Quyết định 214/1999/QĐ-BKH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 214/1999/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 214/1999/QĐ-BKH về việc ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được làm cơ sở thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 214/1999/QĐ-BKH

  1. 214/1999/QD-BKH,Quy t nh 214,B K ho ch và u tư,Danh m c máy móc thi t b ph tùng,Phương ti n v n t i,Lu t Thu giá tr gia tăng,Thu - Phí - L Phí,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 214,Bo Ke hoach va Dau tu,Danh muc may moc thiet bi phu tung,Phuong tien van tai,Luat Thue gia tri gia tang,Thue - Phi - Le Phi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản