Quyết định 22/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 22/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2003/QĐ-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 2003 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 22/2003/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2003 V CH Đ Đ I V I CÁN B , CHI N SĨ L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN TR C TI P LÀM CÔNG TÁC QU N LÝ, GIÁO D C, CHĂM SÓC, KHÁM CH A B NH VÀ Đ U TRANH V I Đ I TƯ NG B NHI M HIV/AIDS TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh t m th i ch đ ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh đ nh s 34/CP ngày 01 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m virút gây ra h i ch ng suy gi m, mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Theo đ ngh c a B trư ng B Công an, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cán b y t , qu n giáo, cán b giáo d c và d y ngh , Trư ng phân tr i, Trư ng phân khu, trinh sát, c nh sát b o v t i các tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; giáo viên ch nhi m l p trong các trư ng giáo dư ng thu c l c lư ng Công an nhân dân thư ng xuyên tr c ti p ti p xúc v i nh ng đ i tư ng b nhi m HIV/AIDS t i các đơn v nói trên thì đư c hư ng ch đ ph c p theo m t trong hai m c sau: - M c 1 : 120.000 đ ng/ngư i/tháng, áp d ng đ i v i các tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có t l ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS t 10% t ng s đ i tư ng tr lên. - M c 2 : 100.000 đ ng/ngư i/tháng, áp d ng đ i v i các tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có t l ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS dư i 10% t ng s đ i tư ng. Đi u 2. Cán b , chi n sĩ l c lư ng Công an nhân dân trong khi làm nhi m v b t i ph m t n công mà b nhi m HIV/AIDS, đư c khám, ch a b nh theo quy đ nh; đư c hư ng
  2. chính sách b nh binh; khi t tr n đư c xét công nh n li t sĩ theo các đi u ki n, tiêu chu n, th t c quy đ nh t i Ngh đ nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Ưu đãi ngư i ho t đ ng cách m ng, li t sĩ và gia đình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t đ ng kháng chi n, ngư i có công giúp đ cách m ng. Đi u 3. Kinh phí chi tr cho các ch đ quy đ nh Đi u 1 và Đi u 2 c a Quy t đ nh này do ngân sách nhà nư c c p trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a B Công an. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 5. Giao B trư ng B Công an ch trì, ph i h p v i B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B N i v hư ng d n thi hành Quy t đ nh này. Đi u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản