Quyết định 22/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
100
lượt xem
1
download

Quyết định 22/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  b é   © y  d ù n g   è  22/B X D­Q L X D   B tr x s n g µ y  26 th¸ng 1 n¨ m  1993 V Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ch Õ   vi h ® ¨n g  k ý  h µ n h  n g h Ò  x © y   ù n g d B é  tr ng B é  x © y d ù ng ë ­ C¨n  LuËt tæ    cø    chøc  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng  ña    é   µ   c c¸c B v c¬  quan ngang  é  îcQuèc  éith«ng  B®  h  qua  µy  9­ ng 30­ 1992; ­ C¨n  NghÞ   nh  è  H§BT   µy  4­   cø  ®Þ s 59­ ng 14­ 1988  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng  Öm  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng; nhi v v c c tæ  c Bx d ­ C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 171­ TTg  µy  12­ ng 16­ 1992  ña  ñ   íng  Ýnh   c Th t Ch phñ giao tr¸chnhiÖm     cho  é   ©y  ùng  Ò   Öc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò   BX d v vi c gi ph h ngh trongc¸clÜnh  ùc     v kh¶o     ÕtkÕ   µ  ©y  ¾p; s¸t­thi   v x l Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  µy      n b¶n  "Quy  Õ   ¨ng  ch ® ký  µnh  h nghÒ   ©y  ùng"  x d thay  Õ  th cho "Quy  Õ   ¨ng  ý  µnh  ch ® kh nghÒ  kinh  doanh  ©y  ùng" ®∙  xd   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 255  BXD/XDCB­§T  ngµy  10­ 18­ 1989. §i Ò u    2. Quy  Õ   µy  îcthihµnh  èng  Êt trong c¶  ícb ¾t  u   ch n ®     th nh     n  ®Ç tõ ngµy  03­   01­ 1993.Nhøng    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i quy  Õ   µy    Þ    ch n ®Ò b b∙i bá. §i Ò u  3. C¸c «ng  Ch¸nh v¨n  phßng  é,  ñ  ëng  B th tr c¸c  ôc,  ô   ùc C V tr   thuéc  é   µ    B v c¸c «ng  Gi¸m  c  ë  ©y  ùng    ®è s X d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm     phæ   Õn, híng  Én    µnh, c¸c cÊp  ùc bi   d c¸c ng    th   hiÖn b¶n quy  Õ   µy. ch n
 2. Q uy   Õ ch  ® ¨n g  k ý   µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 22/BXD­QLXD   µy  1­ ng 26­ 1993) C h ¬ n g  I §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g §i Ò u 1. §¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng  µ c¨n  ®Ó   Ðt  Êp  Êy  kh ngh x d l  cø  xc gi phÐp  kinh doanh  Ò   ©y  ùng, nh»m   ùc hiÖn  ù    vx d   th   s qu¶n  ýthèng  Êt  ña  l  nh c Nhµ   íc vÒ     iÒu  Ön  µ  ¹m    ¹t®éng  ña    chøc  ©y  ùng  n   c¸c ® ki v ph viho   c c¸c tæ  x d trongc¶  íc,b¶o  ¶m   Öu   n  ® hi qu¶  kinh tÕ  µ  Êtl ng trong x©y  ùng.   v ch  î     d C¸c  chøc  Ýnh  Õ  ¹t®éng  tæ  k t ho   kinh doanh  Ò   ©y  ùng,tvÊn  µ  Þch    vx d    vd vô trong  ©y  ùng  éc  äi  µnh  Çn  x d thu m th ph kinh  Õ  t (sau  y   äi chóng  µ ®© g   l  doanh  nghiÖp  ©y  ùng) ®Ò u   xd   ph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng  ¹ c¬    kh ngh x d t i quan    cã  Èm  Òn  th quy theo quy  nh  ña  ¬  Õ   µy  µ  ®Þ c c ch n v chØ  îchµnh  Ò   ©y  ®  ngh x dùng  trong ph¹m    Êy phÐp  îccÊp.   vigi   ®  GiÊy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng  µ®iÒu  Ön  ¾t  éc    ù  Çu,ký  ph h ngh x d l  ki b bu ®Ó d th   kÕt  îp  ng  h ®å kinh tÕ  µ    v thanh      to¸n c¸c s¶n  È m   ph trong x©y  ùng  µ   Ên,   d v tv   dÞch  ô  ©y  ùng. vx d §i Ò u    ¹t®éng  ©y  ùng  éc ph¹m    ¨ng  ý  µnh  Ò   2. Ho   xd thu   vi® kh ngh trong  b¶n  quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g 1.C¸c    c«ng  Öc  vi theo nghÒ     nghiÖp  ©y  ùng  : xd nh §µo  p   t  ¸,n Ò,  éc, bª  ®¾ ®Ê ®   m   t«ng,s ¾t  Ðp    th trong x©y  ùng,l¾p  Æt     d   ® trang bÞ   iÖn  íc th«ng  ông, l¾p  Æt  ÕtbÞ    ® n  d   ® thi   c«ng  Ö,  ngh s¶n  Êt ­ gia xu       c«ng  Êu  Ön  c ki c«ng  ×nh,trang trÝ néingo¹ithÊtc«ng  ×nh,c¸c ho¹t®éng   tr           tr      tvÊn  µ  Þch  ô    vd v trong x©y  ùng    Ên).   d (tv 2. C¸c    c«ng    ©y  ¾p  ã  èil ng  ínhoÆc   ã  Ýnh  Êt ® Æc   Öt t¸cx l c kh  î l   ct ch   bi   nh: san  p   Òn  µ    ®¾ n v san  p   ®¾ c«ng  ×nh;thic«ng    ¹  äc  ãng  tr    c¸c lo icm c«ng  tr×nh;n¹o  Ðt  ång  ¹ch;ph¸  ¸  ©y  ùng    v lu l  ®x d c«ng  ×nh;x©y  ¹ch  Þu  öa, tr   g ch l  c¸ch © m       ­ c¸ch nhiÖt;l¾p  Æt   Ö   èng  iÖn  ¹nh,h Ö   èng      ® h th ® l   th th«ng    Ö   tin,h thèng  ÕtbÞ  µn  é  µ  ©y  thi   to b v d chuyÒn  c«ng  Ö   . ngh .. 3. X ©y  ùng  íihoÆc     ¹o,söa  ÷a,n©ng  Êp    ¹ng  ôc    d m  c¶it   ch   c c¸c h m c«ng  tr×nh vµ    c«ng  ×nh thuéc c¸cchuyªn ngµnh  ©y  ùng  å m: tr        xd g ­ X ©y  ùng    d c«ng nghiÖp  µ  ©n  ông  vd d (bao  å m   c«ng  ×nh h¹ tÇng  g c¶  tr     kü  Ët®«  Þ,® êng  ©y  µ  ¹m biÕn  Õ  iÖn  ¹ thÕ). thu   th   d v tr   th ® h  ­X ©y  ùng    d giao th«ng.   ­X ©y  ùng  ñy lî .   d th   i ­X ©y  ùng  Ö   èng    d h th th«ng     u  iÖn. tin­b ® ­X ©y  ùng  Ç m   á.   d h m ­X ©y  ùng  ¹m biÕn  Õ  iÖn  µ  êng  ©y    iÖn    d tr   th ® v® d t¶i ® cao  Õ. th
 3. ­X ©y  ùng  èc    d qu phßng. C h ¬ n g  II §i Ò u ki Ö n v µ  p h ¹ m  vi h o ¹t ® é n g     c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  x © y  d ù n g §i Ò u    nh©n  µnh  Ò   ©y  ùng: 3. C¸  h ngh x d 1. C¸  ©n  µnh  Ò   ©y  ùng  µngêicã  Ò     nh h ngh x d l    ngh nghiÖp  ©y  ùng  îc xd ®  ®µo   ¹o t¹  êng  ¹y  t   itr d nghÒ   hoÆc  gia truyÒn, khi hµnh     nghÒ   u   ®Ò ph¶i cã    chøng  chØ  Ò   ngh nghiÖp    Ëc  îdo  µ  êng  ã  ­ b th   nh tr c chøc  n¨ng  o  ¹onghÒ   ®µ t   ®ã   hoÆc   Së  do  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng  Êp. l    xd c 2. C¸  ©n  µnh  Ò   ©y  ùng    nh h ngh x d theo  Ò   ngh nghiÖp  íih×nh  d  thøc  µm  l c«ng theo tõng c«ng  Öc  ô  Ó      vi c th hoÆc   îp ®ång    ng  íi   chøc  ã  h  lao ®é v   tæ  c¸c c sö  ông  Ò   . d ngh ®ã 3. C¸  ©n  µnh  Ò   ©y  ùng    nh h ngh x d chØ  Çn  ã  c c chøng chØ  Ò   ngh nghiÖp  ­bËc  î,   th   kh«ng  ph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   µ    kh ngh v chØ  îclµm    ®  c¸cc«ng  Öc  éc vi thu   tiªuchuÈn  Ëc  îcña  ×nh.   b th  n 4. C¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  ö  ông  x d sd c«ng  ©n  ü  Ët ph¶i cã  nh k thu     chøng chØ  Ò   ngh nghiÖp. §i Ò u    4. Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  á: xd nh 1. Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  c¸ nh©n  xd do    hoÆc   ã m   nh kinh doanh  Ò   ©y    vx dùng  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 66/H§BT  µy  3­ ng 2­ 1992  ña  éi c H  ®ång  é  ëng. B tr 2. Ng êi ® øng    ¨ng  ý  µnh  Ì x©y  ùng  µ ngêi cã  Òn      tªn ® kh ngh   d l    quy c«ng  d©n,    ng  ùc tiÕp,cã  lao ®é tr     chøng chØ  nghÒ  nghiÖp  Ëc  îx©y  ùng  õ b th   d t  bËc 4/7  ë lªn vµ  ã  tr     c møc   èn  èithiÓu  v t  b»ng1/4  møc   èn  v doanh  nghiÖp    t nh©n  ©y  ùng  µ  . xd nh ë 3. Doanh  Öp  ©y  ùng  á  ngi x d nh chØ   îc nhËn  ®  kho¸n  ©n  nh c«ng  õng  t phÇn  c«ng  Öc  vi theo  chuyªn m«n  trong  Êy  Ðp  µnh  gi ph h nghÒ   îc cÊp  µ  ®  v chØ   îc nhËn    ®  thic«ng  µ  Êp    µ  Êp  ®Õ n   tÇng, kh«ng  îc nhËn  nh c 4, v c 3  2    ®  thÇu  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh lính¬n  µ  Êp  tr     v c cao  ¬n. h Doanh nghiÖp  ©y  ùng  á  ¹t®éng  xd nh ho   trong ph¹m    Ën, huyÖn, thÞ    viqu     x∙vµ    tØnh  µnh phè  ùcthuéc Trung  ng  äichung  µtØnh)n¬i®¨ng  ý. (th   tr     ¬ g  l     k §i Ò u  5. C¸c c«ng    µ  Ý   ty v x nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng  éc  thu doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n 1. C¸c    c«ng    µ  Ý  ty v x nghiÖp  ©y  ùng  xd kh«ng  éc  thu doanh  nghiÖp  µ  nh níclµdoanh     nghiÖp  ©y  ùng  îcthµnh  Ëp  xd ®  l theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp   ©n  tnh vµ  Ët  Lu c«ng    å m     ×nh  ty g c¸c h thøc:XÝ     nghiÖp    ©n  ©y  ùng, C«ng    t nh x d   ty tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ©y  ùng,C«ng      Çn  ©y  ùng.   hhxd   tycæ ph x d M çi doanh    nghiÖp  cßn  ã    c tªnriªngkÌm    theo.
 4. 2. C¸c    doanh nghiÖp  µy  n ph¶i ®¶m     b¶o  iÒu  Ön  ® ki kinh  Õ    ü  Ët t ­ k thu   chÝnh  sau  y: ®© ­ Cã   èn  iÒu  Ö  ï hîp víi  v® l ph       møc  èn  v ph¸p  nh  Nhµ   ícquy  nh. ®Þ do  n  ®Þ   Vèn  iÒu  Ö  ® l chØ  bao  å m     èn  g c¸cv kinh doanh  è ®Þnh  µ u  ng).C¸c  Êt   (c   v l ®é   b  ®éng  s¶n  µ  ng  v ®é s¶n  kh«ng  ùctiÕp phôc  ô  tr     v kinh doanh  µ  ,c¸cph¬ng    (nh ë     tiÖn  ôc  ô  ph v sinh ho¹tnh  m¸y,m¸y    ×nh..       xe    thu h . kh«ng  Ýnh  µo  èn  iÒu  ) t vv® lÖ. ­ Cã     é  ü  Ët,c¸n bé    c¸n b k thu     qu¶n  ý,lao ®éng  ã  Ò   µ  l    c ngh v trang bÞ   ü   k thuËtphï hîp víiquy    µnh  Ò   ¨ng  ý         m« h ngh ® k (theo phô  ôcsè  cña    l   3  quy  Õ   ch nµy). 3. Tuú    theo quy    m« n¨ng  ùc thùc  Õ  èn,lao ®éng  µ  l  t (v     v trang  Þ)    b c¸c doanh  nghiÖp  µy  ã  Ó  îcnhËn  Çu    n c th ®   th thic«ng    c¸cc«ng  ×nh theo  tr   chuyªn  ngµnh  ¨ng  ý      ® k ë c¸c quy    µ  Êp  Ých  îp  m« v c th h (theo phô  ôc sè  vµ  cña    l   1  2  quy  Õ   µy). ch n 4. Giíi ¹n      tæng    Þkhèil ng thùc hiÖn  ©y  ¾p  h gi¸tr    î     x l trong n¨m  ña    c doanh  nghiÖp  µy  n kh«ng    lÇn  èn u  ng  ùc cã  ña  n  Þ; n Õu  îtqu¸ 6  qu¸ 6  v l ®é th   c ®¬ v   v    lÇn  ×  th ph¶icã    b¶o    èn  îcvay  ña  ©n  µnh ¬ng  l∙nhv ®   c ng h t øng  íimøc  îtgií v  v    i h¹n nªu    trªn. 5.C¸c    doanh nghiÖp  µy  ¹t®éng  n ho   trong ph¹m      vitØnh  ¬i®¨ng  ý.C¸c  n  k  doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong khu  ùc  ét  è  v m s tØnh  hay trong  níc ph¶i c¶      ®¨ng  ý  µnh  Ò   ¹ Bé  ©y  ùng. kh ngh t   X i d §i Ò u    îp      ©y  ùng. 6. H t¸cx∙x d 1.Hîp      ©y  ùng  µlo¹ doanh    t¸cx∙x d l  i   nghiÖp  ©y  ùng  îcthµnh  Ëp theo  xd ®  l  c¸c NghÞ   nh  è  H§BT  µy  3­   ®Þ s 28­ ng 9­ 1988  µ  è  v s 146­ H§BT  µy  8­ ng 24­ 1988  cña  éi ®ång  é  ëng  H  B tr hoÆc   theo LuËt hîp t¸cx∙.        2. Hîp      ©y  ùng    t¸cx∙ x d ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki kinh tÕ    ü  Ët   ­ k thu   chÝnh  sau  y: ®© ­ Cã   èn  iÒu  Ö  ï hîp víimøc  èn   v® l ph       v ph¸p  nh  Nhµ   ícquy  nh   ®Þ do  n  ®Þ (t¹m  êi¸p  ông  th   d b»ng  møc   èn  v ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp    ©n).Vèn  t nh   ®iÒu  Ö  l chØ  bao  å m     èn  g c¸c v kinh doanh  íinéi dung  ∙    ¹  Òu  cña    v    ® ghi t i§i 5  quy  Õ   µy. ch n ­ Cã     é  ü  Ët,c¸n bé    c¸n b k thu     qu¶n  ý,lao ®éng  ã  Ò   µ  l    c ngh v trang bÞ   ü   k thuËtphï hîp víiquy    µnh  Ò   ¨ng  ý         m« h ngh ® k (theo phô  ôcsè  cña    l   3  quy  Õ   ch nµy). 3. Tuú    theo quy    m« n¨ng  ùc thùc  Õ  èn,lao ®éng  µ  l  t (v     v trang  Þ)    b c¸c doanh  nghiÖp  µy  ã  Ó  îcnhËn  Çu    n c th ®   th thic«ng    c¸cc«ng  ×nh theo  tr   chuyªn  ngµnh  ¨ng  ý      ® k ë c¸c quy    µ  Êp  Ých  îp  m« v c th h (theo phô  ôc sè  vµ  cña    l   1  2  quy  Õ   µy). ch n 4. Giíih¹n    Þ khèikîng  ùc hiÖn  ©y  ¾p     gi¸tr     th   x l trong n¨m  ña  îp        c H t¸cx∙ x©y  ùng, kh«ng  d   qu¸  lÇn  èn u  ng  ùc cã  ña  n  Þ; n Õu  îtqu¸    6  v l ®é th   c ®¬ v   v  6 lÇn  × ph¶icã  th     b¶o    èn  îcvay  ña  ©n  µng ¬ng  l∙nhv ®   c ng h t øng  íi v  møc  îttrªn v    giíh¹n nªu      trªn. i
 5. 5.Hîp      ©y  ùng  ¹t®éng    t¸cx∙x d ho   trongph¹m      vitØnh  ¬i®¨ng  ý.C¸c  îp  n  k  h t¸cx∙ x©y  ùng  ¹t®éng     d ho   theo khu  ùc  ét  è  v m s tØnh  hay trong  níc ph¶i c¶      ®¨ng  ý  µnh  Ò   ¹ Bé  ©y  ùng. kh ngh t   X i d §i Ò u 7. C¸c doanh nghiÖp  µ  íc kinh doanh  ©y  ùng  îc thµnh  nh n     xd ®  lËp theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 388­ H§BT   µy  11­ ng 20­ 1991  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr hoÆc  theo LuËt doanh      nghiÖp  µ   íc: Nh n 1.C¸c    doanh nghiÖp  Thñ íng Ch Ýnh  ñ,c¸cBé, c¬  do  t  ph       quan  ùcthuéc tr     ChÝnh  ñ  µnh  Ëp  ×  ¹t®éng  ph th l th ho   trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖ m   ô  îc   v®  giao  µ  ï hîp  íiquy    v ph   v   m« n¨ng  ùc cña  n  Þ  l  ®¬ v (theo phô  ôc sè  cña      l   3  quy chÕ   µy). n C¸c  doanh  nghiÖp  µy  ¹t®éngtheo  n ho   khu  ùc  ét  è  v m s tØnh  hay  trong c¶    níc. 2. C¸c    doanh nghiÖp  Uû   do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh  è  ùcthuéc (th ph tr     Trung  ng) thµnh  Ëp  ¹t®éng  ¬  l ho   trong ph¹m      vichøc n¨ng  Öm   ô  îc giao nhi v®    vµ  ï hîp  íiquy    ph   v   m« n¨ng  ùc cña  n  Þ  l  ®¬ v (theo phô  ôc sè  cña    l   3  Quy  Õ   ch nµy). C¸c doanh nghiÖp  µy  ¹t®éng  n ho   trong  ¹m    ph vi tØnh  µnh  è)  ¬i (th ph n   ®¨ng  ý.Doanh  k  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo khu  ùc  ét  è  v m s tØnh  hay  trong c¶  íc  n  ph¶i ®¨ng  ý  µnh    kh nghÒ   ¹  é   ©y  ùng  t iB x d hoÆc   é   B Qu¶n  ý chuyªn  µnh  l  ng x©y  ùng  d kh¸cnhau    theo ph©n  Êp  ña    c c quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    tæ  8. C¸c  chøc  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d kh¸c: 1. C¸c  chøc   Ên  µ  Þch  ô  ©y  ùng  ña    µnh  Çn    tæ  tv v d vx d c c¸c th ph kinh tÕ    thµnh  Ëp  l theo   c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc vÒ   µnh  Ëp  ®Þ hi h c Nh n   th l doanh  nghiÖp, tïytheo     quy m«,  n¨ng  ùc kinh tÕ    ü  Ët ® îc ®¶m   Ën  ét  è  l    ­ k thu     nh ms hoÆc   µn  é    to b c¸cc«ng  Öc  vi sau:lËp luËn     chøng kinh tÕ  ü  Ët, ù    u     k thu   ¸n ®Ç d t  ÕtkÕ   ,thi   chuyÓn  giao c«ng  Ö   ©y  ùng,gióp chñ  u    än  Çu,lËp   ngh x d     ®Ç tch th     vµ chØ  o  ùc hiÖn    ®¹ th   gi¶iph¸p    thic«ng, gi¸m    ü  Ëtthic«ng, xö  ýkü    s¸tk thu       l  thuËttrong qu¸ tr×nh thi         c«ng,dich vô      qu¶n  ýc«ng  ×nh thay chñ  u    ùc l  tr     ®Ç tth   hiÖn    ¬  ë  ÕtkÕ   µ  ù    îcduyÖt vµ  trªnc s thi   v d to¸n®     theo hîp ®ång     kinh tÕ.   Vèn ph¸p  nh  ña  chøc   Ên  µ  Þch  ô  ©y  ùng  Êy b»ng  ®Þ c tæ  tv v d vx d l  møc   vèn  ph¸p ®Þnh  ña    c doanh nghiÖp   ©n  ©y  ùng  ©n  ông. tnh xd d d Khilµm   Ên  Þch  ô    tv d v qu¶n  ýc«ng  ×nh thay chñ  Çu ,doanh  l  tr     d t  nghiÖp  t vÊn  µ  Þch  ô  ©y  ùng    vd vx d ph¶icã    b¶o    èn  ña  ©n  µng  l∙nhv c ng h b»ng 10%   vèn  õng c«ng  ×nh hoÆc   Õ  Êp  µis¶n  íi   Þt ng  ¬ng. t  tr   th ch t   v   tr  ¬ ® gi¸ 2. C¸c doanh nghiÖp  µ  íc chuyªn  µnh  nh n   h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  å m:  d g c«ng    tyhoÆc   Ý  x nghiÖp  ÕtkÕ,  thi   c«ng     Ên  µ  ÕtkÕ   tyt v v thi   (ViÖn  ÕtkÕ)  îc thùc hiÖn    thi   ®    c¸c c«ng  Öc   Ên  µ  Þch  ô  ©y  ùng  ¹ vi t v v d vx d ti  ®iÓ m   nªu    ïytheo n¨ng  ùccña  × nh. 1  trªnt     l  m C¸c  chøc  µy  tæ  n cßn  îc nhËn  ©y  ùng  ùc nghiÖm   ét  Çn  ®  xd th   m ph c«ng  tr×nh hay  µn  é    to b c«ng  ×nh quy    á  éc    µim µ   n  Þ  µm  ñ  tr   m« nh thu ®Ò t   ®¬ v l ch tr×nghiªncøu  µ  ã  èn  ö nghiÖ m.     v c v th  
 6. 3. C¸c  Ön    vi nghiªn cøu, c¸c tr ng  ihäc  µ        ê ®¹   v trung häc    chuyªn nghiÖp,  tuú theo    n¨ng  ùc,® îcho¹t®éng    l     c¸cc«ng  Öc   Ên  µ  Þch  ô  ©y  ùng  ¹  vi tv v d vx d ti ®iÓ m   nªu  1  trªn. 4.Doanh    nghiÖp  kinhdoanh    tæng  îp cã  ¹t®éng  ©y  ùng: h   ho   xd ­§èivíi ªnhiÖp          li c¸cdoanh nghiÖp:ph¶icã      doanh  nghiÖp  ùcthuéc vÒ   tr     x©y  ùng  ã    iÒu  Ön  d c ®ñ ® ki theo quy  nh  ña  ¬  Õ   µy.   ®Þ c c ch n ­ §èivíi ét       m doanh  nghiÖp  Òu  Ò:  nhi ngh ph¶icã  n  Þ  ùcthuéc ph¸p    ®¬ v tr     nh©n  kh«ng  y     ®Ç ®ñ chuyªn hµnh  Ò   ©y  ùng  ã      iÒu  Ön  ña    ngh x d c ®ñ c¸c ® ki c m ét  trong c¸clo¹ doanh    i   nghiÖp  ©y  ùng  ña  xd c quy  Õ   µy. ch n C h ¬ n g  III §¨ng k ý  h µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g §i Ò u  9. Doanh nghiÖp  ã  µnh  ch nghÒ   ©y  ùng  éc  äi  µnh  x d thu m th phÇn  kinh  Õ  u   t ®Ò ph¶i ®¨ng  ý  µnh    kh nghÒ   ¹    ¬  t i c quan  ã  Èm   Òn  c¸ c th quy theo  éi dung  µ  ×nh tù quy  nh  ¹    Òu    vµ  cña  n  v tr     ®Þ t i §i 10, 11  12  c¸c Quy  Õ   ch nµy. §i Ò u    å   ¬    ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng  å m   ã: 10. H s xin® kh ngh x d g c 1.§¬n    ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng    xin® kh ngh x d (theo phô  ôcsè  cña    l   6  quy  Õ   ch nµy). 2. Quy Õt  nh    ®Þ hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  gi ph th l doanh nghiÖp  c¬  do  quan  cã  Èm   th quyÒn  Êp  Ìm  c k theo  å  ¬    µnh  Ëp  h s xin th l doanh nghiÖp  µ  Êy  (v gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  Õu  ∙  ã).   n ®c 3.B¶n      kª khaivÒ     n¨ng  ùccña  l  doanh  nghiÖp  (theo phô  ôcsè  cña      l   4  quy chÕ   µy). n 4. Doanh    nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh tÕ  Uû     do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh  Ën, huyÖn)  (qu   quyÕt  nh   ®Þ hoÆc  cho  Ðp  µnh  Ëp, khi cÇn  ¹t ph th l   ho   ®éng  ngoµi tØnh, tr c h Õt  ra      í  ph¶i cã  Êy  Ðp  µnh    gi ph h nghÒ   ©y  ùng  ña  x d c ®Þa  ¬ng  ×nh,  Ìm  ph m k theo  c«ng      Þ  ña  ë  ©y  ùng  a  ¬ng  v¨n ®Ò ngh c S X d ®Þ ph göiBé  ©y  ùng   X d hoÆc   é  B qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng  l    xd kh¸c. §i Ò u    å   ¬    iÒu  11. H s xin® chØnh  hoÆc     ¹n giÊy phÐp: giah     1. §¬n    iÒu    xin ® chØnh hoÆc     ¹n  Êy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng  gia h gi ph h ngh x d (theophô  ôcsè  cña    l   8  Quy  Õ   µy). ch n 2. Gi¶itr×nh nh÷ng       thay ® æi  Ò   chøc,vèn,trang bÞ   ü  Ëtcã      v tæ        k thu   x¸c nhËn  ña    ¬  c c¸cc quan  qu¶n  ýcña  a  ¬ng  l  ®Þ ph hoÆc  Trung  ng  ïytheo ®èi t ¬ t     ­ îng (theo m É u   ∙        ® kª khaikhithµnh  Ëp vµ  ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng).    l ® kh ngh x d 3. V¨n    b¶n    Þ  ña  ¬  ®Ò ngh c c quan  ñ  ch qu¶n  hoÆc   ë  ©y  ùng  a  ­ sx d ®Þ ph ¬ng  ú theo ®èi t ng. tu      î
 7. §i Ò u    Ðt  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng: 12. X c gi ph h ngh x d 1. C¸c  é   B qu¶n  ý chuyªn  µnh  ©y  ùng  Ðt  Êp  Êy  Ðp  µnh  l  ng x d xc gi ph h nghÒ   ©y  ùng  xd cho    n  Þ  Bé   ×nh  c¸c ®¬ v do  m s¸ng  Ëp  µ  l v cho  doanh nghiÖp  Nhµ   ícthuéc ngµnh  × nh    a  ¬ng    ¹t®éng    µitØnh. n    m ë ®Þ ph khiho   ra ngo   ­ Néi dung  Êp  Êy  Ðp  ña    é      c gi ph c c¸c B qu¶n  ýchuyªn  µnh  ©y  ùng  l  ng x d ph©n  Êp    c nh sau: a) Bé    Giao  th«ng  Ën    Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng    V t¶i c gi   : h ngh x d c¸cc«ng  tr×nh thuû  îvµ  û n«ng  :®ª,®Ëp,  å    l   thu   i nh     h chøa  íc,kªnh  ¬ng,tuynen  Én  n  m    d níc,èng  Én  íc,tr¹m  ¬ m.    d n  b Riªng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh ®Ëp   íc,Bé   û  î tr   n   Thu l   i cÊp  Êy phÐp  gi   cho  ®¬n  Þ  éc ngµnh  × nh    a  ¬ng. c¶  v thu   m ë ®Þ ph b) Bé     n¨ng îng:cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng    l  gi ph h ngh x d c¸c c«ng  ×nh ® ­ tr   êng  ©y  Én  iÖn,tr¹m biÕn  Õ  iÖn  µ  Ç m   á   dd®    th ® vh m khaith¸cthan.    c)  é   B c«ng  nghiÖp nÆng:  Êp  Êy  Ðp  µnh  c gi ph h nghÒ   ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh hÇ m   á   tr   m khaith¸cquÆng  µ  ¸  ý.    v ® qu C¸c  é   B qu¶n  ý chuyªn  µnh  ©y  ùng    Êp  éi dung  µnh  l  ng x d khi c n  h nghÒ   thuéc chuyªn ngµnh  ©y  ùng      xd kh¸cph¶i® îctho¶ thuËn  ña  é  ©y  ùng.        c BX d ­Ph¹m      vicho  Ðp  ¹t®éng: theo khu  ùc  ét  è  ph ho       v m s tØnh  hay  níc. c¶  ­  êi h¹n  ã    Þ  ña  Êy  Ðp:  ïytheo  iÒu  Ön  ùc  Õ  ña  Th   c gi¸tr c gi ph t  ® ki th t c doanh  nghiÖp  µ   Êy phÐp  îccÊp  ã    Þtõ3  n   n¨m. m gi   ®  c gi¸tr     ®Õ 5  2.  é   ©y  ùng  Ðt  Êp  ¨ng  ý  µnh  Bx d xc ® kh nghÒ   ©y  ùng  x d cho c¸c  ¹t ho   ®éng  ©y  ùng  éc tÊtc¶    µnh  xd thu     c¸c ng kinh tÕ,c¸c ho¹t®éng   Ên  µ  Þch        tv v d vô  ©y  ùng,c¸cho¹t®éng  ©y  ùng  xd      xd kh¸ccha  ë  iÓ m     Òu  cña      nªu  ® 3,§i 2  quy chÕ   µy. n ­ C¸c  i t ng sau  y   Bé   ©y  ùng  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y    ®è  î   ®© do  x d c gi   h ngh x dùng: +  C¸c  doanh  nghiÖp  µ   ícthuéc Bé  ©y  ùng. Nh n    xd +  C¸c  doanh  nghiÖp  µ   ícthuéc c¸cBé  µ  ¬  Nh n       v c quan  éc Ch Ýnh  ñ. thu   ph +  C¸c    doanh nghiÖp  µ  íc thuéc    é   nh n   c¸c B qu¶n  ý chuyªn  µnh  ©y  l  ng x dùng    ã  µnh  Ò   ©y  ùng  éc ngµnh  khic h ngh x d thu   kh¸c. +  C¸c doanh nghiÖp  a   ¬ng  éc  äi  µnh  Çn  Ýnh  Õ  µnh  ®Þ ph thu m th ph k th nghÒ   ©y  ùng  µitØnh  ¬i®ãng  ôsë  Ýnh. xd ngo   n  tr   ch + C¸c  Ý   x nghiÖp  ªndoanh  íiníc ngoµi vÒ   ©y  ùng  µ   vÊn  ©y  li   v     x d vt x dùng  îcthµnh  Ëp theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. ®  l      tn      i   ­Ph¹m      vicho  Ðp  ¹tdéng:theo khu  ùc  ét  è  ph ho       v m s tØnh  hay  níc. c¶  ­  êi h¹n  ã    Þ cña  Êy  Ðp:  ú  Th   c gi¸tr   gi ph tu theo  iÒu  Ön  ® ki thøc  Õ  ña  tc doanh  nghiÖp  µ   Êy phÐp  îccÊp  ã    Þtõ3  n   n¨m. m gi   ®  c gi¸tr     ®Õ 5  3. C¸c  ë   ©y  ùng  Ðt cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng  µ   Ên    SX d x  gi ph h ngh x d v tv dÞch  ô  ©y  ùng  vx d cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ   ícvµ  Nh n   doanh  nghiÖp  éc c¸c thu     thµnh  Çn  ph kinh tÕ    kh¸c kÓ   hîp t¸cx∙ x©y  ùng  éc  a   ¬ng  ã  ù    c¶        d thu ®Þ ph (c s tham      Õn  ña    ë  giaý ki c c¸cs qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng  ã  ªnquan). l    xd c li   Së   ©y  ùng  xd kh«ng  Êp  éi dung  Êy  Ðp  µnh  c n  gi ph h nghÒ   ©y  ùng  Ò   xd v thi  c«ng c«ng  ×nh ®Ëp  íc. tr   n
 8. Ph¹m    vicho  Ðp  ¹t®éng: trong ph¹m    ph ho       vitØnh. Thêi h¹n  ã    Þ  ña  Êy  Ðp:  ú    c gi¸ tr c gi ph tu theo  iÒu  Ön  ùc  Õ  ña  ® ki th t c doanh  nghiÖp  µ   Êy phÐp  îccÊp  ã    Þtõ1  n   n¨m. m gi   ®  c gi¸tr     ®Õ 5  4. Thêi h¹n  Ðt  Êp  Êy  Ðp      x c gi ph trong ph¹m    ngµy    vi30  sau    Ën    khinh ®ñ hå  ¬  îp lÖ  s h   theo  quy  nh.  êng  îp cã  íng m ¾ c   a  Êp  îcgiÊy  Ðp  ®Þ Tr h  v   ch c ®   ph ph¶itr¶lêi     cho  ¬ng  ù. ® s §i Ò u  13. Êy phÐp  hµnh nghÒ  x©y dùng do c¸c cÊp cã thÈm    Gi quyÒn (theo §iÒu    Êp    12) c cho    c¸c doanh nghiÖp  îclËp  ®   theo  É u   ña  ô  m c ph lôcsè  quy  Õ   µy.   7  ch n GiÊy  Ðp  èc  ph g chØ  ã    c haib¶n. M ét    b¶n u  ¹  ¬  l t i quan  Êp  Êy  Ðp, c c gi ph   m ét  b¶n  giao cho  n  Þ  îccÊp.   ®¬ v ®   ­ Hµng    th¸ng c¬    quan  Êp  Êy  Ðp  µnh  c gi ph h nghÒ   ©y  ùng  Ëp  x d l th«ng  b¸o tæng  îp vÒ   Êy phÐp  ∙  Êp    h   gi   ® c trong th¸nggöitíc¬          quan  i qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cã  ªnquan  ïng  Êp  : Tµi chÝnh, ng©n  µng, Néi  ô, Träng  µikinh tÕ, li   c c nh       h   v  t     ®ång  êigöití Bé   ©y  ùng  µ  é   th       x d i v B qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng  ®èivíi l    xd (    c¸cdoanh    nghiÖp  ©y  ùng  xd chuyªn ngµnh).   ­ Doanh    nghiÖp  îc sö  ông  ® d b¶n sao  Êy  Ðp  ã  gi ph c c«ng  chøng trong  giao dich,dù  u  Çu,hîp ®ång  µ      ®Ê th     v thanh    to¸ntrong x©y  ùng.   d ­ Ba    th¸ngtr ckhigiÊy phÐp  Õt  ¹n,doanh    í      hh  nghiÖp  ph¶ilµm  ñ tôcgia   th       h¹n hoÆc     ¨ng  ý  ¹  çi lÇn    ¹n giÊy phÐp    xin® k l iM   giah   .   kh«ng    n¨m. qu¸ 2  §i Ò u      ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng,doanh  14. Khi ® kh ngh x d   nghiÖp  ph¶inép    m ét  kho¶n  Ö  Ý  l ph cho  Öc  ¨ng  ý  vi ® k theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  §i Ò u 15. Khi ho¹t®éng  µnh  Ò   ©y  ùng  µitØnh  ¬i ®ãng      h ngh x d ngo   n  trô së, c¸c doanh      nghiÖp  ©y  ùng  x d ph¶i xuÊt  ×nh  Êy  Ðp  µnh    tr gi ph h nghÒ   x©y  ùng  íi ë  d v   qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng  ¬inhËn  Çu  S l    xd n  th c«ng  ×nh. tr §i Ò u 16. C¸c    doanh nghiÖp  ©y  ùng, hµng  x d   n¨m  µo  ý    v qu I b¸o    c¸o kÕt  qu¶  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d n¨m  íc(theo phô  ôcsè  biÓu  cña  tr     l   4  4  quy  Õ   ch nµy)göivÒ   ¬      c quan  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng. c gi   h ngh x d C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý, Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  ki §i Ò u    17. Qu¶n  ý. l 1.Bé  ©y  ùng  èng  Êt qu¶n  ýhµnh  Ò   ©y  ùng   xd th nh   l  ngh x d trongc¶  íc.  n Hµng  n¨m,  é   ©y  ùng  Bx d tæng  îp  ×nh  ×nh  ¨ng  ý  µnh  ht h ® kh nghÒ   ©y  x dùng  trong c¶  ícb¸o    Ýnh  ñ.   n   c¸o Ch ph
 9. 2. C¸c  é   B qu¶n  ý chuyªn  µnh  ©y  ùng, qu¶n  ý c¸c  n   Þ   îc l  ng x d   l  ®¬ v ®   m × nh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò   µ  µnh  c gi ph h ngh v h n¨m tæng  îp  ×nh  ×nh  ¨ng  ý  ht h ® k hµnh  Ò   ©y  ùng  ña    n  Þ    öivÒ   é   ©y  ùng  ngh x d c c¸c ®¬ v ®ã g   B x d (theo phô  ôc   l  sè  cña  5  quy  Õ   µy). ch n 3. Së   ©y  ùng     x d c¸c tØnh  èng  Êt  th nh qu¶n  ý hµnh  l  nghÒ   ©y  ùng  ¹  x d ti ®Þa  ¬ng  µ  ph v gi¸m      n  Þ  s¸tc¸c®¬ v trung ¬ng  µ  n  Þ  µitØnh  µo  µnh    v ®¬ v ngo   vh nghÒ   ©y  ùng  xd trong tØnh.   Hµng  n¨m, Së   ©y  ùng   xd tæng  îp t×nh  ×nh  µnh  Ò   ©y  ùng  ña  h  h h ngh x d c c¸c ®¬n   Þ   îc m ×nh   Êp  Êy  Ðp  öi vÒ   é   ©y   ùng  µ  é     v®  c gi ph g  BX d v B qu¶n  ý l  chuyªn  µnh  ©y  ùng  i  íic¸c doanh  ng x d ®è v     nghiÖp  ©y  ùng  x d chuyªn  µnh  ng (theophô  ôcsè  cña    l   5  quy  Õ   µy). ch n §i Ò u    Ó m     18. Ki tra,thanh  tra. 1. C¸c  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng  ã  c th quy c gi   h ngh x d c tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih theo  âi,kiÓm     ¹t ®«ng  ng  ¨ng  ý  ña    d  tra ho   ®ó ® k c c¸c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ¹t®éng  xd ho   trong ®Þa  µn.   b 2. Së   ©y  ùng  ñ  ×cïng c¸c së   X d ch tr       qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng  µ  l    xd v Uû  ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, kiÓm     ¨ng  ý  Ò   ù  ¹t®éng  ¨ng  ý  nh d qu     tra® k v s ho   ® k cña    c¸cdoanh  nghiÖp  ©y  ùng  ¹t®«ng  xd ho   trong ®Þa  µn.   b 3. Bé   ©y  ùng   X d (hoÆc  ë  ©y  ùng) cã  sx d   tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  thanh    tra ®¨ng  ý  µ  ¹t®éng  ng  ¨ng  ý  µnh  k v ho   ®ó ® kh nghÒ   ©y  ùng  ña    x d c c¸c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  éc c¸cngµnh  µ  a  ong    Çn  Õt. xd thu     v ®Þ ph khic thi 4. C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ý nhµ  íc ë  l  n   trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph theo chøc  n¨ng  èi hîp  íiBé   ©y   ùng  µ  ë   ©y   ùng  ph   v  X d vSX d (hoÆc   é   µ  ë   B v S qu¶n  ý l  chuyªn ngµnh  ©y  ùng) kiÓm    ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng  ã  ªnquan    xd   tra® kh ngh x d c li   ®Õ n   c«ng    t¸cqu¶n  ýcña  ×nh. l  m 5. ViÖc  Óm      ki tra,thanh    nh  ú  tra®Þ k hoÆc   t  Êt ®Ò u   ã  tr c®Ó   ®é xu   c b¸o  í   kh«ng  ©y  g ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ×nh  êng  ña  h ®Õ ho   b th c doanh  nghiÖp. §i Ò u    ö  ýviph¹m. 19. X l     1. C¸c    doanh nghiÖp  ©y  ùng    ¹m  xd viph quy  Õ   µy  ×  ú  ch n th tu theo  Ýnh  t chÊtvµ    møc      ¹m  Þ  ö  ýtheo c¸ch×nh  ®é saiph b x l      thøc sau:   ­ Cho  în,cho    Êy phÐp: bÞ  ¹tvµ    åigiÊy phÐp  õ1  n       m  thuªgi     ph   thu h     t   ®Õ 2 n¨m. ­Tù  öa  éidung  Êy phÐp: bÞ  ¹tvµ    åigiÊy phÐp  Ünh  Ôn.   s n  gi     ph   thu h     v vi ­ Ho¹t®éng  µinéidung  Êy phÐp: bÞ   ¹tvµ  nh      ngo     gi     ph   ®× chØ  c«ng  Öc  vi ®ang  ¹t®éng  µigiÊy phÐp. ho   ngo     ­ Vi ph¹m    Èn,quy  ¹m  ü  Ëtx©y  ùng,kh«ng  ¶m      tiªuchu   ph k thu   d   ® b¶o  Êt ch   kîng c«ng  ×nh vµ  èntr¸nhnhiÖ m   ô    tr   tr     v b¶o  µnh  h c«ng  ×nh:bÞ  ¹t, n   ï tr   ph   ®Ò b   thiÖth¹ivµ    åigiÊy phÐp  õm ét      thu h     t  n¨m  n   Ünh  Ôn. ®Õ v vi ­ Kh«ng  c¸o ®Þnh  ú  µng    b¸o    kh n¨m  Ò   µnh  Ò   ©y  ùng  vh ngh x d hoÆc     b¸o c¸o kh«ng    trungthùc:bÞ    åigiÊy phÐp  õ6      thu h     t   th¸ngd Õn  n¨m.   1 
 10. ­ Nh÷ng    ¹m    viph nghiªm  äng g©y  Öth¹ilínvÒ   êivÒ   µis¶n  × bÞ   tr   thi       ng   t   th   thu håigiÊy phÐp  µ         v truycøu tr¸chnhiÖ m  ícPh¸p  Ët.   tr   lu 2.Nh÷ng    ¹m    viph kh¸c: ­ Kh«ng  ùc hiÖn  y    Üa  ô  Õ    th   ®Ç ®ñ ngh v thu trong kinh doanh  ©y  ùng:     xd   bÞ    åit¹m  êigiÊy phÐp  n     µn  µnh  Üa  ô  Õ. thu h   th     ®Õ khiho th ngh v thu ­ Kh«ng  ùc  Ön  ètc«ng      Ðp  th hi t   t¸cghi ch trong kinh doanh: bÞ     thu  åi h  giÊy phÐp  õ6    t   th¸ng®Õ n   n¨m.   1  ­ Vi  ¹m    ph kh¸c trong    kinh doanh  í møc   Þ   nh  ti  b ®× chØ  kinh doanh  × th   giÊy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng  òng  Þ    åivÜnh  Ôn.   h ngh x d c b thu h   vi 3. Khi xö  ýc¸c viph¹m      l      trong hµnh    nghÒ   ©y  ùng, c¬  x d   quan  Êp  Êy c gi   phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d ph¶iphèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  chøc n¨ng kh¸c nh   trängtµikinhtÕ,tµichÝnh,thuÕ  ô  µ  ¬            v v c quan  µnh  Ýnh  a  ¬ng. h ch ®Þ ph C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    20. B¶n  quy  Õ   µy,thay thÕ  ch n     cho  b¶n quy  Õ   ∙  ch ® ban  µnh  h theo  Õt  nh  ña  é   ©y  ùng  è  quy ®Þ c BX d s 255­ BXD/XDCB­§T  µy  10­ ng 18­ 1989  vµ  ¾t  u   ã  Öu  ùctõ01­ 1993. b ®Ç c hi l     03­ C¸c  th«ng   íng dÉn  th   theo quy  Õ   ò    ch c nay  u     á. ®Ò b∙ib C¸c  n  Þ  ∙  ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng  ®¬ v ® ® kh ngh x d theo quy  Õ   ò  u     ch c ®Ò ph¶i   ®Õ n   ¬  c quan  Êp  Êy phÐp    µm  ñ tôccÊp  ¹ giÊy phÐp  c gi   ®Ó l th     l i   theo  Quy  Õ   ch nµy. §i Ò u    Bé  21. C¸c  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ©y  ùng,Uû   l    xd   ban  ©n  ©n  nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng    vµo    v th ph tr     ¬ c¨n cø  b¶n  quy  Õ   µy  µ  ch n v c¸c phô  ôckÌm    l  theo    íng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn  ¨ng  ý  µnh  Ò   ®Ó h   v tæ  th   ® kh ngh x©y  ùng  d theo  µnh  µ  a   ¬ng; cã  Ó  ã  íng  Én    ng v ®Þ ph   th c h d bæ sung cho  ï ph   hîp  íi®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  èng  Êt víiBé   ©y  v  ki c th c ng   phu v th nh     x dùng  íckhiban  µnh. tr     h Ph ô   ôc  l c¸c bi Ó u  m É u   µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g h Phô   ôc  è  l s1 P h © n  c Ê p  c«n g  tr× nh (theoTCVN­2748­ vµ  TCVN­13­   91  20  91) 1.C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d chialµm  cÊp:   4 
 11. C Êp   Ch Êt îng sö  l  Ch Êt îng x©y  ùng  l  d c«ng  ×nh tr Sè   Çng t c«ng  dông tr×nh §é  Òn  ÷ng  b v c«ng  ×nh tr §é  Þu  öatheo  ch l   TCVN  2622­78 I B Ëc 1 B Ëc 2 B Ëc    IIhoÆc  I Kh«ng  h¹n  Õ ch Ch Êt îng sö  l  B¶o  ¶m     ¹n sö  ông  ® niªnh   d dông  cao trªn100    n¨m II B Ëc 2 B Ëc  2  B Ëc  I n   II ®Õ 5 Tõ    1 tÇng Ch Êt îng sö  l  B¶o  ¶m     ¹n ® niªnh   dông  kh¸ sö  ông    n¨m d trªn50  III B Ëc 3  B Ëc 3 B Ëc  ®Õ n   IV  2 Tõ    1 tÇng Ch Êt îng sö    l  B¶o  ¶m     ¹n  ö  ông  ® niªnh s d dông  trung b×nh   trªn20    n¨m IV B Ëc 4 B Ëc 4 B Ëc V 1  Çng t Ch Êt îng sö  B¶o  ¶m     ¹n  ö  ông  íi l  ® niªnh s d d  dông  Êp th 20  n¨m 2.C«ng  ×nh thuû lîchialµm  cÊp:gå m   cÊp  Ýnh  µ  Êp  lµcÊp    tr      i  5    4  ch v c 5    t¹m  êi(theoquy  nh  th     ®Þ trong QPVN­08­   76). 3. C Êp  Õn  êng  t« chia lµm  cÊp  Êp  lµ cÊp  êng  ¹m) theo   tuy ® «      6  (c VI    ® t    TCVN­4054­ 86). Phô   ôc  è  l s2 P h © n  lo¹i q u y  m «  c«n g  tr× nh X D C B   I. « ng  tr×nh quy m «  lín  C C«ng  ×nh quy    ínlµc«ng  ×nh trªnh¹n  ¹ch  ã  tr   m« l     tr     ng c n¨ng  ùcthiÕtkÕ   l    vµ tæng møc  èn  u    v ®Ç t(theo gi¸n¨m     1991) cña    c«ng  ×nh thuéc m äi  µnh  tr     ng kinhtÕ  µ    éitrªnmøc    v x∙h     quy  nh  ®Þ sau: 1.C«ng  ×nh x©y  ùng  íicã    tr   d m   n¨ng  ùc® îcthiÕtkÕ   ính¬n  l      l  møc  sau: ­Nhµ     m¸y  iÖn:  ®    +  û  iÖn  Thu ® 5.000  KVA +  Öt®iÖn  Nhi   10.000  KVA ­M á     than khaith¸cléthiªn:            100.000  Ên/n¨m t
 12. ­Nhµ     m¸y  ¹ch:  g    10  iÖuviªn/n¨m tr   ­Nhµ     m¸y  êng:  ®    500  Ên/n¨m. t ­Nhµ     m¸y  Ì:  ch    13,5 tÊn  óp/n¨m.  b ­Nhµ     m¸y  xay     s¸t:  15  Ên/ca. t ­H Ö   èng    th truyÒn    iÖn  t¶i® cao  Õ    KV. th trªn35  ­§êng  ©y  iÖn    d® 110  cã  Òu  µi25    ëlªn. KV  chi d   km tr   ­C Ç u   êng  é  c  Ëp cã  Òu  µi100      ® b ®é l   chi d   m hoÆc   ã  Þp  nÐt. c nh 60  ­§êng  é  Êp   km   ëlªn.   b c I10  tr   ­Thuû  î(ti   l   í    i tiªu)cho  1000  ha. ­N«ng  êng: 1000    tr    ha. ­L© m   êng:2000    tr   ha. ­B Ö nh  Ön  Õn  Ön    vi tuy huy 100  êng. gi ­Kho ¬ng  ùc 5000  Ên.   l th   t ­Kho  ¹nh100  Ên.   l  t ­Kho    x¨ng 3000m 3.   ­C¸c  ¹ kho    lo   i kh¸ccã  Ön  Ých    di t 2000  2. m ­Nhµ     ¹ nhµ  ¬    ë lo i   c quan  2000  2  ö  ông. msd ­C«ng  ×nh ®µo  p     tr   ®¾ 500.000  3. m 2. C«ng  ×nh x©y  ùng  íicã    tr   d m   tæng møc  èn  u    Ýnh theo    u   v ®Ç t(t   gi¸®Ç n¨m  1991)tõ6  û®ång  ëlªnthuéc c¸cc«ng  ×nh:     t  tr        tr ­ C«ng    nghiÖp  iÖn  ® nÆng  (kh«ng  Ó   êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn  k® d t¶i® v tr bi thÕ  iÖn). ® ­ C«ng nghiÖp nhiªn liÖu;luyÖn      kim  en,  µ u;  Öt, sîi  Õ   ¹o m¸y  ® m d ; ch t   c«ng  ô,m¸y  c  n¨ng îng vµ  ÕtbÞ  Ën    ng      µu thuû.. l   thi   v t¶i ®ã toa xe,t   . ­C«ng    nghiÖp  xenlul«vµ  Êy.   gi ­C«ng    nghiÖp    xim¨ng. ­§êng  ¾t,cÇu  êng  ¾t  c  Ëp.   s  ® s ®é l 3.  C«ng  ×nh  ©y  ùng  íi cã  tr x d m   tæng  èn  u    tõ  tû  ng  ë lªn v ®Ç t 3  ®å tr     thuéc c¸cc«ng  ×nh:    tr ­C«ng  ×nh c¬  Ý  Õ   ¹othiÕtbÞ.   tr   kh ch t     ­§êng  ©y    iÖn  µ  ¹m biÕn  Õ  iÖn.   d t¶i ® v tr   th ® ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  ü  Ët®iÖn  µ  iÖn  ö. k thu   v® t ­C«ng    nghiÖp    Êt,cao    ËtliÖu x©y  ùng. ho¸ ch   su,v     d ­ C«ng nghiÖp khai th¸c gç, sµnh    û      sø, thu tinh,l ng  ùc  ùc  È m,   ¬ th th ph m¸y,thuéc da,in.      ­N«ng    nghiÖp  (kh«ng  Ó   ¹m tr¹n«ng  k tr     i nghiÖp). ­L© m     nghiÖp  (kh«ng  Ó   ¹m tr¹l©m  k tr     i nghiÖp).
 13. ­X ©y  ùng.   d ­Giao    th«ng  Ën    v t¶i (kh«ng  Ó   êng  ¾t,cÇu  êng  ¾t) k® s  ® s 4.C«ng  ×nh x©y  ùng  íicã    tr   d m   tæng  èn  u      û®ång  ëlªnthuéc v ®Ç t1,5 t   tr       c¸cc«ng  ×nh:   tr ­C¸c  ¹m tr¹c«ng    tr     i nghiÖp ­C¸c  ¹m tr¹l©m    tr     i nghiÖp ­Th¬ng    nghiÖp,cung    øng  Ëttvµ    v    thu mua ­Nhµ   ,c«ng  ×nh phôc  ô    ë  tr   v c«ng  éng,trôsë  ¬  c     c quan ­C¬   ë    s nghiªncøu    khoa  äc  h (kh«ng  Ó   k trang thiÕtbÞ      khoa  äc) h ­Gi¸odôc  µ  o  ¹o(kh«ng  Ó       v ®µ t   k trang thiÕtbÞ  o  ¹o)     ®µ t ­ V¨n ho¸  µ  v nghÖ   Ët (kh«ng  Ó   Õt bÞ   thu    k thi   truyÒn thanh, truyÒn    h×nh) ­Y  Õ    t b¶o  Ó m     éi, Ó  ôc  Ó  hi x∙h   th d th thao ­C¸c  µnh    ng kh¸c 5. C«ng  ×nh  tr kh«i phôc, c¶i t¹o m ë   éng        r hoÆc   æi  íi kü  Ët cã  ® m   thu   tæng  èn  u    v ®Ç t b»ng  møc   èn  2/3  v quy  nh ®Þ cho  õng  ¹  t lo ic«ng  ×nh ghi ë  tr     ®iÓ m       I.2, I.4. I.3, 6. C«ng  ×nh  Ëp  Õt bÞ   µn  é, c«ng  ×nh  u    cã  tr nh thi   to b   tr ®Ç t nhu  Çu  c ngo¹itÖ  õ200.000    t  USD   ëlªn. tr   7.C«ng  ×nh cã    tr   tæng  êigian thi th      c«ng  ªntôctrªn1  li       n¨m. II.C « ng  tr×nh    quy m «  nh á 1. C«ng  ×nh x©y  ùng  íi,cã    tr   d m   c«ng  Êt thiÕtkÕ   á  ¬n  su     nh h hoÆc  b»ng  1/8 møc    n¨ng  ùcthiÕtkÕ   ∙  l    ® quy  nh  ¹ m ôc    trªn. ®Þ t  i I.1nªu  2. C«ng  ×nh x©y  ùng  íicã    tr   d m   tæng  èn  u    Ýnh  v ®Ç t(t theo    u     gi¸®Ç n¨m 1991)nhá  ¬n    h hoÆc   b»ng    1/5 møc  èn  u    ña  õng lo¹ c«ng  ×nh ®∙  îc v ®Ç tc t   i   tr   ®   quy  nh  ®Þ trongc¸cm ôc             I.2, I.4, I.6. I.3, I.5, 3.C«ng  ×nh cã  í gian thi   tr   th   i    c«ng  ªntôctí6  li       th¸ng. i III.C « ng  tr×nh quy m «  v õ a   C«ng  ×nh quy    õa  µc«ng  ×nh cã  tr   m« v l   tr   n¨ng  ùcthiÕtkÕ   ©y  ùng  íi l   xd m  hoÆc   tæng  èn  u    (tÝnh  v ®Ç t theo    u    n¨m  gi¸®Ç t 1991) nhá  ¬n    h møc  c«ng  tr×nh quy    ínghië  Çn   µ  ính¬n    m« l     ph Iv l   møc  c«ng  ×nh quy    á    Çn   tr   m« nh ë ph IIcña  ô  ôc sè  vÒ   ©n  ¹    ph l   2  ph lo iquy    m« c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n. Riªng    c«ng  ×nh d©n  ông  í5  Çng. tr   d t  t i Phô   ôc  è  l s3
 14. T iªu c h u È n  n¨ng l ù c x © y  l ¾ p  ® Ó  x Ð t C Ê p  gi Ê y p h Ð p   h µ n h   g h Ò  x © y  d ù n g   n I. Ò  v è n   V kinh doanh §¬n  Þ   µnh  vh nghÒ   ©y  ùng  x d ph¶i cã  èn  è  nh   µ  èn u  ng.   v c ®Þ v v l ®é   Phôc  ô  v s¶n  Êt  xu kinh doanh  éc  ë  ÷u  thu s h (hoÆc   µ  íc giao  èn) tÝnh  nh n   v  theo gi¸®Ç u      n¨m  1992    nh sau: N¨ng  ùcnhËn  Çu  ©y  ¾p l  th x l Møc  èn  èi Óu v t  thi Tæng  è s Trong    ®ã vèn u  ng l ®é ­ C«ng  ×nh    tr c«ng nghiÖp (giao th«ng  û  î       thu l iquy ) m«   ín l 3.000  1.200  ® tr. ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    ín m« l tr.® 700  ® tr. ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp quy    õa m« v 1.500  800  ® tr. tr.® ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    õa m« v 500  ® tr. 1.500  ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp quy    á m« nh 200  ® tr. tr.® ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    á m« nh 100  ® tr. 1.000  tr.®      300  tr.®      200  tr.® Ghi chó:   ­ Møc   èn  èithiÓu    Ën  Çu  ©y  ùng    v t  ®Ó nh th x d c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  µ  v thuû lît¹m  Ýnh     t i theo c«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp. ­ §èivíi      doanh nghiÖp  µ   íc:Vèn u  ng  µ  èn  è  nh    vµo  Nh n   l ®é v v c ®Þ c¨n cø  vèn  îc x¸c ®Þnh  ®   trong  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp chuyÓn  æi  ® vÒ   Æt   m b»ng    gi¸n¨m 1992 theo  Ö   è  h s b¶o  µn  èn  c¬  to v do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  quy  nh. ®Þ ­ §èivíidoanh       nghiÖp kh¸c:Vèn u  ng  µ  èn  è  nh  îc c¬    l ®é v v c ®Þ ®   quan  tµichÝnh    Ën  è  Öu khithµnh  Ëp  µ  îcthÓ  Ön    c¸o kÕ       x¸cnh s li     l v®  hi trªnb¸o    to¸n theo  quy  nh  ña  µ  íc.Khi ®¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng, c¸c vèn  µy  ®Þ c nh n     kh ngh x d    n ® îc tÝnh    chuyÓn  æi  Ò   Æt   ® vm b»ng    gi¸n¨m 1992 theo  Ö   è  h s b¶o  ¶m   èn  ® v do  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh. ®Þ II.V Ò  n¨ng lùc chuyªn m « n   M çi doanh nghiÖp  µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d ph¶icã  chøc    tæ  qu¶n  ýkinh l    tÕ  ü  Ët cña  k thu   doanh nghiÖp  òng        n  Þ  ùc thuéc,víichuyªn c nh ë c¸c ®¬ v tr       
 15. m «n   Ých  îp  µ  th h v n»m   trong biªn chÕ   Ýnh     ch thøc  ña  n  Þ  ®¨ng  ý    c ®¬ v ( k tªn trongdanh    s¸ch)gå m:   1. Kü     ëng: M çi    s tr   doanh nghiÖp ph¶i cã  ét  ü    ëng  t tr×nh      m k s tr ®¹   ®é sau: N¨ng  ùcnhËn  Çu  ©y  ¾p l  th x l Th© m     Ò   niªnngh Kinh qua  ñ  ch x©y  ùng d nhiÖm  c«ng  2  tr×nh ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp quy    ín tõ15  m« l   n¨m  ëlªn tr   Quy    ín m« l ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    ín m« l Tõ  n¨m  ëlªn 10  tr   ­nt­    ­ C«ng   ×nh  tr c«ng nghiÖp quy m«   Tõ  n¨m  ëlªn 10  tr   Quy    õa m« v võa Tõ  n¨m  ëlªn 5  tr   ­nt­    ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    õa m« v Tõ  n¨m  ëlªn 5  tr   Quy    á m« nh ­ C«ng   ×nh  tr c«ng nghiÖp quy m«   Tõ  n¨m  ëlªn 3  tr   ­nt­    nhá ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    á m« mh 2. K Õ     ëng: M çi    to¸ntr   doanh nghiÖp  µnh  Ò   ©y  ùng  u   h ngh x d ®Ò ph¶icã    m ét  Õ     ëng  tyªu cÇu  k to¸ntr ®¹     sau: ­ Cã       v¨n b»ng  Ò   Õ       ×nh ®é   v k to¸në tr   trung häc    hay  ihäc. ®¹   ­ Cã     chøng  chØ  ×nh ®é   Õ     ëng  Ò   ©y  ùng  ¬  tr   k to¸ntr vx d c b¶n. 3.Chñ  Öm  ü  Ëtc«ng  ×nh:   nhi k thu   tr Chñ  Öm  nhi c«ng  ×nh tr Tr×nh  ®é Th © m     niªntrong  nghÒ   ©y  ùng xd ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  quy    ín m« l §¹ihäc    XD trªn10    n¨m ­ C«ng  tr×nh c«ng nghiÖp quy m«  lín   phøc  ¹pvÒ   ü  Ët t   k thu trªn15    n¨m ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    ín m« l trªn7    n¨m ­ C«ng  ×nh  ©n  ông    tr d d quy    ínphøc  m« l   t¹pvÒ   ü  Ët   k thu trªn10    n¨m ­C«ng  ×nh c«ng  Ö     tr   ngh quy    õa m« v trªn7    n¨m ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    õa m« v trªn5    n¨m ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  quy    á m« nh trªn5    n¨m ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    á m« nh trªn2    n¨m Trung   cÊp  trªn4    n¨m XD Ghi  ó: è  îng  ñ  Ö m   ch  S l ch nhi c«ng  ×nh  ña  ét  tr c m doanh nghiÖp  ô  ph thuéc vµo  è îng c«ng  ×nh quy    õa  µ  ínm µ   n  Þ  ã    sl   tr   m« v v l   ®¬ v c kh¶  n¨ng  Ën  nh thÇu trongn¨m  îctÝnh    ®  trongph¬ng    chøc    ¸n tæ  kinhdoanh  ña  n  Þ.   c ®¬ v
 16. M ét    é  ü  Ët®ñ   iÒu  Ön  trªncã  Ó  µm  ñ  Ö m  õm ét  c¸n b k thu   ® ki nªu    th l ch nhi t  ®Õ n   c«ng  ×nh quy    á. 2  tr   m« nh 4.C¸n  é  ü  Ëtthi   b k thu     c«ng  ùctiÕp ë  i s¶n  Êt: tr     ®é   xu Néi dung    c«ng  Öc vi Yªu  Çu  ×nh ®é   èi Óu c tr   t   thi A. ChØ   o  ü  Ët t¹    i  ®¹ k thu   i ®é chuyªn Kü  s chuyªn ngµnh, trung cÊp kü  c¸c   m«n     ét  ¹  Ò:  Ò,  ho¸ m lo i ngh n hoÆc   éc, thuËt chuyªn ngµnh  hoÆc  c«ng  m   hoÆc   t«ng, hoÆc   iÖn  ©n   ông, nh©n  kü  thuËt chuyªn ngµnh bËc  bª    ® d d   hoÆc   íc,hoÆc   n  v.v. . . 5/7 trëlªn    B.  ChØ   o  ü  Ët t¹  ®¹ k thu   ic¸c  i  ®é tæng  hîp nhiÒu  Ò:   ngh Kü s ­ X ©y  ùng  µ    Çng,m¸i che    d nh hait    b»ng  ngãihoÆc   Êm  îpthuéc nhµ  Êp    t l    c 3. ­Trung  Êp    c XD ­X ©y  ùng    d c«ng  ×nh bª  tr   t«ng cètthÐp,      c«ng  ×nh kÕt  Êu  tr   c kim  ¹  èi hîp    lo iph   bª t«ng c«ng  ×nh d©n  dông cÊp  ãi tr 2 n   chung; c«ng  tr×nh c«ng  nghiÖp nãi ­Kü    ©y  ùng     sx d chung. ­ L ¾p  Æt  ÕtbÞ  ü  Ëtc«ng  ×nh ­ Kü  s chuyªn ngµnh vÒ  c¬  khÝ,   ® thi   k thu   tr     vµ  thiÕt bÞ  c«ng  nghÖ  c¸c chuyªn ®iÖn, ho¸ chÊt,    thuû khÝ  ®éng,  ngµnh tÜnh  äc  h v.v. . . Ghi chó:Tuú      theo yªu cÇu  ùc tÕ  µ     é  ü  Ëtthi    th   m c¸n b k thu     c«ng  µchuyªn l    tr¸ch,hoÆc     thuª c¸n  é  ü  Ët cña    b k thu   doanh nghiÖp   vÊn  ©y  ùng  t x d hoÆc   chñ  Ö m  nhi c«ng  ×nh kiªm  Öm  i víi tr   nhi ®è    c«ng  ×nh quy    á. tr   m« nh 5.C«ng  ©n  ü  Ët:   nh k thu N¨ng  ùcthùc hiÖn  ©y  ¾p  ña  n   l    x l c ®¬ Sè îng c«ng  ©n  ùctiÕp tèi l  nh tr      vÞ thiÓu (Ngêi)   ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    á m« nh 30  êi ng ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  quy    á m« nh 50  êi ng ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    õa m« v 150  êi ng ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d quy    ínvµ m« l    c«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  quy    õa m« v 240  êi ng ­C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  quy    ín m« l 480  êi ng Ghi chó:C«ng  ©n  ùc hiÖn      nh th   c«ng  Öc  ô  Ó    vi c th trªnc«ng  ×nh ph¶icã  tr     nghÒ   Ëc  îtheo tiªuchuÈn  Ëc  îdo  µ  ícquy  nh. b th     b th  nh n   ®Þ ­ Ph ©n     ¹    bæ lo inghÒ   µ  Ëc  îtuú  éc  µo  i  îng  v b th   thu v ®è t c«ng  ×nh  µ   tr m doanh nghiÖp  ¨ng  ý  ùc hiÖn. ® k th   6.Trang  Þ      b thic«ng:
 17. Néi dung  ùc hiÖn    Çu x©y    th   yªu c   Ph¶icã    trang bÞ kü  Ët     thu l¾p ­ C«ng  ×nh  tr c«ng nghiÖp quy    Tr¹m  én BT,  m« tr   m¸y  énbª  tr   t«ng,m¸y  én   tr   lín,®Ëp   t«ng, c«ng  ×nh  û  v÷a,m¸y  ¬ m   t«ng,b¬ m   ÷a,xe  Ën    bª    tr thu   b bª    v v ®iÖn, nhµ    bª t«ng cao  tÇng.. chuyÓn  t«ng, m¸y  m   t«ng      . bª    ®Ç bª  c¸c (phÇn  ©y  ¾p) xl lo¹   i m¸y  , gia c«ng  èt thÐp  µ  èp    c  v c pha thÐp, m¸y  µn    ¹   Çn  ôc c¸c lo¹   h c¸c lo i c , tr     i   thÝch  îp,xe  Ën  h   v chuyÓn. ­ C«ng  ×nh  tr c«ng nghiÖp quy    M¸y trén bª t«ng, m«  m¸y trén v÷a, m¸y  võa  Çn  ©y  ùng) (ph x d ®Ç m   t«ng    ¹   bª  c¸c lo i m¸y  , gia c«ng  èt c  thÐp, m¸y  µn    ¹   Çn  ôc c¸c lo¹   h c¸c lo i c, tr     i   thÝch  îp,xe  Ën  h   v chuyÓn. ­ L ¾p     µ  t«ng  µ  Êu  Ön  C Ç n   ôcth¸phoÆc   Çn  ôckh¸cthÝch    r¸p nh bª  vc ki tr     c tr     nhµ  ë hîp,xe  Ën    v chuyÓn  Êu  Ön, m¸y  µn  c ki   h c¸clo¹ .  i ­ C«ng  tr×nh nhµ  3  tÇng trë lªn M¸y trén bª t«ng nhá, m¸y vËn th¨ng     (phÇn  ©y) x hoÆc   Çn  ôcthiÕu nhi, c tr      m¸y  µn. h ­Phôc  ô    v c«ng  Öc  vi chung M¸y  ¾c  a,      äi,eke,èng  tr ®Þ niv«,d     th¨ng  b»ng,th cc¸clo¹ . .   í     i. ­C«ng  Öc    vi san  Òn, ®µo  p n   ®¾ M¸y  o,  ®µ m¸y  i,m¸y  ¹p,m¸y  ñ  c  san, m¸y    ®Ç m   Ðn, «    n   t«ben... ­C«ng  Öc  ãng    vi m c«ng  ×nh tr ThiÕt bÞ  thi  c«ng cäc m ãng  c¸c lo¹   i, thiÕtbÞ    è  ãng.   giac m ­ Thi c«ng  ¾p  Æt   Êu  Ön     l® c ki c«ng  ­ C¸c    m¸y  ¬  Ý      c kh ®Ó gia c«ng  Êu  Ön  c ki tr×nh vµ  ÕtbÞ    thi   c«ng  Ö ngh phitiªuchuÈn.    ­  ¬ng  Ön  Ën  Ph ti v chuyÓn  µ  Çn  ôc vc tr   c¸clo¹ thÝch  îp.  i   h ­ Trang  Þ   Óm     b ki nghiÖ m   Êt l ng  ¾p  ch  î l ® Æt Ghi  ó: §¬n  Þ  ã  ch   v c trang bÞ   ¹  µo  ×  îc nhËn  thÇu    lo i n th ®     c«ng  Öc  ¬  vi c giího¸ thuéc lo¹ ®ã.    i    i IV. Ò u ki Ö n ® ¬ n   Þ  ho¹t ® é n g  ngo µi  §i v    tØnh n ¬i ® ã n g   ô ë tr  s 1.§iÒu  Ön  ¾t  éc:   ki b bu §∙ thµnh  Ëp trªn2    l     n¨m, ho¹t®éng  ã  tÝn     c uy  trong tØnh,s¶n  È m       ph lu«n  b¶o  ¶m   Êt îng,kh«ng    ¹m  Ò   ® ch l   vi ph v quy  ¹m  tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ph ­    k thu   dùng, kh«ng    ¹m    Ýnh    viph c¸c ch s¸ch kh¸c nhau    trong qu¸  ×nh    tr thic«ng, cã    c«ng  ×nh  t chÊt l ng  tr ®¹    î cao  µ  îc c¬  v ®   quan  qu¶n  ý x©y  ùng  a   ¬ng  l  d ®Þ ph hoÆc  trung¬ng    Ën.   x¸cnh
 18. 2.§iÒu  Ön      ki bæ sung    Ðt u  ®Ó x   tiªn: ­§¬n  Þ  ã  Òu    v c nhi c«ng  ×nh ®¹tchÊtl ng vÒ   ü   Ëtcao. tr      î   m thu   ­§¬n  Þ  éc ®Þa  ¬ng  ã    v thu   ph c truyÒn  èng  Ò   Ò   ©y  ùng. th v ngh x d ­C¸c  n  Þ  ã    ®¬ v c trang bÞ  ¬  ího¸ m¹nh.   c gi     i Phô   ôc  l4 C¸c  Ó u  k hai  bi n¨ng l ù c BiÓu  1 C¸n b é  c h u yªn m « n  v µ  k ü  thu Ë t c ñ a d o a n h  n g hi Ö p TT C¸c  é  b chuyªn m«n     Sè ¬ng l Sè   n¨m trong  §∙kinh qua c«ng        vµ    kttheo nghÒ   nghÒ tr×nh quy    µ    m« v cÊp... ­ ­tí5      n¨m i ­ ­ ­tí10      n¨m i ­ ­ ­tí15      n¨m i ­ ­ ­tí15      n¨m i ­   ÷  ý  µ  Êu  ña  ¬  (Ch k v d c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  a   ¬ng  l    ®Þ ph hoÆc   c¬  quan  ñ  ch qu¶n  doanh nghiÖp) Ghi chó:   1. §èi víidoanh       nghiÖp  µ   íc chØ   Çn  è  Öu  Nh n   c s li tæng  îp  h theo  ©n  ph lo¹ nghÒ,    i kh«ng  Çn      ô  Ó. c ghitªnc th 2.§èivíi      doanh  nghiÖp  kh¸cph¶ighitªncô  Ó  µ          th v theo ph©n  ¹ nghÒ.   lo   i BiÓu  2 C « n g  n h © n   ü  thu Ë t c ñ a  o a n h  n g hi Ö p k d TT C«ng  ©n  nh theo  Sè îng l BËc B Ëc  nghÒ 7/7
 19. (Ch÷  ý  µ  Êu  ña  ¬  k v d c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  a  ¬ng  l    ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  doanh nghiÖp) Ghi chó:     1. §èi víidoanh       nghiÖp  µ  íc chØ   Çn  è  Öu  nh n   c s li tæng  îp  h theo  ©n   ph lo¹ nghÒ,    i kh«ng  Çn      ô  Ó. c ghitªnc th 2.§èivíi      doanh  nghiÖp  kh¸cph¶ighitªnngêicô  Ó.         th BiÓu  3 T hi Õ t  Þ  c ñ a  o a n h  n g hi Ö p b d STT Lo¹im¸y      thi N ícs¶n  Sè  ­   l C«ng  Êt su   Gi¸trÞ    Ghi chó    c«ng  µ    v m∙ xuÊt îng hoÆc   è  Öu s li   cßn  ¹ Møc      li ®é cßn hiÖu ® Æc   ng  ü  tr k dïng  thuËt ® îc (Ch÷  ý  µ  Êu  ña  ¬  kvd c c quan qu¶n  ý vèn  µ  µi l  v t  s¶n) BiÓu  4 T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  h µ n h   g h Ò  x © y  d ù n g   n trong m é t n¨ m TT Tªn  c«ng  §Æc   §Æc   C Êp   Khèil ng Gi¸  î     TiÕn  ®é Ghi chó    tr×nh vµ  ®iÓ m   ®iÓ m     c«ng  x©y  ¾p  trÞ l   (chÊtl ng  î   ®Þ a   kiÕn  óc kÕt  tr tr×nh chñ  Õu x©y  y CT    µn  khib ®iÓ m cÊu l¾p giao) Khëi Hoµn    c«ng thµnh (Ch÷  ý  µ  Êu  ña  n  Þ    k v d c ®¬ v b¸o c¸o) Ghi chó:BiÓu  µy  îcdïng tronghaitr ng  îp sau:     n ®       ê h   1.Lµ m   µiliÖu cho  å  ¬,giah¹n    t    h s     hoÆc   ¨ng  ý  ¹ . ® k li 2. Doanh    nghiÖp  ïng  Õu  µy    d bi n ®Ó b¸o c¸o  Õt  k qu¶  µnh  h nghÒ   ©y  x dùng  µng  h n¨m  öivÒ   ¬  g   c quan  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   c gi   h ngh cho  ×nh. m
 20. Phô   ôc  è  l s5 Bi Ó u  th«ng b¸o t æ n g  h î p  Ò  t × nh h × n h  c Ê p   Ê y p h Ð p  h µ n h   g h Ò   v gi n X © y   ù n g  ë  c¸c c Ê p  v µ  t æ n g  h î p theo d âi t × nh h × n h  H µ n h  n g h Ò   d c ñ a  o a n h  n g hi Ö p   d (th¸ng h o Æ c  n¨ m  ...) S Tªn  Sè   Êy gi   Vèn  iÒu  Ö  Lùc îng chñ  Õu  ThiÕtbÞ  ñ  Õu S¶n îng chÝnh/n¨m ® l l  y   ch y l  Ghi  ó  ch (c«ng  ×nh tr   doanh  phÐp  µy  ng (b¶o  µn) to tiªubiÓu  Êt l ng   ch  î   T  nghiÖp  cÊp  µ  è  vs hoÆc     ¹m  saiph hoÆc   T vµ  Þa  liÖu ®¨ng  ý §   k néidung  Êy phÐp  .   gi   .. ) chØ Tæn Cè   Lu  Lo¹i Sè  îng l Lo¹i Sè  îng l Ngh Ò Gi¸trÞ   g  è ®Þn ®én s h g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kü    s XD «    . .T t«t¶i . XD   d©n  dông  KTS «  XD.CN «ben...T ... SXVL ñisan    Trén BT Thî   n Ò   ... Kinh doanh  bªt«ng  kh¸c hµn ... l¾p   m¸y  ... ®iÖn (Ch÷  ý  µ  Êu  ña  ¬  k v d c c quan  Ëp biÓu  l  b¸o) Ghi chó:BiÓu  µy  îcdïng trong haitr ng  îp sau:     n ®       ê h   1. Dïng  µm    l th«ng  b¸o  ×nh  ×nh    t h c¸c doanh nghiÖp  íi® îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng  µng  m    gi ph h ngh x d h th¸ng (chØ    ghic¸cgiÊy phÐp  íicÊp       m  trong th¸ng).  
Đồng bộ tài khoản