/ §èi tîng ¸p dông: BiÓu cíc phÝ c¶ng biÓn ®îc ¸p dông cho c¸c ®èi tîng sau ®©y: - C¸c ®¬n vÞ khai th¸c kinh doanh c¶ng biÓn tham gia lµm dÞch vô dÇu khÝ. - Tµu chë dÇu lµm hµng t¹i c¸c ph©n c¶ng xuÊt nhËp dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn).
  2. 2 - C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ nh: Tµu chuyªn dïng lµm dÞch vô dÇu khÝ, Tµu c«ng tr×nh, Tµu cøu hé, Tµu kh¶o s¸t ®Þa chÊn, Tµu khoan... - Hµng ho¸ qua cÇu bÕn t¹i c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ. 2/ §¬n vÞ tÝnh cíc vµ c¸ch quy trßn: - §¬n vÞ tÝnh träng t¶i lµ träng t¶i ®¨ng ký dung tÝch toµn phÇn (Gross regiser - GRT) lín nhÊt ghi trong giÊy chøng nhËn cña ®¨ng kiÓm, phÇn lÎ díi 1 GRT tÝnh trßn lµ 1 GRT. §èi víi c¸c tµu chë dÇu cã c¸c kÐt níc d»n ph©n ly, träng t¶i tÝnh c¸c lo¹i cíc phÝ hµng h¶i lµ tæng träng t¶i cña tµu trõ ®i träng t¶i c¸c kÐt níc d»n ph©n ly. KÐt níc d»n ph©n ly lµ c¸c kÐt chØ dïng ®Ó chøa níc ballasst c¸ch ly, cã hÖ thèng b¬m vµ ®êng èng riªng, chØ dïng ®Ó b¬m níc ballasst vµo vµ ra biÓn. C¸c kÐt c¸ch ly níc d»n kh«ng cã ®êng èng nèi víi hÖ thèng níc ngät cña tµu vµ kh«ng dïng kÐt c¸ch ly níc d»n ®Ó chë bÊt kú lo¹i hµng g× hay dïng ®Ó lµm kho cña tµu. ThiÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn chñ tµu kh«ng ®îc tÝnh trõ phÇn kÐt c¸ch ly níc d»n ra khái GRT khi tÝnh cíc phÝ hµng h¶i. Tæng träng t¶i cña c¸c kÐt níc d»n ph©n ly ®îc nªu trong phÇn "Ghi chó" cña chøng chØ träng t¶i cña tµu do c¬ quan §¨ng kiÓm cÊp theo C«ng - íc quèc tÕ vÒ Chøng chØ träng t¶i n¨m 1969. - §¬n vÞ chiÒu dµi lµ mÐt (m), phÇn lÎ díi 1m tÝnh trßn lµ 1m. - §¬n vÞ träng lîng lµ tÊn (t), phÇn lÎ díi 0,5t kh«ng tÝnh, tõ 0,5 t trë lªn tÝnh trßn lµ 1 t. Trong mét vËn ®¬n lÎ, träng lîng hµng ho¸ nhá h¬n 0,5t tÝnh trßn lµ 1t C¸c hµng ho¸ mçi tÊn chiÕm tõ 1,13 m3 trë lªn th× cø 1,13 m3 tÝnh lµ 1t. - §¬n vÞ thêi gian: + Th¸ng tÝnh theo sè ngµy cña th¸ng: phÇn lÎ tõ 15 ngµy trë xuèng tÝnh 1/2 th¸ng, + Ngµy tÝnh 24 giê, phÇn lÎ cña ngµy tõ 12 giê trë xuèng tÝnh 1/2 ngµy, trªn 12 giê tÝnh 1 ngµy, + Giê tÝnh 60 phót, phÇn lÎ tõ 30 phót trë xuèng tÝnh 1/2 giê, trªn 30 phót tÝnh 1 giê. II- Cíc phÝ hµng h¶i ®èi víi ph©n c¶ng xuÊt - nhËp dÇu th« (Tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) 1/ Cíc phÝ träng t¶i: Cíc phÝ träng t¶i tÝnh cho tõng lît ph¬ng tiÖn vµo, ra trong khu vùc hµng h¶i hoÆc vïng níc c¶ng mµ c¸c c¶ng vô qu¶n lý theo ®¬n gi¸ sau: - Lît vµo: 0,1 USD/GRT - Lît ra : 0,1 USD/GRT 2/ Cíc phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i:
  3. 3 T¹m thêi miÔn cíc phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i ®èi víi c¸c tµu chë dÇu vµo ra c¸c c¶ng xuÊt - nhËp dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn). 3/ Cíc phÝ hoa tiªu: 3.1- Ph¬ng tiÖn mçi lÇn vµo, ra, di chuyÓn trong khu vùc ph©n c¶ng cã sö dông hoa tiªu ph¶i tr¶ cíc phÝ hoa tiªu theo ®¬n gi¸ sau: - DÉn cÆp tµu: 0,03 USD/GRT - DÉn rêi tµu: 0,03 USD/GRT. 3.2- Khi xin hoa tiªu, chñ ph¬ng tiÖn ph¶i b¸o cho hoa tiªu tríc 24 giê. Trong trêng hîp thay ®æi giê hoÆc huû bá viÖc xin hoa tiªu ph¶i b¸o c¸o cho hoa tiªu tríc 8 giê. Qu¸ thêi gian trªn chñ ph¬ng tiÖn ph¶i tr¶ cíc phÝ chê ®îi. Thêi gian chê ®îi tÝnh nh sau: a. Hoa tiªu cha rêi vÞ trÝ xuÊt ph¸t tÝnh lµ 1 giê. b. Hoa tiªu ®· rêi vÞ trÝ xuÊt ph¸t tÝnh thêi gian chê ®îi tõ lóc xuÊt ph¸t ®Õn khi hoa tiªu trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. c. Hoa tiªu chØ chê ®îi t¹i ®Þa ®iÓm ®ãn ph¬ng tiÖn kh«ng qu¸ 4 giê. Qu¸ thêi h¹n trªn coi nh viÖc xin hoa tiªu ®· huû bá vµ ngêi xin hoa tiªu ph¶i chÞu phÝ hoa tiªu theo ®iÓm 3.1. d. Hoa tiªu ®· lµm xong viÖc dÉn ®êng nÕu thuyÒn trëng vÉn gi÷ hoa tiªu l¹i sÏ tÝnh thªm cíc phÝ chê ®îi theo thêi gian gi÷ l¹i. Cíc phÝ chê ®îi cña hoa tiªu lµ 5 USD/ngêi/giê. 3.3- Ph¬ng tiÖn xin hoa tiªu ®ét xuÊt (ngoµi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.2) t¨ng 10% møc cíc phÝ t¹i ®iÓm 3.1. 3.4- Thêi gian lµm viÖc ngoµi giê: ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm I. 3 cña QuyÕt ®Þnh sè 58/VGCP.DV 4/ Cíc phÝ dÞch vô phôc vô tµu dÇu lµm hµng: 4.1- Møc cíc phÝ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh thêng: 27.000 USD/tµu dÇu. 4.2- Trong ®iÒu kiÖn sãng trªn cÊp 5: t¨ng 30% møc cíc phÝ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh thêng. 5/ Cíc phÝ dÞch vô phôc vô c¸c tµu cÊp dÇu nhiªn liÖu cho c¸c tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn: 5.1- Møc cíc phÝ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh thêng: - Tµu ®Õn cÊp dÇu cã träng t¶i díi 4000 GRT: + LÇn cËp thø nhÊt: 9000 USD/tµu dÇu, + LÇn cËp thø hai: 4500 USD/tµu dÇu. - Tµu ®Õn cÊp dÇu cã träng t¶i tõ 4000 GRT trë lªn: + LÇn cËp thø nhÊt: 12000 USD/tµu dÇu, + LÇn cËp thø hai: 6000 Usd/tµu dÇu. 5.2- Trong ®iÒu kiÖn sãng trªn cÊp 5: t¨ng 30% møc cíc phÝ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh thêng.
  4. 4 Møc cíc phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 vµ ®iÓm 5 bao gåm: cíc phÝ cÇu bÕn, cíc phÝ hç trî tµu vµo ra ph©n c¶ng, cíc phÝ hç trî tµu dÇu lµm hµng, c- íc phÝ buéc cëi d©y vµ th¸o l¾p èng. Chi phÝ ®a ®ãn ®oµn thñ tôc tõ tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn tíi tµu dÇu vµ ngîc l¹i. III- Cíc phÝ c¶ng biÓn t¹i c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ: 1/ Cíc phÝ cÇu bÕn: 1.1- §èi víi cÇu tµu cã ®ñ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng ®Ó xÕp ®ç cïng lóc c¸c lo¹i hµng ho¸ phôc vô dÇu khÝ: a. Trùc tiÕp cËp cÇu bÕn cã lµm hµng hoÆc nhËn dÇu, níc: 0,33 USD/ giê, thu tèi thiÓu cho mét lÇn ph¬ng tiÖn cËp cÇu: 90 USD/tµu. b. Trùc tiÕp cËp cÇu bÕn kh«ng lµm hµng hoÆc kh«ng nhËn dÇu níc: 0,4 USD/m/giê. Thu tèi thiÓu cho mét lÇn ph¬ng tiÖn cËp cÇu: 110 USD/tµu. c. Tµu ¸p m¹n song song víi tµu kh¸c cËp t¹i cÇu c¶ng: 0,9 USD/giê. Thu tèi thiÓu cho mét lÇn ph¬ng tiÖn cËp cÇu: 25 USD/tµu. 1.2- PhÝ bÕn ®èi víi hµng ho¸: 1 USD/tÊn. 2/ Cíc phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i ®èi víi c¸c tµu dÞch vô dÇu khÝ: 2.1- Lît vµo ViÖt Nam (tõ níc ngoµi ®Õn) vµ lît ra khái ViÖt Nam (vÒ n- íc) ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 59/VGCP-CNTD.DV. 2.2- Trong thêi gian lu l¹i vµ ho¹t ®éng trªn vïng biÓn ViÖt Nam ¸p dông theo møc kho¸n 1500 USD/tµu/th¸ng. 3/ Ngoµi c¸c lo¹i cíc phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm III/1 vµ III/2, c¸c lo¹i cíc phÝ c¶ng biÓn kh¸c ®èi víi ph¬ng tiÖn chuyªn dïng lµm dÞch vô dÇu khÝ ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh 58/VGCP-CNTD.DV ngµy 07/11/1994 vµ Th«ng b¸o sè 13/ VGCP-CNTD.DV ngµy 05/01/1995 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ. IV- PhÝ ®¹i lý: PhÝ ®¹i lý ®èi víi ph¬ng tiÖn thuû chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ nh: Tµu chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ, Tµu c«ng tr×nh, Tµu cøu hé, Tµu kh¶o s¸t ®Þa chÊn, Tµu khoan, Tµu chë dÇu lµm hµng t¹i tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn... tÝnh theo ®¬n gi¸ sau: 1. KÓ tõ lÇn vµo c¶ng thø hai ®Õn lÇn kÕ cuèi cïng: 230 USD/chuyÕn (chuyÕn bao gåm c¶ lît vµo vµ ra c¶ng). 2. LÇn vµo c¶ng thø nhÊt vµ lÇn cuèi cïng ¸p dông theo BiÓu phÝ ®¹i lý tµu biÓn kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 39/VGCP-CNTD.DV ngµy 23/12/1993 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ. V- PhÝ thñ tôc: Ph¬ng tiÖn vµo, ra c¶ng ph¶i lµm c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. PhÝ thñ tôc bao gåm lît vµo vµ lît ra theo ®¬n gi¸: 100 USD/chuyÕn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản