Quyết định 227/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 227/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 227/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 227/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  k Õ  h o ¹ ch ® Ç u  t S è  227/2001/Q§­B K H   b ë N g µ y  17 th¸ng 5 n¨ m  2001 B a n  h µ n h  D a n h  m ô c  v Ë t t  x © y   ù n g  trong n íc ® ∙ s¶n   u Ê t ® îc d x B é   ë ng tr B é  k Õ   ¹ch v µ  ® Ç u  t ho C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng  Öm  ô  µ  Òn  ¹n cña  é  Õ   ¹ch vµ  u  . nhi v v quy h  B K ho   ®Ç t C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµisöa  æi. ®Þ chiti     h Lu   tn     ® C¨n  C«ng    è  cø  v¨n s 1360/VPCP­QHQT   ña c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 06 th¸ng 4    n¨m 2001, Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph giao  é   Õ   ¹ch  µ  u     B K ho v ®Ç t ban  hµnh danh  ôc  Ët tx©y  ùng  m v    d trong níccha     s¶n  Êt ® îc®Ó   íng dÉn  ùc  xu     h  th hiÖn  ô  Ó  c th quy  nh  ¹  ôc  ,  ®Þ tiM ® Kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  1, §i 57  ®Þ s 24/2000/ N§­CP   µy  th¸ng7  ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph . Sau    ã    Õn  èng  Êt cña    é, ngµnh  ªnquan, khic ý ki th nh   c¸cB   li   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Danh  ôc  Ët t x©y  m v    dùng  trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt  îc ®Ó   µm  xu ®   l c¨n  ph©n  Öt vËt   x©y  ùng  cø  bi   t d trong níccha     s¶n  Êt ® îc®Ó   Ôn  Õ  Ëp  Èu    Ëp  Èu    ¹o xu     mi thu nh kh khinh kh ®Ó t   tµis¶n  è  nh  ña      c ®Þ c c¸cDoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    c v ®Ç tn     c¸cBªn  îp h  doanh  ® îc quy ®Þnh  t¹ M ôc  ®, Kho¶n  1, §iÒu  57  NghÞ  ®Þnh  sè  i 24/2000/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 31    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph   §i Ò u    Ët   ©y  ùng  µ c¸c nguyªn  Ët liÖu  u   µo  2. V tx d l    v  ®Ç v (kh«ng    bao gå m   m¸y  ãc, thiÕtbÞ   m     c«ng  Ö   µ  Ët ts¶n  Êt)®Ó   ©y  ùng    ngh v v    xu   xd c¸c c«ng  tr×nh  ×nh  µnh  µis¶n  è  nh  ña    h th t  c ®Þ c c¸c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ      c¸c Bªn  îp doanh  îcquy  nh  ¹  h  ®  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng7  31    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 3.  Trong qu¸  ×nh  ö  dông  tr s  Danh  ôc  Õu  ã    Õn  m n c ý ki kh«ng  thèng  Êt  ÷a  ¬  nh gi c quan    quan  íidoanh  H¶i   v  nghiÖp  ×  ¬  th c quan   H¶i quan  phèihîp  íic¸c Së   Õ   ¹ch  µ  u     a   ¬ng    v     K ho v ®Ç t ®Þ ph xem   Ðt    ö  ý.Trêng  x ®Ó x l   hîp cßn  íng m ¾ c   ×    v  th Tæng  ôc    c H¶i quan  Õn  Þ  é   Õ   ¹ch  µ  u    ki ngh B K ho v ®Ç t xem   Ðt quyÕt ®Þnh    x    bæ xung  hoÆc   öa  æi  s® Danh  ôc m
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv ¸p  ông  ®èi  íic¸c tê khaihµng  d c¶  v        ho¸  Ëp  Èu  éc  Ön  iÒu  nh kh thu di ® chØnh  cña  Quy Õt  nh  µy  Ó   õ khiNghÞ   nh  ®Þ n k t    ®Þ 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc. c Ch ph c hi l
  3. d a n h  m ô c  v Ë t t x © y  d ù n g  trong n í c  ® ∙ s ¶ n x u Ê t ® î c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 227/2001/Q§­ BKH   ngµy  th¸ng5  17    n¨m 2001  ña Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  u  ) c   tr B K ho   ®Ç t ST Tªn  Ëtt v  M∙  è  s theo  Ký  Öu  hi quy  c¸ch T biÓu NK 1 C¸t 2505 C¸t®en, c¸tvµng      2 Th¹ch anh  ét   b 2506 Lîng sãtsµng     0.1mm   á  ¬n  nh h 5% 3 Cao  lanh 2507.00.10 4 §Êt sÐt   2507.00.90 5 Bentonited¹ng  ét, 2508.10.00 Bentonited¹ng  étm µ u  µng    b      b  v s¸ng khu«n  c®ó 6 §¸   tÊm   granit   , 2516 marble 7 §¸,sáix©y  ùng    d 2517 8 §«l«mÝt 2518.10.00 §«l«mÝt d¹ng  ét,m µu    b  x¸m 9 §¸ v«i   2521.00.00 10 Xim¨ng    ¹ c¸clo i 2523.10.00; PC30, PC40, PC50  Xi m¨ng rêi µ     v 2523.29 bao  (50Kg/bao) 11 Bét Mica   2525.20.00 Mica    ¹ng  ëd v¶y  s¸ng,kÝch  íc thay   th     ® æi  õ16­ t   100  mesh 12 Felspar 2529.10.00 Felspar d¹ng bét, h¹t m µ u  tr¾ng  hoÆc   µng  v s¸ng 13 Clorua Canxi   2827.20.00 14 Muèi ¨n   2827.39 NaCl    Õt tinhkhi 15 Bét (hay h¹t) ¸        v«i 2836.50.00 CaCO3   ¹ng  éthoÆc   ¹tm µ u  ¾ng ® d b  h  tr 16 Sil   icat Flour 2839.90.00 Sil  Flour, ¹ng c¸t, µu  tr¾ng, icat  d  m   kÝch  ícnhá  ¬n  um th   h 75  17 Biosafe 2851.00.90 Biosafe, Êt láng h¬i sÒn  sÖt, õ  ch  t   m µ u  µng  v s¸ng ®Õ n   µng   v 18 DMC    ­lub 2942.00.00 DMC­lub,ë   ¹ng  áng  Òn  Öt, m µu    d l s s  tèi 19 S¬n  ho¸ häc  c¸c 3208,3209, C¸c lo¹ s¬n trang trÝ c«ng nghiÖp        i lo¹i 3210.00 ® Æc   ñng ch 20 S¬n  µn  gi khoan  µ  3209.90.90 v c¸ckÕt  Êu   c 21 Keo   d¸n   c«ng  3506 nghiÖp ∅20   200mm ­∅ 22 èng  PVC  vµ  phô  3917 tïng 23 T«n  îpv¸n nhùa l    3920,3921 0.9mm*0.8m*2m   24 PanelPolyurethan 3921.13.00 Dµy  150mm,  ïng      50­ d ®Ó c¸ch  Öt, nhi   c¸ch  m   © trong  c«ng  nghiÖp  µ  ©n   vd dông 25 Cöa  ùa nh 3926.20.00
  4. 26 Gç   ïng  lãttrªn d kª      4407.99 giµn khoan   27 Gç   èp­ c pha  µ    v quy 4409.20.20 c¸ch 28 C¸c  ¹ ®¸  t lo i l¸   6801.00.00 29 C¸c   s¶n   phÈ m   6810 b»ng  xi m¨ng, bª  t«ng 30 G¹ch  ©y, ngãi lîp, x     6904.10.00 fibr«xim¨ng   6904.90.00 31 G¹ch   èp,   l¸   t 6908.10.00 TÊt  c¸c  c¶  quy c¸ch  É u   m m∙,  ñng  ch Ceramic lo¹ kÝch  cì tõ 500mm*500mm  trë i   6904,6907   xuèng G¹ch  p,l¸ Granit è  t   32 Sø  Ö   v sinh 6910.10 6911.90.00 33 K Ýnh  ¼ng ph 7003.12.90 KÝnh  tr¸ng, µ u  ph ¼ng  dµy  1.5­  m 12mm 34 ThÐp     ¹   Ïm  µ  7210.30 l¸m k v Dµy  õ1,2mm   ëxuèng t  tr   phñ  µu m ∅6   40mm ­∅ 35 ThÐp  thanh, Ðp  7213.10  th cuén c¸c lo¹ (trßn 7214.10.10 i   tr¬nvµ    v»n) 7214.10.20 7214.20.20 7214.91.00 36 ThÐp  ×nh    ¹ 7216.10.00 C¸c  ¹  Ðp  ×nh  I,L, T  ã  Òu  h c¸clo i lo ith h U,      c chi 7216.21.00 cao  n   ®Õ 140mm 7216.31.10 7216.32.10 7216.33.10 7216.40.10 7216.50.10 D ©y  thÐp  th ng  7217.10.00 ∅1­ ∅5mm 37 ê   (®en  µ  ¹  Ïm) vmk 7217.20.00 i∅ 38 C¸c lo¹ èng gang  7303.00.00 Lo¹i th«ng  dông  vµ  lo¹   150­ i (gang  x¸m, gang  ∅600mm,  µi5­ d   6m cÇu) ∅14   115mm ­∅ 39 C¸c lo¹ èng  thÐp  i 7306 hµn  en, m¹  Ïm ®  k ∅400   2600mm ­∅ 40 C¸c lo¹ èng  thÐp  i 7306 hµn  ¾n  ìlín xo c  41 Khung  µ,  nh khung  7308.90.10 kho 42 TÊ m  lîp ­ thÐp l¸ 7308.90.90 Dµy    0.25 ­0.55mm    m¹  kÏm, m¹  m µu   dµi3500mm   d¹ng  ói m 43 TÊ m   lîp   fibr« kh«ng  ã   c TÊ m, 920*1500mm xim¨ng
  5. 44 D ©y  ¹  Ïm mk 7313 45 Líi Ðp   th 7314.20.00 TÊ m 7314.50.00 46 D ©y  Ïm  k gai 7313 47 D ©y    ng  Çn c¸p ®å tr 7413.00.11 TiÕtdiÖn  õ16  n     t   ®Õ 630  m m 2 7413.00.19 48 C¸c   cÊu   kiÖn  7604.10.00  nh«m   nh  ×nh ®Þ h 7604.21.00 7604.29.00 7610.10.00 7610.90.10 7610.90.90 49 D ©y    c¸p nh«m   Çn tr   7614.10.11 TiÕtdiÖn  õ35  n     t   ®Õ 1200  m m 2 lâi Ðp   th 7614.10.19 50 D ©y    c¸p nh«m   Çn tr 7614.90.11 TiÕtdiÖn  õ16  n     t   ®Õ 1200  m m 2 7614.90.19 51 Khíp nèiv¹n n¨ng     8483.60 HH50 52 C¸p   ruét   ®ång,  8544.11.30 Lo¹i1    pha  ã  ÕtdiÖn  õ16  n     c ti   t   ®Õ 630 nh«m,    äc  AC b c¸ch   mm 2 8544.20.11 ®iÖn XLPE,  PVC Lo¹itæng    pha  hoÆc   lâi  ã  Õt (3  4  )c ti   8544.20.12 diÖn  pha  n  õ5  n   ®¬ t   ®Õ 400mm 2 53 D ©y  iÖn    ¹ ® c¸clo i 8544 Lâi®ång    kh«ng  îp kim h  7605 Lâinh«m     kh«ng  îp kim h  54 Sø  c¸ch ®iÖn   8546.20 55 C¸p  îi s  quang 9001.11 9001.12 9001.13 56 Bãng  n  iÖn    9405.10; ®Ì ® c¸c   lo¹i 9405.10.20 57 Bentonitecäc  åi 2851.00.90   nh 58 Bentonite   giÕng  2851.00.90 khoan 59 BariteAPI   D¹ng  ét  µ u   µng  bm v s¸ng, ®ãng      bao PP  ¹ 50Kg lo i   60 Dung  m«i  Ìm  k theo 3209.90.90 D¹ng  ét  µ u   µng      bm v s¸ng, ®ãng      bao s¬n PP  ¹ 50Kg lo i   61 Gç   ïng  lãtdµn  4407.99.00 D¹ng  ét m µ u   d kª    b be s¸ng, bao   lo¹  PP i khoan 50Kg,1  Ên,1.5 tÊn  t     62 Ni  ¬n¹p  t   chai 2804.30.00 KhÝ   Nit¬   >99.95%,   Nit¬   láng  >99,95% 63 ¤  ®ãng  xy  chai 2804.40.00 D¹ng  Ý  áng O2  kh l   >99.6% 64 Axetylen 2901.29.10 C2H2  >99.7% 65 C¸c  ¹ b Ó   lo i chøa   7309 Lo¹ith«ng  ông   d 66 C¸c  ¹ thïngphi lo i     7310 Lo¹ith«ng  ông   d 67 C¸c lo¹ phªn, µo  i  r 7314 Lo¹ith«ng  ông   d s ¾t
  6. 68 Bul«ng,   ®ai   èc  7318 Lo¹ith«ng  ông   d th«ng  ông d 69 V«i 2522 70 C¸c  Êu  Ön  c ki b»ng  7308 Lo¹ith«ng  ông  µ    d v khung  µ  Ðp, nh th   thÐp dÇ m  cÇu  thÐp ® êng bé, khÈu ®é   ®Õ n  100m,    äng  t¶itr H30,  Ç m   Ðp  d th ® êng s ¾t khÈu  ®é  ®Õ n  100m  t¶i   trängT26  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản