Quyết định 24/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
7
download

Quyết định 24/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2004/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuẩn TCXDVN 324: 2004 - Xi măng xây trát do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2004/QĐ-BXD Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU NTCXDVN 324: 2004 - XI MĂNG XÂY TRÁT B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Biên b n ngày 04/10/2004 c a H i đ ng Khoa h c k thu t chuyên ngành c p B nghi m thu d án tiêu chu n “ Xi măng xây trát”. Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n V t li u xây d ng t i công văn s 358/VLXD-KHKT ngày 05/10/2004 và V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 324: 2004 - Xi măng xây trát. Đi u 2: Quy t đinh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3: Các Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n V t li u xây d ng và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nguy n H ng Quân (Đã ký) TCXDVN 324 : 2004 XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement XI MĂNG XÂY TRÁT - PH N 1: YÊU C U K THU T Masonry cement – Part 1: Specifications 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh thành ph n và các ch tiêu ch t lư ng c a xi măng xây trát dùng đ ch t o v a xây và hoàn thi n. 2. Tài li u vi n d n - TCVN 6882 : 2001 Ph gia khoáng cho xi măng - TCVN 4787 : 2001 Xi măng - Phương pháp l y m u và chu n b m u th - TCVN 6016 : 1995 Xi măng - Phương pháp th xác đ nh đ b n - TCVN 6017 : 1995 Xi măng - Phương pháp th xác đ nh th i gian đông k t và đ n đ nh th tích - TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác đ nh đ m n - TCVN 141 : 1998 Xi măng - Phương pháp phân tích hoá h c - TCXDVN ..... -2 : 2004 Xi măng xây trát - Ph n 2: Phương pháp xác đ nh kh năng gi nư c 3. Quy đ nh chung 3.1. Xi măng xây trát là ch t k t dính thu d ng b t m n, thành ph n g m clanhke xi măng poóclăng và ph gia khoáng, có th có ph gia h u cơ. Khi nhào tr n v i cát và nư c, không c n cho thêm các v t li u khác, thu đư c v a tươi có tính công tác phù h p đ xây và hoàn thi n.
  2. 3.2. Kh năng gi nư c là lư ng nư c đư c gi l i trong v a khi ti p xúc v i v t li u (ch t) hút nư c so v i lư ng nư c ban đ u trong v a. 3.3. Ph gia khoáng có ch t lư ng theo quy đ nh trong TCVN 6882 : 2001. 3.4. Phân lo i Theo cư ng đ nén, xi măng xây trát đư c phân lo i theo các mác MC 5, MC 15 và MC 25; trong đó: - MC là ký hi u quy ư c cho xi măng xây trát. - Các tr s 5; 15; 25 là giá tr cư ng đ nén c a m u v a chu n sau 28 ngày dư ng h , tính b ng 2 N/mm (MPa), đư c xác đ nh theo TCVN 6016: 1995. 3.5. Thành ph n Thành ph n xi măng xây trát g m có clanhke xi măng poóclăng, ph gia khoáng, ph gia h u cơ (n u c n), đư c quy đ nh trong B ng 1. B ng 1 - Thành ph n xi măng xây trát Lo i xi măng Thành ph n MC 5 MC 15 MC 25 Clanhke xi măng poóclăng, %, không nh 25 40 hơn Ph gia h u cơ, %, không l n hơn 1 4. Yêu c u k thu t Các ch tiêu ch t lư ng c a xi măng xây trát đư c quy đ nh trong B ng 2. B ng 2 - Các ch tiêu ch t lư ng c a xi măng xây trát M c Tên ch tiêu MC 5 MC 15 MC 25 2 1. Cư ng đ nén, N/mm (MPa), không nh hơn: 7 ngày ± 4 gi - 9 15 28 ngày ± 8 gi 5 15 25 2. Th i gian đông k t, B t đ u, phút, không nh hơn 60 K t thúc, gi , không l n hơn 10 3. Đ nghi n m n, ph n còn l i trên sàng 90µm, %, không l n 12 hơn 4. Đ n đ nh th tích, xác đ nh theo phương pháp Le 10 Chatelier, mm, không l n hơn 5. Hàm lư ng anhydric sunphuric (SO3), %, không l n hơn 2 3 3 - 6. Hàm lư ng clorua (Cl ), %, không l n hơn 0,1 7. Kh năng gi nư c, %, T 80 đ n 95 5. Phương pháp th 5.1. L y m u và chu n b m u th theo TCVN 4787: 2001 5.2. Cư ng đ nén xác đ nh theo TCVN 6016: 1995 nhưng v i t c đ tăng t i khi nén m u là (400 ± 40) N/s. 5.3. Th i gian đông k t và đ n đ nh th tích xác đ nh theo TCVN 6017: 1995 5.4. Đ nghi n m n xác đ nh theo TCVN 4030: 2003 - 5.5. Hàm lư ng anhydric sunphuric (SO3) và clorua (Cl ) xác đ nh theo TCVN 141: 1998
  3. 5.6. Kh năng gi nư c xác đ nh theo TCXDVN ….. -2: 2004 6. Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n và b o qu n 6.1. Xi măng xây trát khi xu t xư ng ph i có phi u ki m tra ch t lư ng kèm theo v i n i dung: - Tên cơ s s n xu t; - Tên g i, mác theo tiêu chu n này; - Giá tr th c c a các ch tiêu theo Đi u 4; - Kh i lư ng xi măng xu t xư ng và s hi u lô; - Ngày, tháng, năm s n xu t. 6.2. Bao gói xi măng 6.2.1. Bao đ ng xi măng là lo i bao đ m b o không làm gi m ch t lư ng xi măng, không b rách v khi v n chuy n và b o qu n. 6.2.2. Kh i lư ng t nh quy đ nh cho m i bao xi măng là (25 ± 0,5) kg. Chú thích - Có th s d ng các lo i bao có kh i lư ng khác v i đi u 6.2.2 ho c xi măng r i. 6.3. Ghi nhãn Trên v bao xi măng, ngoài nhãn hi u đã đăng ký, ph i ghi rõ: - Tên s n ph m s n xu t theo tiêu chu n này; - Mác xi măng theo tiêu chu n này; - Kh i lư ng t nh c a bao xi măng; - Tên cơ s s n xu t; - S hi u lô; - Ngày s n xu t. 6.4. V n chuy n 6.4.1. Không đư c v n chuy n xi măng chung v i các lo i hoá ch t có nh hư ng t i ch t lư ng xi măng. 6.4.2. Xi măng đóng bao đư c v n chuy n b ng các phương ti n v n t i có che ch n ch ng mưa và m ư t. 6.4.3. Xi măng r i đư c v n chuy n b ng các phương ti n chuyên dùng ho c các phương ti n v n t i khác có che ch n c n th n. 6.5. B o qu n 6.5.1. Kho ch a xi măng bao ph i đ m b o khô, s ch, n n cao, có tư ng bao và mái che ch c ch n, có l i đi cho xe ra vào xu t nh p d dàng. Các bao xi măng x p cách tư ng, n n ít nh t 20cm và riêng theo t ng lô. 6.5.2. Kho xi măng r i (silô) đ m b o ch a xi măng riêng theo t ng lo i. 6.5.3. Xi măng xây trát đư c b o hành trong th i gian 60 ngày k t ngày s n xu t. XI MĂNG XÂY TRÁT - PH N 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH KH NĂNG GI NƯ C Masonry cement – Part 2: Test method for water retention 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp xác đ nh kh năng gi nư c c a xi măng xây trát. 2. Tài li u vi n d n TCVN 6016: 1995 Xi măng - Phương pháp th xác đ nh đ b n 3. Nguyên t c 3.1. Kh năng gi nư c đư c xác đ nh b ng s m t nư c c a v a có đ d o tiêu chu n khi đ t trên n n gi y l c.
  4. 3.2. V a có đ d o tiêu chu n là v a có đ d o c n thi t đ c n l i s lún sâu c a kim tiêu chu n vào trong v a m t đ sâu xác đ nh. 4. Thi t b và d ng c th - Cân k thu t, đ chính xác 0,1g. - ng đong có v ch chia ho c buret, có kh năng đo th tích chính xác đ n 1%. - Thư c th ng làm b ng kim lo i, chi u dài 300 mm, r ng 30 mm, dày 2 mm. - Máy tr n, phù h p v i yêu c u c a TCVN 6016:1995. - D ng c xuyên có c u t o và kích thư c như hình 1. Hình dáng chân đ (1) cho phép đ t khuôn ch a m u (8) v trí trung tâm bên dư i kim tiêu chu n (7). Khuôn ch a m u làm b ng kim lo i, hình tr có đáy, đư ng kính trong (80 ± 1) mm, sâu (70 ± 1) mm. Kim tiêu chu n làm b ng thép không g , đư ng kính (25 ± 0,5) mm, dài (77 ± 1) mm, có đ u dư i hình bán c u. T ng kh i lư ng c a thanh đo (6) và kim tiêu chu n (7) là (90 ± 2) g. Cơ c u th (5) gi thanh đo (6) v trí ban đ u sao cho đ u dư i c a kim tiêu chu n (7) ngay sát phía trên b m t v a trư c khi thí nghi m. - Thanh đ m làm b ng kim lo i, có kh i lư ng (250 ± 5) g, c u t o và kích thư c như Hình 2. - Khuôn kim lo i hình tr có đáy, đư ng kính trong (100±1) mm, sâu (25 ± 1)mm. - V t n ng có kh i lư ng 2 kg. - T m c ng ph ng không th m nư c, đư ng kính (110 ± 5) mm, dày 5 mm. 2 - Các mi ng v i cotton lo i (100 ÷120) g/m , hình tròn đư ng kính (100 ± 1) mm. 2 - Các mi ng gi y l c lo i (180÷200) g/m , hình tròn đư ng kính (100 ± 1) mm. Không dùng các lo i gi y l c đã s d ng. 1. Chân đ 2. Khung đ 3. Thanh k p 4. ng d n hư ng 5. Cơ c u th 6. Thanh đo có v ch chia 7. Kim tiêu chu n 8. Khuôn ch a m u Hình 1. D ng c xuyên
  5. Hình 2. Thanh đ m m u 5. Cách ti n hành 5.1 Chu n b m u v a có đ d o tiêu chu n 5.1.1. Ch t o v a V a đư c ch t o theo quy trình mô t trong TCVN 6016: 1995 nhưng c n xác đ nh lư ng nư c đ v a đ t đư c đ d o yêu c u (lư ng nư c tr n đ nh hư ng th l n đ u kho ng 225 ml). Trư c khi b t đ u thí nghi m c n lau s ch kim tiêu chu n và khuôn ch a m u b ng khăn m. 5.1.2. Đ v a vào khuôn Sau khi tr n xong, đ v a đ y khuôn ch a m u thành hai l p. Đ m nh nhàng m i l p 10 cái b ng thanh đ m. Dùng thư c th ng g t b ph n v a th a trên b m t khuôn b ng cách c m thư c 0 nghiêng 45 và di chuy n theo ki u chuy n đ ng cưa sao cho v a đ y trong khuôn, sau đó nh nhàng làm ph ng b m t khuôn b ng cách g t 1 l n theo chi u ngư c l i, sao cho v a đ y ngang m t khuôn. 5.1.3. Th đ c m sâu c a kim Ngay sau khi g t ph ng m t v a, đ t khuôn ch a m u lên trên đ c a d ng c xuyên t i v trí đúng tâm bên dư i kim tiêu chu n. Dùng cơ c u th đi u ch nh thanh đo sao cho đ u dư i c a kim ti p xúc v i m t v a. Th kim tiêu chu n rơi t do t v trí ban đ u ngay trên b m t v a vào đúng trung tâm kh i v a. Xác đ nh giá tr đ lún sâu c a kim vào trong kh i v a b ng cách đ c v ch chia trên thanh đo t i th i đi m 30 giây sau khi th kim, l y tròn s theo milimét. Th i gian t khi tr n xong v a đ n khi th kim không đư c quá (150 ± 15) giây. V a đ t đ d o tiêu chu n khi giá tr đ lún sâu c a kim tiêu chu n là (35 ± 3)mm. N u v a chưa đ t đ d o tiêu chu n, ph i ti n hành tr n m v a m i v i lư ng nư c s d ng khác. L p l i thí nghi m trên v i m v a tr n m i cho đ n khi giá tr đ lún sâu c a kim đ t (35 ± 3) mm trong hai l n thí nghi m li n nhau. Ghi l i lư ng nư c yêu c u (m5), tính b ng gam, đ v a đ t đư c đ d o tiêu chu n và giá tr đ lún sâu c a kim, tính b ng milimet. 5.2 Xác đ nh kh năng gi nư c Ngay sau khi ch t o xong v a có đ d o tiêu chu n, tr n l i lư ng v a còn l i trong máy tr n t c đ th p trong 15 giây, sau đó th c hi n thí nghi m. Th i gian t khi b t đ u tr n v a đ n khi thí nghi m xác đ nh kh năng gi nư c không quá 10 phút. Lau s ch khuôn hình tr , cân khuôn, chính xác đ n 1 g, đư c kh i lư ng (m1). Cân 8 mi ng gi y l c, chính xác đ n 0,1 g, đư c kh i lư ng (m2). Đ đ y v a vào trong khuôn hình tr , đ đ y hơn chi u cao c a khuôn, không nén hay rung quá 0 m nh. Dùng thư c th ng g t b ph n v a th a trên b m t khuôn b ng cách c m thư c nghiêng 45 và di chuy n theo ki u chuy n đ ng cưa sao cho v a đ y trong khuôn, sau đó nh nhàng làm ph ng b m t khuôn b ng cách g t 1 l n theo chi u ngư c l i. Dùng khăn lau s ch xung quanh bên ngoài thành khuôn. Cân khuôn và v a, chính xác đ n 1 g, đư c kh i lư ng (m3). Ph b m t v a b ng 2 t m v i cotton và đ t 8 mi ng gi y l c lên trên l p v i cotton. Đ t t m c ng lên trên các mi ng gi y l c, l t ngư c khuôn lên b m t ph ng và đ t v t n ng 2 kg lên trên đáy khuôn.
  6. Sau 5 phút ± 5 giây, b v t n ng 2 kg ra, l t ngư c l i khuôn, b t m c ng, gi y l c và v i cotton. Cân các mi ng gi y l c đã hút nư c, chính xác đ n 0,1 g, đư c kh i lư ng (m4). 6. Tính k t qu Kh i lư ng v a s d ng trong thí nghi m là (m3 – m1), tính b ng gam. Kh i lư ng nư c trong v a (M), tính b ng gam, theo công th c: m5(m3 – m1) M= 1350 + 450 + m5 Trong đó: m1 là kh i lư ng khuôn hình tr , tính b ng gam m3 là kh i lư ng khuôn và v a, tính b ng gam m5 là kh i lư ng nư c s d ng trong quá trình thí nghi m xác đ nh đ d o tiêu chu n c a v a, tính b ng gam 1350 là kh i lư ng cát khi tr n v a, tính b ng gam 450 là kh i lư ng xi măng khi tr n v a, tính b ng gam Kh i lư ng nư c th m b i các mi ng gi y l c là (m4 – m2), tính b ng gam. Kh năng gi nư c c a v a (X), tính b ng %, theo công th c: [M – (m4 – m2)]x100 ] X= M Trong đó: m2 là kh i lư ng 8 mi ng gi y l c trư c khi hút nư c, tính b ng gam m4 là kh i lư ng 8 mi ng gi y l c sau khi hút nư c, tính b ng gam M là kh i lư ng nư c trong v a trư c khi b hút nư c, tính b ng gam K t qu kh năng gi nư c c a v a là giá tr trung bình c a 2 l n th , chính xác đ n 1%. N u hai giá tr th riêng bi t sai l ch quá 2% so v i giá tr trung bình c a chúng thì ph i ti n hành thí nghi m l i.
Đồng bộ tài khoản