Quyết định 217/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định 217/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 217/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 217/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. QUYÕT §ÞNH cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 217/2005/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, tØnh Kon Tum THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 06/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n: ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi khu vùc cöa khÈu Bê Y vµ QuyÕt ®Þnh sè 53/2001/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi; XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum t¹i tê tr×nh sè 11/TT-UB ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2005, cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i tê tr×nh sè 4606/BKH-QLKTTW ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2005 vµ ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh liªn quan, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, tØnh Kon Tum. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Bé trëng c¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Néi vô, Ngo¹i giao, Quèc phßng, C«ng an, Giao th«ng vËn t¶i, Th¬ng m¹i, Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Tæng côc trëng Tæng côc Du lÞch, Trëng Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 quy chÕ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña khu kinh tÕ cöa khÈu Quèc tÕ Bê Y (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 217/2005/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Quy chÕ nµy quy ®Þnh ho¹t ®éng, mét sè chÝnh s¸ch vµ tæ chøc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y; quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng ®Çu t, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô, ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu nµy. §iÒu 2. Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y lµ khu vùc cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh thuéc l·nh thæ vµ chñ quyÒn quèc gia víi c¸c khu chøc n¨ng, cã m«i trêng ®Çu t, kinh doanh thuËn lîi nhÊt theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh bao gåm h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi vµ chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y cã diÖn tÝch 68.570 ha, bao gåm c¸c x· Sa Loong, Bê Y, §¾k Só, §¾k N«ng, §¾k Dôc vµ thÞ trÊn Plei KÇn huyÖn Ngäc Håi, tØnh Kon Tum cã ®Þa giíi nh sau: - PhÝa B¾c gi¸p huyÖn §¾k Glei; - PhÝa Nam gi¸p huyÖn Sa ThÇy; - PhÝa §«ng gi¸p huyÖn §¾k T« vµ x· §¾k Ang (huyÖn Ngäc Håi); - PhÝa T©y gi¸p Lµo vµ Campuchia (cã chung ®êng biªn giíi víi Lµo 30km, Campuchia 25 km). §iÒu 3. Môc tiªu ph¸t triÓn chñ yÕu cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y: 1. X©y dùng vµ ph¸t triÓn Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y trë thµnh Vïng ®éng lùc, trung t©m liªn kÕt trªn hµnh lang kinh tÕ §«ng - T©y trong tam gi¸c ph¸t triÓn ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia. 2. X©y dùng Khu trung t©m, Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y trë thµnh ®« thÞ biªn giíi, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi trong qu¸ tr×nh giao lu kinh tÕ quèc tÕ ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t huy t¸c dông lan to¶ cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®èi víi tam gi¸c ph¸t triÓn ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia trong qu¸ tr×nh héi nhËp.
 3. 3 3. Thóc ®Èy ph¸t triÓn khu vùc n«ng th«n, biªn giíi vµ h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i trêng sinh th¸i, v¨n ho¸, x· héi, d©n téc, trËt tù an ninh quèc phßng trªn c¬ së t¹o ®îc nhiÒu viÖc lµm, thóc ®Èy ®µo t¹o, n©ng cao d©n trÝ vµ chÊt lîng nguån nh©n lùc. 4. T¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ an ninh biªn giíi quèc gia, gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò x· héi, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, b¶o ®¶m ®oµn kÕt d©n téc, t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ víi c¸c quèc gia trong khu vùc. §iÒu 4. ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi tham gia ®Çu t kinh doanh t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y trong c¸c lÜnh vùc: xuÊt nhËp khÈu, t¹m nhËp, t¸i xuÊt, vËn chuyÓn hµng ho¸ qu¸ c¶nh phï hîp víi HiÖp ®Þnh vËn t¶i qu¸ c¶nh hµng ho¸, kho ngo¹i quan, cöa hµng miÔn thuÕ, héi chî triÓn l·m, c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt nhËp khÈu, c¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn, c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi níc, chî cöa khÈu, ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, du lÞch, dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng,... theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu 5. C¸c tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; tæ chøc c¸ nh©n níc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y chÞu sù ®iÒu chØnh vµ ®îc hëng c¸c u ®·i quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu 6. Ngoµi nh÷ng quyÒn ®îc hëng c¸c u ®·i trªn, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc hëng thªm c¸c u ®·i sau: 1. Sö dông kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÖn Ých c«ng céng vµ sö dông cã tr¶ tiÒn c¸c dÞch vô do c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cung cÊp theo mét gi¸. 2. §îc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt trong thêi h¹n thuª ®Êt, thuª l¹i ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, phï hîp víi môc ®Ých sö dông ®Êt cña dù ¸n ®· ®îc ®Çu t. Trong trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ môc ®Ých ®Çu t ban ®Çu cña dù ¸n th× viÖc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt chØ thùc hiÖn sau khi ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. §îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt trong thêi h¹n thuª ®Êt, thuª l¹i ®Êt t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông níc ngoµi theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 4. 4 §iÒu 7. Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc ph¸t triÓn b»ng c¸c nguån vèn chñ yÕu sau ®©y: - Vèn ng©n s¸ch trung ¬ng hç trî ®Çu t c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng thiÕt yÕu cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y; - Vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; - Vèn cña doanh nghiÖp vµ d©n c trong níc; - Vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi; - Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cã quy m« lín, gi÷ vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn Khu kinh tÕ cöa khÈu theo quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t; - §îc sö dông quü ®Êt t¹o vèn ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng. C¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc ®a vµo Danh môc dù ¸n kªu gäi vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Ch¬ng II ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu Quèc tÕ Bê Y §iÒu 8. XuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, c tró, t¹m tró t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 1. XuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña c«ng d©n Lµo vµ C¨mpuchia thuéc Tam gi¸c ph¸t triÓn cña ba níc ViÖt Nam - Lµo - C¨mpuchia: C«ng d©n níc Céng hoµ D©n chñ nh©n d©n Lµo (sau d©y gäi t¾t lµ c«ng d©n Lµo) vµ c«ng d©n V¬ng quèc Campuchia (sau ®©y gäi t¾t lµ c«ng d©n Campuchia) c tró t¹i c¸c tØnh trong tam gi¸c ph¸t triÓn cña ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia ®îc qua l¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y b»ng giÊy chøng minh biªn giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Lµo vµ Campuchia cÊp. Thêi h¹n ®îc phÐp t¹m tró t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y kh«ng qu¸ 15 ngµy. 2. XuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, c tró, t¹m tró t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. - Ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi mang hé chiÕu níc ngoµi vµo t×m hiÓu thÞ trêng, lµm viÖc, ho¹t ®éng ®Çu t, kinh doanh t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y vµ c¸c thµnh viªn gia ®×nh hä ®îc cÊp thÞ thùc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cã gi¸ trÞ nhiÒu lÇn. Trêng hîp vµo lµm viÖc ®Çu t, kinh doanh sÏ ®îc xem xÐt cÊp thÎ t¹m tró, thêi h¹n cña thÎ t¹m tró tèi ®a lµ 3 n¨m. - Bé C«ng an híng dÉn C«ng an Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y thùc hiÖn viÖc qu¶n lý xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, c tró, t¹m tró t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y.
 5. 5 §iÒu 9. Ng©n s¸ch trung ¬ng hç trî cã môc tiªu trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m ®Ó ®Çu t tËp trung ph¸t triÓn nhanh c¬ së h¹ tÇng Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y (trong thêi h¹n cña Dù ¸n). Ngoµi nguån vèn ng©n s¸ch trung ¬ng cßn ®îc huy ®éng c¸c nguån vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c còng nh nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. §iÒu 10. §Çu t, tÝn dông, ®Êt ®ai vµ lao ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y: 1. C¸c dù ¸n ®Çu t kinh doanh Khu du lÞch sinh th¸i thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. 2. Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t, s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc Quü Hç trî ph¸t triÓn xem xÐt cho vay vèn tÝn dông cña Nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ho¹t ®éng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, sau khi ®· quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× ®îc chuyÓn c¸c kho¶n lç sang n¨m sau, sè lç nµy ®îc trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi gian ®îc chuyÓn lç kh«ng qu¸ 05 n¨m. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n cã dù ¸n ®Çu t vµo Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong 11 n¨m ®Çu, kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ ®îc hëng møc gi¸ thuª ®Êt b»ng 30% gi¸ thuª ®Êt ¸p dông cho c¸c huyÖn miÒn nói tØnh Kon Tum kÓ tõ n¨m thø 12 trë ®i. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n cã c«ng gäi vèn ®Çu t tõ nguån vèn kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ - x· héi t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc hëng mét kho¶n tiÒn thëng nhÊt ®Þnh tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, sau khi dù ¸n ®Çu t ®i vµo ho¹t ®éng, cã s¶n phÈm lu th«ng, thùc hiÖn trªn thÞ trêng trong, ngoµi níc. Ch¬ng III h o ¹ t ® é n g c ñ a k h u t h ¬ n g m ¹ i v µ c « n g n gh i Ö p t h u é c K h u k i n h t Õ cöa khÈu Quèc tÕ Bê Y
 6. 6 §iÒu 11. Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y bao gåm: c¸c Khu th- ¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp, Khu qu¶n lý hµnh chÝnh, Khu qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cöa khÈu quèc tÕ, Khu ®« thÞ vµ d©n c, Khu du lÞch vµ dÞch vô, Khu vùc ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp. Quy m«, vÞ trÝ tõng khu ®îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch chung vµ chi tiÕt cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y (sau ®©y gäi t¾t lµ Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp) ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y vµ néi ®Þa b»ng hÖ thèng têng rµo cøng, cã cæng vµ cöa ra vµo, b¶o ®¶m sù kiÓm so¸t vÒ ngêi, hµng ho¸ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. Trong Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp kh«ng cã d©n c (kÓ c¶ ngêi níc ngoµi) c tró thêng xuyªn. §iÒu 12. XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô cña Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp: - Quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ néi ®Þa lµ quan hÖ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña ViÖt Nam; ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h¶i quan ViÖt Nam. Quan hÖ trao ®æi hµng hãa, dÞch vô gi÷a Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp víi níc ngoµi ®îc xem nh quan hÖ trao ®æi gi÷a níc ngoµi víi níc ngoµi. - C¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng trong Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®- îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ nhËp khÈu tõ níc ngoµi tÊt c¶ hµng ho¸, dÞch vô mµ ph¸p luËt ViÖt Nam kh«ng cÊm. - C¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ néi ®Þa chØ ®îc nhËp tõ Khu th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm nhËp khÈu, xuÊt khÈu vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm xuÊt khÈu. - Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp hoÆc hµng ho¸, dÞch vô tõ Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp xuÊt khÈu ra níc ngoµi, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu. - Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Hµng hãa dÞch vô trong Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp; hµng hãa dÞch vô nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; hµng hãa, dÞch vô tõ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ tõ néi ®Þa ®a vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp hëng thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%; hµng hãa, dÞch vô tõ Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®a vµo c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
 7. 7 - Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc s¶n xuÊt, tiªu thô trong Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp vµ hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµ tõ néi ®Þa ViÖt Nam vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, trõ « t« thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ Khu th- ¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp xuÊt khÈu ra níc ngoµi kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ Khu th- ¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®a vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng hãa s¶n xuÊt gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cã sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý nhËp khÈu; khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam chØ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn cÊu thµnh trong s¶n phÈm, hµng hãa ®ã. Trêng hîp kh«ng sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 13. §Çu t vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp - C¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®îc chÊp nhËn theo quy tr×nh ®¨ng ký cÊp giÊy phÐp ®Çu t. C¸c dù ¸n ®Çu t trong níc ®îc xem xÐt, phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh víi thñ tôc ®¬n gi¶n nhÊt. TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®îc hëng c¸c - u ®·i tèi ®a ¸p dông ®èi víi c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000 vµ LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c u ®·i kh¸c theo ®iÒu íc quèc tÕ, c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i ®a ph¬ng hoÆc song ph¬ng mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia. - C¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian bèn n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ, ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong chÝn n¨m kÕ tiÕp; ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10% trong 15 n¨m kÓ tõ khi dù ¸n ®Çu t b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh. - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i tèi ®a lµ bèn n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép tèi ®a lµ b¶y n¨m tiÕp theo. - Trêng hîp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã quy ®Þnh c¸c møc u ®·i kh¸c nhau vÒ cïng mét vÊn ®Ò th× ®îc ¸p dông møc u ®·i quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n.
 8. 8 - Trêng hîp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò do cïng mét c¬ quan ban hµnh mµ cã quy ®Þnh kh¸c nhau, th× ¸p dông quy ®Þnh cña v¨n b¶n ®îc ban hµnh sau. §iÒu 14. §èi víi kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc khi vµo Khu th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp nªu t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy ®îc phÐp mua c¸c lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu miÔn thuÕ mang vÒ néi ®Þa møc díi 500.000®/ng- êi/ngµy. Ch¬ng IV Qu¶n lý nhµ níc ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu Quèc tÕ Bê Y §iÒu 15. Thµnh lËp Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y 1. Thµnh lËp Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y trùc thuéc Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc trùc tiÕp ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, gióp Thñ tíng ChÝnh phñ chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, tiÕn ®é ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ theo quy chÕ ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc tËp trung, thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc ®Çu t, ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 3. Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu mang h×nh quèc huy, cã trô së lµm viÖc, cã biªn chÕ, kinh phÝ ho¹t ®éng do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp vµ lµ ®Çu mèi kÕ ho¹ch, dù to¸n cÊp I ®îc c©n ®èi vèn x©y dùng c¬ b¶n tõ nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 16. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: 1. TriÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch chung x©y dùng ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®iÒu chØnh, bæ sung quy ho¹ch; më réng khu ®« thÞ; lËp quy ho¹ch chi tiÕt ph¸t triÓn Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. 2. X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t, quyÕt ®Þnh danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m thuéc nhãm B vµ C, lËp danh môc nhãm A tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn.
 9. 9 3. CÊp, gia h¹n vµ thu håi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, giÊy phÐp ®Çu t, giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña th¬ng nh©n vµ doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc, giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, giÊy phÐp lao ®éng, chøng chØ xuÊt xø hµng ho¸ vµ c¸c chøng chØ kh¸c theo uû quyÒn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 4. Toµn bé diÖn tÝch ®Êt, mÆt níc ®· quy ho¹ch cho ®Çu t ph¸t triÓn Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®îc giao mét lÇn cho Ban Qu¶n lý ®Ó Ban Qu¶n lý giao hoÆc cho c¸c nhµ ®Çu t thuª thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 5. X©y dùng, ban hµnh c¸c khung gi¸, phÝ vµ lÖ phÝ ®Ó thùc hiÖn t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 6. Lµ ®Çu mèi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t, kinh doanh vµ ho¹t ®éng t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, kÓ c¶ c¸c h×nh thøc BOT, BO, BTO. 7. Qu¶n lý, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i trêng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, phèi hîp hoÆc kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i trêng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 8. Chñ tr×, phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc b¶o ®¶m mäi ho¹t ®éng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y phï hîp víi Quy chÕ ho¹t ®éng vµ tæ chøc cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 9. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý c¸c nguån ®Çu t, qu¶n lý sö dông c¸c dù ¸n x©y dùng b»ng nguån vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y theo ®óng quy ®Þnh. 10. Tæ chøc, triÓn khai, giíi thiÖu, ®µm ph¸n xóc tiÕn ®Çu t th¬ng m¹i, du lÞch trong vµ ngoµi níc. 11. Nghiªn cøu mét sè c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, hîp t¸c quèc tÕ, chÝnh s¸ch d©n téc ¸p dông thÝ ®iÓm t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 12. Qu¶n lý tæ chøc bé m¸y biªn chÕ, tµi chÝnh, tµi s¶n vµ ®µo t¹o. Thùc hiÖn viÖc phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã liªn quan trong viÖc thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, vi ph¹m trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, chèng tham nhòng, l·ng phÝ tiªu cùc, b¶o ®¶m an ninh, trËt tù x· héi. 13. Phèi hîp chÆt chÏ víi Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n liªn quan ®Õn an ninh quèc phßng. 14. Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch hîp t¸c hç trî ph¸t triÓn gi÷a c¸c tØnh trong tam gi¸c ph¸t triÓn cña ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia; phèi hîp qu¶n lý gi÷a chÝnh quyÒn c¸c tØnh ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y phï hîp víi c¸c HiÖp ®Þnh, tho¶ thuËn hiÖn hµnh gi÷a ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ChÝnh phñ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo vµ ChÝnh phñ V¬ng quèc Campuchia còng nh c¸c tho¶ thuËn gi÷a c¸c tØnh trong tam gi¸c ph¸t triÓn cña ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia.
 10. 10 15. §Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn, triÓn khai quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch x©y dùng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 16. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ giao trong tõng thêi kú. §iÒu 17. Tæ chøc bé m¸y cña Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 1. L·nh ®¹o Ban: Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y cã Trëng ban vµ c¸c Phã Trëng ban. Trëng ban Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô. C¸c Phã Trëng ban do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Trëng ban sau khi cã ý kiÕn cña Bé Néi vô. 2. Bé m¸y gióp viÖc cña Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y gåm cã: - V¨n phßng chÝnh ®Æt t¹i Trung t©m Khu kinh tÕ cöa khÈu; - Thanh tra; - Ban Tæ chøc, §µo t¹o vµ V¨n x·; - Ban KÕ ho¹ch vµ §Çu t ; - Ban Tµi chÝnh doanh nghiÖp; - Ban Tµi nguyªn vµ M«i trêng; - Ban C«ng nghiÖp - Th¬ng m¹i vµ Du lÞch; - Ban Qu¶n lý Tr¹m kiÓm so¸t liªn hîp cöa khÈu quèc tÕ Bê Y; - C¬ quan ®¹i diÖn Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y t¹i Hµ Néi; - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc. 3. Biªn chÕ cña Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y: a) Biªn chÕ hµnh chÝnh cña Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y do Bé trëng Bé Néi vô giao theo ®Ò nghÞ cña Trëng ban Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y; b) Biªn chÕ sù nghiÖp cña Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y do Trëng ban quyÕt ®Þnh theo ph©n cÊp sau khi cã ý kiÕn cña Bé tr- ëng Bé Néi vô. 4. C¸c Bé: Th¬ng m¹i, Quèc phßng, C«ng an, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Tæng côc Du lÞch, c¸c c¬ quan Trung ¬ng liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh uû quyÒn, híng dÉn ®Ó Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý mét cöa, t¹i chç cã hiÖu qu¶.
 11. 11 §iÒu 18. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum 1. Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum chñ tr×, phèi hîp víi Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch d©n téc, t¸i ®Þnh c vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi, gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cña nh©n d©n vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, lµm viÖc cho ngêi lao ®éng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 2. QuyÕt ®Þnh viÖc hç trî chi phÝ ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y vµ c¸c tØnh phÝa Lµo vµ Campuchia trong tam gi¸c ph¸t triÓn cña ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. 3. ChØ ®¹o Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña TØnh phèi hîp víi Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an ninh trËt tù, an toµn x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, thùc thi cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i vµ c¸c hµnh vi tr¸i phÐp kh¸c trªn ®Þa bµn tØnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y. 4. Tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n víi chÝnh quyÒn cña c¸c tØnh trong tam gi¸c ph¸t triÓn ba níc ViÖt Nam, Lµo vµ C¨mpuchia vÒ nh÷ng nguyªn t¾c hîp t¸c hç trî vµ phèi hîp qu¶n lý ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y trªn c¬ së ph¸p luËt hiÖn hµnh cña mçi níc vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c níc trong khu vùc. §iÒu 19. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh trong qu¶n lý nhµ níc t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y C¸c Bé, ngµnh liªn quan thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y vµ uû quyÒn cho Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô thuéc ph¹m vi thÈm quyÒn ®èi víi c¸c lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Çu t, x©y dùng, quy ho¹ch, qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i trêng, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, qu¶n lý lao ®éng, xuÊt nhËp khÈu vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. §èi víi nh÷ng lÜnh vùc kh«ng ph©n cÊp, ñy quyÒn cho Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y, c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n tØnh Kon Tum thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc b»ng c¸ch cö ®¹i diÖn hoÆc tæ chøc bé phËn thêng trùc t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y ®Ó thùc thi nhiÖm vô theo thÈm quyÒn cña m×nh, nh»m t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c nhµ ®Çu t vµ c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 20. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y kh«ng quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy ®îc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kho¶n t¬ng øng cña LuËt Th- ¬ng m¹i, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Êt ®ai, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.
 12. 12 Khi c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch míi u ®·i h¬n ®îc ban hµnh phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ cöa khÈu th× ®îc ¸p dông cho Khu kinh tÕ cöa khÈu quèc tÕ Bê Y.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản