Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 229/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 229/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C S A Đ I KHUNG GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh 918-TC/QĐ-TCT ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành B ng giá mua t i thi u t i c a kh u; Căn c vào B ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK QUY T Đ NH Đi u 1. Đi u ch nh gi m giá tính thu các m t hàng xe máy hi u DREAM 100 (ll) lo i th p quy đ nh t i B ng giá mua t i thi u ban hành kèm theo Quy t đ nh 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính trong ph m vi 10% c th là: "Xe máy nhãn hi u HONDA: - Lo i Dream 100 (ll) lo i th p: 1.170 USD/chi c" Đi u 2. Khung giá này thay th khung giá m t hàng cùng lo i quy đ nh t i B ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29/04/1998 c a B trư ng B Tài chính và áp d ng th ng nh t sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Các Ông C c trư ng C c ki m tra thu th XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản