Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ IV - 2009

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
340
lượt xem
4
download

Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ IV - 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ IV - 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ IV - 2009

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 2181/QĐ-BGDĐT -------------------- Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm-Văn nghệ-Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ IV-2009 ------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/ NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 10101/BGDĐT- CTHSSV ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2008- 2009; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm – Văn nghệ- Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ IV -2009. Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường sư phạm, trường đại học, cao đẳng có khoa sư phạm, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các thành viên tham gia Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 3 (để t/h); THỨ TRƯỞNG - BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - Bộ VHTTDL (để p/h); - UBND tỉnh Thái Nguyên (để p/h); - Đại học Thái Nguyên (để t/h) ; Nguyễn Vinh Hiển - Lưu: VT, Vụ CTHSSV. D:\File tu Thai\ 300309\DIEU LE 2181.doc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản