Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
52
lượt xem
8
download

Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   © y  d ù n g   è  23/2000/Q§­B X D   ë x S n g µ y  13 th¸ng 11  n¨ m  2000 V Ò   Ö c ba n   µ n h   vi h Q u y   h Õ  c Ê p  ch ø n g  c h Ø  h µ n h   g h Ò  thi Õt k Õ  c«n g  tr× nh  c n b é  tr ng b é  x © y d ù ng ë ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 03/2000/N§­   µy  CP ng 03/2/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  v vi h   thih m s® c Lu   nghiÖp; ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch  ©y  ùng, Vô   ëng  ô   x d   tr V Ph¸p  Õ. ch quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   Êp  ch c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh". tr   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    01  n¨m  2001  µ    ông  èng  Êt trongc¶  íc. v ¸p d th nh    n §i Ò u 3. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  trung  ng  ña    oµn  Ó, Uû   ¬ c c¸c ® th   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    trung  ng  µ    chøc  ªnquan  ã  ¬ v c¸c tæ  li   c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 b é  x © y  d ù n g c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph q u y  c h Õ c Ê p  c h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò  thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 23/2000/Q§­   ®Þ s  BXD   µy 13  ng   th¸ng11    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ét  è  1. M s nguyªn t¾c:   1. Chøng    chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh cã    Þ ®Ó     nh   tr   gi¸tr   x¸c ®Þ tr×nh ®é     chuyªn m«n,    kinh nghiÖm  Ò     ngh nghiÖp  ña    ©n  c c¸nh trong lÜnh  ùc    v thiÕtkÕ     c«ng  ×nh;qu¶n  ýchÊt l ng  ÕtkÕ   tr   l   î thi   c«ng  ×nh  µ  µ ®iÒu  Ön  tr v l  ki ®Ó   ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Þch  ô  ÕtkÕ     d v thi   c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  tr     ®Þ c ph¸p  luËt. 2. Ng êi® îccÊp       chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ® îclµm    tr     c¸c viÖc:Chñ   ×thiÕtkÕ     tr     c«ng  ×nh hoÆc   ñ  Ö m       ÕtkÕ;  ö  ông  tr   ch nhi ®å ¸n thi   sd chøng  chØ     ¨ng  ý  ®Ó ® k kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kinh doanh  Þch  ô  Õt   d v thi   kÕ  c«ng  ×nh theo  tr   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;ký  µ  Þu  lu   v ch tr¸chnhiÖm   Ýnh    ch vÒ   Êt îng  ña  å  ¬  ÕtkÕ   ch l c h s thi   c«ng  ×nh;®éc  Ëp  µnh  tr   lh nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  tr     ®Þ c ph¸p luËt.   Ng êi ® îc ®µo  ¹ovµ  ã  ×nh ®é      t   c tr   chuyªn m«n   ng  a  îc cÊp    nh ch ®   chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh chØ  îctham    ÕtkÕ   íi ù  tr   ®  gia thi   d   qu¶n  ý s l  ®iÒu  µnh  ña  êi ®∙  îc cÊp  h c ng   ®   chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh tr   vµ kh«ng  îc ký  µo  å  ¬  ÕtkÕ   ®   v h s thi   c«ng  ×nh  íit tr v    c¸ch  ñ  × thiÕtkÕ   ch tr     c«ng  ×nh hoÆc   ñ  Ö m      ÕtkÕ. tr   ch nhi ®å ¸n thi   3. Chøng    chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh lµm ét    ph¸p  ý®Ó   tr     c¨n cø  l  ngêi cã  Èm     th quyÒn   Èm   nh,  th ®Þ phª duyÖt  Õt kÕ   thi   xem   Ðt    Èm   x khi th ®Þnh, phª duyÖt thiÕtkÕ          c«ng  ×nh. tr §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ®iÒu  2. Ph viv ®è  î   chØnh: 1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   i  îng,®iÒu  Ön, thñ  ôc,thÈm   Òn   ®Þ ®è t   ki   t  quy qu¶n  ývµ  Êp  l   c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh. tr 2.Chøng    chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh cÊp  tr   cho    ©n  µC«ng   c¸nh l  d©n  ÖtNam,  êiViÖtNam   nh      ícngoµi, êinícngoµith ng  ót¹ Vi   ng     ®Þ cën     ng       ê tr    i ViÖt Nam   ã    c nhu  Çu  îc cÊp  c ®  chøng  chØ   µ  ã      iÒu  Ön  µ    v c ®ñ c¸c ® ki v tiªu chuÈn  Ò   ngh nghiÖp  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i 4  §i 5  Quy  Õ   µy. ch n 3.ThiÕtkÕ       c«ng  ×nh trongquy  Õ   µy  tr     ch n bao  å m: g
 3. 3 a) C¸c  ¹ng  ÕtkÕ:   d thi   ­ThiÕtkÕ       tæng  Æt   m b»ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh; tr   ­ThiÕtkÕ   Õn  ócc«ng  ×nh;     ki tr   tr ­ThiÕtkÕ   éi­ngo¹ithÊtc«ng  ×nh;    n     tr ­ThiÕtkÕ   Õt  Êu      k c c«ng  ×nh; tr ­ThiÕtkÕ   ¬­®iÖn      c  c«ng  ×nh; tr ­ThiÕtkÕ   Êp­ tho¸t íc;    c   n ­ThiÕtkÕ   Êp  Öt;     c nhi ­ThiÕtkÕ       th«ng  ã,®iÒu  µ  gi   ho kh«ng  Ý; kh ­ThiÕtkÕ       th«ng    ªnl¹c; tin­   li ­ThiÕtkÕ       phßng  ch¸y­ch÷a    ch¸y; ­ThiÕtkÕ     é      c¸cb m«n  kh¸c. b) ThiÕtkÕ     ¹ c«ng  ×nh:     c¸clo i   tr ­C«ng  ×nh d©n  ông  µ    µ    tr   d (nh ë v c«ng  ×nh c«ng  éng); tr   c ­ C«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ,khu    tr   thu     ® th   c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,   ch xu   khu  c«ng  Ö   ngh cao; ­ C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp  µ,xëng  (nh   s¶n  Êt;c«ng  ×nh phô  î nhµ  xu   tr   tr   ; kho;c«ng  ×nh kü  Ëtphô  éc);   tr   thu   thu ­ C«ng  ×nh  iÖn    tr ® n¨ng  µ  (nh m¸y  iÖn, ® êng  ©y    iÖn, tr¹m  Õn  ®   d t¶i®   bi thÕ); ­ C«ng  ×nh  tr giao th«ng  ®êng  é, ® êng  ¾t, cÇu,  Ç m,  ( b  s  h c¶ng, ® êng    thuû,s©n    bay); ­ C«ng  ×nh thuû  î(®Ëp,® êng  Ç m,  èng,kªnh íi c«ng  ×nh b¶o  Ö     tr   l  i   h c   t , tr   v bê  s«ng); ­ C«ng  ×nh    tr n«ng nghiÖp  ¹ch¨n  (tr   i nu«i,tr¹m    n«ng nghiÖp, kho    n«ng  nghiÖp,tr¹m chÕ   Õn     bi n«ng  s¶n); ­C«ng  ×nh l©m    tr   nghiÖp;   ­C«ng  ×nh nu«itrångthuû s¶n;   tr         ­ C«ng  ×nh    tr th«ng    ªnl¹cvµ  u  Ýnh  Ôn  tinli     b ch vi th«ng  ¹m,®µi  (tr   thu    ­ ph¸t; Ö   èng    étanten);   th h c¸p;c   ­C«ng  ×nh x©y  ùng  á;   tr   d m ­ C«ng  ×nh  Çu   Ý   tr d kh (th¨m  khai th¸c dÇu   Ý,  dß      kh khai th¸c vµ  Õ       ch biÕn  Çu  Ý,vËn  d kh   chuyÓn  Çu  Ý,kho­tr¹m x¨ng dÇu); d kh        ­C«ng  ×nh cÊp     tr   ­tho¸t íc;  n ­C«ng  ×nh xö  ýchÊtth¶ir¾n;   tr   l      ­C¸c    c«ng  ×nh kh¸c. tr  
 4. 4 §i Ò u 3. Néi dung  µ  Öu  ùc cña  v hi l   chøng chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh: tr 1. Néi dung     chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh theo  É u   èng  tr   m th nhÊt trªnph¹m    nícdo  é   ©y  ùng     vic¶    B X d quy  nh  µ  ®Þ v ban  µnh  ô  ôcsè  h (ph l   4). 2.Chøng    chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh cã  Öu  ùctrong thêih¹n  tr   hi l      5 n¨m, ® îcgia h¹n  çi  Çn  n¨m    êi® îccÊp        m l 5  khing     chøng chØ  ã  c nhu  Çu  µ  cv cã    iÒu  Ön  µ    Èn  Ò   ®ñ ® ki v tiªuchu ngh nghiÖp  ï hîp quy  nh  ¹  Òu  vµ  ph     ®Þ ti§i 4  §iÒu  cña  5  Quy  Õ   µy. ch n   3. Ng êi ® îc cÊp       chøng chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  îc phÐp  tr ®  ho¹t ®éng  µnh    h nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  tr trong  ¹m    níc theo    ph vi c¶    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II ® i Ò u  ki Ö n v µ  tiªu h u È n  n g h Ò  n g hi Ö p  ® Ó  ® î c c Ê p  c h ø n g  c h Ø    c h µ n h  n g h Ò  thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh §i Ò u    Òu  Ön    îccÊp  4. §i ki ®Ó ®   chøng  chØ: 1. §èivíic«ng  ©n  Öt Nam        d Vi   ph¶icã  Òn    quy c«ng  ©n,  ã    d c ®ñ n¨ng  ùc l  hµnh    ©n  ù  µ  ã  vid s v c chøng  minh    ©n  ©n; ®èi víi êinícngoµivµ  êi th nh d      ng       ng   ViÖt Nam   nh      íc ngoµi ph¶i cã  é  Õu  µ  Êy  Ðp    ó t¹  Öt   ®Þ cën       h chi v gi ph c tr   iVi   Nam  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.Cã   å  ¬  îp lÖ    h s h   theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 9  Quy  Õ   µy. ch n 3.Nép  Ö  Ý    l ph theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u      Èn  Ò   5. Tiªuchu ngh nghiÖp    îccÊp  ®Ó ®   chøng  chØ: 1.Tr×nh      ®é chuyªn m«n:   ­ Cã     b»ng  ihäc  ®¹   (hoÆc    ihäc)do    êng  ihäc,häc  Ön,c¬  trªn®¹     c¸ctr ®¹     vi   quan  ã  Èm  Òn  ña  µ  ícViÖtNam   c th quy c nh n     hoÆc   ña  ícngoµicÊp. c n    ­ Néi dung  ¨ng  ý  Êp     ® k c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ph¶i tr     phïhîp víi µnh  Ò,       ng ngh chuyªn m«n  ∙  îc®µo  ¹ovµ    ®®  t   n¨ng  ùcthiÕtkÕ   l    c«ng  tr×nh cña    b¶n  ©n. th 2.Kinh    nghiÖm  Ò   ngh nghiÖp: Cã   t  Êt ba  Ý nh   n¨m  ùctiÕp thiÕtkÕ   tr       c«ng  ×nh (trong®ã   tr     ph¶icã  ét   m n¨m  µm  ¹ ViÖt Nam)  µ  ∙  ùctiÕp tham    ÕtkÕ   t  Êt 3  l ti     v ® tr     gia thi   Ý nh   c«ng  ×nh tr   theo  éi dung  ¨ng  ý, cã  Óu  Õt vµ  ùc  Ön  ng    n  ® k   hi bi   th hi ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng  ã  ªnquan  ÕtkÕ     xd c li   thi   c«ng  ×nh. tr C h ¬ n g  III t æ  c h ø c  q u ¶ n  l ý c Ê p  c h ø n g  c h Ø v µ  h µ n h  n g h Ò  thi Õt k Õ  c « n g  tr× nh
 5. 5 §i Ò u 6.    Tæ chøc qu¶n  ýviÖc  Êp  l  c chøng chØ  µ  µnh  vh nghÒ   Õt thi   kÕ   c«ng  ×nh: tr 1. Bé   ©y  ùng  íichøc   X d v  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ©y  ùng, thùc hiÖn  l  n  x d     qu¶n  ýthèng  Êt  Öc  Êp  l  nh vi c chøng  chØ   µ  ¹t®éng  µnh  v ho   h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh trong ph¹m    níc;quy  nh  éidung  µ  èng  Êt ph¸thµnh  tr     vic¶    ®Þ n  v th nh     m Éu  chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh;tæ  tr   chøc  chØ  o  Öc  o   ®¹ vi ®µ t¹o, åidìng vÒ   Ò      b   ngh nghiÖp  µ v nghiÖp  ô  v qu¶n  ýhµnh  Ò   ÕtkÕ   l  ngh thi   c«ng  tr×nh;kiÓm      tra,thanh    Öc  Êp  travi c chøng  chØ  theo Quy  Õ   µy.   ch n 2. Së   ©y   ùng     X d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  µ c¬  ¬ l   quan  cÊp chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh cho      ©n    ót¹ ®Þa   tr   c¸c c¸ nh c tr   i   ph¬ng  µ  v qu¶n  ý hµnh  l  nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  ¹  a   ¬ng  tr ti®Þ ph theo Quy  chÕ   µy. n  §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  ¬  7. Nhi v  h c c quan  Êp  c chøng  chØ  µ  v qu¶n  lýhµnh  Ò   ÕtkÕ     ngh thi   c«ng  ×nh: tr   1.NhiÖ m   ô:   v a) Tæ     chøc  Õp nhËn  å  ¬, trong thêigian 5  µy  µm  Öc  Ó   õ khi ti   hs       ng l vi k t     nhËn  å  ¬  Õu  Êy  Çn  öa  æi, bæ   hsn th c s ®   sung  å  ¬  × yªu cÇu  êixincÊp  h s th     ng     chøng chØ   öa  æi, bæ   s®   sung; híng  Én    ©n,  chøc  ùc hiÖn  ng    d c¸ nh tæ  th   ®ó c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  µ    ®Þ t  i ch n v ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   b) C Êp    chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh trong vßng  ngµy  tr     15  lµm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬,tr ng  îp kh«ng  Êp  vi k t     ®ñ h s   ê h   c ph¶ith«ng  lýdo    b¸o    vµ    ¹hå  ¬  tr¶l   s cho  êixincÊp  i ng     chøng  chØ. c)Gi¶iquyÕt    Õu  ¹ivÒ   Öc  Êp     c¸ckhi n   vi c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh theo thÈm  Òn. tr     quy d) KiÓ m     µnh  Ò   ÕtkÕ     trah ngh thi   c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng. tr     i ph e)  Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  § k 6    l b¸o c¸o  é   ©y   ùng  Ò   ×nh  ×nh  Êp  BX d vt h c chøng  chØ  µ  ¹t®éng  µnh  Ò   ÕtkÕ   v ho   h ngh thi   c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng. tr     i ph   2.Quy Òn  ¹n:   h a) KiÓ m     å  ¬    trah s theo  ng    iÒu  Ön  µ    Èn  Ò   ®ó c¸c ® ki v tiªuchu ngh nghiÖp  ®Ó   Êp  c chøng  chØ. b) Kh«ng  Êp  c chøng chØ    êi xin cÊp  khing     kh«ng      iÒu  Ön  µ  ®ñ c¸c ® ki v tiªuchuÈn  Ò     ngh nghiÖp  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t  i 4  §i 5  Quy  Õ   µy. ch n   c)  Ó m     µnh  Ki tra h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  ña  êi ® îc cÊp  tr c ng     chøng  chØ  theo néidung     chøng  chØ  ∙  îccÊp. ®®   d) Thu  åi chøng  h  chØ   ∙  Êp  i  íingêi viph¹m  ® c ®è v      theo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n e) Yªu  Çu    ¬    c c¸cc quan  ã  Èm  Òn  ö  ýc¸cviph¹m  c th quy x l      theo quy  nh     ®Þ cña  ph¸p luËt.   §i Ò u  8. Quy Òn   ¹n  µ  h v tr¸ch nhiÖm   ña  êi ® îc cÊp    c ng     chøng chØ   hµnh  Ò   ÕtkÕ   ngh thi   c«ng  ×nh: tr 1.Quy Òn  ¹n:   h
 6. 6 a)  îcsö  ông  §  d chøng chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ®Ó   ¨ng  ý  tr   ® k kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kinh doanh  Þch  ô  ÕtkÕ     d v thi   c«ng  ×nh  tr theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   b) §îchµnh  Ò   ÕtkÕ      ngh thi   c«ng  ×nh theo  tr   quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ch n vµ ph¸p luËtcã  ªnquan.       li   c) § Ò   Þ    ¹n    ngh gia h hoÆc     bæ sung  éidung  n  chøng  chØ    ã    iÒu  khic ®ñ ® kiÖn  µ    Èn  v tiªuchu theo quy  nh.   ®Þ d) Yªu  Çu  ¬    c c quan  Êp  c chøng  chØ,    chøc  ã  ªnquan  ùc hiÖn  c¸c tæ  c li   th   ®óng quy  nh;  Õu  ¹i  è c¸o,khëi kiÖn    ©n,  chøc  µm      ®Þ khi n ,t       c¸ nh tæ  l sai quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy. t i ch n 2.Tr¸chnhiÖ m:     a)  µnh  H nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  tr theo  ng  éi dung  ∙    ®ó n  ® ghi trong  chøng  chØ. b) Tu©n  ñ c¸c quy  nh  ña    th     ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ©y  ùng  ã  ªnquan  Õt lu   x d c li   thi   kÕ   c«ng  ×nh. tr   c)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Êt îng    v ch l s¶n  È m   Õt kÕ   ph thi   c«ng  ×nh    tr do m × nh   ùc  Ön  th hi hoÆc   qu¶n  ý,thùc  Ön  Õ     l  hi ch ®é b¶o  Ó m   hi nghÒ  nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   d) Kh«ng  îc cho  ®  thuª,m în chøng     chØ     µnh  ®Ó h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  tr×nh,kh«ng  îcsöa  ÷a  éidung    ®  ch n   chøng chØ  ∙  îccÊp. ®®   e) XuÊt  ×nh chøng    tr   chØ  µ  Êp  µnh  Öc  Óm    v ch h vi ki tra,thanh    Ò   ¹t trav ho   ®éng  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh theo  cÇu  ña    ¬  tr   yªu  c c¸c c quan  ã  Èm   c th quyÒn quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t i ch n §i Ò u 9. Hå   ¬    Êp  s xin c chøng chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh tr   bao  å m: g 1. §¬n    Êp    xinc chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh (theo phô  ôc tr     l  1),kÌm    theo 03    ¶nh  µ u  ì3x4    ôp  m c  cm ch trongn¨m  Çn  Êt.   g nh 2.B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng      c¸cv¨n b»ng,chøng    chØ  chuyªn m«n;  Õu  µ   n l  v¨n b»ng, chøng    chØ   níc ngoµi cÊp  do      ph¶idÞch  tiÕng  Öt vµ  ã    ra  Vi   c c«ng  chøng. 3.B¶n    khaiqu¸ tr×nh ho¹t®éng        chuyªn m«n    (theophô  ôc2)   l  4. GiÊy    Ën  ña  chøc    x¸c nh c tæ  hoÆc     ©n  íi®©y     ÷ng  êi cã  c¸ nh d  ( nh ng   b»ng    ihäc  × hå  ¬  trªn®¹   th   s kh«ng  Çn  Êy x¸cnhËn  µy): c gi     n a) Tæ     chøc  chuyªn m«n  ïhîp víi µnh  Ò   ña  êixincÊp    ph       ng ngh c ng     chøng  chØ;  b) Héi nghÒ      nghiÖp  ïhîp víi µnh  Ò   ña  êixincÊp  ph       ng ngh c ng     chøng  chØ   m µ   êixincÊp  ng     chøng  chØ  µhéiviªn. l    c)  nh©n   ã  C¸  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  íinghÒ   tr v  nghiÖp ¬ng  ù hoÆc     ©n  ã  Ò   t t  c¸ nh c ngh nghiÖp ¬ng  ù vµ  ã  t t   c b»ng  Êp    c cao h¬n  êixincÊp  ng     chøng chØ. GiÊy    Ën  µm  x¸cnh l theo m É u   ¹ phô  ôcsè  kÌm    t  i l   3  theo Quy  Õ   µy.   ch n
 7. 7 §i Ò u    ñ  ôccÊp  10. Th t   chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh: tr 1. Ng êi xin cÊp       chøng chØ  ép  ¹  ¬  n t i quan  Êp  c c chøng chØ  bé  å  ¬  1  h s (theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña      ®Þ t i 9  Quy  Õ   µy). ch n 2. Chøng chØ   µnh  h nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  îc lµm  µnh  b¶n  tr ®  th 2  chÝnh,1    b¶n  giao cho  êi® îccÊp,1    ng       b¶n u  ¹ c¬  l t   quan  Êp  i c chøng  chØ. 3. Ng êi® îccÊp       chøng  chØ  ép  Ö  Ý  ¹ c¬  n l ph t i quan  Êp    c chøng  chØ  theo  quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  IV ki Ó m  tra,  thanh tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    Ó m     11. Ki tra,thanh  tra: 1.  ¬   C quan  Êp  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  ã  tr c tr¸ch   nhiÖ m   Óm     ¹t®éng  µnh  ki tra ho   h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  ¹  a   ¬ng; tr t i®Þ ph   n Õu    Ön  ã    ¹m  ×  Ëp    ph¸thi c viph th l biªn b¶n  µ  ö  ýtheo  Èm   Òn  v x l  th quy hoÆc   ®Ò   Þ  ¬  ngh c quan  ã  Èm  Òn  ö  ýtheo ph¸p luËt. c th quy x l      2. Bé   ©y  ùng  Óm      X d ki tra,thanh    Öc  ùc hiÖn  travi th   Quy  Õ   µy  ch n trong   ph¹m    níc;gi¶i vic¶      Õt c¸cvíng m ¾ c   µ  quy       v nghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung  Quy  chÕ   µy    Çn  Õt. n khic thi §i Ò u    ö  ýviph¹m 12. X l     1. C¬     quan  Êp  c chøng  chØ  µ  v qu¶n  ýhµnh  Ò   ÕtkÕ   l  ngh thi   c«ng  ×nhtr   cã  Òn    åichøng  quy thu h   chØ  µ  v th«ng b¸o cho    ¬  c¸c c quan  ã  ªnquan  Õt c li   bi   n Õu    ©n  µnh  Ò   ÕtkÕ   c¸ nh h ngh thi   c«ng  ×nh viph¹m  ét  tr     m trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau  y: ®© ­ Hµnh  Ò   ÕtkÕ     ngh thi   c«ng  ×nh kh«ng  ng  éidung    tr   ®ó n   ghitrong chøng    chØ; ­Vi ph¹m     quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy; ch n ­Vi ph¹m       c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng  ã  ªnquan  ÕtkÕ     xd c li   thi   c«ng  ×nh. tr 2.Ng êicã  Èm  Òn  Êp      th quy c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh, tr   ngêicã  Èm  Òn  Èm  nh, phª  Öt  ÕtkÕ     th quy th ®Þ   duy thi   c«ng  ×nh n Õu  µm    tr   l sai c¸c quy  nh  ña    ®Þ c quy  Õ   µy  ch n hoÆc   ph¸p  Ëtcã  ªnquan  ×  ú møc    lu   li   th tu   ®é viph¹m  µ   Þ   ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh,båith ng  Ët chÊt hoÆc       m b x l   lu   l  x ch    ê v     truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.    
 8. 8 C h ¬ n g  V ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh: 13. Hi l     1. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  th¸ng 01  ch n c hi l   t   01    n¨m 2001  µ    v ¸p dông  trong ph¹m    níc.   vic¶  2.  Chøng chØ   Õn  óc s chñ  Ö m     ® îc cÊp  Ki tr   nhi ®å ¸n    theo "Quy  Õ   ch hµnh  Ò   Õn  ócs" (ban  µnh  Ìm  ngh ki tr     h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/BXD­§T  µy  ng 16/4/1993 cña  é   ëng  é  ©y  ùng) cã    Þt ng  ¬ng    B tr BX d   gi¸tr  ¬ ® Chøng  chØ  µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh theo  tr   quy  Õ   µy  Ò     éi dung  ÕtkÕ   ch n v c¸c n   thi   tæng  m Æt  b»ng  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh,thiÕtkÕ   Õn  óc c«ng  ×nh  µ  ÕtkÕ   tr     ki tr   tr v thi   néingo¹ithÊtc«ng  ×nh.      tr
 9. 9 P h ô  l ô c s è  1 (KÌm theo Quy  Õ   Êp    ch c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ban  tr   hµnh  kÌm theo Quy Õt  nh  è  .   ®Þ s .. /2000/Q§­BXD   µy.. th¸ng..n¨m    ng   .   . 2000   ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph      . . .  µy  . . ..     .. . ..ng .. . ...th¸ng.. . .. . , ..   . . .. .. . ...   n¨m  . . ...  ® ¬ n  xin c Ê p  c h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò  thi Õt k Õ  c « n g  tr× nh  K Ýnh  öi:.. . .... g    . . ... 1­ Hä   µ    v tªn: 2­ Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh : 3­ N¬i sinh    : 4­ Quèc  Þch   t : 5­ Sè    chøng  minh    th(hoÆc  è  é  Õu  µ  Êy phÐp    ó) s h chi v gi   c tr : 6­ §Þa    chØ  êng  ó: th tr 7­ Tr×nh      ®é chuyªn m«n    : ­V¨n    b»ng,chøng    chØ  ∙  îccÊp: ®®   8­ Kinh    nghiÖm  Ò   ngh nghiÖp: ­Thêigian ®∙        tham    ÕtkÕ: giathi   ­Sè    c«ng  ×nh ®éc  Ëp thiÕtkÕ: tr   l    ­Sè    c«ng  ×nh tham    ÕtkÕ: tr   giathi   § Ò   Þ  îccÊp  ngh ®   chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh víi   éi tr     n   c¸c dung  ÕtkÕ   thi   sau: ­  .  ..  ­  .  .. ­  .  .. T«i xin chÞu     tr¸ch nhiÖm   Ò   µn  é  éi dung  n   µy  µ    v to b n   ®¬ n v cam   Õt  k hµnh  Ò   ÕtkÕ   ngh thi   c«ng  ×nh theo  ng  tr   ®ó chøng  chØ  îc cÊp  µ  ©n  ñ ®  v tu th   c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   Ng êilµm  n    ®¬   ý  µ    â hä  (K v ghir   tªn)
 10. 10 P h ô  l ô c s è  2 (KÌm theo Quy  Õ   Êp    ch c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ban  tr   hµnh  kÌm theo Quy Õt  nh  è  .   ®Þ s .. /2000/Q§­BXD   µy.. th¸ng..n¨m    ng   .   . 2000  cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d b ¶ n  k h ai kinh n g hi Ö m  c h u yªn m « n v Ò  thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh 1­ Hä   µ    v tªn: 2­ Qu¸  ×nh ho¹t®éng    tr     chuyªn m«n  ÕtkÕ     thi   c«ng  ×nh: tr ST Thêi gian ho¹t ®éng  Néi  dung  c«ng  Öc  Tù  ®¸nh  gi¸ n¨ng  vi T chuyªn m«n  vÒ  thiÕt vÒ   ÕtkÕ   ∙  µm?, lùc thiÕt kÕ  cña    thi   ® l   kÕ   c«ng  ×nh tr t¹ c«ng  ×nh nµo?   i tr   b¶n  ©n th (Tõ..  n...  .®Õ .tham     chñ  tr× hoÆc  tham  gia thiÕt kÕ     c«ng tr×nh ë  gia thiÕt Õ  hoÆc    k c¬ quan, tæ    chøc  µo?  ®éc  Ëp thiÕtkÕ? n l    hoÆc  ®éc  lËp thiÕt   kÕ?) 1 2 3 ... T«ixinchÞu     tr¸chnhiÖm  Ò   éidung    vn  b¶n  ùkhainµy. t    Ng êikhai   (Ký,ghirâ hä        tªn)
 11. 11 P h ô  l ô c s è  3 (KÌm theo Quy  Õ   Êp    ch c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ban  tr   hµnh   Ìm  k theo Quy Õt  nh  è  .   ®Þ s .. /2000/Q§­BXD   µy.. th¸ng..n¨m    ng   .   . 2000  cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph         .. . .. ngµy .. . ... th¸ng .. . .. . . .. , . . ... . . . ..   n¨m  . . ... .. . ...  gi Ê y x¸c n h Ë n  n¨ng l ù c n g h Ò  n g hi Ö p c ñ a n g ê i xin c Ê p  c h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò   thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh KÝnh  öi:.. . .... g    . . ... Tªn  ¬  c quan,tæ    chøc,c¸nh©n    Ën:    x¸cnh ­§Þa    chØ: ­§iÖn  ¹i   tho : ­Fax:   Xin x¸cnhËn     n¨ng  ùcthiÕtkÕ   l    c«ng  ×nh cho    ©n  tr   c¸nh sau  y: ®© 1­ ¤ng  µ):   (b 2­ Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh : 3­ N¬i sinh    : 4­ Quèc  Þch   t : 5­ Sè    chøng  minh    th(hoÆc  è  é  Õu  µ  Êy phÐp    ó) s h chi v gi   c tr : 6­ §Þa    chØ  êng  ó: th tr 7­  ×nh    Tr ®é nghÒ  nghiÖp (V¨n b»ng, chøng    chØ  chuyªn m«n   ∙  îc ®®  cÊp):    8­ N¨ng  ùc,kinh nghiÖ m  µnh  Ò   ÕtkÕ   l    h ngh thi   c«ng  ×nh: tr ­  .  ..  ­  .  .. ­  .  .. T«i xin chÞu     tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   µn  é  éi dung    Ën    tr   lu   to b n   x¸c nh nµy.   C¬   quan,tæ    chøc,c¸nh©n    Ën    x¸cnh
 12. 12 (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) P h ô  l ô c s è  4 (KÌm  theo Quy  Õ   Êp    ch c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh ban  tr   hµnh  kÌm theo Quy Õt  nh  è  .   ®Þ s .. /2000/Q§­BXD   µy.. th¸ng..n¨m    ng   .   . 2000  cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d M É u  ch ø n g  c h Ø  h µ n h   g h Ò  thi Õt k Õ  c« n g  tr× nh n c é n g h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t n a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Tr¸ch  Ö m   ña  êi nhi c ng   ® îccÊp    chøng  chØ: chøng chØ  ­ChØ   îchµnh  Ò   ÕtkÕ     ®  ngh thi   c«ng  hµnh  Ò   ÕtkÕ ngh thi   tr×nh theo néidung       chøng  chØ  µy. n  c«ng  ×nh tr   ­ Kh«ng  cho  thuª,m în    chøng chØ   nµy    µnh  ®Ó h nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  tr×nh. ­ Kh«ng  Èy    öa  ÷a  éi dung    t xo¸,s ch n   chøng  chØ.         Sè  ¨ng  ý           ® k:         Ngµy  Êp      :          c        (trang1)   (trang4)              céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   ­§îchµnh  Ò   ÕtkÕ:    ngh thi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph    .. . . .  ­  . . .     . . ..  ­.. . . .     . . ..  ­.. . . . chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   ­ Chøng    chØ  µy  ã    Þ trong ph¹m    n­ n c gi¸tr     vic¶  c«ng  ×nh tr   íc,   kÓ   tõ   ngµy.. th . ¸ng. .  n¨m...  ®Õ n   . ngµy.. th .n¨m... . ¸ng.   . ¶nh 3x4           .. . . ., µy  .             . . .. ng .. .th¸ng.. .n¨m  . .   .  . .. . ( ã  ãng  c®                C¬                   quan  Êp c chøng  chØ dÊ u  ña  ¬  cc                 ý    ng  Êu)               (K tªn,®ã d quan  Ê p  c chøng             ­C Êp  «ng  µ):              cho  (b                ­Ngµy                 sinh :                ­Quèc  Þch:                t ­ Sè     CMT  (hoÆc  é  Õu  µ  Êy  Ðp  h chi v gi ph
 13. 13 c  ó) tr : ­N¬i th ng  ó:     ê tr   ­Tr×nh      ®é chuyªn m«n:   (trang2)   (trang3)  
Đồng bộ tài khoản