Quyết định 224/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 224/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 224/1998/QĐ-TTg về việc bổ sung mục tiêu phòng, chống duy dinh dưỡng trẻ em vào chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và dịch bệnh nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 224/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 224/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 224 /1998/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C B SUNG M C TIÊU PHÒNG, CH NG SUY DINH DƯ NG TR EM VÀO CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA THANH TOÁN M T S B NH XÃ H I VÀ BÊNH DNCH NGUY HI M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Y t (T trình s 7311/TTr-BYT ngày 19 tháng 10 năm 1998) và B trư ng B K ho ch và u tư (Công văn s 6605/BKH-L VX ngày 25 tháng 9 năm 1998), QUY T NNH: i u 1. B sung m c tiêu phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em vào Chương trình m c tiêu qu c gia Thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m do B Y t tr c ti p qu n lý. Kinh phí cho các n i dung ho t ng c a m c tiêu phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em ư c c th hóa và b trí trong k ho ch hàng năm. i u 2. Ngu n v n u tư cho m c tiêu g m: - Ngân sách Nhà nư c. - Ngu n v n ODA. - Huy ng các ngu n h p pháp khác. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B : Y t , K ho ch và u tư, Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản