Quyết định 23/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 23/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2000/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 23/2000/Q -BTC NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 2000 BAN HÀNH BI U M C THU PHÍ, L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c i u 4 Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 "V vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá"; Căn c Quy t nh s 14/1999/Q -TTg ngày 4/2/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m thu c B Y t ; Căn c Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Y t và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. i tư ng n p phí, l phí theo m c thu quy nh t i i u này là các t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài s n xu t, kinh doanh, nh p khNu th c phNm ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu c ngành Y t qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. i u 2: Cơ quan thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ư c trích ti n thu phí, l phí trư c khi n p ti n vào ngân sách nhà nư c chi phí cho công vi c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và vi c t ch c thu phí, l phí theo d toán ư c duy t sau khi ã có s th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan Tài chính cùng c p nhưng m c trích t i a không quá 90% (chín mươi ph n trăm) s ti n phí, l phí thu ư c, s còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương lo i, kho n, m c c a m c l c ngân sách nhà nư c quy nh.
  2. Cơ quan t ch c thu phí, l phí có trách nhi m kê khai, thu n p và qu n lý ti n phí, l phí theo úng quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các quy nh v phí, l phí qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; các ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu phí, l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) PH L C 1: M C THU L PHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2000/Q /BTC ngày 21 tháng 2 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) TT Lo i hình cơ s ơn v M c thu ( ng) 1 L phí c p gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v 1l n 50.000 sinh an toàn s n xu t kinh doanh th c phNm c p 2 Gi y ch ng nh n áp d ng chương trình qu n lý ch t 1l n 50.000 lư ng theo HACCP c p 3 Gi y ch ng nh n lô hàng th c phNm m b o ch t 1l n 50.000 lư ng v sinh c p 4 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m các ch tiêu 1l n 50.000 ơn l c p 5 L phí c p s ăng ký th c phNm nh p khNu 1l n 50.000 c p 6 L phí c p s ăng ký th c phNm s n xu t trong 1l n 50.000 nư c c p PH L C 2: M C THU PHÍ KI M TRA CƠ S S N XU T KINH DOANH V I U KI N AN TOÀN V SINH TH C PH M
  3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2000/Q /BTC ngày 21 tháng 2 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính ) TT N i dung kho n thu ơn v M c thu ( ng) 1 Cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm: 1.1 Cơ s có s n lư ng nh hơn 20 t n/năm l n/cơ s 160.000 1.2 Cơ s có s n lư ng t 20 n nh hơn l n/cơ s 200.000 100 t n/năm 1.3 Cơ s có s n lư ng t 100 n nh hơn l n/cơ s 250.000 500 t n/năm 1.4 Cơ s có s n lư ng t 500 n nh hơn l n/cơ s 350.000 1000 t n/năm 1.5 Cơ s có s n lư ng hơn 1000 t n/năm l n/cơ s 400.000 tr lên 2 Nhà hàng ăn u ng, b p ăn t p th , c a hàng kinh doanh th c phNm l n/cơ s 150.000 Riêng quán ăn u ng bình dân l n/cơ s 40.000 3 Phí xét duy t h sơ ăng ký ch t lư ng ng/m t 500.000 th c phNm nh p khNu hàng 4 Phí xét duy t h sơ ăng ký ch t lư ng l n/cơ s 100.000 th c phNm s n xu t trong nư c 5 Phí ki m tra nh kỳ v ch t lư ng v Thu b ng 50% m c sinh an toàn th c phNm l phí ki m c p gi y ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm 6 Phí ki m tra ch t lư ng th c phNm nh p Thu b ng 0,1% giá khNu tr lô hàng, nhưng m c thu t i thi u không dư i 300.000 ngvà t i a không quá 10.000.000 ng PH L C 3: M C THU PHÍ KI M NGHI M CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2000/Q -BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính) TT Ch tiêu ki m tra M c thu
  4. ( ng/ch tiêu) 1 2 3 I Các ch tiêu ki m tra vi sinh v t 1 ChuNn b m u: 10.000 - M u l ng, 20.000 -M u c 2 T ng s vi khuNn hi u khí 25.000 3 T ng s coli orms 30.000 K thu t MPN 40.000 K thu t CFU 4 T ng s coli orm eacal 30.000 K thu t MPN 40.000 K thu t CFU 5 Xác nh E.coli 40.000 K thu t CFU 6 Clostridium per ringens 20.000 K thu t ng 40.000 K thu t ĩa 7 Staphylococcus aureus 40.000 8 Streptococcus feccalis 30.000 M u l ng, 50.000 M u c 9 T ng s bào t n m men-m c 40.000 10 nh danh n m m c 40.000 (cho m t lo i) 11 Bacillus cereus 40.000 12 Pseudomonas aeruginosa, Listeria, 50.000
  5. Campilobacteria 13 Xác nh salmonella 40.000 14 Xác nh shigella 40.000 15 Vibrio cholera 40.000 16 T ng s lactobacillus 50.000 17 Xác nh tr ng giun (cho m t m u) 20.000 18 Xác nh ơn bào (cho m t m u) 30.000 19 Xác nh u trùng sán, sán (cho m t m u) 25.000 II. Các ch tiêu lý hoá và c th c phNm 20 Xác nh Nm 20.000 PP.tr ng lư ng 30.000 PP.c t dung môi 21 Xác nh chua, axit 30.000 22 Xác nh t tr ng 25.000 23 Tro t ng s 30.000 24 Tro không tan trong axit 35.000 25 Tro sunfat 40.000 26 T p ch t (V t lý) 30.000 27 Ch t xơ 40.000 28 Ch t khô 30.000 29 Xác nh PH: 10.000 Gi y quì 20.000 PH mette 30 Xác nh etanol 20.000 PP. t u k 30.000 PP. c t 31 Xác nh aldehyd 30.000 32 Xác nh ester 30.000 33 Xác nh metanol, furfurol, aldehyt, rư u t p 40.000
  6. (PP.thông thư ng) cho m t ch tiêu 34 Xác nh CO2: 30.000 CO2 t do 20.000 CO2 k t h p 35 Xác nh hàm lư ng tanin (PP.quang ph ) 100.000 36 Xác nh hàm lư ng cafein, nicotin, tar 120.000 37 Ch s iot (trong d u, m ) 60.000 38 Ch s xà phòng hoá 50.000 39 Ch s peroxyt 50.000 40 Ch t ng: 50.000 - PP.hoá h c 100.000 - PP.HPLC 41 Ch t chi t 30.000 42 Diacetyl: 40.000 - KT.So m u 80.000 - KT.S c ký khí 43 Xác nh men Diataza trong m t ong 40.000 44 Xác nh gluten ư t 30.000 45 Ch t lư ng Gluten 30.000 46 Xác nh ôi thiu: 20.000 - Pư. Ebe 30.000 - Pư.H2S 40.000 - Pư.kreiss 47 Alcaloit, glucosit trong th c phNm 80.000 48 ư ng t ng s 40.000 49 ư ng ơn t ng s 40.000 50 Saccaroza, Glucoza, Fructoza, Maltoza (cho 1 ch tiêu): 50.000
  7. - PP hoá h c 100.000 - PP HPLC 51 Xác nh nitơ toàn ph n 50.000 52 Xác nh nitơ amin 20.000 53 Xác nh nitơ formol 20.000 54 Xác nh nitơ amoniăc 20.000 55 Xác nh lipit t ng s (PP.soxhlet) 60.000 56 nh lư ng lipit trong s a tươi (PP.adam) 30.000 57 Caroten t ng s 80.000 58 Beta caroten (PP.HPLC) 200.000 59 Vitamin A (PP.HPLC): 200.000 - Trong th c phNm 80.000 - Trong s a m 60 Vitamin C 80.000 61 Vitamin B1 100.000 62 Vitamin B2 (PP.HPLC) 200.000 63 Vitamin E (PP.HPLC): 200.000 - Trong th c phNm 80.000 - Trong s a m 64 Ch t b o qu n (cho m t ch t): 50.000 - nh tính 100.000 - nh lư ng 65 PhNm m u (cho m t m u): 40.000 - nh tính 100.000 - nh lư ng (HPLC) 66 Ch t ng t t ng h p (cho m t ch t): 40.000 - nh tính 100.000
  8. - nh lư ng (HPLC) 67 Các ch t hương li u, tinh d u (Cho m t m u ơn): 100.000 - Bán nh lư ng 68 Các ch t ph gia khác 200.000 nh lư ng - PP.HPLC 69 Các thu c b o v th c v t: 150.000 - Bán nh lư ng (SKBM) 250.000 - nh lư ng (HPLC) 70 Cho m t ch t ti p theo (TBVTV): 50.000 - Bán nh lư ng 80.000 - nh lư ng 71 Xác nh hàm lư ng kim lo i n ng (Pb, As, Cd, Hg, Cu, Zn, 70.000 Co...) PP.c c ph Cho m t nguyên t 72 Hàm lư ng c t t nhiên trong th c phNm (cho m t m u) 300.000 73 Ho t phóng x α,ò 200.000 74 Hàm lư ng thu c kháng sinh (cho m t m u) - PP.HPLC 300.000 75 Hàm lư ng thu c tăng tr ng (cho m t m u) PP.HPLC 300.000 76 Aflatoxin: 100.000 - Bán nh lư ng 200.000 - nh lư ng (HPLC) 77 c t vi n m khác: 100.000 - Bán nh lư ng 200.000 - nh lư ng 78 Hàm lư ng các ch t khoáng và vi khoáng Natri, Magie, Caxi, 40.000 Kali, Phosphat, s t, Clo...: 60.000 - PP.hoá h c - PP. AAS (cho m t ch tiêu)
  9. 79 Hàm lư ng nitrat, nitrit (cho m t ch tiêu): 50.000 - nh tính 100.000 - nh lư ng III M t s các ch tiêu khác 80 Tinh b t 50.000 81 m u ICUMSA (quang ph ) 40.000 82 mn 20.000 83 Các ch tiêu v t lý khác (PP. n tr c ti p cho m t ch s ) 15.000 84 Kh năng hút nư c c a b t 40.000 85 Ch s casein 40.000 86 Ch s hoà tan (trong s a) 40.000 87 nh danh d u, m (PP.GCMS) 200.000 88 baume 25.000 89 Hàm lư ng sunfit 50.000 90 Xác nh c tính c p (LD50) 2.000.000 91 c c tính m n 5.000.000 92 nh lư ng Dioxin 21.000.000 93 Hàm lư ng i t trong mu i 40.000 94 Ki m nghi m c m quan (m t ch tiêu) 5.000
Đồng bộ tài khoản