Quyết định 23/12/1998

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 23/12/1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/12/1998 về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/12/1998

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3525/1998/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 3525/1998/Q -BGTVT NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH I U L T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A C C Ư NG B VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 07/CP ngày 30/01/1993 c a Chính ph v vi c thành l p C c ư ng b Vi t Nam, tr c thu c B Giao thông v n t i; Căn c văn b n s 2891/VPCP-KTN ngày 28/7/1998 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B Giao thông v n t i ban hành i u l t ch c và ho t ng c a C c ư ng b Vi t Nam và C c ư ng sông Vi t Nam; Nh m c th hoá v t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b - Lao ng. QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b n " i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a C c ư ng b Vi t Nam". i u 2: 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, C c ư ng b Vi t Nam c n t ng k t rút kinh nghi m, ngh B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh s a i, b sung nh m m b o cơ ch qu n lý ngành ư ng b có hi u l c trong ph m vi c nư c, trình Th tư ng Chính ph ban hành chính th c. i u 3: Chánh văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, các V trư ng, th trư ng các ơn v thu c B căn c ph m v trách nhi m c a mình, thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Hoàn
  2. ( ã ký) I UL T M TH I C A B GIAO THÔNG V N T I V T CH C VÀ HO T NG C A C C Ư NG B VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3525/1998/Q -BGTVT ngày 23/12/1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: C c ư ng b Vi t Nam tr c thu c B Giao thông v n t i ư c thành l p theo Ngh nh s 07/CP ngày 30/01/1998 c a Chính ph . Tên giao d ch Qu c t vi t b ng ti ng Anh: VIETNAM ROAD ADMINISTRATION. Vi t t t là: VRA. C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v giao thông và v n t i ư ng b trong ph m v c nư c. i u 2: C c ư ng b Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, có Tr s t t i Thành ph Hà N i. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N C A C C Ư NG B VI T NAM i u 3: V lĩnh v c Pháp lu t: 1. Xây d ng và tham gia xây d ng các d án lu t, các văn b n dư i lu t, các cơ ch chính sách thu c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b B trư ng B Giao thông v n t i trình c p có thNm quy n ban hành, ho c ban hành theo thNm quy n. 2. Tham gia ho c tr c ti p so n th o, àm phán (theo u quy n c a B trư ng B Giao thông V n t i), ki n ngh v vi c ký k t, s a i, gia h n, bãi b nh ng i u ư c Qu c t mà phía Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia v giao thông v n t i ư ng b trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. 3. Hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i v giao thông v n t i ư ng b trong ph m vi c nư c. Ki n ngh v i B tru ng B Giao thông v n t i v các v n có liên quan t i qu n lý giao thông và v n t i ư ng b , B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph ban hành.
  3. 4. Tham gia v i các cơ quan có liên quan v vi c tuyên truy n, giáo d c Pháp lu t i v i viên ch c và lao ng thu c ngành giao thông v n t i ư ng b và tuyên truy n Pháp lu t giao thông v n t i ư ng b i v i toàn xã h i. 5. Tham gia xem xét, xu t bi n pháp gi i quy t ho c gi i quy t theo thNm quy n các tranh ch p pháp lý qu c t trong ph m vi ho t ng giao thông v n t i ư ng b . i u 4: V lĩnh v c quy ho ch, k ho ch và u tư phát tri n: 1. Căn c vào phương hư ng chi n lư c, k ho ch phát ti n kinh t xã h i c a nhà nư c xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v phát tri n giao thông và v n t i ư ng b trong ph m vi c nư c, B trư ng B Giao thông v n t i trình Chính ph phê duy t. Hư ng d n, giúp k thu t, nghi p v cho các a phương v quy ho ch, k ho ch phát tri n giao thông v n t i a phương. 2. Tr c ti p qu n lý v n b o trì s a ch a các qu c l , qu n lý các d án u tư xây d ng theo quy nh c a Chính ph và phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Tham gia ý ki n v i các t ch c và cơ quan có liên quan xây d ng các d án u tư s d ng ngu n v n trong nư c và nư c ngoài nh m m b o hi u qu u tư v lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b . 4. Giao ch tiêu k ho ch (ho c ơn t hàng) b o trì, s a ch a các qu c l cho các ơn v tr c thu c và các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ư c u thác qu n lý qu c l . 5. Hư ng d n, theo dõi, ch o, ki m tra các ơn v tr c thu c và các S Giao thông v n t i ho c Giao thông công chính (ph n k ho ch t hàng hay u thác) trong vi c qu n lý, b o trì ư ng b và th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ s h t ng. i u 5: V lĩnh v c qu n lý cơ s h t ng giao thông ư ng b : 1. T ch c qu n lý quy ho ch, k ho ch s a ch a h th ng ư ng b . 2. T ch c và ch o qu n lý, b o trì, khai thác cơ s h t ng giao thông ư ng b và b trí h th ng báo hi u ư ng b m b o an toàn và khai thác hi u qu iv ih th ng qu c l theo phân c p. Hư ng d n các s Giao thông v n t i (giao thông công chính) th c hi n các ch , quy trình, quy ph m qu n lý và khai thác h th ng ư ng b a phương. 3. Ph i h p v i các cơ quan, chính quy n a phương và các ngành có liên quan trong vi c qu n lý và b o v các công trình giao thông ư ng b theo quy nh c a Pháp lu t (k c hành lang b o v an toàn công trình giao thông ư ng b ). 4. T ch c công tác b o m giao thông thông su t, ng th i h tr các a phương m b o giao thông khi có thiên tai, ch ho x y ra.
  4. 5. Cung c p các lo i b n , tài li u và thông tin giao thông v n t i ư ng b cho các ơn v có liên quan theo quy nh. i u 6: V lĩnh v c v n t i, phương ti n cơ gi i ư ng b và ngư i lái xe: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch và cơ ch chính sách v v n t i và phương ti n cơ gi i ư ng b , B trư ng B Giao thông v n t i trình Chính ph ban hành, ho c ban hành theo thNm quy n. C c ư ng b Vi t Nam hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 2. Tham gia xây d ng ho c xây d ng các tiêu chuNn k thu t v phương ti n cơ gi i ư ng b , bao g m các lĩnh v c s n xu t, xu t nh p khNu và khai thác phương ti n (k c phương ti n cơ gi i ư ng b ã qua s d ng) B trư ng B giao thông V n t i ban hành theo thNm quy n; C c ư ng b Vi t Nam ph i h p hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 3. Qu n lý, ch o, ki m tra vi c th c hi n giá cư c v n t i, b c x p, d ch v v n t i theo thNm quy n i v i các thành ph n kinh t ho t ng v n t i ư ng b . 4. Nghiên c u, xây d ng chính sách b o h i v i ngành v n t i ư ng b B trư ng B Giao thông V n t i trình Chính ph quy t nh. 5. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c ăng ký hành chính, l p s ăng b xe v n t i, xe chuyên dùng. T ch c ăng ký hành chính phương ti n thi công cơ gi i ư ng b i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong c nư c (k c t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng Vi t Nam) 6. Qu n lý t ch c công tác v n t i ư ng b trong ph m vi c nư c và liên v n qu c t . C p, thu h i gi y phép hành ngh v n t i ư ng b c a các t ch c và cá nhân trong ph m vi toàn qu c theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 7. Qu n lý công tác b o dư ng, s a ch a, hoán c i ô tô trong ph m vi toàn qu c; c p và thu h i gi y phép b o dư ng, s a ch a và c i t o ô tô. 8. Xét duy t ho c ch trì xét duy t thi t k c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b và tham gia h i ng nghi m thu ch t lư ng k thu t v s n xu t, c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b . 9. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i công tác sát h ch c p gi y phép lái xe trong ph m vi toàn qu c. T ch c sát h ch, c p, i gi y phép lái xe cho các i tư ng theo phân công c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 7: V lĩnh v c an toàn giao thông v n t i: 1. Xây d ng các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn và bi n pháp m b o an toàn giao thông và v n t i ư ng b trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành; C c ư ng b Vi t nam hư ng d n, t ch c và ki m tra th c hi n. 2. T ch c, ch o l c lư ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b trong ph m vi toàn qu c. X lý vi ph m hành chính theo thNm quy n i v i nh ng vi
  5. ph m v an toàn giao thông, b o v công trình giao thông ư ng b và an toàn giao thông ô th . 3. Tham gia v i các cơ quan có thNm quy n trong vi c quy nh v tiêu chuNn s c kho ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i ư ng b ; các quy nh v ki m tra d ch b nh, cháy, n , ô nhi m môi trư ng,... trên các phương ti n v n t i ư ng b . 4. Tham gia v i các cơ quan ch c năng và chính quy n a phương phân tích nguyên nhân nh ng v tai n n giao thông nghiêm tr ng. 5. Tham gia Ban thư ng tr c U ban An toàn giao thông qu c gia. 6. T ch c nghiên c u, lưu gi và tuyên truy n thông tin v an toàn giao thông v n t i ư ng b . i u 8. V lĩnh v c kinh t tài chính: 1. Ch o các ơn v tr c thu c th c hi n úng chính sách, ch tài chính, k toán, th ng kê; ph i h p v i các cơ quan có liên quan, hư ng d n các S Giao thông v n t i (giao thông công chính) ư c u thác s d ng v n ư ng b theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Giao thông v n t i. 2. Ch o, t ch c b máy k toán phù h p v i tính ch t c a t ng lo i hình doanh nghi p và các ơn v s nghi p c a C c; ki n ngh vi c s a i, b sung các chính sách, ch v công tác tài chính k toán cho phù h p v i c thù c a ngành. 3. Hư ng d n các ơn v tr c thu c l p k ho ch thu chi tài chính (k c thu chi ngo i t ), t ng h p trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Giao và ki m tra các ơn v tr c thu c th c hi n k ho ch thu chi tài chính theo quy nh c a nhà nư c và phân c p c a B Giao thông v n t i. 4. Qu n lý cơ s v t ch t, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh và phân c p c a B Giao thông v n t i. 5. Xây d ng các ch thu phí c u, ư ng, cư c phà, l phí c p các lo i ch ng ch và tài li u v v n t i và giao thông ư ng b trình cơ quan có thNm quy n phê duy t; theo phân c p c a B Giao thông v n t i giao k ho ch thu chi tài chính và t ch c, ch o vi c thu phí, l phí ư ng b và các kho n thu khác phát sinh, ki m tra ôn c các ơn v th c hi n ch thu n p ngân sách. 6. Xây d ng khung giá cư c v n t i, x p d , d ch v v n t i ư ng b trình cơ quan có thNm quy n công b , ho c công b theo thNm quy n. 7. Duy t quy t toán và t ng h p quy t toán tài chính thu c ph n ngân sách Nhà nư c c p v s nghi p ư ng b theo phân c p c a B Giao thông v n t i, trình B Giao thông v n t i và B Tài chính phê duy t. Ph i h p v i cơ quan Tài chính qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p t ch c ki m tra, phê duy t báo cáo tài chính năm c a doanh nghi p thu c C c và báo cáo B Giao thông v n t i.
  6. 8. T ch c th c hi n các quy nh có liên quan v qu n lý v n u tư khi C c ư c Chính ph ho c B Giao thông v n t i giao là ch u tư các d án phát tri n giao thông, v n t i ư ng b . 9. Th c hi n ch th ng kê báo cáo theo quy nh. i u 9. V lĩnh v c khoa h c công ngh : 1. Xây d ng và tham gia xây d ng h th ng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t k thu t chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành, C c ư ng b Vi t Nam hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 2. T ch c nghiên c u các tài khoa h c và ng d ng các ti n b khoa h c công ngh qu n lý trong ngành giao thông v n t i ư ng b . 3. Th c hi n ch c năng H i ng khoa h c công ngh c p ngành. 4. H p tác v i các t ch c khoa h c công ngh trong và ngoài nư c nghiên c u các án phát tri n ngành giao thông v n t i; t ch c các h i ngh , h i th o chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b . 5. T ch c thông tin khoa h c công ngh v giao thông v n t i ư ng b . i u 10. V lĩnh v c quan h qu c t : 1. Xây d ng phương hư ng, k ho ch h p tác qu c t , àm phán, so n th o văn b n v quan h h p tác v i các nư c v giao thông v n t i ư ng b , trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t ho c B trư ng trình Chính ph phê duy t. 2. xu t v i B trư ng B Giao thông v n t i trong vi c tham gia (ho c không tham gia) v i các t ch c qu c t v giao thông v n t i ư ng b ; theo u quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i, ư c quan h v i các t ch c giao thông v n t i ư ng b qu c t . 3. Qu n lý các d án do qu c t tài tr cho ngành giao thông v n t i ư ng b theo phân c p c a B Giao Thông v n t i. Tham gia ý ki n v i các cơ quan có thNm quy n xem xét c p gi y phép h p tác u tư nư c ngoài và qu n lý các t ch c nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b . i u 11. V lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng: 1. L p quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng, s d ng i ngũ công ch c, viên ch c và lao ng thu c C c ư ng b Vi t Nam trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t, C c ư ng b Vi t Nam t ch c th c hi n. 2. Xây d ng các ch c danh tiêu chuNn công ch c và viên ch c, nh m c lao ng và ch lao ng c thù thu c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành, C c hư ng d n t ch c và ki m tra th c hi n.
  7. 3. T ch c ki m tra, thanh tra các ơn v thu c c c ư ng b Vi t Nam và tham gia cùng các cơ quan có thNm quy n ki m tra, thanh tra các ơn v trong ngành giao thông v n t i ư ng b th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lao ng, b o hi m, b o h lao ng chuyên ngành. 4. Qu n lý t ch c, nh biên theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i; ngh B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh lãnh o do B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh còn l i thu c quy n qu n lý tr c ti p c a C c theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. T ch c vi c ào t o, b i dư ng công nhân viên ch c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 6. Ch o và tham gia v i các c p có thNm quy n tri n khai công tác b o v chính tr n i b t i các ơn v thu c C c ư ng b Vi t Nam qu n lý. 7. ngh B trư ng B Giao thông v n t i thành l p, gi i th , s p x p l i các t ch c s nghi p, các doanh gnhi p tr c thu c C c theo quy nh c a Chính ph . i u 12. V lĩnh v c thanh tra Nhà nư c: 1. Th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra trong ph m v quy n qu n lý nhà nư c tr c ti p c a C c ư ng b Vi t Nam; gi i quy t khi u n i, t cáo theo pháp l nh khi u n i t cáo và quy ch ho t ng c a thanh tra B Giao thông V n t i. 2. T ng h p ho t ng công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m v qu n lý tr c ti p c a C c báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i. Chương 3 T CH C C A C C Ư NG B VI T NAM i u 13. T ch c c a C c ư ng b Vi t Nam bao g m: 1. Các cơ quan giúp vi c C c trư ng: Văn phòng, các ban tham mưu và các t ch c tương ương, 2. Các khu qu n lý ư ng b , 3. Các ơn v s nghi p tr c thu c C c (trư ng, ban qu n lý d án, t ch c y t ,...), 4. Các doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c. Vi c thành l p, sát nh p, s p x p l i, gi i th các khu qu n lý ư ng b , các ơn v s nghi p (trư ng, ban qu n lý d án, t ch c y t ,...), các doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c C c, do C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ngh B trư ng B Giao thông
  8. v n t i quy t nh theo thNm quy n, ho c B trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 14. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i ngh , B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph thNm duy t và Th tư ng Chính ph b nhi m. Phó C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam do C c trư ng ngh B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m sau khi có trao i v i B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . C c trư ng là ngư i ng u và lãnh o C c theo ch th trư ng; các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng m nhi m ph n công vi c qu n lý Nhà nư c theo s phân công c a C c trư ng. Khi C c trư ng v ng m t có m t Phó C c trư ng ư c u quy n thay m t. Chương 4 M I QUAN H GI A C C Ư NG B VI T NAM V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC CƠ QUAN GIÚP VI C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I i u 15. C c ư ng b Vi t Nam ch u s lãnh o tr c ti p c a B trư ng B Giao thông v n t i và ch u s qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v nh ng lĩnh v c có liên quan i u 16. Theo u quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam ư c quy n quan h tr c ti p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các a phương gi i quy t các v n có liên quan n vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình. i u 17. 1. C c ư ng b Vi t Nam ch u s hư ng d n và ki m tra nghi p v qu n lý c a các cơ quan tham mưu giúp vi c B trư ng B Giao thông v n t i. 2. C c ư ng b Vi t Nam có quan h ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành thu c B Giao thông v n t i và các cơ quan khác có liên quan trong vi c qu n lý, b o v , khai thác, s d ng, ki m tra và thanh tra h th ng công trình giao thông, nh m m b o giao thông an toàn, thông su t. 3. C c ư ng b Vi t Nam hư ng d n và ph i h p v i các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong vi c quy ho ch phát tri n và t ch c qu n lý giao thông v n t i ư ng b a phương; ch o và ki m tra vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng b a phương theo thNm quy n. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH
  9. i u 18. i u l này có hi u l c theo quy t nh ban hành, các quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . i u 19. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, Thành ph tr c thu c trung ương và các cơ quan có liên quan th c hi n b n i u l này m b o cơ ch qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b có hi u l c trong ph m vi c nư c.
Đồng bộ tài khoản