Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND về quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng khi thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH Đ NG NAI Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 23/2009/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2009 QUY T Đ NH V QUY Đ NH PHÍ ĐO Đ C, L P B N Đ Đ A CHÍNH ÁP D NG KHI TH C HI N THEO YÊU C U C A NGƯ I S D NG Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH Đ NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH Đ NG NAI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 c a y ban Thư ng v Qu c h i ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a đ i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 124/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh Đ ng Nai v vi c thu các lo i phí, l phí trên đ a bàn t nh Đ ng Nai; Th c hi n ý ki n c a Thư ng tr c HĐND t nh Đ ng Nai t i Công văn s 97/HĐND-VP ngày 31/3/2009 v vi c gi m thu phí đo đ c, l p b n đ đ a chính áp d ng khi th c hi n theo yêu c u c a ngư i s d ng đ t; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 125/TTr-TNMT ngày 12 tháng 02 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy t đ nh này quy đ nh v phí đo đ c, l p b n đ đ a chính áp d ng khi th c hi n theo yêu c u c a ngư i s d ng đ t trên đ a bàn t nh Đ ng Nai. Đi u 2. Đ i tư ng n p phí 1. T ch c, h gia đình, cá nhân khi có yêu c u đo đ c l p b n đ đ a chính đ ph c v cho các m c đích v giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, chuy n quy n s d ng đ t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo yêu c u riêng l c a t ng t ch c và h gia đình, cá nhân). 2. Trư ng h p h gia đình, cá nhân thu c các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa th c hi n các d ch v đo đ c, l p b n đ đ a chính và h sơ k thu t th a đ t thì đư c gi m 20% m c phí quy đ nh. Đi u 3. Trư ng h p không n p phí 1. Trư ng h p Nhà nư c đo đ c, l p b n đ đ a chính đ ph c v công tác qu n lý Nhà nư c v đ t đai. 2. Trư ng h p Nhà nư c đo đ c, l p b n đ đ a chính đ ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho nhân dân theo k ho ch hàng năm c a t nh. Đi u 4. Đơn v t ch c thu
 2. Các đơn v có ch c năng hành ngh đo đ c, l p b n đ đ a chính theo quy đ nh c a pháp lu t khi tham gia th c hi n công tác đo đ c l p b n đ đ a chính theo yêu c u c a ngư i s d ng đ t trên đ a bàn t nh Đ ng Nai. Đi u 5. M c thu và m c trích phí 1. M c thu a) Đ ng ti n thu phí: Đ ng Vi t Nam (VNĐ). b) M c thu: Theo bi u phí đính kèm Quy t đ nh này. 2. M c trích a) Đ i v i đơn v s nghi p t b o đ m chi phí ho t đ ng và đơn v s nghi p có thu t đ m b o m t ph n chi phí ho t đ ng thư ng xuyên theo Ngh đ nh 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p: Đư c đ l i 100% s phí thu đư c. b) Đ i v i phí không thu c ngân sách Nhà nư c: Ti n thu phí đư c xem là doanh thu c a đơn v và đơn v có nghĩa v n p thu theo quy đ nh hi n hành. Đi u 6. Ch đ thu, n p, qu n lý s d ng và quy t toán phí 1. Ch ng t thu phí a) Ch ng t thu phí do C c Thu Đ ng Nai phát hành theo quy đ nh t i đi m 1, đi m 2 ph n A, m c IV, Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí, l phí. b) Đ i v i t ch c thu phí khi t ch c thu phí ph i l p và giao hóa đơn thu phí cho đ i tư ng n p phí. 2. Thu n p phí Do ti n thu phí t d ch v đo đ c l p b n đ đ a chính không do Nhà nư c đ u tư kinh phí mà do các đơn v , t ch c đ u tư các kho n chi phí đ th c hi n d ch v khi có yêu c u c a t ch c, h gia đình và cá nhân nên ti n thu phí đư c xác đ nh là doanh thu c a t ch c thu phí. Các đơn v , t ch c có nghĩa v n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i s phí thu đư c và có quy n qu n lý, s d ng s ti n thu phí sau khi đã n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu hi n hành. 3. Qu n lý, s d ng phí a) Qu n lý, s d ng ti n thu phí không thu c ngân sách Nhà nư c Vi c qu n lý, s d ng ti n thu phí t d ch v đo đ c, l p b n đ đ a chính không do Nhà nư c đ u tư đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m D ph n III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v phí, l phí. Phí thu t d ch v đo đ c l p b n đ đ a chính th c hi n theo nguyên t c h ch toán, t ch tài chính, t ch u trách nhi m v k t qu thu phí và là kho n thu không thu c ngân sách Nhà nư c; s ti n thu phí là doanh thu c a đơn v t ch c thu phí, đơn v có quy n qu n lý và s d ng s ti n thu phí đư c sau khi n p thu theo quy đ nh hi n hành. b) Qu n lý s d ng ti n thu phí thu c ngân sách Nhà nư c Đ i v i t ch c thu phí đo đ c l p b n đ đ a chính ho t đ ng theo lo i hình đơn v s nghi p có thu, t đ m b o m t ph n chi phí ho t đ ng thư ng xuyên theo Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p, s ti n thu phí đ l i 100% cho đơn v đư c cân đ i vào ho t đ ng thư ng xuyên c a đơn v . 4. L p d toán phí và quy t toán phí a) Đ i v i các đơn v s nghi p Nhà nư c
 3. Hàng năm đơn v t ch c thu có trách nhi m l p d toán thu - chi v phí đúng quy đ nh c a B Tài chính v hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán theo Lu t Ngân sách hi n hành g i cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi t ch c thu m tài kho n t m gi ti n thu phí đ ki m soát chi theo quy đ nh hi n hành. Đ nh kỳ cu i quý, năm t ch c thu phí theo phân c p trong đ án ph i l p quy t toán phí g i cơ quan thu , tài chính cùng c p đ th m tra quy t toán và thông báo quy t toán. b) Đ i v i các đơn v doanh nghi p Hàng năm t ch c thu phí ph i th c hi n quy t toán thu đ i v i s ti n phí thu đư c v i cơ quan thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu hi n hành. 5. H ch toán k toán phí Các t ch c th c hi n đo đ c l p b n đ đ a chính và thu phí có trách nhi m m s sách theo dõi, ph n ánh vi c thu, qu n lý, s d ng s ti n phí và n p thu theo ch đ k toán hi n hành. Đi u 7. Công khai ch đ thu phí T ch c thu phí ph i niêm y t ho c thông báo công khai t i đ a đi m thu phí v trí thu n ti n đ các đ i tư ng n p phí d nh n bi t theo quy đ nh t i ph n Đ, M c IV Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính g m: Niêm y t tên phí, m c thu, ch ng t thu; thông báo công khai văn b n quy đ nh thu phí. Đi u 8. Giao Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c tri n khai th c hi n Quy t đ nh này. Trong quá trình th c hi n, khi có s thay đ i c a pháp lu t v phí đo đ c, l p b n đ đ a chính th c hi n theo yêu c u c a ngư i s d ng đ t, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m báo cáo đ xu t UBND t nh xem xét, x lý theo quy đ nh. Đi u 9. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 05/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 c a UBND t nh Đ ng Nai v vi c ban hành phí đo đ c, l p b n đ đ a chính trên đ a bàn t nh Đ ng Nai và các văn b n do UBND t nh Đ ng Nai đã ban hành v phí đo đ c, l p b n đ đ a chính. Đi u 10. Chánh văn phòng UBND t nh, Giám đ c các S , ngành: Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH Đ NG NAI PHÓ CH T CH Đinh Qu c Thái BI U PHÍ ĐO Đ C, L P B N Đ Đ A CHÍNH ÁP D NG KHI TH C HI N THEO YÊU C U C A T CH C, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN S D NG Đ T (Kèm theo Quy t đ nh s 23/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 c a UBND t nh Đ ng Nai) M c khó Đơn v M c phí STT Tên s n ph m khăn tính (đ ng) A LƯ I T A Đ Đ A CHÍNH (ĐM 12) I Lư i t a đ đ a chính
 4. 1 M c khó khăn 1 Đi m 887.080 2 M c khó khăn 2 Đi m 988.077 3 M c khó khăn 3 Đi m 1.140.050 4 M c khó khăn 4 Đi m 1.306.241 5 M c khó khăn 5 Đi m 1.500.462 B LƯ I Đ CAO I Ch n đi m và tìm m c cũ I.1 H ng 1 6 M c khó khăn 1 Đi m 2.962.741 7 M c khó khăn 2 Đi m 4.016.645 8 M c khó khăn 3 Đi m 5.502.009 I.2 H ng 2 9 M c khó khăn 1 Đi m 2.836.277 10 M c khó khăn 2 Đi m 3.828.583 11 M c khó khăn 3 Đi m 5.226.293 I.3 H ng 3 12 M c khó khăn 1 Đi m 2.721.134 13 M c khó khăn 2 Đi m 3.656.330 14 M c khó khăn 3 Đi m 4.978.205 I.4 H ng 4 15 M c khó khăn 1 Đi m 2.535.391 16 M c khó khăn 2 Đi m 3.418.724 17 M c khó khăn 3 Đi m 4.668.239 II Đ m c, chôn m c, g n m c II.1 M c cơ b n 18 M c khó khăn 1 Đi m 13.444.137 19 M c khó khăn 2 Đi m 16.047.338 20 M c khó khăn 3 Đi m 18.650.540 II.2 M c thư ng 21 M c khó khăn 1 Đi m 5.043.120 22 M c khó khăn 2 Đi m 5.740.264 23 M c khó khăn 3 Đi m 7.580.376 II.3 M c t m th i 24 M c khó khăn 1 Đi m 1.866.609
 5. 25 M c khó khăn 2 Đi m 2.154.316 26 M c khó khăn 3 Đi m 2.900.945 II.4 M cg n 27 M c khó khăn 1 Đi m 703.640 28 M c khó khăn 2 Đi m 763.942 29 M c khó khăn 3 Đi m 882.354 III Đo n i đ cao III.1 H ng 1 30 M c khó khăn 1 Km 1.188.273 31 M c khó khăn 2 Km 1.475.666 32 M c khó khăn 3 Km 1.891.591 III.2 H ng 2 33 M c khó khăn 1 Km 705.094 34 M c khó khăn 2 Km 886.655 35 M c khó khăn 3 Km 1.235.777 III.3 H ng 3 36 M c khó khăn 1 Km 417.118 37 M c khó khăn 2 Km 523.117 38 M c khó khăn 3 Km 674.680 III.4 H ng 4 39 M c khó khăn 1 Km 345.029 40 M c khó khăn 2 Km 437.894 41 M c khó khăn 3 Km 564.907 III.5 Đ cao k thu t 42 M c khó khăn 1 Km 117.917 43 M c khó khăn 2 Km 146.534 44 M c khó khăn 3 Km 190.553 IV Tính toán bình sai lư i đ cao IV.1 H ng 1 45 M c khó khăn 1 Đi m 159.533 46 M c khó khăn 2 Đi m 162.217
 6. 47 M c khó khăn 3 Đi m 162.217 IV.2 H ng 2 48 M c khó khăn 1 Đi m 150.223 49 M c khó khăn 2 Đi m 152.905 50 M c khó khăn 3 Đi m 152.905 IV.3 H ng 3 51 M c khó khăn 1 Đi m 100.262 52 M c khó khăn 2 Đi m 116.331 53 M c khó khăn 3 Đi m 132.436 IV.4 H ng 4 54 M c khó khăn 1 Đi m 84.145 55 M c khó khăn 2 Đi m 91.370 56 M c khó khăn 3 Đi m 98.570 IV.5 Đ cao k thu t 57 M c khó khăn 1 Đi m 37.279 58 M c khó khăn 2 Đi m 49.632 59 M c khó khăn 3 Đi m 98.570 V Xây tư ng vây b o v lư i đ cao V.1 M c thư ng 60 M c khó khăn 1 Đi m 2.955.883 61 M c khó khăn 2 Đi m 3.137.883 62 M c khó khăn 3 Đi m 3.319.883 V.2 M c cơ b n 63 M c khó khăn 1 Đi m 3.521.971 64 M c khó khăn 2 Đi m 3.749.471 65 M c khó khăn 3 Đi m 3.976.971 C ĐO Đ C L P B N Đ Đ A CHÍNH (ĐM 12 - không l p h sơ k thu t th a đ t) I B n đ đ a chính 1/5.000 66 M c khó khăn 1 Ha 66.226 67 M c khó khăn 2 Ha 79.826 68 M c khó khăn 3 Ha 95.686
 7. 69 M c khó khăn 4 Ha 111.212 II B n đ đ a chính 1/2.000 70 M c khó khăn 1 Ha 273.957 71 M c khó khăn 2 Ha 356.391 72 M c khó khăn 3 Ha 464.132 73 M c khó khăn 4 Ha 609.444 III B n đ đ a chính 1/1.000 74 M c khó khăn 1 Ha 753.723 75 M c khó khăn 2 Ha 975.179 76 M c khó khăn 3 Ha 1.252.543 77 M c khó khăn 4 Ha 1.656.370 IV B n đ đ a chính 1/500 78 M c khó khăn 1 Ha 2.811.184 79 M c khó khăn 2 Ha 3.391.272 80 M c khó khăn 3 Ha 4.099.994 81 M c khó khăn 4 Ha 4.971.476 D Đ I SOÁT B N Đ Đ A CHÍNH (ĐM 12) I B n đ đ a chính 1/5.000 82 M c khó khăn 1 Ha 5.398 83 M c khó khăn 2 Ha 6.477 84 M c khó khăn 3 Ha 7.771 85 M c khó khăn 4 Ha 9.325 II B n đ đ a chính 1/2.000 86 M c khó khăn 1 Ha 36.813 87 M c khó khăn 2 Ha 49.676 88 M c khó khăn 3 Ha 67.049 89 M c khó khăn 4 Ha 90.503 III B n đ đ a chính 1/1.000 90 M c khó khăn 1 Ha 138.031 91 M c khó khăn 2 Ha 186.288 92 M c khó khăn 3 Ha 251.421
 8. 93 M c khó khăn 4 Ha 339.387 IV B n đ đ a chính 1/500 94 M c khó khăn 1 Ha 481.449 95 M c khó khăn 2 Ha 577.631 96 M c khó khăn 3 Ha 693.006 97 M c khó khăn 4 Ha 831.544 E CH NH LÝ BI N Đ NG B N Đ Đ A CHÍNH (ĐM 07) I B n đ đ a chính 1/5.000 98 M c khó khăn 1 Ha 135.907 99 M c khó khăn 2 Ha 114.727 100 M c khó khăn 3 Ha 141.758 101 M c khó khăn 4 Ha 248.645 II B n đ đ a chính 1/2.000 102 M c khó khăn 1 Ha 581.235 103 M c khó khăn 2 Ha 786.992 104 M c khó khăn 3 Ha 1.273.424 105 M c khó khăn 4 Ha 2.117.701 III B n đ đ a chính 1/1.000 106 M c khó khăn 1 Ha 949.689 107 M c khó khăn 2 Ha 1.019.993 108 M c khó khăn 3 Ha 1.634.734 109 M c khó khăn 4 Ha 3.001.137 IV B n đ đ a chính 1/500 110 M c khó khăn 1 Ha 2.681.940 111 M c khó khăn 2 Ha 3.703.963 112 M c khó khăn 3 Ha 5.337.182 113 M c khó khăn 4 Ha 7.786.511 F ĐO Đ C L P B N Đ Đ A HÌNH (ĐM 05) I Baûn ñoà ñòa hình 1/1.000 I.1 KCÑ 0,5m
 9. 114 M c khó khăn 1 Ha 241.617 115 M c khó khăn 2 Ha 305.701 116 M c khó khăn 3 Ha 414.712 117 M c khó khăn 4 Ha 544.348 118 M c khó khăn 5 Ha 675.186 I.2 KCÑ 1m 119 M c khó khăn 1 Ha 214.567 120 M c khó khăn 2 Ha 270.141 121 M c khó khăn 3 Ha 360.102 122 M c khó khăn 4 Ha 459.001 123 M c khó khăn 5 Ha 610.323 I.3 KCÑ 2m 124 M c khó khăn 1 Ha 192.161 125 M c khó khăn 2 Ha 239.577 126 M c khó khăn 3 Ha 316.812 127 M c khó khăn 4 Ha 412.211 128 M c khó khăn 5 Ha 532.354 II Baûn ñoà ñòa hình 1/2.000 II.1 KCÑ 0,5m 129 M c khó khăn 1 Ha 157.207 130 M c khó khăn 2 Ha 193.406 131 M c khó khăn 3 Ha 263.477 132 M c khó khăn 4 Ha 345.737 133 M c khó khăn 5 Ha 428.001 II.2 KCÑ 1m 134 M c khó khăn 1 Ha 137.918 135 M c khó khăn 2 Ha 168.548 136 M c khó khăn 3 Ha 224.793 137 M c khó khăn 4 Ha 285.796 138 M c khó khăn 5 Ha 382.910 II.3 KCÑ 2m
 10. 139 M c khó khăn 1 Ha 122.265 140 M c khó khăn 2 Ha 147.625 141 M c khó khăn 3 Ha 194.963 142 M c khó khăn 4 Ha 253.085 143 M c khó khăn 5 Ha 328.240 G CÁC D CH V KHÁC I Đo đ c l p h sơ k thu t, b n đ đ a chính - đ t t i khu v c đô th 2 1.000 144 H sơ có di n tích t 0 - 450m H sơ 2 đ ng/m 2 145 H sơ có di n tích t 451 - 600m H sơ 443.000 2 146 H sơ có di n tích t 601 - 800m H sơ 556.000 2 147 H sơ có di n tích t 801 - 1.200m H sơ 738.000 2 148 H sơ có di n tích t 1.201 - 10.000m H sơ 1.108.000 2 149 H sơ có di n tích t trên 10.000m Áp d ng phí đo t p trung II Đo đ c l p h sơ k thu t, b n đ đ a chính - đ t t i khu v c nông thôn, đ t lâm nghi p 2 1.000 150 H sơ có di n tích t 0 - 350m H sơ 2 đ ng/m 151 H sơ có di n tích t 351 - 400m2 H sơ 318.000 2 152 H sơ có di n tích t 401 - 1.000m H sơ 397.000 2 153 H sơ có di n tích t 1.001 - 3.000m H sơ 530.000 2 154 H sơ có di n tích t 3.001 - 10.000m H sơ 794.000 2 155 H sơ có di n tích t trên 10.000m Áp d ng phí đo t p trung III C mm c 156 C m m c ranh gi i giao đ t (0,15 x 0,15 x 0,8) có đ ngang M c 315.000 C m m c ranh gi i giao đ t (0,15 x 0,15 x 0,8) không có đ 157 M c 302.000 ngang 158 L p h sơ, mô t m c (m c ranh gi i đ t) M c 157.000 159 C m m c ranh gi i giao đ t (m c c a ch ) M c 197.000 160 C m m c xác đ nh v trí t ng th a (0,07 x 0,07 x 0,6) M c 67.000 161 Xác đ nh ch gi i, đánh d u sơn t ng nhà, th a M c 15.000 IV Biên v h sơ k thu t, b n đ đ a chính 162 Xu t h sơ k thu t th a đ t Th a 22.000 IV.1 Biên v h sơ k thu t, b n đ đ a chính t l 1/5.000
 11. 163 Di n tích dư i 01 ha H sơ 66.000 164 Đơn giá 01 ha (tính cho h sơ >01 ha) Ha 9.000 IV.2 Biên v h sơ k thu t, b n đ đ a chính t l 1/2.000 165 Di n tích dư i 04 ha H sơ 66.000 166 Đơn giá 01 ha (tính cho h sơ >04 ha) Ha 70.000 IV.3 Biên v h sơ k thu t, b n đ đ a chính t l 1/1.000 167 Di n tích dư i 02 ha H sơ 66.000 168 Đơn giá 01 ha (tính cho h sơ >02 ha) Ha 148.000 IV.4 Biên v h sơ k thu t, b n đ đ a chính t l 1/500 169 Di n tích dư i 01 ha H sơ 66.000 170 Đơn giá 01 ha (tính cho h sơ >01 ha) Ha 258.000 H ĐO Đ C L P B N Đ Đ A CHÍNH THEO TUY N (ĐM 05) (không xu t h sơ k thu t th a đ t) 171 Đo theo tuy n, t l 1/500 Ha 4.971.476 172 Đo theo tuy n, t l 1/1.000 Ha 1.656.370 173 Đo theo tuy n, t l 1/2.000 Ha 609.444 174 Đo theo tuy n, t l 1/5.000 Ha 111.212 I CÔNG TRÌNH ĐO CH NH LÝ L P BĐĐC THEO TUY N (ĐM 05,07) I (Không xu t HSKT th a đ t) 175 Đo ch nh lý theo tuy n, t l 1/500 Ha 7.786.511 176 Đo ch nh lý theo tuy n, t l 1/1.000 Ha 3.001.137 177 Đo ch nh lý theo tuy n, t l 1/2.000 Ha 2.117.701 178 Đo ch nh lý theo tuy n, t l 1/5.000 Ha 248.645 II Chuy n thi t k quy ho ch lên b n đ đ a chính 179 Chuy n thi t k quy ho ch lên b n đ đ a chính t l 1/500 Ha 1.169.000 180 Chuy n thi t k quy ho ch lên b n đ đ a chính t l 1/1.000 Ha 292.250 181 Chuy n thi t k quy ho ch lên b n đ đ a chính t l 1/2.000 Ha 128.000 Đo đ c, phân lô ngoài đ t theo thi t k (trư ng h p c m thêm 182 02 m c cho lô ngoài bìa ch tính thêm chi phí đúc m c 15.000 Ha 160.000 đ ng/01m c)
 12. III Chuy n thi t k quy ho ch lên b n đ đ a chính khu đ t 2 183 H sơ có di n tích dư i 5.000m H sơ 584.500 2 184 H sơ có di n tích t 5.001- 7.000m H sơ 818.300 2 185 H sơ có di n tích t 7.001 - 9.990m H sơ 1.052.100 2 2 H sơ có di n tích t 9.990m đ n 9.999m tính b ng ha, t 01 ha tr lên tính theo phí t p 186 trung J. CHI PHÍ V N CHUY N - Không đư c tính chi phí v n chuy n đ i v i đo đ c, l p b n đ đ a chính trong ph m vi đơn v hành chính c p huy n mà thu c trong đ a bàn đơn v th c hi n đo đ c. - Chi phí v n chuy n đư c áp d ng trong các trư ng h p đo đ c, l p b n đ đ a chính các d án có quy mô l n, th i gian th c hi n kéo dài ho c đư c tính trong trư ng h p có v n chuy n m c đ c m m c khu đ t. M c thu chi phí v n chuy n căn c theo giá th m đ nh c a Công ty C ph n Th m đ nh giá t nh Đ ng Nai. Ghi chú: M c phí trên chưa bao g m thu giá tr gia tăng 10%./.
Đồng bộ tài khoản