Quyết định 23/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định 23/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 314: 2005 "Hàn kim loại - Thuật ngữ và Định nghĩa"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QuyÕt ®Þnh Cña Bé trëng Bé X©y dùng sè 23/2005/Q§­BXD ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 314: 2005 “Hµn kim lo¹i ­ ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa” bé trëng Bé X©y dùng ­ C¨n cø   NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 4/4/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé X©y dùng; ­ XÐt ®Ò  nghÞ  cña  Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Ban hµnh   kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn  x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN   314:   2005   “Hµn   kim   lo¹i   ­   ThuËt   ng÷   vµ   ®Þnh   nghÜa”. §iÒu 2.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô  trëng Vô  Khoa häc  C«ng   nghÖ   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. tcxdvn 314: 2005 hµn kim lo¹i ­ thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Welding of metals ­ Terms and definitions Lêi nãi ®Çu TCXDVN 314: 2005 “Hµn kim lo¹i ­ ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa”  ®îc   Bé   X©y   dùng   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh  sè:..................ngµy.......th¸ng.......n¨m 2005.
 2. Hµn kim lo¹i ­ ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Welding of metals ­ Terms and definitions 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa chÝnh  ¸p dông trong lÜnh vùc hµn kim lo¹i. 2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Mçi kh¸i niÖm c¬  b¶n  ®îc quy  ®Þnh bëi mét thuËt ng÷. C¸c  thuËt ng÷  cïng nghÜa  ®îc ghi tiÕp nèi sau ch÷  CN (h¹n chÕ  sö  dông). ThuËt   ng÷   t¬ng   øng   cña   tiÕng   Anh   vµ   tiÕng   Nga   ®îc   ghi  ngay díi thuËt ng÷ tiÕng ViÖt theo tr×nh tù ViÖt ­ Anh ­ Nga. ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa 2.1 Kh¸i niÖm chung 2.1. Hµn Qu¸   tr×nh   t¹o   ra   nh÷ng   liªn   kÕt  1 Welding v÷ng ch¾c kh«ng thÓ  th¸o rêi b»ng  c¸ch thiÕt lËp sù  liªn kÕt nguyªn  Сварка. tö gi÷a c¸c phÇn tö ®îc nèi.  2.1. Liªn kÕt hµn Liªn kÕt ®îc thùc hiÖn b»ng hµn. 2 Welded joint Сварное соединение. 2.1. Qu¸ tr×nh hµn C¸c   qu¸   tr×nh   cã   hoÆc   kh«ng   sö  3 Welding process dông:   ¸p   lùc,   kim   lo¹i   phô,   lµm  ch¶y kim lo¹i c¬ b¶n. Сварный процесс. 2.1. Mèi hµn Mét bé  phËn cña liªn kÕt hµn t¹o  4 Weld nªn   do   kim   lo¹i   nãng   ch¶y   kÕt  tinh hoÆc do biÕn d¹ng dÎo. Сварный шов. 2.1. KÕt cÊu hµn KÕt cÊu kim lo¹i  ®îc chÕ  t¹o b»ng  5 Welding structure ph¬ng ph¸p hµn. Сварная конструкция. 2.1. Nót hµn VÞ  trÝ  liªn kÕt c¸c chi tiÕt cña  6 Welded   assembly;  kÕt cÊu víi nhau b»ng hµn. weldment Сварный узел. 2.1. Liªn   kÕt   hµn   ®ång  Liªn  kÕt  hµn  trong  ®ã  kim  lo¹i  7 nhÊt hµn  vµ  kim  lo¹i  c¬  b¶n  kh«ng  cã  Homogeneous assembly sù  kh¸c  nhau  ®¸ng  kÓ  vÒ  tÝnh  chÊt  c¬  häc  vµ/  hoÆc  thµnh  phÇn  ho¸  Однородное  сварное häc. соединение. Chó  thÝch:  Mét  liªn  kÕt  hµn  ®îc  chÕ  t¹o  tõ  c¸c  kim  lo¹i  c¬  b¶n  t­ ¬ng  tù  nhau, kh«ng  cã  kim  lo¹i  bæ   sung  ®îc  coi  lµ  liªn  kÕt  hµn  ®ång 
 3. nhÊt. 2.1. Liªn   kÕt   hµn   kh«ng  Liªn  kÕt  hµn  trong  ®ã  kim  lo¹i  8 ®ång nhÊt mèi  hµn  vµ  kim  lo¹i  c¬  b¶n  cã  sù  Heterogeneous  kh¸c  nhau  ®¸ng  kÓ  vÒ  tÝnh  chÊt  c¬  assembly häc vµ/ hoÆc thµnh phÇn ho¸ häc. Разднородное  сварное соединение. 2.1. Liªn kÕt hµn c¸c kim  Liªn  kÕt  hµn  trong  ®ã  c¸c  kim  9 lo¹i kh¸c nhau lo¹i  c¬  b¶n  kh¸c  nhau  ®¸ng  kÓ  vÒ  Dissimilar  metal  tÝnh  chÊt  c¬  häc  vµ/  hoÆc  thµnh  joint phÇn ho¸ häc. Cварное  соединение разных металлов. 2.1. KhuyÕt tËt Sù   kh«ng   liªn   tôc   trong   mèi   hµn  10 Imperfection hoÆc   sai   lÖch   vÒ   ngo¹i   d¹ng   so  víi yªu cÇu. Дефест. Chó   thÝch:  Trong   TCVN   6115:1996   (ISO 6520) cã  liÖt kª  ®Çy  ®ñ  c¸c   lo¹i khuyÕt tËt. 2.2 C¸c d¹ng hµn 2.2. Hµn tay Hµn do ngêi thùc hiÖn nhê  dông cô  1 Manual welding cÇm   tay   nhËn   n¨ng   lîng   tõ   mét  nguån cÊp chuyªn dïng. Ручная сварка. 2.2. Hµn c¬ giíi Hµn  ®îc thùc hiÖn nhê  sö  dông m¸y  2 Mechanized welding mãc vµ c¬ cÊu do ngêi ®iÒu khiÓn. Механизированная сварка. 2.2. Hµn tù ®éng Hµn   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   m¸y   ho¹t  3 Automated welding ®éng   theo   ch¬ng   tr×nh   cho   tríc,  con   ngêi   kh«ng   trùc   tiÕp   tham  Автоматическая сварка. gia. 2.2. Hµn nãng ch¶y Hµn   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   c¸ch   lµm  4 Fusion welding nãng   ch¶y   côc   bé   nh÷ng   phÇn   ®îc  liªn kÕt, kh«ng cã lùc t¸c dông. Сварка плавлением. 2.2. Hµn hå quang Hµn nãng ch¶y, trong  ®ã  n¨ng lîng  5 Arc welding nhiÖt do hå quang thùc hiÖn. Дуговая сварка. 2.2. Hµn  ®¾p CN. Hµn phôc  Hµn   nãng   ch¶y,   ®¾p   mét   líp   kim  6 håi lo¹i lªn bÒ mÆt s¶n phÈm. Surfacing Наплавка. 2.2. Hµn   hå   quang   dïng  Hµn   hå   quang   dïng   ®iÖn   cùc   nãng  7 ®iÖn cùc nãng ch¶y ch¶y   khi   hµn,   cïng   kim   lo¹i   c¬  Arc   welding   using   a  b¶n t¹o nªn mèi hµn. consumable electrode
 4. Дуговая  сварка плавящимся электродом. 2.2. Hµn   hå   quang   dïng  Hµn   hå   quang   dïng   ®iÖn   cùc   lo¹i  8 ®iÖn   cùc   kh«ng   nãng  kh«ng nãng ch¶y. ch¶y Arc   welding   using   a  non   consumable  electrode Дуговая  сварка неплавящимся электродом. 2.2. Hµn díi líp thuèc Hµn   hå   quang,   trong   ®ã   hå   quang  9 Submerged arc welding ®iÖn ch¸y díi líp thuèc hµn. Сварка под флюсом. 2.2. Hµn   trong   m«i   trêng  Hµn  hå  quang,  trong  ®ã  hå  quang  10 khÝ b¶o vÖ vµ  kim  lo¹i  nãng  ch¶y  ®îc  b¶o  vÖ  Gaz  shielded  arc  trong  m«i  trêng  cña  chÊt  khÝ  cÊp  welding vµo  vïng  hµn  nhê  thiÕt  bÞ  chuyªn  dïng. Дуговая  сварка  в защитном газе. 2.2. Hµn hå quang Argon Hµn hå  quang trong m«i trêng khÝ  11 Argon­shielded   arc  argon b¶o vÖ. welding Аргонодуговая сварка. 2.2. Hµn   TIG   (hµn   b»ng  Hµn   hå   quang   b»ng   ®iÖn   cùc  12 ®iÖn   cùc   vonfram  Vonfram   trong   m«i   trêng   khÝ   tr¬  trong   m«i   trêng   khÝ  b¶o vÖ. tr¬) TIG welding (Tungsten  Inert Gas welding) Сварка  волфрамовым элект родом  в  среде инертных газов  2.2. Hµn MIG (hµn khÝ  tr¬  Hµn   hå   quang   ®iÖn   cùc   nãng   ch¶y  13 ®iÖn cùc kim lo¹i) trong m«i trêng khÝ tr¬. MIG   welding   (Metal  Inert Gas welding) Сварка  металлическим электро дом  в  среде инертных газов.   2.2. Hµn MAG (hµn khÝ ho¹t  Hµn   hå   quang   ®iÖn   cùc   nãng   ch¶y  14 tÝnh   ®iÖn   cùc   kim  trong m«i trêng khÝ ho¹t tÝnh. lo¹i) MAG   welding   (Metal 
 5. Active Gas welding) Сварка  металлическим электро  дом  в  среде активных газов. 2.2. Hµn   hå   quang   tù   b¶o  Hµn hå  quang  ®îc thùc hiÖn kh«ng  15 vÖ cã   khÝ   b¶o   vÖ   cung   cÊp   tõ   bªn  Self­shielded welding ngoµi,   sö   dông   ®iÖn   cùc   d©y   lâi  thuèc. Самозащитная  дуговая сварка. 2.2. Hµn CO2 Hµn   hå   quang,   trong   ®ã   CO2  ®îc  16 CO2­welding dïng lµm khÝ b¶o vÖ. Дуговая  сварка  в углекислом газе. 2.2. Hµn hå quang xung Hµn hå  quang, trong  ®ã  dßng  ®iÖn  17 Pulsed arc welding cung cÊp cho hå  quang ph¸t ra díi  d¹ng   c¸c   xung   theo   ch¬ng   tr×nh  Импульсно­дуговая cho tríc.  сарка. 2.2. Hµn hå quang tay Hµn   hå   quang,   trong   ®ã   mäi   thao  18 Manual arc welding t¸c ®Òu thùc hiÖn b»ng tay. Ручная дуговая сарка. 2.2. Hµn hå quang c¬ giíi Hµn  hå  quang,  trong  ®ã  cÊp  d©y  19 Mechanized  arc  hµn  vµ  di  chuyÓn  hå  quang  ®îc  c¬  welding khÝ ho¸. Механизированная  дуговая сварка. 2.2. Hµn hå quang tù ®éng Hµn  hå  quang  c¬  giíi,  trong  ®ã  20 Automatic arc welding c¸c  c¬  cÊu  m¸y  ho¹t  ®éng  theo  ch­ ¬ng  tr×nh  cho  tríc,  con  ngêi  Автоматическая  дуговая kh«ng trùc tiÕp tham gia. сварка. 2.2. Hµn r« bèt Hµn tù   ®éng  ®îc thùc hiÖn b»ng r«  21 Robotic welding bèt c«ng nghiÖp. Роботная сварка. 2.2. Hµn hai hå quang Hµn hå  quang thùc hiÖn  ®ång thêi  22 Double arc welding b»ng   hai   hå   quang   ®îc   cÊp   ®iÖn  riªng biÖt. Двухдуговая сварка. 2.2. Hµn nhiÒu hå quang Hµn   hå   quang   ®îc   thùc   hiÖn   ®ång  23 Multi­arc welding thêi b»ng hai hå  quang trë  lªn  ®­ îc cÊp ®iÖn riªng biÖt. Многодуговая сварка. 2.2. Hµn hai que hµn Hµn hå  quang thùc hiÖn  ®ång thêi  24 Twin   electrode  b»ng   hai   que   hµn   dïng   chung   mét  welding dßng ®iÖn.
 6. Двухэлектродная сварка. 2.2. Hµn nhiÒu que hµn Hµn hå  quang thùc hiÖn  ®ång thêi  25 Multi­electrode  b»ng   hai   que   hµn   trë   lªn   dïng  welding chung mét dßng ®iÖn. Многоэлектродная сварка. 2.2. Hµn b»ng que hµn n»m Hµn   hå   quang,   trong   ®ã   que   hµn  26 Fire cracker welding bäc   thuèc   kh«ng   chuyÓn   ®éng,   ®Æt  n»m   däc   theo   mÐp   hµn,   cßn   hå  Сварка  лежачим quang   sau   khi   ®îc   kÝch   thÝch   sÏ  электродом. tù  ch¸y vµ  di chuyÓn tuú  thuéc sù  nãng ch¶y cña que hµn.  2.2. Hµn b»ng que hµn dùng  Hµn  hå  quang,  trong  ®ã  que  hµn  27 nghiªng bäc  thuèc  ®Æt  nghiªng  so  víi  mÐp  Gravitation  arc  hµn,  tùa  lªn  mÐp  hµn  vµ  chuyÓn  welding ®éng  díi  t¸c  dông  cña  träng  lùc  hay  lß  xo  tuú  thuéc  sù  nãng  ch¶y  Сварка  наклонным cña nã. электродом. 2.2. Hµn díi níc Hµn hå  quang trong  ®iÒu kiÖn c¸c  28 Under water welding phÇn hµn n»m ë díi níc. Подводная сварка. 2.2. Hµn hå quang hë Hµn   hå   quang   b»ng   ®iÖn   cùc   nãng  29 Open arc welding ch¶y   kh«ng   dïng   khÝ   b¶o   vÖ   hoÆc  thuèc hµn, cho phÐp quan s¸t vïng  Сварка открытой дугой. hå quang. 2.2. Hµn   b¸n   tù   ®éng   CN.  Hµn hå  quang trong  ®ã  chØ cã  thao  30 Hµn nöa tù ®éng t¸c cÊp d©y hµn ®îc c¬ khÝ ho¸. Semi­automatic   arc  welding Полуавтоматическая сварка. 2.2. Hµn rung Hµn   hå   quang   dïng   ®iÖn   cùc   nãng  31 Vibrating   electrode  ch¶y, trong  ®ã   ®iÖn cùc rung theo  arc welding mét biªn  ®é  nhÊt  ®Þnh lµm cho sù  phãng   ®iÖn   hå   quang   vµ   sù   ng¾n  Вибродуговая сварка. m¹ch lu©n phiªn x¶y ra. 2.2. Hµn Plasma Hµn nãng ch¶y, trong  ®ã  nhiÖt sö  32 Plasma welding dông   cho   hµn   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng  hå quang nÐn. Плазменная сварка. 2.2. Hµn ®iÖn xØ Hµn   nãng   ch¶y,   trong   ®ã   nhiÖt  33 Electroslag welding sinh ra do cã  dßng  ®iÖn ch¹y qua  xØ láng thùc hiÖn viÖc nãng ch¶y  Электрошлаковая сварка. ®iÖn cùc. 2.2. Hµn tia ®iÖn tö Hµn nãng ch¶y, trong  ®ã  n¨ng lîng  34 Electron beam welding cña tia ®iÖn tö ®îc dïng cho hµn. Электроннолучевая
 7. сварка. 2.2. Hµn Laze Hµn nãng ch¶y, trong  ®ã  n¨ng lîng  35 Laser welding bøc x¹ Laze ®îc dïng cho hµn. Лазерная сварка. 2.2. Hµn tia ¸nh s¸ng Hµn   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   c¸ch   sö  36 Light beam welding dông   n¨ng   lîng   ¸nh   s¸ng   ®¹t   ®îc  b»ng nguån s¸ng c«ng suÊt lín thu  Сварка светным лучом. ®îc   tõ     g¬ng   ph¶n   chiÕu   ®Ó   tËp  trung vµo mèi hµn. 2.2. Hµn khÝ CN. Hµn h¬i Hµn nãng ch¶y, trong  ®ã  ngän löa  37 Gas welding hµn ®îc t¹o ra b»ng khÝ ch¸y. Газовая сварка. 2.2. Hµn tÐc­mÝt Hµn   ®îc   thùc   hiÖn   do   n¨ng   lîng  38 Thermite welding nhiÖt   sinh   ra   khi   ph¶n   øng   cña  hçn hîp tecmit. Термитная сварка. 2.2. Hµn   b»ng   n¨ng   lîng  Hµn, trong  ®ã  n¨ng lîng  ®îc tÝch  39 tÝch tô l¹i   trong   c¸c   thiÕt   bÞ   chuyªn  Stored energy welding dïng ®îc sö dông tiÕp ®Ó hµn. Сварка  запасенной энергией. 2.2. Hµn tô ®iÖn Hµn   b»ng   n¨ng   lîng   ®îc   tÝch   l¹i  40 Capacitor dischange trong c¸c tô ®iÖn.  Конденсаторная сварка. 2.2. Hµn sö dông ¸p lùc Hµn  trong  ®iÒu  kiÖn  ph¶i  cã  t¸c  41 Welding  using  dông  cña  lùc  Ðp  c¸c  chi  tiÕt  ®Ó  pressure t¹o liªn kÕt hµn. Сварка  с  применением давления 2.2. Hµn tiÕp xóc CN. Hµn  Hµn   sö   dông   ¸p   lùc,   trong   ®ã  42 ®iÖn tiÕp xóc nhiÖt   sö   dông   ®Ó   hµn   ®îc   t¹o   ra  Resistance welding khi   dßng   ®iÖn   ch¹y   qua   mÆt   tiÕp  xóc gi÷a hai chi tiÕt ®îc hµn. Контакная сварка. 2.2. Hµn tiÕp xóc  ®èi  ®Çu  Hµn   tiÕp   xóc,   trong   ®ã   hai   chi  43 CN. Hµn ®èi ®Çu tiÕt  ®îc nèi liÒn nhau  ë  mÆt mót  Resistance   butt  tiÕp xóc. welding Стыковая  контакная сварка. 2.2. Hµn ®iÖn trë ®èi ®Çu Hµn  tiÕp  xóc  ®èi  ®Çu  sö  dông  n¨ng  44 Upset welding lîng  nhiÖt  sinh  ra  do  ®iÖn  trë  tiÕp  xóc  gi÷a  hai  chi  tiÕt.  MÆt  Стыковая  сварка mót tiÕp xóc kh«ng nãng ch¶y. сопротивлением. 2.2. Hµn nãng ch¶y ®èi ®Çu Hµn  tiÕp  xóc  ®èi  ®Çu  sö  dông  n¨ng  45 Flash welding lîng  nhiÖt  sinh  ra  do  sù  phãng  ®iÖn  hå  quang  gi÷a  hai  chi  tiÕt.  Стыковая  сварка MÆt mót tiÕp xóc nãng ch¶y.
 8. оплавлением. 2.2. Hµn tiÕp xóc ®iÓm CN.  Hµn tiÕp xóc, bÒ  mÆt tiÕp xóc nhá  46 Hµn ®iÓm d¹ng ®iÓm.  Spot welding Точечная  контакная сварка. 2.2. Hµn ®iÓm låi Hµn tiÕp xóc, bÒ  mÆt tiÕp xóc nhá  47 Projection welding d¹ng ®iÓm ë chç låi lµm s½n. Рельефная сварка. 2.2. Hµn l¨n CN. Hµn ®êng Hµn   tiÕp   xóc,   trong   ®ã   liªn   kÕt  48 Resistance   seam  hµn  ®îc h×nh thµnh gi÷a hai  ®iÖn  welding cùc quay h×nh ®Üa. Шовная  контакная сварка. 2.2. Hµn   l¨n   c¸ch   qu∙ng  Hµn   l¨n,   trong   ®ã   ®iÖn   cùc   h×nh  49 CN. Hµn bíc ®Üa quay liªn tôc, dßng  ®iÖn cung  Step­by­step welding cÊp theo chu kú. Шаговая  шовная  контакная сварка. 2.2. Hµn   c¶m   øng   CN.   Hµn  Hµn sö  dông ¸p lùc hoÆc hµn nãng  50 tÇn sè cao ch¶y,   trong   ®ã   dßng   ®iÖn   tÇn   sè  Induction welding cao thùc hiÖn viÖc gia nhiÖt. Индукционная сварка. 2.2. Hµn næ Hµn   sö   dông   ¸p   lùc   do   thuèc   næ  51 Explosion welding t¹o ra. Сварка взрывом. 2.2. Hµn ma s¸t Hµn   sö   dông   ¸p   lùc,   trong   ®ã  52 Friction welding nhiÖt t¹o ra b»ng ma s¸t. Сварка трением. 2.2. Hµn xung tõ Hµn sö  dông ¸p lùc, trong  ®ã  liªn  53 Magnetic   pulse  kÕt   hµn   ®îc   thùc   hiÖn   nhê   sù   va  welding ®Ëp c¸c chi tiÕt do t¸c dông cña  tõ trêng xung. Магнитноимпульсная сварка. 2.2. Hµn ¸p lùc Hµn sö  dông ¸p lùc  ®îc thùc hiÖn  54 Pressure welding nhê   biÕn   d¹ng   dÎo   c¸c   chi   tiÕt  hµn  ë  nhiÖt  ®é  thÊp h¬n nhiÖt  ®é  Сварка давлением. nãng ch¶y. 2.2. Hµn rÌn Hµn   ¸p   lùc,   trong   ®ã   biÕn   d¹ng  55 Forge welding dÎo   ®îc   thùc   hiÖn   do   va   ®Ëp   cña  bóa. Кузнечная сварка. 2.2. Hµn khÝ Ðp Hµn ¸p lùc, trong  ®ã  mèi hµn  ®îc  56 Pressure gas welding t¹o ra nhê ngän löa hµn khÝ  vµ  ¸p  lùc. Газопрессовая сварка. 2.2. Hµn khuÕch t¸n Hµn   ¸p   lùc   ®îc   thùc   hiÖn   trong 
 9. 57 Diffusion welding ®iÒu   kiÖn   c¸c   nguyªn   tö   khuyÕch  t¸n   qua   l¹i   ë   nh÷ng   líp   máng   bÒ  Диффузионная сварка. mÆt c¸c chi tiÕt hµn díi t¸c  ®éng  t¬ng   ®èi   l©u   ë  nhiÖt   ®é   cao   vµ  biÕn d¹ng dÎo kh«ng ®¸ng kÓ. 2.2. Hµn siªu ©m Hµn ¸p lùc  ®îc thùc hiÖn díi t¸c  58 Ultrasonic welding ®éng cña dao ®éng siªu ©m. Ультразвуковая сварка. 2.2. Hµn nguéi Hµn   ¸p   lùc   trong   ®iÒu   kiÖn   biÕn  59 Cold welding d¹ng dÎo kh¸ lín, kh«ng gia nhiÖt  chi   tiÕt   b»ng   nguån   nhiÖt   bªn  Холодная сварка. ngoµi. 2.2. Hµn lß Hµn ¸p lùc lîi dông kh¶ n¨ng liªn  60 Pressure welding with  kÕt   ph©n   tö   cña   c¸c   bÒ   mÆt   kim  furnace heating lo¹i  ®îc  Ðp ë  nhiÖt ®é  cao (trong  lß). Печная сварка.  2.2. Hµn c¸n Hµn   ¸p   lùc   thùc   hiÖn   biÕn   d¹ng  61 Roll welding dÎo trªn c¸c trôc c¸n. Сварка прокаткой. 2.3 Liªn   kÕt   hµn   vµ   mèi  hµn 2.3. Liªn kÕt ®èi ®Çu 1 Butt joint Liªn kÕt hµn cña hai chi tiÕt cã  c¸c mÆt mót kÒ nhau (h×nh 1). Стыковое соединение. H×nh 1 ­ Liªn kÕt  ®èi ®Çu 2.3. Liªn kÕt gãc 2 Corner joint Liªn kÕt hµn cña hai chi tiÕt bè  trÝ  lÖch nhau mét gãc vµ   ®îc hµn  Угловое соединение. ë  c¸c mÐp kÒ  nhau cña chóng (h×nh  2). H×nh 2 ­ Liªn kÕt  gãc
 10. 2.3. Liªn kÕt chång Liªn   kÕt   hµn   trong   ®ã   c¸c   chi  3 Lap joint tiÕt   bè   trÝ   song   song   vµ   chång  lªn nhau (h×nh 3). Наслосточное соединение. H×nh 3 ­ Liªn kÕt  chång 2.3. Liªn kÕt ch÷ T Liªn   kÕt   hµn,   trong   ®ã   mÆt   mót  4 Tee joint cña chi tiÕt nµy hµn víi mÆt bªn  cña   chi   tiÕt   kia   t¹o   thµnh   mét  Тавровое соединение. gãc (h×nh 4). H×nh 4 ­ Liªn kÕt  ch÷ T 2.3. Mèi hµn ®èi ®Çu Mèi hµn cã d¹ng liªn kÕt ®èi ®Çu. 5 Butt weld Сварное  стыковое соединение. 2.3. Mèi hµn gãc Mèi   hµn   cã   d¹ng   liªn   kÕt   gãc,  6 Fillet weld liªn kÕt chång hoÆc liªn kÕt ch÷  T. Сварное  угловое соединение. 2.3. Mèi hµn ®iÓm Mèi   hµn,   trong   ®ã   c¸c   chi   tiÕt  7 Spot weld hµn  ®îc liªn kÕt víi nhau  ë  tõng  ®iÓm mét. Сварное  точечное соединение. 2.3. §iÓm hµn YÕu  tè  t¹o  nªn  mèi  hµn  ®iÓm  ë  mÆt  8 Spot chiÕu  b»ng  cã  d¹ng  h×nh  trßn  hay  elÝp. Сварная точка.  2.3. Mèi hµn liªn tôc Mèi hµn kh«ng cã  kho¶ng bá  trèng  9 Continuous weld trªn suèt chiÒu dµi. Непрерывный шов. 2.3. Mèi hµn ®øt qu∙ng Mèi   hµn   ®Ó   l¹i   c¸c   kho¶ng   trèng  10 Intermittent weld xen kÏ trªn suèt chiÒu dµi.
 11. Прерывистый шов. 2.3. Mèi hµn nhiÒu líp Mèi hµn  ®îc thùc hiÖn tõ  hai líp  11 Multi­pass weld trë lªn. Многослойный шов. 2.3. Mèi   hµn   g¸   CN.   Mèi  Mèi hµn  ®Ó   ®Þnh vÞ  trÝ  t¬ng quan  12 hµn   ®Ýnh,   mèi   hµn  cña c¸c chi tiÕt hµn. chÊm Tack weld Прихватка. 2.3. Mèi hµn l¾p r¸p Mèi hµn thùc hiÖn khi l¾p r¸p c¸c  13 Site weld kÕt cÊu. Монтажный шов. 2.3. Mèi   hµn   c¬   b¶n   CN.  Mèi   hµn   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   mét  14 Mèi hµn mét lît líp. Weld beat; run Валик. 2.3. Líp hµn PhÇn kim lo¹i cña mét líp hµn. 15 Layer Слой. 2.3. Gèc   mèi   hµn   CN.   §¸y  PhÇn c¸ch xa nhÊt bÒ  mÆt mèi hµn  16 mèi hµn (h×nh 5). Root (of weld) Корень шва. Gèc mèi  hµn H×nh 5 ­ Gèc mèi  2. . 3 §é  l i  m èi µn å  h Kho¶ng c¸ch  gi a m Æ t ¼ ng  ® i ÷  ph  qua  17 W eld re i fo rcem ent n hai  ®êng ranh  giíi  nh× n th Ê y  cñ a   “m è i  hµn­ki   l ¹i   c¬   b¶n”  vµ   bÒ   m o Монтажный шов. m Æ t ñ a m èi µn ë  ch ç  l i  l  cao    c  h å ªn nhÊ t (h× nh 6). §é låi mèi  H×nh 6 ­ §é låi  mèi hµn 2. . 3 §é  l m  m èi µn â  h Kho¶ng c¸ch  gi a m Æ t ¼ ng  ® i ÷  ph  qua 
 12. 18 W el d concavi ty ®êng ranh  giíi  nh× n th Ê y  cñ a “m è i  hµn­ki   l ¹i   c¬   b¶n”   vµ   bÒ   m Æ t m o   Вогнутость шва. th ù c   cña   m èi  hµn   ® o  ë   ch ç   l m   â nhÊ t (h× nh 7).    §é lâm mèi hµn H×nh 7 ­ §é lâm mèi  hµn 2. . 3 Chi u ré ng m èi µn Ò  h Kho¶ng c¸ch  gi a hai ®êng ranh   ÷ 19 W el d w i dth giíi   nh× n  hÊy   ë   m Æ t cña   m èi     hµn   kh i   hµn   nãng   ch¶y   (h× nh  Ширина шва. 8). H×nh 8 ­ ChiÒu réng mèi  hµn 2. . 3 Chi u   cao   m èi  hµn   gãc  Ò Kho¶ng   c¸ch   ng¾ n  nhÊ t   kÓ   tõ   20 CN . Ch© n èi µn gãc  m  h m Æ t ñ a m ét  c  trong  hai ch i ti t   Õ Leg of a fille t  w eld hµn   ® Õ n  ®êng   ranh   giíi   “m è i  “h µn­ki  l ¹i  c¬  b¶n” trªn  bÒ   mo Катет углового шва. m Æ t i ti t ki . (h× nh 9).  ch Õ a H×nh 9 ­ ChiÒu cao mèi hµn  gãc 2. . 3 V ï  liªn  kÕ t ng V ï   t¹o   nªn   sù   liªn   kÕ t  ng 21 W el i  zone d ng nguyªn   tö   gi a   c¸c   phÇ n   ®î   ÷ c hµn kh i hµn ¸p l c. ù Зона соединения.
 13. 2. . 3 M è i  hµn   ® øt  qu∙   ki u   ng Ó M è i hµn ch÷  T hµn hai phÝa cã   22 d© y Ých  x nh÷ ng  kho¶ng   trè ng   b»ng   nhau  Chai  i te r i nn m tten t  w eld n»m ® èi Ö n nhau (h× nh 10).  di Цепной прерывистый шов. Kho¶ng  H×nh 10 ­ Mèi hµn ®øt qu∙ng  kiÓu d©y xÝch 2. . 3 M è i  hµn   ® øt  qu∙   ki u   ng Ó M è i hµn ch÷  T hµn hai phÝa cã   23 bµn cê nh÷ ng  kho¶ng   trè ng   b»ng   nhau  Staggared  i te r i n m tten t n»m so l  nhau (h× nh 11). e Шахматный  прерывистый шов. Kho¶ng  trèng H×nh 11 ­ Mèi hµn ®øt qu∙ng  kiÓu bµn cê 2. . 3 M è i µn l t  h ã M è i µn c«ng nghÖ ban ® Çu  h  tr í   c 24 Seali  run ng kh i hµn c¸c lí  sau . p Подварочный шов. 2.4 C«ng nghÖ hµn 2.4. Quy tr×nh c«ng nghÖ hµn Tµi   liÖu   c«ng   nghÖ   ®îc   thiÕt  1 Welding procedure lËp cho viÖc chÕ  t¹o liªn kÕt  hµn,   kÓ   c¶   c¸c   th«ng   tin   vÒ  Сварный процесс. vËt liÖu, xö  lý  nhiÖt tríc vµ  sau hµn (nÕu cÇn), ph¬ng ph¸p  kiÓm tra, thiÕt bÞ vµ vËt liÖu  hµn. 2.4. C¸c ph¬ng ph¸p hµn §èi   víi   thuËt   ng÷   vµ   ®Þnh  2 Welding processes nghÜa: theo ISO 857 vµ ®èi víi  hÖ   thèng   ®¸nh   sè:   theo   ISO  Способ сварки. 4063. 2.4. Yªu cÇu kü thuËt cña quy  Tµi liÖu cung cÊp chi tiÕt c¸c  3 tr×nh c«ng nghÖ hµn yªu cÇu kü thuËt cho quy tr×nh  Welding  procedure  hµn. specification (WPS) Техническое  требование  к процессу сварки. 2.4. §Æc   tÝnh   kü   thuËt   cña  §Æc tÝnh kü thuËt  mµ  quy tr×nh 
 14. 4 quy   tr× nh   hµn   ® ∙  ®î   c hµn  ® ∙ ®îc  ch Êp  nhËn  phï  hîp    ch Êp nhËn víi  TCVN  6834:   2001   (I   SO Appoved  w el i   d ng 9956). procedure  specifica tion Техническая  характеристика принятого процеса сварки. 2. . 4 §Æ c  tÝ nh   kü   thu Ë t   cñ a   §Æ c  tÝ nh   kü   thu Ë t   quy   tr× nh   5 quy   tr× nh   hµn   s¬   bé ;  hµn do c¬  së  chÕ  t¹o  th i t l p   Õ Ë pW PS nhng ch a ®î  chÊp nhËn. c Pre li i m nary   w el i   d ng Chó   thÝch:  ViÖc   hµn   c¸c   chi   procedure  specifica tion ;   tiÕt   kiÓm   tra   cÇn   thiÕt   ®Ó   pW PS chÊp   nhËn   ®Æc   tÝnh   kü   thuËt   cña   quy   tr×nh   hµn   ®îc   thùc   Техническая  характеристика hiÖn   trªn   c¬   së   ®Æc   tÝnh   kü   предпринятого  процеса thuËt cña quy tr×nh hµn s¬ bé. сварки. 2.4. B¸o   c¸o   chÊp   nhËn   quy  B¸o  c¸o  bao  gåm  tÊt  c¶  c¸c  sè  6 tr×nh hµn; WPAR liÖu  tõ  viÖc  hµn  c¸c  chi  tiÕt  Welding  procedure  phôc  vô  cho kiÓm tra  chÊp  nhËn  approval record; WPAR ®Æc  tÝnh  kü  thuËt  quy  tr×nh  hµn vµ c¸c kÕt qu¶ thö cña mèi  Доклад  для  техническая hµn kiÓm tra. характеристика Chó  thÝch:  Cã  thÓ  cÇn  ®Õn  mét  предпринятого  процеса hoÆc  nhiÒu  b¸o  c¸o  chÊp  nhËn  сварки   quy tr×nh hµn ®Ó  chÊp  nhËn  mét  ®Æc  tÝnh  kü  thuËt  quy  tr×nh  hµn  vµ  trong  mét  sè  trêng  hîp  cã thÓ chØ cÇn ®Õn mét b¸o c¸o  chÊp  nhËn  quy  tr×nh  hµn  ®Ó   chÊp  nhËn  nhiÒu  ®Æc  tÝnh  kü   thuËt cña quy tr×nh hµn. 2.4. Thö quy tr×nh hµn ChÕ  t¹o  vµ  kiÓm  tra  mét  liªn  7 Welding procedure test kÕt  hµn  ®¹i  diÖn  ®îc  dïng  trong  s¶n  xuÊt  ®Ó  chøng  minh  Испытание  технического tÝnh  kh¶ thi cña quy  tr×nh  hµn  процеса сварки  ®ã. 2.4. Thî hµn Ngêi thùc hiÖn viÖc hµn. 8 Welder Chó thÝch: ThuËt ng÷ chung ®îc   dïng cho c¶ thî hµn tay vµ thî   Сварщик  hµn m¸y). 2.4. Thî hµn tay Thî hµn, thao t¸c b»ng tay k×m  9 Manual welder cÆp que hµn, má hµn khÝ. Ручный сварщик 2.4. Thî hµn m¸y Thî  hµn vËn hµnh thiÕt bÞ  hµn  10 Welding operator ®∙   ®îc   c¬   khÝ   ho¸   mét   phÇn  chuyÓn  ®éng t¬ng  ®èi gi÷a gi¸  Мащиный сварщик ®iÖn   cùc,   má   hµn,   má   hµn   h¬i 
 15. vµ ch i ti t hµn.  Õ 2. . 4 Hí  hµn ng Híng   dÞch   chuyÓ n   cñ a   nguån  11 Di recti  of w el i on d ng nhi t   theo   trô c   däc   cñ a   m èi Ö   hµn. Направление сварки 2. . 4 Lît  hµn Sù   di  chuyÓ n  nguån   nhi t   hµn  Ö 12 Pass theo   m ét  hí   kh i   hµn   nãng  ng ch¶y hoÆ c µn ® ¾ p.  h Проход. 2. . 4 H µn trªn  xuèng H µn  nãng   ch¶y   ë   vÞ   trÝ   ® øng  13 D ow nhi   w el i   i   the   ll d ng n (h µ n   ® øng), que hµn di chuyÓ n  inclin ed  posi tion tõ  trªn  xuèng díi. Сварка на спуск. 2. . 4 H µn díi  l ªn H µn ® øng, µn di chuyÓ n tõ  díi    h 14 Uphi   w el i ll d ng   i   the   n l  trªn . ªn inclin ed  posi tion Сварка на подъём. 2. . 4 M ë   m Ð p   hµn   CN .   Sang  C«ng ® o¹ ¹o  cho m Ð p n t  ch i ti t   Õ 15 phanh hµn cã  h× nh d ¹ng cÇ n th i t. Õ Edge preparati on Разделка кромок. 2. . 4 §é  v¸t m Ð p µn  h §é   nghiªng   cña   m Æ t ph¼ ng  c¾ t     16 Bevellin g  of the  edge m Ðp ch i ti t hµn (h× nh 12). Õ Скос кромки. H×nh 12 ­ §é v¸t mÐp  2. . 4 §é   tÇ y   m Ð p  hµn   CN .  M Ð p  §é   cao   cßn   l¹i   sau   kh i   v¸t   17 cïn nghi ªng  m Æ t ót m Ð p µn (h× nh   m  h Root f ace 13). Притупление кромки. H×nh 13 ­ §é tÇy mÐp  hµn 2. . 4 G ãc v¸t m Ð p µn  h G ãc  nhän   gi a   m Æ t ph¼ ng  v¸t   ÷   18 Bevel angl e m Ð p µn vµ m Æ t ót × nh 14).  h  m  (h Угол скоса кромки.
 16. H×nh 14 ­ Gãc v¸t  mÐp hµn  ph 2. . 4 G ãc m ë Ð p µn  m  h G ãc t¹o  bë i hai m Æ t ¼ ng v¸t   19 G roove angle nghi ªng  m Ð p µn (h× nh 15).  h Угол разделки кромок. H×nh 15 ­ Gãc më mÐp  hµn 2. . 4 Khe hë hµn Kho¶ng c¸ch  ng¾ n nhÊ t gi a hai  ÷ 20 Root gap m Ð p  ch i   ti t   hµn   ® ∙  ®î   l p  Õ c¾ r¸p   chuÈn   bÞ   cho   hµn   (h× nh  Зазор. 16). H×nh 16 ­ Khe hë hµn 2. . 4 K i  l ¹i  c¬  b¶n CN . K i   mo m K i  l ¹i  cñ a ch i ti t hµn. mo Õ 21 l ¹i  gèc; ki  l ¹i  nÒ n o mo Base m et ;  parent m et al al Основный металл. 2. . 4 K i   l ¹i   phô   CN .   K i   m o m K i   l ¹i   bæ   sung   cho   bÓ   hµn,  mo 22 l ¹i  ® i n ® Çy o Ò c ï   ki   l ¹i   c¬   b¶n  t¹o   nªn   ng mo Fille r  m etal m èi µn.  h Присадочный металл. 2. . 4 K i  l ¹i  ® ¾ p mo K i   l ¹i   phô   cho   vµo   bÓ   hµn  m o 23 D eposi ted  m etal hoÆ c ® ¾ p ªn  ki  l ¹i  c¬  b¶n.    l mo Наплавленный металл. 2. . 4 K i  l ¹i  m èi µn mo  h H î  ki  do ki  l ¹i  c¬  b¶n vµ   p m mo 24 W eld m et al ki   l ¹i   phô   t¹o   hoÆ c  chØ   do  mo ki   l ¹i   c¬   b¶n   t¹o   nªn   kh i  m o Металл шва. hµn kh«ng d ï  ki  l ¹i  phô . ng mo 2. . 4 §é  s© u nãng ch¶y Chi u   s© u  nãng   ch¶y   cñ a   ki   Ò m 25 D epth of f usion l ¹i   c¬   b¶n   nh× n   theo   ti t   o Õ di n ngang m èi µn. Ö  h Глубина проплавления.
 17. 2 .4. BÓ hµn CN. Vòng hµn PhÇn kim lo¹ i mèi hµn tån t ¹ i 26 Molten pool ë t r ¹ng th¸ i láng khi hµn nãng ch¶y. Сварочная ванна. 2.4. §é ngÊu cña mèi hµn §é l i ªn kÕt kim lo ¹ i mét c¸ch 27 Complete fus ion l i ª n tôc gi÷a bÒ mÆt kim lo¹ i c¬ b¶n, l í p hµn vµ tõng mèi Провар. hµn. 2.4. Vïng nãng ch¶y gi¸p ranh Vïng c¸c h¹t kim lo¹ i nãng 28 Weld junct i on ch¶y côc bé ® îc gi í i h¹n b»ng r anh gi í i kim lo ¹ i c¬ b¶n vµ Зона сплавления. k im lo ¹ i mèi hµn. 2.4. Vïng ¶nh hëng nhiÖt Khu vùc kim lo¹ i c¬ b¶n kh«ng 29 Heat af fec ted zone bÞ nãng ch¶y nhng cÊu tróc vµ t Ýnh chÊt cña nã bÞ biÕn ®æi Зона термического влияния. do hËu qu¶ lan truyÒn nhiÖt khi hµn. 2 .4. Vïng ch¶y Vïng ® t¹o ra tõ kim lo ¹ i c¬ îc 30 Fusion zone b¶n nãng ch¶y trong mèi hµn. Зона расплавления. 2.4. MÆt ph©n c¸ch mèi hµn PhÇn biªn gi÷a vïng ch¶y (k im 31 Weld inter f ace l o ¹ i mèi hµn) vµ kim lo ¹ i c¬ b¶n. Линие расплавления. 2.4. Hå quang nÐn Hå quang bÞ nÐn trong hoÆc 32 Plasma arc ; const r i c t ed ngoµi vßi phun plasma do t¸c a rc ®éng cña dßng khÝ cã híng hoÆc ®iÖn tõ tr êng. Сжатая дуга. 2.4. Hå quang trùc t iÕp Hå quang trong ®ã vËt hµn lµm 33 Transf fe r red arc nhiÖm vô mét ®iÖn cùc. Дуга прямого действия. 2.4. Hå quang gi¸n t iÕp Hå quang trong ®ã vËt hµn 34 Non- Transf fe r red arc kh«ng ® îc nèi ví i nguån ®iÖn hµn. Дуга косвенного действия. 2.4. Hå quang hë Hå quang cho phÐp quan s¸t 35 Open arc (by welding b»ng m¾t th êng vµ ch¸y kh«ng with sel f shie ld i ng cÇn cung cÊp khÝ b¶o vÖ hay wire) t huèc hµn tõ bªn ngoµi . Открытая дуга. 2.4. Cùc thuËn Mét lo¹ i cùc hµn quy í c : vËt 36 Elect rode negat ive ; hµn nèi ví i cùc d¬ng, ®iÖn cùc s traght polar i t y hay que hµn nèi ví i cùc © cña m nguån cÊp ®iÖn cho hå quang. Прямая полярность. 2.4. Cùc ngîc Lµ tr êng hîp ngîc l ¹ i cña cùc 37 Elect rode posi t i v e ; t huËn: vËt hµn nèi ví i cùc ©m, Reversed polar i t y ®iÖn cùc hay que hµn nèi cùc d¬ng cña nguån cÊp ®iÖn cho hå Обратная полярность. quang.
 18. 2.4. Luång thæi tõ Sù thæi lÖch hå quang do t¸c 38 Magnetic arc blow dông cña tõ tr êng hay khèi s¾t tõ khi hµn. Магнитное дутьё. 2.4. MiÖng hµn Chç lâm s©u ë cuèi mèi hµn do 39 Crater t ¸c dông cña ¸p lùc hå quang, do ngãt thÓ tÝch cña kim lo¹ i Кратер. mèi hµn. 2.4. Ba via Kim lo¹ i bÞ Ðp tråi ra do chån 40 Flash khi hµn ®iÖn tiÕp xóc. Грат. 2.4. Ch¸y hao Sù hao hôt kim lo¹ i do bay h¬I 41 Loss of al lo ing elements vµ oxy ho¸ khi hµn. during deposit ion Угар. 2.4. N¨ng l îng trªn ® ¬n vÞ NhiÖt l îng tÝnh b»ng calo tiªu 42 dµi CN. N¨ng l îng dµi thô cho mét ® vÞ chiÒu dµi ¬n r iªng ®êng hµn khi hµn nãng ch¶y. Lengthways energy Погонная энергия. 2.4. Hµn bíc l ï i Ph¬ng ph¸p hµn ph©n thµnh tõng 43 Back step sequence bíc nhá, bíc nµy theo bíc kia theo híng ngîc l¹ i híng hµn Обратноступенчатая сварка. chung (h×nh 17). H­íng hµn  1 2 3 H×nh 17 ­ Hµn b­íc  lïi 2.4. Hµn xÕp tÇng CN. Hµn Ph¬ng ph¸p hµn nhiÒu l íp, 44 chång leo t rong ®ã l íp hµn sau phñ lªn Cascade sequence toµn bé hoÆc mét phÇn l íp hµn t r íc (h×nh 18). Сварка каскадом. 3 2 1 H×nh 18 ­ Hµn xÕp  tÇng
 19. 2.4. Hµn ph©n ®o¹n Ph¬ng ph¸p hµn nhiÒu l íp, 45 Block sequence t rong ®ã ngêi ta hµn tõng ®o¹n r iªng, cßn kho¶ng trèng gi÷a Сварка блоками. c¸c ®o¹n ® ®iÒn ®Çy ®Õn khi îc hµn xong (h×nh 19). H nh 19 - H × µn ph©n 2.4. Hµn so le Ph¬ng ph¸p hµno¹ n hµn thµnh ® mèi 46 Skip sequence; wandering c¸c ®o¹n bè trÝ so le nhau sequence theo chiÒu dµi. Сварка вбразброс. 2.4. Hµn kh«ng ®Ö m Hµn nãng ch¶y mét phÝa kh«ng 47 Welding without backing dïng tÊm lãt (tÊm ®Öm). Сварка на весу. 2.4. BÎ gËp mÐp hµn Sù bÎ gÊp hay uèn cong mÐp tÊm 48 Raised Edge k im lo¹ i thµnh mét gãc vu«ng (c«ng ®o¹n chuÈn bÞ tr íc khi Отбортовка. hµn) (h×nh 20). H nh 20 - BÎ gËp m p × Ð hµn 2.4. Chån Qu¸ tr×nh biÕn d¹ng dÎo côc bé 49 Upseting c¸c chi tiÕt khi hµn ¸p lùc. Осадка. 2.4. ChiÒu dµi ®o¹n g¸ hµn §é dµi cña c¸c chi tiÕt hµn 50 Ini t ia l overhang dïng ®Ó g¸ kÑp khi hµn tiÕp xóc ®èi ®Çu, hµn nguéi hay hµn Остановочная длина. ma s¸t. 2.4. TÝnh hµn Thuéc tÝnh cña kim lo¹ i hoÆc 51 Weldabil i ty phèi hîp kim lo¹ i t¹o thµnh l i ªn kÕt hµn ®¸p øng ® nh÷ng îc Свариваемость. yªu cÇu cña kÕt cÊu vµ yªu cÇu vËn hµnh cña s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ hµn x¸c ®Þnh. 2.4. HÖ sè nãng ch¶y Khèi l îng kim lo¹ i d©y hµn hay 52 Weight of electrode que hµn tÝnh b»ng gam, nãng deposited per ampere per ch¶y trong mét giê ch¸y cña hå
 20. house quang øng víi mét ampe dßng ®iÖn hµn. Коэффициент расплавления. 2.4. HÖ sè hµn ® p CN. HÖ sè ¾ Khèi l îng kim lo¹ i tÝnh b»ng 53 ®p ¾ gam, ® p lªn bÒ m s¶n phÈm ¾ Æt Weight of metal t rong mét giê ch¸y cña hå deposited per ampere per quang øng víi mét ampe dßng house ®iÖn hµn. Коэффициент наплавки. 2.4. HÖ sè tæn hao Sù hao hôt kim lo¹ i khi hµn do 54 Relative last of f i l l e r ch¸y hao, biÓu thÞ b»ng phÇn metal during deposit ion t r¨m so ví i khèi l îng kim lo¹ i phô Коэффициент потерь. 2. 5 Thi Õ bÞ, dông cô vµ ® t å g¸ hµn 2.5. ThiÕt bÞ hµn ThiÕt bÞ ® sö dông cho hµn. îc 1 Welding equipment Сварное оборудование. 2.5. N¬i lµm viÖc cña thî hµn Chç lµm viÖc ® trang bÞ m¸y îc 2 Posit ion at which a mãc vµ dông cô chuyªn ®Óhµn. welder is working Сварочный пост. 2.5. M¸y hµn ThiÕt bÞ bao gåm nguån cÊp 3 Welding machine ®iÖn, m¸y hµn, thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ thiÕt bÞ phô tr î . Сварочная установка. 2.5. M¸y hµn hå quang tù ®éng ThiÕt bÞ dïng cho hµn hå quang 4 Automatic arc welding tù ®éng. machine Автомат для дуговой сварки. 2.5. §Çu hµn C¬ cÊu m¸y thùc hiÖn viÖc cung 5 Welding head cÊp tù ®éng d©y hµn vµ duy tr× chÕ ®é hµn ®Þnh tr íc. Сварочная головка. 2.5. Xe hµn M¸y hµn hå quang tù ®éng cã xe 6 Welding tractor tù hµnh di chuyÓn m¸y theo mÐp hµn trªn bÒ m vËt hµn hay Æt Трактор для дуговой сварки. t rªn ®êng ray. 2.5. M¸y hµn hå quang b¸n tù ThiÕt bÞ hµn hå quang nöa tù 7 ®éng ®éng gåm má hµn, c¬ cÊu cÊp Semi-automatic arc d©y tù ®éng vµ thiÕt bÞ ®iÒu welding machine khiÓn. Полуавтомат для дуговой сварки. 2.5. Má dÉn d©y hµn Dông cô ®Ó dÉn híng d©y hµn 8 Wire guide vµo vïng hµn vµ tiÕp ®iÖn cho d©y hµn. Мундштук. 2.5. Má hµn hå quang Dông cô ®Ó hµn hå quang trong 9 Torch (for inert - gaz khÝ b¶o vÖ hoÆc ®Ó hµn hå
Đồng bộ tài khoản