Quyết định 230/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 230/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 230/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 230/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  K Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t S è  230/2000/Q§­B K H  n g µ y   th¸ng  B tr § 4  5  n¨ m  2000 B a n  h µ n h  D a n h  m ô c  c¸c n g u yªn v Ë t li Ö u, b¸n th µ nh p h È m  trong n íc ® ∙ s¶n xu Ê t ® îc  B é  tr ng B é  K Õ  ho¹ch  µ § Ç u   ë v t C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng  Öm  ô  µ  Òn  ¹n cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ; nhi v v quy h  B K ho   § t C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 176/Q§­ TTg  µy  th¸ng 8  ng 26    n¨m  1999  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  í  ph giao  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B K ho v§ t ban  µnh  h danh  ôc    m c¸c nguyªn  vËtliÖu,b¸n thµnh  È m        ph trong níc®∙      s¶n  Êt® îc; xu   Sau    ã    Õn  èng  Êt cña    é,ngµnh  ªnquan, khic ý ki th nh   c¸cb   li   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Nay c«ng bè  kÌm theo Quy Õt ®Þnh  nµy Danh  m ôc  c¸c  nguyªn  Ët liÖu,b¸n  µnh  È m   v    th ph trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt ® îc ®Ó   µm  xu     l c¨n    cø thùc  Ön  Öc  Ôn   Õ   Ëp  Èu  i  íinguyªn  Ët  Öu, b¸n  µnh  hi vi mi thu nh kh ®è v   v li   th phÈ m   trong níccha     s¶n  Êt® îcquy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  xu     ®Þ ti  1  ®Þ 176/1999/ Q§­TTg  µy  th¸ng8  ng 26    n¨m 1999  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph §i Ò u 2. Nguyªn  Ët  Öu,b¸n  µnh  È m   äi chung  µ c¸c  v li   th ph g  l   nguyªn  vËt liÖu ®Ç u   µo  ña    ©y     v c c¸c d chuyÒn  c«ng  Ö     ngh ®Ó s¶n  Êt ra s¶n  È m   xu     ph cña  çi doanh  m  nghiÖp. §i Ò u 3. Trong  tr×nh  ö  ông  qu¸  sd Danh  ôc   Õu   ã    Õn  m n c ý ki kh«ng  thèng  Êt  ÷a  ¬  nh gi c quan  H¶i quan  íidoanh  v  nghiÖp  ×  ¬  th c quan  H¶i quan  phèihîp  íic¸c Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   a   ¬ng    v     K ho v§ t ®Þ ph xem   Ðt    ö  ý.Trêng  x ®Ó x l   hîp  Õp  ôc cßn  íng  ¾ c   ×  ti t   v m th Tæng   ôc    c H¶i quan  Õn  Þ   é   Õ   ¹ch ki ngh B K ho   vµ  Çu   § txem  Ðt quyÕt ®Þnh  x    hoÆc   öa  æi    s® bæ sung  Danh  ôc. m §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv ¸p  ông  ®èi  íic¸c tê khai nguyªn  Ët liÖu,b¸n  µnh  È m   Ëp  Èu  d c¶  v        v    th ph nh kh thuéc diÖn ®iÒu  chØnh  cña Quy Õt ®Þnh  nµy kÓ   õ ngµy  t Quy Õt ®Þnh   176/1999/Q§­ TTg  µy  ng 26/8/1999 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  ã  Öu  ùc.   Th t   ph c hi l
  2. 2 D a n h  m ô c  n g u yªn v Ë t li Ö u, b¸n th µ n h p h È m trong n í c ® ∙ s ¶ n x u Ê t ® î c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 230/2000/Q§­BKH,  µy  ng 4/5/2000) STT Tªn nguyªn  Ët  Öu, v li M∙  è  s theo  Ký   Öu  hi quy  c¸ch b¸n  µnh  È m th ph biÓu  Õ   thu nhËp  Èu  kh 1 D Ç u   u ¬ng  ®Ë t th« 1507.10.00 2 D Ç u   u   ¬ng  ®Ë t b¸n  µnh  1507.90.20 th phÈ m 3 D Ç u   ¹cth« l  1508.10.00 4 D Ç u   ¹cb¸n thµnh  È m l    ph 1508.90.20 5 D Ç u   õa  d th« 1513.11.00 D Ç u  th« chøa trong  ån, dÇu  b  b¸n  µnh  È m   th ph n»m     ©y  trªnd chuyÒn 6 D Ç u   õa    µnh  È m d b¸n th ph 1513.19.20 7 D Ç u   ¹tvõng  h  th« 1515.50.10 8 D Ç u  h¹t õng b¸n thµnh  1515.50.20  v phÈ m 9 Bét h¬ng    t«m 2103.90.90 10 Muèi ¨n   2501.00.10 11 Tinh quÆng    pyrit 2502.00.00 FeS 2  33%   >=  S 12 Qu Æng   apatÝtc¸clo¹   i   2510.10 Ca 5F(PO 4)   cã  tæng  P 2O 5>=  3 24% 13 §¸ tÊm    granit 2516 14 §¸ tÊm    marble 2517.10.90 15 Qu Æng   serpentin 2519.90 MgOSiO 2.2H2O 16 V«i 2522 17 Clinkerxi m¨ng     Pooc­   2523.10.00 PC             l¨ng 30,PC 40,PC 50;Clinker ®Ó  s¶n  Êtxim¨ng xu     18 Xi m¨ng    ¹   c¸clo i 2523.10.00; PC             30,PC 40,PC 50  2523.29 Xi m¨ng  êivµ    r   bao (50kg/bao) 19 Dioxit  mangan 2602.00.00 MnO 2  >=68% 20 Tinh quÆng  ng   ®å 2603.00.00 18­20%   Cu 21 Qu Æng   Ïm    ¹ k c¸clo i 2608.00.00 28­30%   Zn 22 Tinh quÆng    cr«m 2610.00.00 46%   Cr2O3 23 Tinh quÆng    vonframit 2611.00.00 65%   O3 W 24 Tinh quÆng    Titan 2614.00.00 TiO2  52­ =  54%
  3. 3 25 Cacbon 2803.00.10 Hµ m  îng C   98% l   >=  26 Nit¬n¹p chai    2804.30.00 KhÝ   ¬>  Nit   99.95%  ¬láng >  Nit     99,95% 27 ¤xy  ng  ®ã chai 2804.40.00 D¹ng  Ý  áng O 2  99.6% kh l   >  28 Clo  áng l 2801.10.00 Cl2  99.5% >=  29 AxÝt Clohydric    , 2806.10.00 HCl  (KT)>=    30%;  AxÝt ClohydrictinhkhiÕt      HCl  Tinh khiÕt   30 AxÝt sunphurÝc   2807.00.10 H 2SO 4  97% >=  31 AxÝt phètphorÝc   2809.20.00 H 3PO 4  >=98% 32 Hydroxuytnh«m   2818.30.00 Al(OH)3  >=63%   Al2O3 33 Nh«m   sunphat 2833.22.00 Al (SO4) .18H2O   15%   2O 3 >=  Al 2 3 2833.22.00 Al (SO4) .14H2O   17%   2O 3 >=  Al 2 3 34 PhÌn 2833.30 35 Nh«m   am«nsunphat 2833.30.12 AlNH4(SO4).12H2O>=10.3%   Al O 3 2 36 Natri i t   ca sil 2839.19.00 NaSiO3  ® un  3.4 Mo 2.2­ 37 Axetylen 2901.29.10 C 2H 2  99.7% >  38 D Ç u   ¬ng  h t«m 3302.10.10 39 Hîp chÊt lµm  m Ò m  dÎo 3812.20.00 Ch Êt    Îo DOP   ho¸ d   cao  hay  su  plastic 40 èng  ùa  nh PVC 3917.23.00 41 M µng  PVC 3919.90.30 42 Cao  thiªnnhiªn su    4001.10 4001.21 4001.29 43 Gç, d¨m  gç kh«ng thuéc 4401.22.00   lo¹ tïngb¸ch   i  44 Thanh  gç  nhá  ®Ó  lµm  4421.90.20 diªm 45 GiÊy  in b¸o d¹ng cuén  4801.00 §Þnh îng tõ42­ g/m2 l     55  hoÆc   ê t 46 GiÊy, b×a, giÊy kh«ng  4802 §Þnh îng tõ40­ l     120 g/m2. tr¸ng dïng ®Ó  in, Õt,  vi   Kh«ng bao  å m     ¹  ã    g c¸c lo i m∙ c photocopy, µm  thÎ,  l  b¨ng  sè: 4802.51.20, 4802.60.20,  ®ôc  ç,lµm    Õn     l  ®Õ n ®Ó 4802.30.00,   4802.40.00,   s¶n  ÊtgiÊy kü  Ët xu     thu 4802.20.00 47 GiÊy  Ö   v sinh,kh¨n lau     4818.10
  4. 4 4818.20 4818.30 48 GiÊy  ãtgiÇy l  4804.19.00 Dïng    ãtgiÇy ®Ó l   49 GiÊy bao  ãi kh«ng  g  tr¸ng 4804.31.00   24  TCN   99 78­ cã    Òn   Êp  a  Èy 4804.41.00 ®é b th ch t   tr¾ng  ®Ó   ( bao  ãi hµng  g  vµ  s¶n  xuÊt hép  ®ùng  4804.51.00 hµng  lo¹ nhá), lo¹ tÈy i i   tr¾ng 50 GiÊy  µ  ×a  vb kh«ng  tr¸ng  4805 d¹ng cuén hoÆc  tê: ¹  lo i   sãng, th ng, Duplex 2  ê m Æt,   Duplex   1   m Æt   tr¾ng  m Æt   1  x¸m 51 Thïng  carton5  íp  l 4819.10.00 4819.20.00 52 Tót ®ùng  thuèc l¸  200  4819.10.00 385    * 287mm ®iÕu/20 ®iÕu  m çi bao, 4819.20.00   bao  cøng    ¹ c¸clo i 53 Tót ®ùng  thuèc l¸  200  4819.10.00 366  *   287mm  vµ  376  *  ®iÕu/20 ®iÕu  m çi bao,  287mm  (giÊy hoÆc  b×a lµm  bao  Ò m     ¹ m c¸clo i bao  ×) b 54 Hép  Êy ®ùng  õng ®«i 4819.10.00 gi   t   giÇy 4819.20.00 55 Nh∙n  á  v bao  èc    ¹ 4821.10 thu l¸lo i   233,5* 99,5mm    20  iÕu  ® bao  cøng    ¹ c¸clo i 56 ChØ  kh©u  lµm  tõ  x¬  5508 stapletæng  îp   h  57 Sîi(trõchØ   ©u)  µm  õ 5509.11.00    kh l t  x¬ stapletæng  îp   h 5509.12.00 58 D ©y   giµy   coton   vµ  5609 polyeste 59 V¶i m µ nh  dïng lµm  lèp  5902 s¶n  Êt tõ sîicã    Òn   xu       ®é b cao 60 § Õ  giÇy b»ng  cao  su, 6406.20.00   nhùa    61 §¸ khèigranit     6802.23.00 6802.93.00 62 Bét ®¸  µi  m 6805 Lo¹ith«ng  ông   d
  5. 5 63 G¹ch  p  t è l¸ Ceramic   6810.19.10 Cã   Ých  íc  èi ®a   k th t   400*400  mm 64 TÊ m   ãng  s ami¨ng xim¨ng 6811.10.00 TÊ m  lîp xim¨ng ami¨ng lµn      sãng 65 Sø  Ö   v sinh 6910 Lo¹i th«ng dông, kh«ng  cã  ®iÒu  Ón  iÖn khi ® 66 èng  û tinhy  Õ thu     t 7002 f5    m m   ­f32  67 K Ýnh  ¾ng  µ  Ýnh  µu   tr vk m 7003 Lo¹ith«ng  ông  ã    µy    d c ®é d ph ¼ng tõ1.5 ­12  m      m 68 Lä  ng  èc  ®ù thu b»ng  û thu   7010 2310A­2825CE  (tõ 2 ml  n     ®Õ tinh 30ml) 69 èng tiªm rçng b»ng thuû  7010.10 1  ®Õ n  10  ml  (®¸y b»ng,  tinh®ùng  èc tiªm   thu     miÖng  loe, hai ®Ç u  nhän,  m µu  ©u, tr¾ng) n   70 Vá  bãng  ®Ìn  d©y  tãc 7011.10.00 A  (®Ìntrßnc¸clo¹ )   60      i (d¹ngbÇu)   71 Vá   bãng   ®Ìn   huúnh  7011.10 f12     m   ­f40 m quang  ¹ng èng) (d   72 Ruét  Ých  µ  étb×nh  7012.00 ph v ru   ch©n kh«ng 73 Gang  c ®ó 7201.20.00 74 Hîp  kim  ¾t:­FerroSil s      ic 7202.11.00 FeMn  (45%)                       7202.19.00                     Ferro 7202.21.00 FeSi(45­ ­      65%) Mangan 7202.29.00 75 ThÐp  thanh 7213.10.10 f kim 0,6% 78 ThÐp kh«ng  îp  h kim  ãc, 7216.10.00 U,      Òu  g  I,H chi cao   80  m l
  6. 6 83 ThÐp  ×nh  h C,V 7216.50.00 C,V  Òu  chi cao   õ80­ lt   140  m m 84 C¸c  ¹ èng  lo i   b»ng  gang 7303.00.00 Lo¹ith«ng  ông   d 85 C¸c  ¹ èng  Ðp  µn lo i   th h 7305 Lo¹ith«ng  ông,® êng  Ýnh  õ   d   k t  20  n   ®Õ 114  mm 86 C¸c  Êu  Ön  c ki b»ng  Ðp th 7308 Lo¹ith«ng  ông  µ    d v khung  µ  nh thÐp,dÇ m   Çu  Ðp  êng  é,   c th ® b  khÈu    n   ®é ®Õ 100  t¶iträng m,      H30, dÇ m  thÐp  ® êng  s ¾t  khÈu    n   ®é ®Õ 100      äng m t¶itr   T26 87 C¸c  ¹ b Ó   lo i chøa   7309.00 Lo¹ith«ng  ông   d 88 C¸c  ¹ thïngphi lo i     7310 Lo¹ith«ng  ông   d 89 C¸c  ¹ phªn,rµo  ¾t lo i    s 7314 Lo¹ith«ng  ông   d 90 X Ých  7315 Lo¹ith«ng  ông   d 91 Bul«ng +  ®ai èc  th«ng  7318 Lo¹ith«ng  ông   d dông 92 Bi nghiÒn    b»ng  Ðp th 7325.91.10 Lo¹ith«ng  ông   d 7326.11.10 93 §ång  nguyªn liÖu d¹ng  7408.11.00 §ång  nguyªn  Öu      ©y  li ®Ó s/x d d©y c¸p ®iÖn          7408.19.00 f6    m m     ­f14  f
  7. 7 107 Bao  ×  Öt  b d b»ng  îi s  PP Bao  b×  d Öt  b»ng sîi    PP tr¸ngPE  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản