Quyết định 210/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 210/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 210/2000/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 210/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 210/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 210/2000/QĐ/BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T C A M T S M T HÀNG THU C NHÓM 8704 TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu và sau khi tham kh o ý ki n c a các ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i, b sung tên và m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a m t s m t hàng thu c nhóm 8704 quy đ nh t i Quy t đ nh s 41/2000/QĐ/BTC ngày 17/03/2000 c a B trư ng B Tài chính, thành tên và m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t c a m t s m t hàng thu c 8704 trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/01/2001. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh t i Quy t đ nh này đ u bãi b . Vũ Văn Ninh (Đã ký) DANH M C
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T C A M T S M T HÀNG THU C NHÓM 8704 TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 210/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Mô t nhóm m t hàng Thu xu t (%) Nhóm Phân nhóm 8704 Xe có đ ng cơ dùng đ v n t i hàng hóa 8704 10 00 - Xe t đ , xe l t đư c thi t k đ s d ng 100 cho đư ng nh , h m - Lo i khác có đ ng cơ pít-tông đ t trong kh i đ ng b ng s c nén (diesel và n a diesel): 8704 21 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa không quá 5 t n: 8704 21 10 - - - Xe pick-up, ca bin kép, lo i v a ch 100 ngư i v a ch hàng (ch y u đ v n t i hàng hoá), t i tr ng (s c ch ) c ngư i và hàng t 950kg tr lên 8704 21 90 - - - Lo i xe v n t i hàng hoá khác 100 8704 22 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n nhưng không quá 20 t n: 8704 22 10 - - - Trên 5 t n nhưng không quá 10 t n 60 8704 22 20 - - - Trên 10 t n nhưng không qúa 20 t n 30 8704 23 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n: 8704 23 10 - - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n 10 đ n 50 t n 8704 23 90 - - - Lo i khác 0 - Xe khác có đ ng cơ đ t trong đánh l a b ng tia l a: 8704 31 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa không quá 5 t n: 8704 31 10 - - - Xe pick-up, ca bin kép, lo i v a ch 100 ngư i v a ch hàng (ch y u đ v n t i hàng hoá), t i tr ng (s c ch ) c ngư i và hàng t 950kg tr lên 8704 31 90 - - - Lo i xe v n t i hàng hoá khác 100
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8704 32 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n : 8704 32 10 - - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n 60 nhưng không quá 10 t n 8704 32 20 - - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 10 t n 30 nhưng không quá 20 t n 8704 32 30 - - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n 10 đ n 50 t n 8704 32 90 - - - Lo i khác 0 8704 90 - Lo i khác: - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa không quá 5 t n: 8704 90 11 - - - Xe pick-up, ca bin kép, lo i v a ch 100 ngư i v a ch hàng (ch y u đ v n t i hàng hoá), t i tr ng (s c ch ) c ngư i và hàng t 950kg tr lên 8704 90 19 - - - Lo i xe v n t i hàng hoá khác 100 8704 90 20 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n 60 nhưng không quá 10 t n 8704 90 30 - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 10 t n 30 nhưng không qúa 20 t n 8704 90 40 - - - T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n 10 đ n 50 t n 8704 90 90 - - Lo i khác 0 Riêng: * B linh ki n l p ráp c a xe pick-up, cabin kép thu c các mã s 87042110, 87043110, 87049011: + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p 35 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn 40 lót tĩnh đi n + D ng CKD2 có thân và v xe chưa có l p 12 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD2 có thân và v xe đã có l p sơn 18 lót tĩnh đi n + D ng IKD 5 * B linh ki n l p ráp c a xe có t ng tr ng
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lư ng có t i t i đa không qúa 5 t n (tr lo i xe thu c các mã s 87042110, 87043110, 87049011): + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p 15 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn 20 lót tĩnh đi n + D ng CKD2 có thân và v xe chưa có l p 7 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD2 có thân và v xe đã có l p sơn 10 lót tĩnh đi n + D ng IKD 3 * B linh ki n l p ráp c a xe có t ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n nhưng không quá 20 t n: + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p 7 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn 12 lót tĩnh đi n + D ng CKD2 có thân và v xe chưa có l p 3 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD2 có thân và v xe đã có l p sơn 5 lót tĩnh đi n + D ng IKD 1 * Xe thi t k ch hàng đông l nh 10 * Xe thi t k ch rác 0 * Xe thi t k ch ti n 10 * Xe xi téc, xe thi t k ch a xít, ch khí bi 10 tum * Xe thi t k ch bê tông ư t 10
Đồng bộ tài khoản