Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 215/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2005 Quy ®Þnh chÕ ®é båi dìng  ®èi víi lùc lîng phßng, chèng téi ph¹m ma tuý  thuéc Bé Quèc phßng   thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø yªu cÇu cña c«ng t¸c phßng, chèng téi ph¹m vÒ   ma tuý; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Quèc phßng, Bé  trëng Bé   Tµi chÝnh, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Quy  ®Þnh chÕ   ®é  båi dìng  ®èi víi lùc lîng  phßng, chèng téi ph¹m ma tuý  cña Bé   ®éi biªn phßng, C¶nh  s¸t biÓn vµ C¬ quan ®iÒu tra téi ph¹m vÒ ma tuý thuéc Côc   §iÒu tra h×nh sù ­ Bé Quèc phßng, gåm c¸c møc sau: 1. Møc 200.000®/ngêi/th¸ng ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n  chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ trùc tiÕp lµm nhiÖm vô   phßng, chèng téi ph¹m ma tuý; 2. Møc 150.000®/ngêi/th¸ng ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n  chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ gi¸n tiÕp lµm nhiÖm vô   phßng, chèng téi ph¹m ma tuý. §i Ò u   2.   Nguån kinh phÝ  thùc hiÖn chÕ   ®é  båi dìng  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1   QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc lÊy tõ  kinh phÝ  hç  trî  hµng n¨m cña Ch¬ng tr×nh quèc gia phßng, chèng ma  tuý. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   4.   Bé  Quèc phßng, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 § i Ò u   5.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản