Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  211/2003/Q§­T T g   n g µ y 14  th¸ng 10 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  µ nh l Ë p  th H é i ® å n g  n g hi Ö m  thu N h µ  n íc c¸c  n g   × nh x © y  d ù n g c« tr
  2. 2 T h ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 30    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08 th¸ng 7    n¨m 1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 05    n¨m   2000  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  Ò   Öc  µnh  Ëp  éi ®ång   ®Ò ngh c B tr BX d v vi th lH  nghiÖ m     µ   íc c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  êtr×nh sè  thu Nh n     tr   d (t     37/TTr­ BXD   µy  ng 27 th¸ng5    n¨m  2003), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  éi ®ång  1. Th lH  nghiÖm    µ   ícc¸cc«ng  ×nh x©y  thu Nh n     tr   dùng (sau  y   äichung  µ Héi ®ång  ®© g   l    nghiÖm   Nhµ   íc)víic¸c néidung  thu  n        sau  y: ®© I. hi Ö m  v ô  N 1. KiÓ m       tra,xem   Ðt c«ng    x  t¸cnghiÖm     ña  ñ  u    äichung  µ thu c ch ®Ç t (g   l  kiÓm    µ  ùctiÕp nghiÖ m       tra)v tr     thu c¸c c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   c¸c dù  tr     ¸n nh A,    ¸n quan  ängQuèc      Êy  Çn  Õtvµ  ÷ng    tr   giakhith c thi   nh c«ng  ×nh kh¸cdo  ñ ­ tr     Th t íng Ch Ýnh  ñ    Çu.   ph yªu c 2. Hµng    n¨m, Héi ®ång  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ     tr   t  ph danh  ôc  m c«ng  ×nh tr   thuéc    ù  sÏ kiÓm     c¸c d ¸n    trahoÆc   ùctiÕp  tr   nghiÖ m   chÊt l ng  thu   î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng. d 3. Ban  µnh    h Quy  Õ   µm  Öc  ña  éi ®ång  ch l vi c H   nghiÖm   Nhµ   íc phï thu  n    hîp  íinhiÖ m   ô  îc giao.B¸o    ñ íng ChÝnh  ñ  v  v®    c¸o Th t   ph theo  nh  ú  ®Þ k hoÆc   ®ét  Êtt×nh  ×nh  Êtl ng c«ng  ×nh,c¸cviph¹m  µ  Ön  xu   h ch  î   tr      v bi ph¸p xö  ý.  l II. u y Ò n  h ¹ n  Q 1. Trong    qu¸  ×nh  Óm     Õu   tr ki tra,n ph¸thiÖn      ¹m    c¸c sai ph nghiªm  äng tr   lµm ¶nh  ëng  n   Êtl ng c«ng  ×nh th× Héi ®ång  h ®Õ ch  î   tr       nghiÖ m    µ   íccã  thu Nh n   quyÒn    Õt ®Þnh  nh  ra quy   ®× chØ   thi c«ng  µ    Çu  ñ  u  ,nhµ  Çu  ã  v yªu c ch ®Ç t  th c biÖn ph¸p  ¾c  ôc.Trêng  îp ® Æc   Ötnghiªm  äng,b¸o    µ    Êt kh ph   h  bi   tr   c¸o v ®Ò xu   biÖn ph¸p kh ¾c  ôc    ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph ®Ó Th t   ph quy  
  3. 3 2. Héi ®ång     nghiÖ m     µ   íccã  Òn  cÇu  ñ  u    chøc  thu Nh n   quy yªu  ch ®Ç ttæ  qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d theo    nh   µ  qui ®Þ v b¸o c¸o    éi ®Ó H   ®ång  nghiÖm   thu  µ   íc xem   Ðt, ®¸nh    Õt  Ën  Ò   Êt îng  Nh n   x  gi¸ k lu v ch l c«ng  tr×nh,lËp      biªn b¶n tæng nghiÖm   c«ng  ×nh hoµn  µnh,cho  Ðp  µn  thu  tr   th   ph b giao ® a  µo    v khaith¸csö  ông.    d 3. Héi ®ång     nghiÖm     µ   íccã  Òn  thu Nh n   quy ho∙n nghiÖm       thu trong tr ng   ê hîp c«ng  ×nh cha    iÒu  Ön    tr   ®ñ ® ki cho  Öc  ö  ông  vi s d hoÆc  s¶n  Êt vµ  xu   kh«ng  ®ñ     å  ¬  c¸ch s ph¸p lý, ü  Ët.     thu k III.Tr¸ch n hi Ö m   Héi  ng  ®å nghiÖ m  thu  µ   íc chÞu  Nh n   tr¸ch nhiÖm   íc Thñ   íng  µ  íc   tr   t v tr   ph¸p  ËtvÒ     Õt  nh  µ  Õt  Ën  ña  ×nh  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh lu   c¸c quy ®Þ v k lu c m v ch  î   tr   x©y  ùng. d IV. ¬  c Ê u  t æ  c h ø c  C 1.Chñ  Þch  éi ®ång: Bé  ëng  é  ©y  ùng.   t H    tr BX d 2.C¸c  ã  ñ  Þch  éi ®ång:   Ph Ch t H  ­M ét    Thø  ëng  é  ©y  ùng; tr BX d ­M ét    Thø  ëng  é  tr B Khoa  äc  h c«ng  Ö; ngh ­ M ét    Thø  ëng  é,  µnh  tr B Ng hoÆc   ét  ã  ñ  Þch  y  m Ph ch t ñ ban  ©n  ©n   nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ù      ph tr     ¬ c d ¸n; ­ Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    ã  tyc c«ng  ×nh hoÆc   µnh  tr   th viªnBan    chØ  o    ®¹ c¸cc«ng  ×nh quan  ängquèc  tr   tr   gia. 3.C¸c  y    éi ®ång:   ñ viªnH   ­ Côc  ëng  ôc    tr C Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng, ®Þ Nh n   ch  î   tr   d   Bé  ©y  ùng  äit¾tlµCôc  X d (g       Gi¸m  nh   é  ©y  ùng); ®Þ ­B X d ­ Thñ  ëng  ¬    tr c quan  chuyªn m«n   ôc,Vô,  (C   Ban)  ã  c chøc n¨ng qu¶n  ý l  x©y  ùng  ña  é, Ngµnh  ã  d c B  c c«ng  ×nh; tr ­Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  a  ¬ng  ã    ®è S X d ®Þ ph c c«ng  ×nh; tr ­ Tuú    theo  Ýnh  Êt cña  õng  t ch   t c«ng  ×nh,Chñ   Þch  éi  ng  ã  Ó  tr   t H ®å c th quyÕt  nh  êi    o    ¬  ®Þ m l∙nh®¹ c¸cc quan  chuyªn m«n  ªnquan    li   hoÆc   chuyªn gia    tham    éi ®ång; giaH   Danh s¸ch c¸c Phã  ñ   Þch,ñy    éi ®ång  c¸c bé, ngµnh, ®Þa      Ch t   viªnH   do        ph¬ng  ö    ã  c khi c yªu  Çu  µ  öi Bé   ©y   ùng; Chñ   Þch  éi  ng  c vg  X d   t H ®å quyÕt  ®Þnh  danh s¸ch c¸c thµnh    éi ®ång  ña  õng     viªnH   ct c«ng  ×nh,®ång  êib¸o  tr   th   c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph 4. Chñ  Þch  éi ®ång  ö  ông  é    t H  sd b m¸y  chøc  µ  tæ  v con  Êu  ña  é  ©y   d c BX dùng  ôc  ô    ¹t®éng  ña  éi ®ång. Côc  ph v c¸c ho   c H    Gi¸m  nh    é  ©y  ùng  µ ®Þ ­B X d l  c¬  quan  êng  ùcgióp viÖc  ña  éi ®ång. th tr     c H 
  4. 4 §i Ò u 2. Hµng n¨m  é   µi chÝnh  è  Ý vµ  Êp  BT  b tr   c kinh  Ý   ph cho  ¹t ho   ®éng  êng  th xuyªn  ña  éi  ng  µ  îc ® a  µo  ù  c H ®å v ®   v d to¸n chihµnh  Ýnh  ù     ch s nghiÖp  ña  é   ©y   ùng. §èi víic¸c dù  trùc tiÕp  c BX d         ¸n    nghiÖm  thu  Êt îng ch l   c«ng  ×nh ® îcsö  ông  tr     d kinh phÝ  ña  ù    u  ,® îctÝnh  µo  ôc    Ý    c d ¸n ®Ç t    vm chiph kh¸ctrong tæng  ù        d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 3.  éi  ng  H ®å nghiÖm   Nhµ   íc c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  ∙  thu  n    tr   d ® ® îc thµnh  Ëp  µ  ang  ¹t®éng    l v® ho   theo    c¸c quyÕt  nh   íc ®©y   ®Þ tr   ph¶i bµn    giao vµ    chuyÓn  Õp ho¹t®éng  ïhîp víi ti     ph       quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ñ   Þch  éi ®ång  4. Ch t H  nghiÖm     µ   ícc¸c c«ng  ×nh x©y  thu Nh n     tr   dùng, Bé   ëng, Thñ  ëng    ¬    tr   tr c¸c c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  b  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    ã  ù        ty c d ¸n,c¸c tæ chøc  µ    ©n  ªnquan  Þu  v c¸nh li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản