Quyết định 23/2000/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định 23/2000/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 23/2000/qđ-bxd về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình do bộ xây dựng ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2000/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình do Bộ Xây dựng ban hành

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2000/Q -BXD Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 23/2000/Q -BXD NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách xây d ng, V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2001 và áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các t ch c liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2000/Q -BXD ngày 13 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng)
 2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. M t s nguyên t c: 1. Ch ng ch hành ngh thi t k công trình có giá tr xác nh trình chuyên môn, kinh nghi m ngh nghi p c a cá nhân trong lĩnh v c thi t k công trình; qu n lý ch t lư ng thi t k công trình và là i u ki n ăng ký kinh doanh d ch v thi t k công trình theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ư c làm các vi c: Ch trì thi t k công trình ho c ch nhi m án thi t k ; s d ng ch ng ch ăng ký kinh doanh và ho t ng kinh doanh d ch v thi t k công trình theo quy nh c a pháp lu t; ký và ch u trách nhi m chính v ch t lư ng c a h sơ thi t k công trình; c l p hành ngh thi t k công trình theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i ư c ào t o và có trình chuyên môn nhưng chưa ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ch ư c tham gia thi t k dư i s qu n lý i u hành c a ngư i ã ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình và không ư c ký vào h sơ thi t k công trình v i tư cách ch trì thi t k công trình ho c ch nhi m án thi t k . 3. Ch ng ch hành ngh thi t k công trình là m t căn c pháp lý ngư i có thNm quy n thNm nh, phê duy t thi t k xem xét khi thNm nh, phê duy t thi t k công trình. i u 2. Ph m vi và i tư ng i u ch nh: 1. Quy ch này quy nh i tư ng, i u ki n, th t c, thNm quy n qu n lý và c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình. 2. Ch ng ch hành ngh thi t k công trình c p cho cá nhân là Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam có nhu c u ư c c p ch ng ch và có các i u ki n và tiêu chuNn ngh nghi p quy nh t i i u 4 và i u 5 c a Quy ch này. 3. Thi t k công trình trong quy ch này bao g m: a) Các d ng thi t k : - Thi t k t ng m t b ng xây d ng công trình; - Thi t k ki n trúc công trình; - Thi t k n i- ngo i th t công trình; - Thi t k k t c u công trình; - Thi t k cơ- i n công trình;
 3. - Thi t k c p- thoát nư c; - Thi t k c p nhi t; - Thi t k thông gió, i u hoà không khí; - Thi t k thông tin- liên l c; - Thi t k phòng cháy- ch a cháy; - Thi t k các b môn khác. b) Thi t k các lo i công trình: - Công trình dân d ng (nhà và công trình công c ng); - Công trình k thu t h t ng ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; - Công trình công nghi p (nhà, xư ng s n xu t; công trình ph tr ; nhà kho; công trình k thu t ph thu c); - Công trình i n năng (nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n th ); - Công trình giao thông ( ư ng b , ư ng s t, c u, h m, c ng, ư ng thu , sân bay); - Công trình thu l i ( p, ư ng h m, c ng, kênh tư i, công trình b o v b sông); - Công trình nông nghi p (tr i chăn nuôi, tr m nông nghi p, kho nông nghi p, tr m ch bi n nông s n); - Công trình lâm nghi p; - Công trình nuôi tr ng thu s n; - Công trình thông tin liên l c và bưu chính vi n thông (tr m, ài thu - phát; h th ng cáp; c t anten); - Công trình xây d ng m ; - Công trình d u khí (thăm dò khai thác d u khí, khai thác và ch bi n d u khí, v n chuy n d u khí, kho- tr m xăng d u); - Công trình c p - thoát nư c; - Công trình x lý ch t th i r n; - Các công trình khác. i u 3. N i dung và hi u l c c a ch ng ch hành ngh thi t k công trình:
 4. 1. N i dung ch ng ch hành ngh thi t k công trình theo m u th ng nh t trên ph m vi c nư c do B Xây d ng quy nh và ban hành (ph l c s 4). 2. Ch ng ch hành ngh thi t k công trình có hi u l c trong th i h n 5 năm, ư c gia h n m i l n 5 năm khi ngư i ư c c p ch ng ch có nhu c u và có i u ki n và tiêu chuNn ngh nghi p phù h p quy nh t i i u 4 và i u 5 c a Quy ch này. 3. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ư c phép ho t ng hành ngh thi t k công trình trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 I U KI N VÀ TIÊU CHU N NGH NGHI P Ư C C P CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH i u 4. i u ki n ư c c p ch ng ch : 1. i v i công dân Vi t Nam ph i có quy n công dân, có năng l c hành vi dân s và có ch ng minh thư nhân dân; i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. Có h sơ h p l theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. 3. N p l phí theo quy nh. i u 5. Tiêu chuNn ngh nghi p ư c c p ch ng ch : 1. Trình chuyên môn: - Có b ng i h c (ho c trên i h c) do các trư ng i h c, h c vi n, cơ quan có thNm quy n c a nhà nư c Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p. - N i dung ăng ký c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ph i phù h p v i ngành ngh , chuyên môn ã ư c ào t o và năng l c thi t k công trình c a b n thân. 2. Kinh nghi m ngh nghi p: Có ít nh t ba năm tr c ti p thi t k công trình (trong ó ph i có m t năm làm t i Vi t Nam) và ã tr c ti p tham gia thi t k ít nh t 3 công trình theo n i dung ăng ký, có hi u bi t và th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v xây d ng có liên quan thi t k công trình. Chương 3 T CH C QU N LÝ C P CH NG CH VÀ HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH i u 6. T ch c qu n lý vi c c p ch ng ch và hành ngh thi t k công trình:
 5. 1. B Xây d ng v i ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây d ng, th c hi n qu n lý th ng nh t vi c c p ch ng ch và ho t ng hành ngh thi t k công trình trong ph m vi c nư c; quy nh n i dung và th ng nh t phát hành m u ch ng ch hành ngh thi t k công trình; t ch c ch o vi c ào t o, b i dư ng v ngh nghi p và nghi p v qu n lý hành ngh thi t k công trình; ki m tra, thanh tra vi c c p ch ng ch theo Quy ch này. 2. S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương là cơ quan c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình cho các cá nhân cư trú t i a phương và qu n lý hành ngh thi t k công trình t i a phương theo Quy ch này. i u 7. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan c p ch ng ch và qu n lý hành ngh thi t k công trình: 1. Nhi m v : a) T ch c ti p nh n h sơ, trong th i gian 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ n u th y c n s a i, b sung h sơ thì yêu c u ngư i xin c p ch ng ch s a i, b sung; hư ng d n cá nhân, t ch c th c hi n úng các quy nh t i Quy ch này và pháp lu t có liên quan. b) C p ch ng ch hành ngh thi t k công trình trong vòng 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ, trư ng h p không c p ph i thông báo lý do và tr l i h sơ cho ngư i xin c p ch ng ch . c) Gi i quy t các khi u n i v vi c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình theo thNm quy n. d) Ki m tra hành ngh thi t k công trình t i a phương. e) nh kỳ 6 tháng m t l n báo cáo B Xây d ng v tình hình c p ch ng ch và ho t ng hành ngh thi t k công trình t i a phương. 2. Quy n h n: a) Ki m tra h sơ theo úng các i u ki n và tiêu chuNn ngh nghi p c p ch ng ch . b) Không c p ch ng ch khi ngư i xin c p không các i u ki n và tiêu chuNn ngh nghi p quy nh t i i u 4 và i u 5 c a Quy ch này. c) Ki m tra hành ngh thi t k công trình c a ngư i ư c c p ch ng ch theo n i dung ch ng ch ã ư c c p. d) Thu h i ch ng ch ãc p i v i ngư i vi ph m theo quy nh c a Quy ch này. e) Yêu c u các cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình:
 6. 1. Quy n h n: a) ư c s d ng ch ng ch hành ngh thi t k công trình ăng ký kinh doanh và ho t ng kinh doanh d ch v thi t k công trình theo quy nh c a pháp lu t. b) ư c hành ngh thi t k công trình theo quy nh c a Quy ch này và pháp lu t có liên quan. c) ngh gia h n ho c b sung n i dung ch ng ch khi có i u ki n và tiêu chuNn theo quy nh. d) Yêu c u cơ quan c p ch ng ch , các t ch c có liên quan th c hi n úng quy nh; khi u n i, t cáo, kh i ki n cá nhân, t ch c làm sai quy nh t i Quy ch này. 2. Trách nhi m: a) Hành ngh thi t k công trình theo úng n i dung ã ghi trong ch ng ch . b) Tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng có liên quan thi t k công trình. c) Ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm thi t k công trình do mình th c hi n ho c qu n lý, th c hi n ch b o hi m ngh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. d) Không ư c cho thuê, mư n ch ng ch hành ngh thi t k công trình, không ư c s a ch a n i dung ch ng ch ã ư c c p. e) Xu t trình ch ng ch và ch p hành vi c ki m tra, thanh tra v ho t ng hành ngh thi t k công trình theo yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n quy nh t i Quy ch này. i u 9. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình bao g m: 1. ơn xin c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình (theo ph l c 1), kèm theo 03 nh màu c 3x4 cm ch p trong năm g n nh t. 2. B n sao có công ch ng các văn b ng, ch ng ch chuyên môn; n u là văn b ng, ch ng ch do nư c ngoài c p ph i d ch ra ti ng Vi t và có công ch ng. 3. B n khai quá trình ho t ng chuyên môn (theo ph l c 2) 4. Gi y xác nh n c a t ch c ho c cá nhân dư i ây ( nh ng ngư i có b ng trên i h c thì h sơ không c n gi y xác nh n này): a) T ch c chuyên môn phù h p v i ngành ngh c a ngư i xin c p ch ng ch ; b) H i ngh nghi p phù h p v i ngành ngh c a ngư i xin c p ch ng ch mà ngư i xin c p ch ng ch là h i viên. c) Cá nhân có ch ng ch hành ngh thi t k công trình v i ngh nghi p tương t ho c cá nhân có ngh nghi p tương t và có b ng c p cao hơn ngư i xin c p ch ng ch .
 7. Gi y xác nh n làm theo m u t i ph l c s 3 kèm theo Quy ch này. i u 10. Th t c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình: 1. Ngư i xin c p ch ng ch n p t i cơ quan c p ch ng ch 1 b h sơ ( theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này). 2. Ch ng ch hành ngh thi t k công trình ư c làm thành 2 b n chính, 1 b n giao cho ngư i ư c c p, 1 b n lưu t i cơ quan c p ch ng ch . 3. Ngư i ư c c p ch ng ch n p l phí t i cơ quan c p ch ng ch theo quy nh. Chương 4 KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 11. Ki m tra, thanh tra: 1. Cơ quan c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình có trách nhi m ki m tra ho t ng hành ngh thi t k công trình t i a phương; n u phát hi n có vi ph m thì l p biên b n và x lý theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t. 2. B Xây d ng ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c; gi i quy t các vư ng m c và nghiên c u s a i, b sung Quy ch này khi c n thi t. i u 12. X lý vi ph m 1. Cơ quan c p ch ng ch và qu n lý hành ngh thi t k công trình có quy n thu h i ch ng ch và thông báo cho các cơ quan có liên quan bi t n u cá nhân hành ngh thi t k công trình vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: - Hành ngh thi t k công trình không úng n i dung ghi trong ch ng ch ; - Vi ph m quy nh c a Quy ch này; - Vi ph m các quy nh c a pháp lu t v xây d ng có liên quan thi t k công trình. 2. Ngư i có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình, ngư i có thNm quy n thNm nh, phê duy t thi t k công trình n u làm sai các quy nh c a quy ch này ho c pháp lu t có liên quan thì tuỳ m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính, b i thư ng v t ch t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 13. Hi u l c thi hành:
 8. 1. Quy ch này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2001 và áp d ng trong ph m vi c nư c. 2. Ch ng ch Ki n trúc sư ch nhi m án ư c c p theo "Quy ch hành ngh ki n trúc sư" (ban hành kèm theo Quy t nh s 91/BXD- T ngày 16/4/1993 c a B trư ng B Xây d ng) có giá tr tương ương Ch ng ch hành ngh thi t k công trình theo quy ch này v các n i dung thi t k t ng m t b ng xây d ng công trình, thi t k ki n trúc công trình và thi t k n i ngo i th t công trình. PH L C S 1 (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ban hành kèm theo Quy t nh s .../2000/Q - BXD ngày... tháng... năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........., ngày ............ tháng ......... năm ........... ƠN XIN C P CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH Kính g i : ............ 1- H và tên: 2- Ngày, tháng, năm sinh : 3- Nơi sinh : 4- Qu c t ch : 5- S ch ng minh thư (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): 6- a ch thư ng trú : 7- Trình chuyên môn : - Văn b ng, ch ng ch ã ư c c p: 8- Kinh nghi m ngh nghi p: - Th i gian ã tham gia thi t k : - S công trình c l p thi t k : - S công trình tham gia thi t k : ngh ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình v i các n i dung thi t k sau:
 9. - ... - ... - ... Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh thi t k công trình theo úng ch ng ch ư c c p và tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) PH L C S 2 (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ban hành kèm theo Quy t nh s .../2000/Q - BXD ngày... tháng... năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) B N KHAI KINH NGHI M CHUYÊN MÔN V THI T K CÔNG TRÌNH 1- H và tên: 2- Quá trình ho t ng chuyên môn thi t k công trình: STT Th i gian ho t ng N i dung công vi c v T ánh giá năng l c chuyên môn v thi t k thi t k ã làm?, t i thi t k c a b n thân công trình công trình nào? (T ... n.... tham gia thi t ch trì ho c tham gia k công trình cơ quan, t thi t k ho c c l p ch c nào? ho c c l p thi t k ? thi t k ?) 1 2 3 ... Tôi xin ch u trách nhi m v n i dung b n t khai này. Ngư i khai (Ký, ghi rõ h tên) PH L C S 3
 10. (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ban hành kèm theo Quy t nh s .../2000/Q - BXD ngày... tháng... năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........., ngày ............ tháng ......... năm ........... GI Y XÁC NH N NĂNG L C NGH NGHI P C A NGƯ I XIN C P CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH Kính g i : ............ Tên cơ quan, t ch c, cá nhân xác nh n: - a ch : - i n tho i: - Fax: Xin xác nh n năng l c thi t k công trình cho cá nhân sau ây: 1- Ông (bà): 2- Ngày, tháng, năm sinh : 3- Nơi sinh : 4- Qu c t ch : 5- S ch ng minh thư (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): 6- a ch thư ng trú : 7- Trình ngh nghi p (Văn b ng, ch ng ch chuyên môn ã ư c c p): 8- Năng l c, kinh nghi m hành ngh thi t k công trình: - ... - ... - ... Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b n i dung xác nh n này. Cơ quan, t ch c, cá nhân xác nh n (Ký và ghi rõ h tên)
 11. PH L C S 4 (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình ban hành kèm theo Quy t nh s .../2000/Q - BXD ngày... tháng... năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH Trách nhi m c a ngư i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ư c c p ch ng ch : c l p - T do - H nh phúc - Ch ư c hành ngh thi t k công ch ng ch trình theo n i dung ch ng ch này. hành ngh thi t k - Không cho thuê, mư n ch ng ch này hành ngh thi t k công trình. công trình - Không tNy xoá, s a ch a n i dung S ăng ký : ch ng ch . Ngày c p : (trang 4) (trang 1) nh 3x4 - ư c hành ngh thi t k : (có óng d u c a cơ quan c p ch ng - ........ ch ) - ......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM - ......... c l p - T do - H nh phúc - Ch ng ch này có giá tr trong ph m vi c nư c, k t ngày...tháng... năm... n ngày...tháng... năm... CH NG CH HÀNH NGH THI T K ........., ngày ..... tháng ..... năm .... CÔNG TRÌNH Cơ quan c p ch ng ch - C p cho ông (bà) : (Ký tên, óng d u) - Ngày sinh : (trang 3) - Qu c t ch: - S CMT (ho c h chi u và gi y phép cư trú): - Nơi thư ng trú :
 12. - Trình chuyên môn: (trang 2)
Đồng bộ tài khoản