Quyết định 22/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

0
84
lượt xem
8
download

Quyết định 22/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 104: 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1.      ©y  ùng            céng  µ    éichñ  d                é x B ho x∙h   ngh Üa  Ötnam vi                 éc  Ëp  Tù  –  ¹nh  óc              § l –  do  H ph           è  /2007/Q§­BXD                     S 22                                                         µ   éi,ngµy  th¸ng                                   H N   30   5 n¨m  2007 quyÕt  nh ®Þ V Ò   Öc ban  µnh  vi   h TCXDVN   104   :2007  êng  «  Þ  Yªu  Çu  ÕtkÕ  "§ ® th –  c thi   " Bé   ëng  é  ©y  ùng tr bx d             C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 36/2003/N§­   µy  CP ng 4/4/2003 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng, nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é   ©y    v  h vcc tæ  BX dùng;      X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô        ®Ò ngh c V tr V Khoa  äc  h C«ng  Ö, ngh quyÕt  nh ®Þ §iÒu  .Ban  µnh  Ìm  1  h k theo quyÕt ®Þnh  µy  TiªuchuÈn  ©y  ùng      n 01    xd ViÖtnam:         TCXDVN104   :2007  êng  «  Þ  Yªu  Çu  ÕtkÕ   "§ ® th –  c thi   " §iÒu    2. QuyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng    Ýnh  ñ. b¸o Ch ph §iÒu   C¸c  3. ¤ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ô   ëng  ô   B V tr V Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  ñ   ëng    n   Þ   ã  ªnquan  Þu  v Th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih QuyÕt  nh  µy./ ®Þ n .           KT.  é   ëng             B tr                                    Thø  ëng tr N¬i nhËn:                                      ­Nh   iÒu   ® 3 ­WebsiteChÝnh  ñ     Ph ­C«ng    b¸o
 2. ­Bé      T ph¸p ­Bé    KH&CN ­Vô    Ph¸p  Õ ch ®∙  ý k V KHCN         ­Lu    VP,  ô                                  Nguy Ôn V¨n Liªn         
 3.                      §êng  «  Þ  Yªu  Çu  ÕtkÕ ® th –  c thi   Urban  Roads    ­ Specifications forDesign    Ph¹m      ông  vi¸p d 1.1. TiªuchuÈn  µy    n quy  nh      Çu  Ò   ®Þ c¸cyªu c v quy  ¹ch ­thiÕtkÕ, x©y  ùng  íi, ho       d m  c¶it¹ovµ  ©ng  Êp  êng,phè    n c®   trong®«  Þ.   th 1.2. Khi thiÕtkÕ   ©y  ùng  êng,phè     xd ®   trong ®«  Þ  i     th l ªnquan  n     ®Õ c¸c c«ng  ×nh tr   nh   êng  ¾t,thuû  î  û  iÖn, cÊp  :® s  l ithu ® ,   tho¸tníc,chiÕu     s¸ng  . .. ph¶itu©n  ñ c¸c   th     quy  nh  Ön  µnh  ña  µ  ícvµ    èng nhÊtvíi   ¬  ®Þ hi h c Nh n   ph¶ith       c quan  ÷u  c¸c h quan. 1.3. TiªuchuÈn  µy    n thaythÕ    20TCXD   104  1983:Quy  ¹m  ü  ËtthiÕtkÕ   ­ –    ph k thu    ® êng  è,® êng,qu¶ng  êng  «  Þ. ph     tr ® th TµiliÖu  Ön  Én   vi d ­Quy  Èn  ©y  ùng  ÖtNam   chu x d Vi   ­TCVN     4449­1987   Quy  ¹chx©y  ùng  «  Þ  TiªuchuÈn  ÕtkÕ. ho   d ® th –    thi   ­TCVN     4054  ­2005  êng    Yªu  Çu  ÕtkÕ. § «t«–  c thi   ­TCVN     5729  97  êng    –  § «t«cao  èc–  cÇu  ÕtkÕ. t   Yªu  thi   ­22    TCN   273   TiªuchuÈn  ÕtkÕ   êng    ­01   thi   ® «t«(song ng÷  Öt–    Vi   Anh). ­22    TCN   223 Quy  ×nhthiÕtkÕ    êng  tr     ¸o ® cøng. ­22    TCN   211 Quy  ×nhthiÕtkÕ    êng  Ò m. tr     ¸o ® m ­ TCXDVN     259    Èn  ÕtkÕ   Õu  Tiªuchu thi   chi s¸ng nh©n  ¹o® êng,® êng  è, qu¶ng    t    ph    tr ng  «  Þ. ê ® th ­ TCXDVN     362  Quy  ¹ch  ©y  ho c xanh  ö  ông  sd c«ng  éng  c trong c¸c ®«   Þ          th ­ Tiªu chuÈn  ÕtkÕ thi   ­22    TCN   237 §iÒu  Ö    Öu  êng  é. l b¸o hi ® b ­22    TCN   262 Quy  ×nhkh¶o    ÕtkÕ  Òn  êng    p     t  Õu. tr   s¸tthi   n ® «t«®¾ trªn®Ê y ­ 22    TCN  171    Quy  ×nh kh¶o    a  Êt c«ng  ×nh vµ  ÕtkÕ   Ön  tr   s¸t®Þ ch   tr   thi   bi ph¸p æn     ®Þnh  Òn  êng  ïngcã  ¹t®éng  ît sôtlë. n® v   ho   tr ,     ­22    TCN   221    Èn  ÕtkÕ  Tiªuchu thi   c«ng  ×nhgiaoth«ng trongvïngcã  ng  t. tr           ®é ®Ê ­ 22    TCN   277    Èn  Óm    µ  ¸nh    Æt   êng  Tiªuchu ki trav ® gi¸m ® theo chØ  è    å  Ò     s ®é g gh quèc  Õ  t IRI ­ 22    TCN   332    Quy  ×nh thÝ  ­ 05  tr   nghiÖm    nh x¸c®Þ chØ  è  s CBR   ña  t,®¸    c ®Ê   d¨m trongphßng  Ý    th nghiÖm. Ghi chó :§èivíi   µiliÖu viÖn  Én            t    c¸c d ghin¨m  ban  µnh  × ¸p dông  h th     b¶n  îc ®  nªu.Tr ng  îp kh«ng     ê h  ghin¨m  ban  µnh  ×    ông  h th ¸p d phiªnb¶n  ang  ã  Öu  ùc   ® c hi l   (hiÖn hµnh)   Nguyªn  ¾c  t chung  1.4. M¹ng íi® êng  è  l  ph trong ®«  Þ  ph¶iphï hîp víiquy  ¹ch x©y  ùng  ∙  îc   th          ho   d ®®  duyÖt  µ  v ph¶iphèi hîp quy  ¹ch  ©y  ùng         ho xd c¸c c«ng  ×nh h¹  Çng  íinhau    tr   t v  ®Ó tr¸nhl∙ngphÝ     trongx©y  ùng,chång  Ðo    d   ch trongqu¶n  ý.   l 1.5. Khi nghiªn cøu      quy  ¹ch  ÕtkÕ   Ö   èng  ho thi   h th giao th«ng  «   Þ  ® th ph¶i ® Æt        
 4. trong tæng  Ó    th kh«ng  gian ®«  Þ    th bao  åm   g khu trung t©m  éithµnh,néithÞ)vµ    (n        vïng  ô  Ën  ph c (ngo¹ithµnh,ngo¹ithÞ, c¸c ®«   Þ  Ö             th v tinh. .  . )ph¶i b¶o  ¶m     ;   ® quy ho¹chthiÕtkÕ   êng,phè     ®   theo ®óng    chøc n¨ng hoÆc    Çu  Æc   ï    yªu c ® th . 1.6. Khi thiÕtkÕ     Õn  êng  è      c¸c tuy ® ph trong ®«  Þ  µiviÖc  ©n    th ngo   tu theo c¸c quy     ®Þnh  trong tiªuchuÈn  µy,khicÇn  ã  Ó     n    c th tham kh¶o    Èn  êng    êng  tiªuchu ® «t«,® cao  ècvµ      Èn,híngdÉn  ü  ËthiÖn  µnh  t   c¸ctiªuchu     k thu   h kh¸c.  1.7. KhithiÕtkÕ   êng  è     ® ph trong®«  Þ    th ph¶ixÐt ®Õn   u   ©n  ú,mµ   ¬ng     ®Ç tph k   ph ¸n ph©n  ú    ¬  ë  ¬ng   ¬ng  . ã   Ó  ©n  ú  Òn  êng, m Æt   êng,   k trªnc s ph ¸n t lai C th ph   kn ®   ®   tho¸tníc,nót giao vµ          c¸c c«ng  ×nh giao th«ng  tr     kh¸c trªnnguyªn t¾c       kh«ng gi¶m  thÊp  Êp  ü  Ët, Ën  ông  èi a  ÷ng  c k thu   d t t   nh ® c«ng  ×nh®∙  µm      o¹n  íc,thuËn  tr   l ë giai ® tr   lî qu¶n  ýchØ  í x©y  ùng,chØ  í ® êng  .  ¬ng    än  µ ph¬ng    ã  î   i l  gi i   d   gi i   ®á Ph ¸n ch l   ¸n c l   i h¬n  Ò    Õ   ü  Ët. v kinht ­k thu Gi¶ithÝch  Ëtng÷   thu   Trong    Èn  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    tiªuchu n       d  ®© ®   nh sau: §«  Þ:  th  bao  åm  µnh phè,thÞ    Þ  Ên,® îcc¬  g th     x∙,th tr     quan  µ  íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy quyÕt ®Þnh  µnh lËp.   th     Lo¹i®«  Þ   «  Þ  îcchialµm  lo¹   «  Þ  Æc   Öt, «  Þ  ¹ I, «  Þ  ¹   th :® th ®     6  i® th ® : bi   th lo     th lo i ® i®   II ®«  Þ  ¹ II   «  Þ  ¹ IV vµ  «  Þ  ¹ V. , th lo   I® th lo     ® th lo     i, i i Vïng  «  Þ:  µvïngl∙nhthæ  ® th  l      bao  åm    g l∙nhthæ  ña  «  Þ  c ® th trungt©m  µ        v l∙nhthæ vïng ¶nh  ëng    ïng ngo¹ithµnh,ngo¹ithÞ,vïng ®«   Þ  i  äng,®«   Þ  Ö     h nh v             th ®è tr   th v tinh… H Ö   èng  th c«ng  ×nh  ¹  Çng  ü  Ët :bao  åm   Ö   èng giao th«ng,th«ng tin tr ht k thu    g h th          l ªnl¹c  i  , cung  Êp  c n¨ng l ng,chiÕu   î   s¸ng c«ng  éng,cÊp  íc,tho¸t íc,xö  ýc¸cchÊt   c   n      l    n   th¶i µ      c¸cc«ng  ×nhkh¸c. v tr   H Ö   èng  th c«ng  ×nh  ¹ tÇng    éi:bao  åm    tr h  x∙h   g c¸cc«ng  ×nhnhµ  ,y  Õ,v¨nho¸, tr   ë  t       gi¸odôc,thÓ      thao,th ng  ¹i,dÞch  ô   ¬ m   v c«ng  éng,c©y  c   xanh,c«ng    viªn, Æt  ícvµ   m n  c¸cc«ng  ×nhkh¸c.   tr   Quy   ¹ch  ©y  ùng: µ viÖc  chøc  ho x d  l   tæ  kh«ng gian  «   Þ  µ    iÓ m   ©n    ® th v c¸c ® d c n«ng th«n,hÖ   èng c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët,h¹ tÇng    éi;t¹olËp m«i  êng    th   tr     k thu     x∙h       tr sèng  Ých  îp cho  êid©n  èng  ¹    ïng l∙nhthæ, b¶o  ¶m   Õt  îp hµihoµ  th h  ng   s ti v     c¸c   ® k h    gi÷alîÝch  èc    íi îÝch  éng  ng,®¸p    i qu giav    li c ®å   øng    ôc      iÓnkinhtÕ    c¸cm tiªuph¸ttr     – x∙héi,quèc     phßng,an    ninh,b¶o  Ö     v m«i  êng.Quy  ¹ch x©y  ùng  îcthÓ  Ön  tr   ho   d ®  hi th«ng qua    quy  ¹ch  ©y  ùng  ®å ¸n  ho xd bao  åm   ¬  ,  g s ®å b¶n  Ï,m«   ×nh, thuyÕt v  h     minh. Quy  ¹ch  ho chung  ©y  ùng  «  Þ  xd ® th (cßn gäilµquy  ¹ch tæng  Ó  ©y  ùng  «        ho   th x d ® thÞ)lµviÖc tæ       chøc  kh«ng gian®«  Þ,c¸cc«ng  ×nhh¹tÇng  ü  Ët, ¹ tÇng      th     tr     k thu     h x∙ héi®«  Þ  ïhîp víiquy  ¹ch tæng  Ó    iÓn kinh tÕ    éi,quy  ¹ch ph¸t   th ph       ho   th ph¸ttr     x∙h   ho     tr Ón ngµnh, b¶o  ¶m   èc  i    ® qu phßng, an    ninh cña  õng  ïng vµ  ña  èc      t v   c qu gia trong   tõng thêikú.   
 5.                      Quy  ¹ch    Õtx©y  ùng  «  Þ   µviÖc  ô  Ó    éidung  ña  ho chiti   d ® th :l   c th ho¸n   c quy  ¹ch ho   x©y  ùng  d chung  «  Þ,lµ c¬  ë  ® th     s ph¸p lý®Ó      qu¶n  ýx©y  ùng  l  d c«ng  ×nh,cung  tr   cÊp th«ng    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  tin,c gi ph xd c«ng  ×nh,giao ®Êt, cho  tr       thuª ®Êt      ®Ó tr Ónkhaic¸cdù    u   ©y  ùng  i       ¸n®Ç tx d c«ng  ×nh. tr ThiÕt kÕ   «  Þ   µviÖc  ô  Ó    éidung    ® th :l   c th ho¸n   quy  ¹ch chung,quy  ¹ch chitiÕt ho     ho       x©y  ùng  «  Þ  Ò   Õn  ócc¸c c«ng  ×nh trong ®«  Þ,c¶nh  d ® th v ki tr     tr     th   quan cho  õng t  khu  chøc  n¨ng,tuyÕn  è  µ    kh«ng    ph v c¸ckhu  gianc«ng  éng    c kh¸ctrong®«  Þ.     th §êng  «   Þ  ® th (hay  êng  è):lµ ® êng  é  ® ph     b trong ®«   Þ    th bao  åm   è, ® êng    g ph   «t« th«ng th ng  µ    êng    ê v c¸c® chuyªndông    kh¸c. Phè: lµ ® êng     trong ®«  Þ,mµ     t  äc    ® êng  îcx©y  ùng      th   d¶i®Ê d haibªn  ®  d c¸c c«ng  tr×nhd©n  ông  íi lÖ  ín.   d v tØ  l   §êng  (trong ®«  Þ)  µ ® êng  «t«    th :l   trong ®«  Þ,haibªn  êng    th     ® kh«ng  hoÆc   ÊtÝt r   ® îcx©y  ùng  µ  öa,®©y  µ® êng  ôc  ô    d nh c   l  ph v giao th«ng vËn    µchñ  Õu  ®êng      t¶il   y( cao  èc,® êng  èc  é, êng  Ën    èigi÷ac¸cxÝ  t  qu l   ® v t¶i       nghiÖp,kho  µng,bÕn    .  n   t   b∙i ) .. . §êng  i  é: lµ ® êng  µnh  ® b    d riªngcho  êi ®i  é  ã  Ó  îc thiÕtkÕ     ng   b c th ®     chuyªn dông    hoÆc  µphÇn  êng  écph¹m    Ì® êng. l  ® thu   vih   ChØ   íi êng  :  µ® êng  gi  ® ®á l   ranh  í ® îcx¸c ®Þnh    gi       i trªnb¶n    ®å quy  ¹ch vµ  ùc ho   th   ®Þa,    ©n  nh    í gi÷a phÇn  t  îc x©y  ùng  ®Ó ph ®Þ r∙nh gi i     ®Ê ®   d c«ng  ×nh vµ  Çn  tr   ph ®Êt  îcdµnh  ®  cho  êng  ® giao th«ng    hoÆc     c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët,kh«ng  tr     k thu   gianc«ng  éng    c kh¸c.  ChØ   íi ©y  ùng: lµ® êng  íh¹n cho  Ðp  ©y  ùng  gi  xd    gi     i ph x d c«ng  ×nhtrªnl«®Êt. tr         Quy  nh  ®Þ chung  cho  ÕtkÕ   thi   Xe  ÕtkÕ   thi     Trong  Ö   èng m¹ng íi êng  «  Þ  ã  lo¹ xe  ÕtkÕ  µ: h th   l ® ® th c 3    thi   l i a/Xe    con:bao  åm    ¹ xe    ã  Ých  ícnhá    g c¸clo i «t« c k   th   bao  åm  chë  g xe  kh¸chdíi chç     8  ngåivµ  t¶i á  ã    xe    nh c mui,ký  Öu  µPCU.   hi l   b/Xe    åm  ã :   t¶ig c  ­ Xe    n, ký  Öu  µSU. t¶i®¬   hi l   ­ Xe    ªn îp(xet¶i ãc  úhoÆc  Ðo  ãc),ký  Öu  t¶i         li h mo t   k mo   hi WB. c/Xe  ýtgåm  ã:   bu   c ­ Xe  ýt®¬n, ký  Öu  µBUS. bu     hi l   ­ Xe  ýtcã  ípghÐp,ký  Öu  bu   kh     hi A­BUS. C¸c  ¹ xe  ÕtkÕ   îcm«       ×nh  vµ  Ých  íc® îcgiíthiÖu ë  lo   thi   ®   t¶ë h i 1  k th       i   b¶ng  1. d/Xe  b¸nh gåm  ã:   2    c ­ Xe  p ®¹ ­ Xe  ¾n  g m¸y    ÕtkÕ  µxe  ã  (xethi   l   c dung  Ých xilanh100cm 3) t      ViÖc  ùa chän  ¹ xe  ÕtkÕ   ú thuéc vµo  ¹ ® êng,nhu  Çu u  µnh    êng  l  lo i thi   tu       lo i     c lh trªn®    
 6. vµ  n¨ng ®¸p  kh¶    øng  Ò   Æt    Õ  kü  Ët. vm kinht –  thu B¶ng .    C¸c  Ých  íccña  thiÕtkÕ   ®¬n  Þ: m) k th   xe   ( v  KÝch  íc  th §é  nh« 1 2 3 T S WB WB WB chung (r)  (f) i(L) Sau  c  ng  d Trí (h)  hi Lo¹ixe  ÕtkÕ   thi     cao  K ý Chi Ö u (w) k Ò Chi B¸n  r nh  u  u    Chi r éÒ µ Ò u  Ý   con Xe  PCU 1,3 2,1 5,8 0,9 1,5 3,4 7,3   t¶i n Xe   ®¬ SU 4,1 2,6 9,1 1,2 1,8 6,1 12,8   buýt®¬n Xe    BUS 4,1 2,6 12,1 2,1 2,4 7,6 12,8   buýtnèighÐp A­BUS 3,2 2,6 18,3 2,6 2,9 5,5 Xe     1,2 6,1 11,6   t¶i ¬ moãc  WB­12 4,1 2,6 15,2 1,2 1,8 4,0 8,2 Xe      r 12,2 ®¬n WB­15 4,1 2,6 16,7 0,9 0,6 6,1 9,1 13,7 WB­19 4,1 2,6 21,0 1,2 0,9 6,1 12,8 13,7 WB­20 4,1 2,6 22,5 1,2 0,9 6,1 14,3 13,7   t¶i ¬ moãc  WB­35 4,1 2,6 35,9 0,6 0,6 6,7 12,2 0,6 18 13,4 18,3 Xe      r ®«i Chó  Ých : th    ­ WB 1,WB 2  µkho¶ng    l  c¸chh÷u  Öu  ÷ac¸ctrôctr cvµ  ôcsau  ña    hi gi       í   tr   c xe. ­ S  µkho¶ng  l  c¸chtõtrôc¶nh  ëng  u«ixe  n   iÓ m   ãc.      h ®   ®Õ ® m ­ T  µkho¶ng  l  c¸chtõ®iÓ m   ãc  n   ôc¶nh  ëng  Ýa  ícxe.    m ®Õ tr   h ph tr   L W r WB f h W
 7.                      5, 8 1, 5 3,4 0, 9 1 2, xe  Õt  Õ  thi k p 18,3 12, 1 2, 4 7, 6 2, 1 2, 9 5, 2 2, 1 5, 5 2, 6 6 6 2, 2, xe  Õt  Õ  thi k BUS xe  Õt  Õ  BUS thi k a­ 9, 1 16, 7 1, 8 6,1 1, 2 0, 6 9, 1 6, 1 0, 9 6 6 2, 2, xe  Õt  Õ  thi k SU xe  Õt  Õ  B­ thi k W 15 21 1,5 18, 3 0, 9 12, 8 6, 1 1, 2 6 2, xe  Õt  Õ  B­ thi k W 19 22, 5 2, 6 12, 6 6, 1 0, 9 20, 4 1, 2 6 2, xe  Õt  Õ  B­ thi k W 20 35, 9 13, 4 1, 5 12, 2 6, 7 0, 6 34, 7 0, 6 6 2, xe  Õt  Õ  B­ thi k W 35 H×nh    1.C¸c  ¹i «t« thiÕtkÕ. lo  xe      Lu îng  l giao  th«ng  ÕtkÕ   thi   1.7.1.Lu înggiaoth«ng l      Lu îng giao th«ng lµsè îng xe,ngêi(®¬n  Þ  Ëtlý)th«ng qua  ét  Æt   ¾t  êng  l       l       vv     mm c® trongmét  n  Þ  êigian,tÝnh    êi®iÓ m   Ðt.   ®¬ v th     ë th   x Xe    y  ã  Ó  µmét  ¹ hoÆc  Òu  ¹ ph¬ng  Ön giaoth«ng th«ng hµnh    ë ®© c th l   lo   i nhi lo   i ti         trªn ® êng,phè.   1.7.2.Lu îngxe  ÕtkÕ  l   thi   Lu îng xe  ÕtkÕ   µ sè  quy  æi  l   thi   l   xe  ® th«ng qua  ét  Æt   ¾t  mm c trong mét  n  Þ    ®¬ v thêigian,ë      n¨m ¬ng  . t lai Xe quy  æi  trong tr ng  îp th«ng  êng  îcquy  clµ xe    Õtt¾t lµ xcq®), ®    ê h   th ®  í     con (vi         hÖ   è  s quy  æi    ¹ xe    con  îctham  ® c¸clo   ra xe  i ®  kh¶o theo b¶ng    tr ng  îp® Æc     2.C¸c  ê h   biÖtkhiphÇn  ch¹y ® îcthiÕtkÕ      xe       chuyªn dông  ïng riªngth×  thiÕtkÕ   µ mét    d    xe    l  lo¹ xe    chuyªndông. i   N¨m  ¬ng    µn¨m  èicïng cña  êih¹n tÝnh    ö  ông      êng,trong t lail   cu     th     to¸ns d khaith¸c®     thiÕtkÕ  êng  «  Þ,thêih¹n tÝnh    îcx¸c®Þnh   ® ® th       to¸n®     theo lo¹ ® êng:    i   ­ 20  n¨m  ivíi êng  ®è    ® cao  èc,® êng  è  Ýnh  «  Þ. t  ph ch ® th    
 8. ­ 15  n¨m  i víi   ¹ ® êng  ®è     lo i c¸c   kh¸c® îclµm  íivµ  äi  ¹ ® êng  ©ng  Êp       m   m lo i   n c c¶i t¹otrong®«  Þ.     th ­ Tõ  ®Õ n   n¨m  i víi   éidung  chøc  3  5  ®è     n   c¸c tæ  giaoth«ng vµ  öa  ÷a  êng.     s ch ® B¶ng    Ö   è  2.H s quy  æi    ¹i ra xe  ® c¸c lo   xe    con Tèc    ÕtkÕ,  ®é thi   km/h Lo¹ixe   ≥ 60 ≤ 20 30,40,50        Xe  p ®¹ 0,5 0,3 0,2 Xe  m¸y 0,5 0,25 0,15 Xe    «t«con 1,0 1,0 1,0 Xe    trôcvµ  buýtdíi chç t¶i2    xe     25  2,0 2,5 2,5 Xe    ã  õ3  ôctrëlªnvµ  buýt t¶i t   tr       xe    c 2,5 3,0 3,5 lín 3,0 4,0 4,5 Xe  Ðo  ãc  µ  buýtcã  ípnèi k mo v xe    kh   Ghi chó :      1. Tr ng  îp  ö  ông  µn chuyªn dông, ® êng  ê h sd l      chuyªn dông    (xe  ýt,xe  ,xe  bu   t¶i  ®¹p..   × kh«ng  Çn  ® æi .th   ) c quy  2. Kh«ng  khuyÕn  Ých  chøc  ®¹p  ¹ychung  µn víixe        êng  kh tæ  xe  ch   l     «t« trªnc¸c ® t   thi   ≥ 60  cã  èc®é   ÕtkÕ    km/h 1.7.3.C¸c  ¹ l l ngxe  ÕtkÕ: lo  u î   thi   i a) Lu îng  trung  ×nh  µy  ªm   l xe  b ng ® trong n¨m  ¬ng    t lai(n¨m  Ýnh  t to¸n)® îcviÕt     t¾tlµN tbn¨m,® îcx¸c®Þnh  õl l ngn¨m  Ýnh             t  u î   t to¸nchiacho  è  µy  s ng trongn¨m.(§¬n      vÞ:xe  ÕtkÕ      thi   /n¨m). Gi¸ trÞ l l ng nµy  îcdù  theo       u î   ®   b¸o  c¸c c¸ch kh¸c nhau  µ  îcdïng ®Ó       v®    tham kh¶o  chän  Êp  ¹ng ® êng,vµ  Ýnh    ét  è  Õu  èkh¸c. ch   t to¸nm s y t   b) Lu îng  thiÕtkÕ   l xe    theo  ê (viÕtt¾tN giê)lµl l ng xe  êcao  iÓ m     gi          u î   gi   ® ë n¨m ­ t ¬ng    u îng nµy  ïng ®Ó   Ýnh    è  µnxe,xÐt chÊtl ng dßng  lai L l   . d t to¸ns l        î   (møc  ôc  ô) ph v   … vµ  chøc  tæ  giaoth«ng      Lu îngxe  ÕtkÕ       l   thi   theo giêcã  Ó    nh      th x¸c®Þ b»ng  c¸ch:   ­ Khicã  èng kª,cã  Ó    th     th suy  õN tbn¨m  t  qua    Ö   è  c¸ch s kh«ng  u   ®Ò theo thêigian.    Khicã  èng kª l l ng giêcao  iÓ m     th    u î     ® trong1    n¨m, cã  Ó  ïng l l ng giêcao    th d  u î     ­ ®iÓ m     (40)xÐtcho  thø 30      n¨m ¬ng  . t lai Khikh«ng  ã    c nghiªncøu  Æc   Öt, ã  Ó  Ýnh:N giê  (0,12­   ® bi   th t c   =  0,14)N tbn¨m    ­ Tèc    ÕtkÕ   ®é thi   1.7.4.Tèc    ÕtkÕ   µtèc®é   ïng ®Ó   Ýnh      Õu  èh×nh  äc  ñ  Õu  ®é thi   l     d   t to¸nc¸cy t   h ch y cña  êng  ® trong®iÒu  Ön  ¹n chÕ.   ki h   1.7.5. èc    ÕtkÕ   Õn  Þ  T ®é thi   ki ngh ph¶iphïhîp víi ¹ ® êng,c¸c®iÒu  Ön  Ò   a          ilo      ki v ®Þ h×nh,viÖc  ö  ông  t  ® êng.Tèc    ÕtkÕ     sd ®Ê bªn    ®é thi   mong  èn  dïng ë  mu nªn   
 9.                      nh÷ng  ¬ikh¶  , n  thi cßn  ÷ng  ¬icã  iÒu  Ön  ¹n chÕ   Æc   Öttrongc¸c   nh n  ® ki h   ® bi      ®«  Þ    ¹ocho  Ðp    ông    Þsè  ã  Ó  Êp  Ën.C¸c  th c¶it   ph ¸p d c¸ctr   c th ch nh   quy  nh   ®Þ cô  Ó  th xem    iÒu    ë® 6.2,6.3. Kh¶  n¨ng  th«ng  µnh  µ  h v møc   ôc  ô  ña  êng  è. ph v c ® ph   1.7.6.Kh¶ n¨ng th«ng hµnh  ña  êng  è  Õtt¾t:KNTH,  ý  Öu:P)     c® ph (vi     k hi   Kh¶  n¨ng  th«ng  µnh  ña  êng  è  µsuÊt dßng  ínnhÊt theo giêm µ     ¬ng  h c® ph l     l        c¸cph tiÖn  ã  Ó  c th th«ng  qua  ét  Æt   ¾t  µn,nhãm   µn) díi®iÒu  Ön  êng, giao mm c (l   l   ki ®     th«ng,m«i  êng  Êt®Þnh.   tr nh   SuÊt dßng  ínnhÊt  l  theo  ê:lµ sè îng xe  ínnhÊt cña  ê cao  iÓ m   îc tÝnh  gi     l   l     gi   ® ®  th«ng qua  phót cao  iÓ m   ña  ê    u îng  15  ót cao  iÓ m   4), 15    ® c gi ®ã (l l xe  ph   ® x    (xeq®/h).  Kh¶ n¨ng  th«ng  µnh  ínnhÊt  ln)lµkh¶  h l  (P     n¨ng th«ng hµnh  îcx¸c®Þnh      ®   theo c¸c    ®iÒu  Ön  ýt ng  ki l  ë quy  cnhÊt ®Þnh. TrÞ  è  í      s KNTH   ínnhÊt ® îcdïng ®Ó     nh  l       x¸c®Þ KNTH   Ýnh  t to¸n vµ    KNTH   ùc tÕ. Khi ®iÒu  Ön  ý t ng  th       ki l   ë kh¸c nhau  ×    Þ   th gi¸tr   KNTH   ínnhÊt kh¸c nhau.Khi tÝnh    ã  Ó    ông  l         to¸nc th ¸p d theo ®iÒu  Ön  ícngoµi   ki n     vµ b¶ng    3. B¶ng    Þ  è  3.Tr s KNTH   ínnhÊt  ¬n  Þ  Ýnh:xe  l  . (§ v t   con/h) §¬n   vÞ   tÝnh  TrÞ  sè  KNTH  lín  Lo¹i® êng  «  Þ   ® th KNTH nhÊt §êng  lµn,2  Òu 2    chi Xcq®/h.2lµn 2800 §êng  lµn,2  Òu 3    chi Xcq®/h.3lµn 4000   ­4400  (*) §êng  Òu  µnkh«ng  ã  ©n  nhi l   c ph c¸ch Xcq®/h. µn l 1600 §êng  Òu  µncã  ©n    nhi l   ph c¸ch Xcq®/h. µn l 1800 Chó  Ých: th : Gi¸ trÞ cËn  íi¸p  ông    µn trung t©m   ö  ông  µm  µn vît  Ïtr¸       d  d khil     sd l l   ,r   iquay  ,  (*) ®Çu... gi¸trÞ cËn      ông    chøc    ;   trªn¸p d khitæ  giao th«ng lÖch  µn (1 híng 2  µn,1      l    l   híng1  µn)  l Kh¶  n¨ng  th«ng  µnh  Ýnh  h t to¸n tt   µ  (P ) l  kh¶ n¨ng th«ng  µnh  îc x¸c ®Þnh  íi h ®   d  ®iÒu  Ön  ki phæ   Õn  ña  êng  îc thiÕtkÕ.  bi c ® ®    Kh¶  n¨ng th«ng  µnh  Ýnh    îc h t to¸n®   x¸c ®Þnh    b»ng  c¸ch chiÕtgi¶m      KNTH   ínnhÊt theo    Ö   è  Öu  l    c¸c h s hi chØnh  phæ   biÕn  Ó  íc¸cth«ng sè  ÕtkÕ  k t    i   thi   kh«ng  tnh  iÒu  Ön  ýt ng. ®¹   ® ki l  ë C¸c  Ö   è  Öu  h s hi chØnh  ñ  Õu  îcxÐt ®Õn   µ bÒ   éng  ét  µn xe;møc    ë ch y ®    l  r m l    ®é tr   to¸ns b   th l     (0,7÷ ng¹ihaibªn ® êng;thµnh phÇn          dßng      Ýnh    ¬  é,cã  Ó  ÊyP tt=    xe.Khit 0,9)Pln TrÞ  è  s KNTH   Ýnh    îcsö  ông    Ýnh  è  µn xe  µ  ¸nh    t to¸n®   d ®Ó t sl  v® gi¸møc  ôc  ô  ph v cña  êng,phè  îcthiÕtkÕ. ®   ®    1.7.7.Møc  ôc  ô  Õtt¾t:MPV). ph v (vi          
 10. M øc  ôc  ô  µth c®o  Ò  Êtl ngvËn  µnh  ña  ph v l   í   v ch  î   h c dßng  giaoth«ng,m µ   êi®iÒu      ng   khiÓn  ¬ng  Önvµ  µnh  ph ti   h kh¸chnhËn  Õt® îc.   bi   Møc  ôc  ô  îcchialµm  cÊp  ph v ®     6  kh¸cnhau,ký  Öu  µA,B,C,D,E,F.ë      hi l     møc  ­chÊt A       møc      Êt l ng phôc  ô  Ð m   Êt.H Ö   è  ö  ông   ssd l ng phôc  ô  ètnhÊt vµ  î  v t  F  ­ ch  î   vk nh   KNTH   µmét  l  trongsè      c¸cchØ    ¾n  Ònvíi tiªug li    møc  ôc  ô    ét  o¹n  êng  è  ph v ë m ® ® ph (xem  iÒu  ® 5.4.3). C¸c  iÒu  Ön  Ën  µnh  ® ki v h chung  c¸cmøc  ôc  ô: cho    ph v ­ A  dßng  ùdo,tèc®é   Êtcao,hÖ   è  ö  ông  –  t      r     s s d KNTH  
 11.                      ­ Lo¹i® êng  ã    c chøc n¨ng  Õp cËn  ti   cao  × kh«ng  ßi  áitèc ®é   ch¹ycao  th   ® h     xe    nhng    Ën  îvÒ  ÕpcËn  íi   iÓ m   i   n. ph¶ithu l   ti   i v  ®c¸c ® ­®Õ Theo chøc n¨ng giao th«ng,® êng  è  îc chia thµnh  lo¹  íic¸c ® Æc   ng  ña      ph ®     4  i     v tr c chóng    Ó  Ön    nh th hi ë b¶ng  4.    
 12. B¶ng 4.Ph©n  ¹i êng  è    lo  ® ph trong  «  Þ ® th TÝnh  Êt giao th«ng ch     ¦ tiªnrÏ u    ST §êng  è ph Dßng    xe vµo    khu TÝnh  Êt ch   Lu îng l    ªnh (*) T Chøc  n¨ng nèili   Ö   Tèc  ®é thµnh  Lo¹i® êng  è   ph nhµ xem  Ðt (**) dßng x  phÇn 1   êng  § cao  èc  «  Þ t ® th Cã  chøc  n¨ng  giao th«ng  ¬  ng  Êtcao.   c ®é r     Phôc  ô  v giao  th«ng  ã  èc    c t ®é cao, giao    th«ng  Kh«ng   gi¸n TÊt  c¸c c¶    lo¹ xe    50000 li   ôc.§¸p  ªnt   øng u îng  µ  l l v kh¶  n¨ng  th«ng  µnh  êng  h cao  èc §­ ®o¹n, § t    «t« i Cao  µ  v Kh«ng ÷ lín.Th ng  ôc  ô  èi liÒn  ÷a    «   Þ  ín, ng phè  chÝnh Kh«ng  ê ph v n   gi c¸c ® th l   ê vµ    xe rÊtcao   ® îcphÐp   gi÷a  «   Þ  ® th trung  ©m   íic¸c  t v  trung  ©m   t c«ng  êng  Ën  giao c¾t   § v t¶i m«t«  ¹n 70000 (h   nghiÖp,b Õn    c¶ng,nhµ  lín, «  Þ  Ö     ga    th v tinh. . ® . chÕ) 2   êng  è  Ýnh  «  Þ Cã   § ph ch ® th chøc  n¨ng  giao th«ng  ¬  ng    c ®é cao Phôc  ô  v giao  th«ng  èc ®é   t   cao, giao    th«ng  ã    cý Kh«ng   gi¸n 20000 a­ êng  phè  chÝnh  chñ  Üa   µn  «   Þ. §¸p  ngh to ® th   øng  u îng  µ  ll v KNTH   ®o¹n  õtr   § ÷ Cao TÊt  c¸c c¶    cao. Nèi  Òn      li c¸c trung  ©m   ©n    ín,khu  t d cl   c«ng  nótgiao     y Õu §êng  cao  tèc lo¹ xe ­      50000 i Kh«ng    nªn nghiÖp  Ëp  t trung lín,       c«ng  ×nh cÊp  «  Þ c¸c tr   ® th th«ng  ã  c §êng   phè  T¸ch  riªng   trõc¸ckhu     bè  ÝtÝn  tr   Phôc  ô  v giao th«ng  ªnkhu  ùc  ã  èc®é     ín.   li   v c t   kh¸l   chÝnh ® êng,lµn    d©n    ã  cc 20000 hiÖu  giao Cao  µ    v b­ êng  phè  chÝnh  thø  èi  Òn    N li c¸c khu  ©n    tËp  d c trung,c¸c khu     c«ng  § §êng  è  ph gom xe  p ®¹ quy    ín m« l ÷ th«ng  trung   nghiÖp,trung t©m      c«ng  éng  ã  c c quy    ªnkhu  m« li   y Õu ®iÒu  b×nh vùc. 30000 khiÓn 3   êng  è  § ph gom Chøc  n¨ng  giao  th«ng  ¬  ng    Õp  Ën  c ®é ­ ti c trung  gian Phôc  ô  v giao th«ng  ã    Üa    c ý ngh khu  ùc    v nh trong§êng   phè    10000 khu  µ    ín,   nh ë l   khu  ùc  c¸c v trong quËn   chÝnh Trung  TÊt  c¸c c¶      §êng  è  a­ ph khu  ùc v ÷ Cho  Ðp ph §êng  phè  gom b×nh lo¹ xe   i 20000 §êng  éibé n  Lµ  êng  ® «t« gom   chuyªn  ïng  d cho  Ën  v chuyÓn  êng  cao  tèc § t trung vµ  èi§êng   phè  Giao  ChØ   µnh  d hµng   ho¸ trong khu    c«ng  nghiÖp  Ëp    n    §êng  Ën  b­ v t¶i th«ng  Trung  riªngcho    Kh«ng    cho khu  c«ng  nghiÖp  n     ®Õ c¸cc¶ng,ga  µ  êng  ôcchÝnh   v® tr   ­ kh«ng  ªn b×nh li   xe  ,   t¶i xe   phÐp chÝnh §êng  è   ph gom   tôc kh¸ch. Lµ  êng  ã  ® c quy    ín®¶m   m« l   b¶o  ©n  c b»ng chøc  êng   phè  § ThÊp  µ  TÊt  c¸c v c¶    n¨ng giao th«ng vµ  kh«ng  gian  ng  ¸p  nh ® øng  Ýnh ch   §¹ilé c­   ­ trung  lo¹ xe  õ   tr   i Cho  Ðp ph chøc n¨ng  kh«ng  gian ë    møc  ôc  ô  Êtcao. ph v r   §êng  phè  gom b×nh xe t¶i   §êng  éibé n  4   êng  è  éi bé § ph n   Cã   chøc n¨ng giao th«ng  Õp cËn    ti   cao
 13. Lµ  êng  ® giao th«ng  ªnh Ö     li   trong ph¹m    êng,   viph   Xe con,xe    Giao  §êng  phè  gom ®¬n  vÞ  ë, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng tr×nh   ThÊp c«ng  ô  µ  ThÊp vv   §êng  è  éibé a­ ph n   th«ng    gi¸n §êng  éibé n  c«ng  éng  c hay  ¬ng  ¹i… th m xe  b¸nh 2  §îcu    tiªn ®o¹n - -   §êng  i  é b­ ®b §êng  chuyªn dông  ªnh Ö     li   trong khu  è  éibé;   ph n     Bé   µnh h §êng  éibé n  - ® êng  song song víi ® êng  phè  chÝnh, ® êng      §êng  ®¹p c­ xe  ThÊp Xe  p ®¹ gom  (*) N   ªnh gi     Chó  Ých:  :  èi li   Ö   ÷a c¸c® êng  è  th ph cßn  îcthÓ  Ön  â h¬n  ®  hi r   qua  ×nh  h 2. (**)     : Ng ìng gi¸trÞl l ng chØ            u î   mang  Ýnh  Êt tham  t ch   kh¶o.§¬n  Þ  Ýnh:xe/ngµy.®ªm    vt   theo  u   «t« (®¬n  Þ  Ët lý) ®Ç xe    vv 
 14. ®­ ê ng  ®­ ê ng  è   cao  è c  «  Þ t ® th ph gom nót  ao  gi th«ng  kh¸c  møc ®­ ê ng  è   Ý ®«  Þ ®­ ê ng  è   éibé ph ch nh  th ph n   kh¸c  møc  kh«ng  ªn  li th«ng H×nh    ¬    2.S ®å nguyªn  ¾c  èiliªnhÖ   ¹ng íi êng  t n    m l ® theo chøc  n¨ng. 1.7.10. C¸c  Õn  êng  µnh  ai  «   Þ  éc  ¹  êng  tuy ® v ® ® th thu lo i® cao  èc ®«   Þ  t   th hoÆc  êng  è chÝnh  «  Þ. ® ph   ® th Chøc  n¨ng  kh«ng gian ña  êng  è  îc biÓu  Þ   c ® ph ®   th qua  quy    Ò   m« b 1.7.11. réng chØ  í ® êng    ña  êng  è. Trong  ¹m    µy  çi  é  Ën  ña  gi i  ®á c ® ph   ph vin m b ph c m Æt   ¾t  c ngang  îcthÓ  Ön  â chøc  ®  hi r   n¨ng kh«ng gian cña  ã  :kiÕn  óc   n nh   tr   c¶nh quan,m«i  êng,bè  Ýc«ng  ×nhh¹ tÇng      µ  íi Æt  t…   tr   tr   tr     ë trªnv d   m ®Ê 1.7.12. Khi quy  ¹ch hÖ   èng  ¹ng íi® êng  è, m Ët      ¹  êng  ã    ho   th m l  ph   ®é c¸c lo i® c thÓ  îc xem  Ðt th«ng  ®  x  qua  lÖ  Òu  µicña  çi  ¹  êng  è  tØ  chi d   m lo i ® ph nªn    x¸c ®Þnh  theo tØ  Ö u înggiaoth«ng ®¶m   Öm        l ll       nhi nh ë b¶ng  5.   B¶ng    Quan  Ö   ÷a  Òu  µi ® êng  5.   h gi chi d   theo chøc  n¨ng  µ u îng  v l l giao  th«ng TØ   Ö  l% H Ö   èng  êng  th ® theo  chøc  n¨ng Lu îng  l giao  th«ng ChiÒu  µi® êng d  H Ö  thèng ® êng phè  chÝnh chñ  40   ­65 5   ­10 yÕu 65   ­80 15   ­25 H Ö   èng ® êng  è  Ýnh  th   ph ch (chñ yÕu  µ    Õu)   v thø y 5 10 ­ 5   ­10 H Ö   èng ® êng  è  th   ph gom 10   ­30 65   ­80 H Ö   èng ® êng  è  éibé th   ph n   Ph ©n  Êp  ü  Ët® êng  «  Þ. c k thu   ® th 1.7.13. Mçi lo¹ ® êng   i   trong®«  Þ  îcph©n  µnh c¸ccÊp  ü  Ëtt ng      th ®   th     k thu  ¬ øng víi     chØ    ü  ËtnhÊt ®Þnh. CÊp  ü  Ëtth ng  îcgäitªntheo trÞ c¸c tiªuk thu       k thu   ê ®          sè  èc®é   ÕtkÕ  t   thi   20,40,60, .(km/h)vµ  ôc  ô  . .   ph v cho  ÕtkÕ  êng  è. thi   ® ph 1.7.14. ViÖc    nh  Êp  ü  Ëtchñ  Õu    vµo  x¸c®Þ c k thu   y c¨n cø  chøc n¨ng cña  êng    ®
 15. phè trong ®«   Þ, ®iÒu  Ön  ©y  ùng, ®iÒu  Ön  a   ×nh  ïng  Æt     th   ki x d   ki ®Þ h v ® tuyÕn,vµ  Êp  «  Þ.Cã   Ó    c ® th   th tham  kh¶o    c¸cquy  nh  ®Þ trongb¶ng  vµ  ©n    6  c nh¾c    ¬  ë    Õ   ü  Ët. trªnc s kinht ­k thu B¶ng    ùa  än  Êp  ü  Ëttheo  ¹i êng,lo¹i «  Þ, 6.L ch c k thu   lo  ®     th   ®            iÒu  Ön  a  ×nh  µ  iÒu  Ön  ©y  ùng.          ® ki ®Þ h v® ki x d Lo¹i «  Þ   th ® §«  Þ  Æc   §«  Þ  ¹ II II §«  Þ  ¹ IV §«  Þ  ¹ V th ® th lo   , I i  th lo  i th lo  i biÖt,  I §Þa  ×nh  h §ång  Nói §ång  Nói §ång  Nói §ång  Nói (*) b»ng b»ng b»ng b»ng §êng  cao  èc®«   100,80 70, t      ­ ­ ­ ­ ­ ­ thÞ 60 §êng  è  Chñ  80,70 70,6 80,70 70,6 ph ­ ­ ­ ­ chÝnh  yÕu 0 0 ®«  Þth Thø  70,60 60,5 70,60 60,5 70,60 60,5 ­ ­ yÕu 0 0 0 §êng  è ph gom 60,50 50,4 60,50 50,4 60,50 50,4 60,50 50,4 0 0 0 0 §êng  éibé n  40,30,20 30,2 40,30,20 30,2 40,30,20 30,2 40,30,20 30,2 0 0 0 0 Ghi chó:   1. Lùa  än  Êp  ü  Ëtcña  êng  è    ch c k thu   ® ph øng  íithêih¹n  Ýnh    ÕtkÕ   êng  v    t to¸nthi   ® nhng  Êt thiÕtph¶ikÌm  nh       theo dù      b¸o quy  ¹ch ph¸ttr Ón®«  Þ   ¬ng    h¬n  ho     i   th ë t laixa  (30­ n¨m) 40  2. TrÞ  è  ínlÊy cho  iÒu  Ön  ©y  ùng  ¹  I  trÞ sè  á  Êy cho  iÒu  Ön    s l    ® ki x d lo i I    nh l   I, ; ® ki x©y  ùng  ¹ II II . d lo   , I i   (**) 3.§èivíi êng  è  éibé       ® ph n   trongmét    khu  ùc  Çn  v c ph¶ic¨n cø trËttùnèitiÕp tõtèc                 ®é   Ð   n   ín b ®Õ l 4.§êng  ®¹p  îcthiÕtkÕ   íi èc®é     xe  ®    v     20km/h  t hoÆc  ính¬n  Õu  ã  ù  Õn    ¹o l  n c d ki c¶it   lµm  êng  ® «t« Chó  Ých: th : Ph©n  Öt ®Þa   ×nh  îc dùa    ¬  ë    èc    bi   h ®  trªnc s ®é d ngang    (i)phæ   Õn  ña  a   bi c ®Þ (*) h×nh    nh sau:  ≤1 ­  ïng  ng   V ®å b»ng i 0%. ­  ïng  óii>30%  V n  ­Vïng  i:   ®å            i tho¶i(i=10­        ®å     20%)    ông  ¸p d theo ®Þa  ×nh  ng    h ®å b»ng,          ®åi cao            (i=20­ 30%)    ông  ¸pd theo ®Þa  ×nh  ïngnói   h v  :Ph©n  ¹ ®iÒu  Ön  ©y  ùng   lo   i ki x d (**) ­ Lo¹iI:Ýt  Þ    èivÒ   Ên      ãng  Æt         b chiph   v ®Ò gi¶iph m b»ng,nhµ  öa  µ    Ên      c v c¸c v ®Ò nh¹yc¶m    kh¸c. ­Lo¹i :      II Trung  giangi÷a2  ¹ Ivµ  I     lo    II . i    
 16. ­ Lo¹iII   Æp   Òu  ¹n chÕ,    èikhix©y  ùng  êng  è  íic¸c vÊn    Ò       IG : nhi h   chiph     d ® ph v     ®Ò v gi¶i ãng  Æt    ph m b»ng,nhµ  öa    c hoÆc    Ên    ¹yc¶m  c¸cv ®Ò nh   kh¸c. 1.7.15. Quy  ¹ch vµ  ÕtkÕ   êng  è  ho   thi   ® ph theo chøc    n¨ng ph¶i® îcg¾n  Ònvíi      li     tiªuchuÈn    møc  ôc  ô  µ  Ö   è  ö  ông  ph v v h s s d KNTH           nh nªu raë b¶ng  7.
 17. B¶ng   Møc  ôc  ô  µ  Ö   è  ö  ông  7.  ph v v h s s d KNTH   ÕtkÕ   ña  êng  è  îc  thi   c ® ph ® thiÕtkÕ   C Êp Tèc    Õt ®é thi   Møc    ®é H Ö   è  ö   ss Lo¹i® êng     ü  Ët k thu kÕ   (km/h) phôc  ô v dông  KNTH 100 100 0.6­0.7 §êng  tèc®«   cao    C 80 80 0,7­0,8 thÞ 70 70 0,7­0,8 80 80 0,7­0,8 §êng  è  ph 70 70 0,7­0,8 C 60 60 0,8 chÝnh  «  Þ ® th 50 50 0,8 60 60 0,8 §êng  è  ph gom D 50 50 0,8­0,9 40 40 0,8­0,9 40 40 D 0,8­0,9 §êng  è ph 30 30 0,9 néibé   E 20 20 0,9 1.7.16. Mçi ®o¹n  êng  è    ® ph ph¶icã  ïng mét  Êp    ét  Òu  µitèithiÓu.  c  c trªnm chi d       VíicÊp  trëlªn, Òu  µitèithiÓu lµ1    60      chi d         km.  èc    ÕtkÕ   ña    o¹n  T ®é thi   c c¸c® liÒnkÒ     nhau    ét  Õn  trªnm tuy kh«ng  îcchªnh lÖch    ®    qu¸10km/h. 1.7.17. Trong  «  Þ  îc c¶it¹oth ng  ® th ®       ê kho¶ng  c¸ch gi÷a c¸c nót ng¾n,  Çm         t nh×n  ¹n  Õ   h ch nªn  ùa chän  èc ®é   ÕtkÕ   Ých  îp ®Ó   l  t   thi   th h  tr¸nhnh÷ng      l∙ng phÝ  kh«ng  Çn  Õtcòng   kh«ng  c thi   nh b¶o  ¶m       Ý  ü  Ët ® Æc   ® c¸c tiªuch k thu   biÖtlµtÇm  ×n.    nh Ph ©n  Êp  c qu¶n  ý® êng  «  Þ  l  ® th 1.7.18. §êng  «  Þ  îc ph©n  ® th ®   theo    Êp  c¸c c qu¶n  ýkh¸c nhau    ôc  ô  l    ®Ó ph v cho  c«ng    tub¶o  ìngvµ      êng. t¸cduy    d   khaith¸c® 1.7.19. ViÖc  ©n  Êp  ph c qu¶n  ýph¶itu©n  l    theo    c¸c quy  nh  ô  Ó  ña  ¬  ®Þ c th c c quan  qu¶n  ý®«  Þ  ùa    ¬  ë  l   th d trªnc s chøc n¨ng,lo¹ ® êng  µ  Êp  ü  Ëtcña     i v c k thu   nã. KiÓ m       µo (xem  ¬      ×nh  so¸tra v    s ®å trªnh 3) 1.7.20. §Ó  b¶o  ¶m   êng  Ën  µnh  ng  ® ® vh ®ó chøc n¨ng,cÇn    ph¶i cã        c¸c gi¶i ph¸p kiÓm    èira vµo  îcthÓ  Ön        o¹n    so¸tl     ®  hi ë c¸c giai® quy  ¹ch,thiÕtkÕ, ho      vµ      ét  khaith¸cm c¸chthÝch hîp,xem       trongb¶ng    8.    
 18. B¶ng    ×nh  8.H thøc  Ó m     èira vµo    ¹i êng. ki so¸tl     c¸c lo   ® Lo¹i® êng  è   ph Tèc    ®é §êng    §êng  è   cao ph CÊp  ü   k §êng   §êng  è   ph thiÕtkÕ   tèc ®«   chÝnh  «     ® thuËt phè gom néibé   (km/h) thÞ thÞ 100 100 FC ­ ­ ­ 80 80 FC FC, PC ­ ­ 70 70 FC, PC PC ­ ­ 60 60 ­ PC PC ­ 50 50 ­ PC NC ­ 40 40 ­ ­ NC NC 30 30 ­ ­ ­ NC 20 20 ­ ­ ­ NC Chó  Ých: th ­  =  Óm      FC  Ki so¸tnghiªm  ngÆt  èi   µo  l   v (Ful Control   ra l     Access) of ­    KiÓm     ét  Çn  èi   µo   PC =  so¸tm ph l   v (Part   ra iaControl   l   Access) of        NC   Kh«ng  Óm    èi   µo       ­  =  ki so¸tl   v (No  ra Control     Access) of 1.7.21. KiÓm     so¸tnghiªm  ngÆt  ®Çy  )  èi   µo. ( ®ñ l   v ra a.ChØ     cho  Ðp  ph giao th«ng ch¹ysuèt;kiÓm            so¸tnghiªm  ngÆt  nguyªn t¾c  èil ªn   n  i   hÖ   ¹ng íi êng m l ® b. T¸ch    riªnggiao th«ng  a   ¬ng  íigiao th«ng  ¹y suèt,chØ      ®Þ ph v    ch     cho  Ðp    ph t¸ch nhËp  dßng  ¹ mét  è  Þ  ÝnhÊt®Þnh; kh«ng  ã    ¾t  ïngmøc. t i s v tr       c giaoc c   KiÓm     ét  Çn  èi   µo : so¸tm ph l   vra   1.7.22. a.¦utiªnchñ  Õu       y cho giao th«ng ch¹ysuèt, Êth¹n chÕ            r cho  giaoth«ng ®Þa  ¬ng      ph ra vµo.   b. Ph¶i bè  Ý d¶iph©n      tr     c¸ch vµ    chØ cho  Ðp  quay  u   æi  íng t¹  ét  è  ph xe  ®Ç ® h  i ms chç    ©n  d¶iph c¸ch®ñ   Ò   éng më     b r   th«ng. c.Cho  Ðp  è  Ý giao nhau  ïng møc  ¹  ét  è  Þ  Ý nhng  Êth¹n chÕ     ­   ph b tr     c  ti m s v tr   r    c¸c® êng  èivµo. n  1.7.23. Kh«ng  Óm    èi   µo: ki so¸tl   v   ra C¸c  êng  îp  tr h kh¸c,kh«ng  éc  ¹m      thu ph vi nªu  ë  iÒu  ra  ® 6.4.2,6.4.3 ® îc xem   µ      l  kh«ng  Óm    èi   µo. ki so¸tl   v ra 1.7.24. ViÖc quy  ¹ch  ö  ông  t  äc  Õn  êng  ho sd ®Ê d tuy ® ph¶i tu©n  ñ  ng    th ®ó nguyªnt¾c  èili   Ö   ña  êng  è  µ  Óm    èi   µo.   n   ªn c ® h ph v ki so¸tl   v ra
 19. 1A.ki m   ¸t  hi   Æt  è ira  µ o .   Ó so ng ªm ng l   v 1 3 1B.ki m   ¸t  hi   Æt  è ira  µ o ,c ã   ö   ô ng   ­ ê ng   ng   ng   Ó so ng ªm ng l   v   s d ® so so 3 2 1 2.ki m   ¸t  é t  Ç n  è ira  µ o ,c ã   ö   ô ng   © n    Ó so m ph l   v   s d ph c¸ch  o µ i ng 4 4 1 3A.kh« ng   Ó m   ¸t  è ira  µ o ,g i   ¾ t    ki so l   v   ao c kh¸c  øc  ¹ im é t  è   ó t  i   Ý m t  s n g ao ch nh 4 1 5 3B.kh« ng   Ó m   ¸t  è ira  µ o .   ki so l   v 1 1­ §êng  è  îcm«     Óm    ph ®   t¶ki so¸t . 2.§êng    song  song. 3.D¶iph©n     c¸ch 4.Lµn  ô   ph 5.§êng  nhµ  ,ngâ  µo  µ.   khu  ë  v nh H×nh    ¬    3.S ®å minh  ¹ c¸c h×nh  ho     thøc  Ó m     èira vµo  êng  è. ki so¸tl     ® ph    
 20. Qu¶ng  êng tr Qu¶ng  êng  tr trong®«  Þ  µmét    th l   khu  t  éng cã  ®Ê r   kh«ng  gian më,  ét  iÓ m   Ên    m® nh cña  «  Þ  Õt hîp gi÷a c«ng  ×nh kiÕn  ócvµ  Ö   èng giao th«ng;xung  ® th k       tr   tr   h th       quanh  cã  êng  è  ín®i,®Õn   µ    ® ph l     v c¸cc«ng  ×nhx©y  ùng  tr   d quy    ín, ã  m« l   chøc  c n¨ng kh¸c     nhau.ë    qu¶ng  êng  ã  èc®é     tr c t   giaoth«ng kh«ng   cao. 1.8. Qu¶ng  êng  îcph©n  ¹i tr ®  lo  theo  chøc  n¨ng    ë b¶ng  9 B¶ng    ©n  ¹i 9.Ph lo  qu¶ng  êng tr Lo¹iqu¶ng  êng   tr Chøc  n¨ng  µ  Æc   iÓ m v® ® Qu¶ng  tr ng  trung  Chøc  ê 1.   n¨ng kh«ng    µquan  äng.   gianl   tr t© m Lµ kh«ng gian tr c c¸c c«ng  ×nh kiÕn  óccÊp  «     í    tr   tr   ® (Qu¶ng tr ng  chÝnh  ®«   thÞ. µ  ®Þa  ®iÓ m  tæ  chøc m Ýt tinh, û niÖm,  ê  L  k thÞ) duyÖt binhtrongc¸cngµy  Ô        l… C¸c  Õn  êng  i  n   êng  ã  tuy ® ® ®Õ th c quy    ín,u îng m« l   l   l bé  µnh  ín  èc®é   ch¹ykh«ng  ín h l ,   xe  t   l  Cã   Ó  ¹n chÕ  th h   giaoth«ng khicÇn  Õt.      thi Qu¶ng  tr ng  tr c c¸c  Chøc  ê í 2.  n¨ng kh«ng    µ      gianv giaoth«ng c©n    b»ng. c«ng  tr×nh  c«ng  céng  Phôc  ô    ¹tv¨n ho¸ x∙héi­ dÞch  ô  ¬ng  ¹i v sinh ho             v th m  (s©n  Ën  ng,  v ®é cung    cña  éng  ng  µchñ  Õu. B∙i®ç  c«ng  éng  îc v¨n c ®å l   y     xe  c ®  ho¸, nhµ  h¸t, iÓn l∙m, quy  ¹ch ë   tr   ho   ngay    s¸tqu¶ng  êng  µ  ã  Ó    Þ  Ý tr v c th ë v tr   trungt©m  ¬ng  ¹i…)   th m thÝch hîpë      qu¶ng  êng. tr C¸c  Õn  êng  i  n   êng  ã  èc ®é   ch¹y tuy ® ® ®Õ th c t   xe    kh«ng  ín;u înggiaoth«ng,bé  µnh    ín l l   l    h kh¸l . H¹n  Õ   ch ¶nh  ëng  ña    ¹t®éng   qu¶ng  êng  h c c¸cho   ë  tr tí giao th«ng trªn i  c¸c tuyÕn ® êng chÝnh xung  quanh. Qu¶ng  tr ng  giao  Phôc  ô  ê 3.   v chøc  n¨ng giaoth«ng lµchÝnh.       th«ng (qu¶ng tr ng ®Çu   C¸c  ê c«ng  ×nh xung  tr   quanh  ã  Ên  ¹nh  í yÕu  è c nh m t i t  cÇu, tr c nhµ  ga, c¶ng  mü   í quan,cã  Ó  ùchiÖn  ét  è  ¹t®éng        th th   m s ho   v¨nho¸ hµng  kh«ng, c¶ng ® êng  x∙héi, ã  Ó  Õt hîplµm  iÓ m         th k     c ® ®ç xe. thuû, ót giao th«ng quy  C¸c  Õn  êng  i  n   ã  èc ®é   ¹y xe  îcchó   n tuy ® ® ®Õ c t   ch   ®   m«   ín…) l  träng.Lu îngxe  ín u îngbé  µnh      l   l,l   hl kh¸cao. C¸c  ¹t®éng    ho   phigiao th«ng    kh«ng  îclµm  ®  ¶nh  ­ h ëng  ídßng  t i giaoth«ng ra vµo.        1.9. Qu¶ng  êng  tr trung  © m   µ  t v qu¶ng  êng  ícc¸c c«ng  ×nh  tr tr     tr c«ng  éng. c 1.9.1.Quy    µ  ×nh  ¹ng cÊu  ¹ocña  m« v h d  t  qu¶ng  êng  tr trungt©m  µ    v qu¶ng  êng  íc tr tr   c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  îcx¸c ®Þnh    tr   c ®   th«ng qua      ®å ¸n quy  ¹ch ®«  Þ  ho   th phô  éc vµo  thu   chøc n¨ng  ña  c qu¶ng  êng, quy    «  Þ,quü  t,®iÒu  tr   m« ® th   ®Ê   kiÖn    Õ    éivµ     ëng  kinht x∙h   c¸cý t kh¸ccña  Õn  ócs.   ki tr  
Đồng bộ tài khoản