Quyết định 2176/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 2176/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2176/QĐ-NHNN về việc cho phép Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam thực hiện thí điểm thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2176/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2176/Q -NHNN Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CÔNG TY C PH N CÔNG NGH THANH TOÁN VI T NAM TH C HI N THÍ I M DNCH V THANH TOÁN TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; - Căn c Lu t các T ch c Tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c Tín d ng năm 2004; - Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Căn c Ngh nh s 64/2001/N -CP ngày 20/9/2001 c a Chính ph v ho t ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán; - Xét ngh c a Công ty C ph n Công ngh thanh toán Vi t Nam t i Công văn s 15102008.1/VNP-NHNN ngày 15/10/2008, Công văn s 300302009.1/VNP-NHNN ngày 30/3/2009 và Công văn s 230802009.1/VNP-NHNN ngày 25/8/2009 v vi c xin phép làm d ch v thanh toán Ví i n t Vcash; - Theo ngh c a V trư ng V Thanh toán, QUY T NNH i u 1. Cho phép Công ty C ph n Công ngh thanh toán Vi t Nam (Sau ây g i t t là Công ty VinaPay) ư c th c hi n thí i m cung ng phương ti n thanh toán Ví i n t Vcash thông qua các ngân hàng thương m i. i u 2. th c hi n d ch v cung ng phương ti n thanh toán Ví i n t Vcash, Công ty VinaPay th a thu n b ng văn b n v i ngân hàng thương m i h p tác v vi c làm trung gian h tr thanh toán c a Công ty cho các ngân hàng thương m i và ngư i s d ng Ví i n t , hư ng d n khách hàng cách s d ng Ví di n t , b o m an toàn tài s n cho khách hàng. Vi c n p ti n và rút ti n t Ví i n t Vcash c a khách hàng ph i ư c th c hi n thông qua tài kho n c a khách hàng m t i các ngân hàng thương m i. i u 3. Công ty VinaPay có trách nhi m b o m kh năng thanh kho n c a mình h tr th c hi n thanh toán k p th i theo yêu c u c a các khách hàng s d ng d ch v b ng cách m tài kho n và duy trì s dư trên tài kho n t i các ngân hàng thương m i tương ng t i s ti n mà khách hàng n p vào Ví i n t Vcash.
  2. Công ty VinaPay ph i thi t l p và duy trì h th ng cơ s h t ng k thu t c n thi t m b o s ho t ng liên t c c a h th ng và xây d ng các quy nh, quy trình qu n lý r i ro theo các nguyên t c qu n lý r i ro, ki m tra, ki m soát n i b trong các giao d ch i n t theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 4. Trong năm u th c hi n thí i m, Công ty VinaPay tri n khai d ch v v i không quá năm (05) ngân hàng thương m i. Hàng quý (trư c ngày 05 c a tháng ti p theo kỳ báo cáo), Công ty VinaPay có trách nhi m báo cáo Ngân hàng Nhà nư c v tình hình tri n khai theo n i dung yêu c u ph n Ph l c ( ính kèm). i u 5. Trong vòng sáu (06) tháng k t ngày Quy t nh này có hi u l c, n u Công ty VinaPay không khai trương d ch v thanh toán ư c phép, Quy t nh này s h t hi u l c. Trư c khi khai trương th c hi n d ch v ư c phép, Công ty VinaPay ph i hoàn ch nh các i u ki n, i u kho n tho thu n v i các bên s d ng d ch v , trong ó nêu rõ quy n, nghĩa v , trách nhi m và cam k t gi a các bên, ban hành quy trình k thu t nghi p v áp d ng i v i Ví i n t Vcash. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V Thanh toán và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Công ty C ph n Công ngh thanh toán Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nguy n Toàn Th ng PH L C ( ính kèm Quy t nh s 2176/Q -NHNN ngày 15/9/2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c cho phép Công ty C ph n Công ngh thanh toán Vi t Nam th c hi n thí i m d ch v thanh toán) CÔNG TY C PH N CÔNG NGH THANH TOÁN VI T NAM ------- BÁO CÁO NHNN
  3. V VI C TH C HI N DNCH V THANH TOÁN QUÝ ..... NĂM ..... I. D ch v Ví i n t Vcash (S li u quý, có chia t ng tháng): 1. S lư ng ngân hàng (tên ngân hàng, th i i m b t u tham gia) tri n khai d ch v Ví i n t Vcash. 2. S ơn v ch p nh n thanh toán Ví i n t Vcash (tên t ch c cung ng hàng hóa, d ch v , th i i m tham gia). 3. Các d ch v ư c th c hi n thông qua Ví i n t (lo i d ch v , th i i m b t u th c hi n). 4. S lư ng Ví i n t Vcash. 5. Giá tr Ví i n t Vcash (bình quân tháng/ ngày cao nh t trong tháng/ ngày th p nh t trong tháng). 6. Giao d ch thanh toán ư c th c hi n b ng Ví i n t Vcash (ch th ng kê các giao d ch tr ti n c a khách hàng b ng Ví i n t ): o S lư ng giao d ch o Giá tr giao d ch o S lư ng giao d ch không thành công1 o Giá tr giao d ch không thành công1 II. ánh giá k t qu th c hi n, thu n l i, khó khăn trong quá trình th c hi n, ki n ngh , xu t v i Ngân hàng Nhà nư c T NG GIÁM C (Ký tên, óng d u) ______________________ 1 ư c hi u là giao d ch do khách hàng yêu c u th c hi n nhưng không th c hi n ư c do l i ư ng truy n, s c k thu t, m t i n, l i ph n m m...
Đồng bộ tài khoản