Quyết định 24/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 24/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn TCXDVN 324: 2004 - Xi măng xây trát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé x©y dùng sè 24/2004/q®­bxd ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn tcxdvn 324: 2004 ­ xi m¨ng x©y tr¸t bé trëng bé x©y dùng ­ C¨n cø   NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé X©y dùng. ­ C¨n cø Biªn b¶n ngµy 04/10/2004 cña Héi  ®ång Khoa häc   kü  thuËt chuyªn ngµnh cÊp Bé  nghiÖm thu dù  ¸n tiªu chuÈn “ Xi   m¨ng x©y tr¸t”. ­ XÐt  ®Ò  nghÞ  cña ViÖn trëng ViÖn VËt liÖu x©y dùng t¹i   c«ng v¨n sè  358/VLXD­KHKT ngµy 05/10/2004 vµ  Vô  trëng Vô  Khoa   häc C«ng nghÖ. quyÕt ®Þnh §iÒu 1:   Ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   nµy   01   Tiªu   chuÈn  x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 324: 2004 ­ Xi m¨ng x©y tr¸t. §iÒu   2:  QuyÕt   ®inh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3: C¸c Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng  nghÖ, ViÖn trëng ViÖn VËt liÖu x©y dùng vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n  vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy./.
 2. TCXDVN 324 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t Masonry cement Hµ Néi ­ 2004
 3. Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 324 : 2004 “Xim¨ng x©y tr¸t” quy  ®Þnh  thµnh phÇn vµ  c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña xi m¨ng dïng  ®Ó  chÕ  t¹o v÷a x©y vµ hoµn thiÖn. TCXDVN 324 : 2004. : 2004 gåm 2 phÇn: PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ níc  TCXDVN 324 : 2004   ®îc Bé  X©y dùng xÐt duyÖt vµ  ban hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   24/2004/Q§­BXD   ngµy   26   th¸ng   10   n¨m   2004  cña Bé trëng Bé X©y dùng.
 4. Xi m¨ng x©y tr¸t ­ PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt Masonry cement – Part 1: Specifications 1.  Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy  ®Þnh thµnh phÇn vµ  c¸c chØ tiªu chÊt   lîng   cña   xi   m¨ng   x©y   tr¸t   dïng   ®Ó   chÕ   t¹o   v÷a   x©y   vµ   hoµn  thiÖn.  2.  Tµi liÖu viÖn dÉn ­ TCVN 6882 : 2001 Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng ­ TCVN 4787 : 2001 Xi m¨ng ­ Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ  chuÈn  bÞ mÉu thö ­ TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng ­ Ph¬ng ph¸p thö  x¸c  ®Þnh  ®é  bÒn ­ TCVN 6017 : 1995 Xi m¨ng ­ Ph¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh thêi  gian ®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh thÓ tÝch ­ TCVN 4030 : 2003 Xi m¨ng ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn ­ TCVN 141 : 1998 Xi m¨ng ­ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc ­ TCXDVN ..... ­2 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t ­ PhÇn 2: Ph ¬ng  ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ níc  3.  Quy ®Þnh chung 3.1. Xi m¨ng x©y tr¸t lµ chÊt kÕt dÝnh thuû d¹ng bét mÞn,   thµnh phÇn gåm clanhke xi m¨ng poãcl¨ng vµ  phô  gia kho¸ng, cã  thÓ cã phô gia h÷u c¬. Khi nhµo trén víi c¸t vµ n íc, kh«ng cÇn  cho thªm c¸c vËt liÖu kh¸c, thu  ®îc v÷a t¬i cã  tÝnh c«ng t¸c  phï hîp ®Ó x©y vµ hoµn thiÖn. 3.2. Kh¶ n¨ng gi÷  níc lµ  lîng níc  ®îc gi÷  l¹i trong v÷a  khi tiÕp xóc víi vËt liÖu (chÊt) hót níc so víi lîng níc ban  ®Çu trong v÷a. 3.3. Phô gia kho¸ng cã chÊt lîng theo quy ®Þnh trong TCVN  6882 : 2001. 3.4. Ph©n lo¹i Theo cêng ®é nÐn, xi m¨ng x©y tr¸t ®îc ph©n lo¹i theo c¸c  m¸c MC 5, MC 15 vµ MC 25; trong ®ã: ­ MC lµ ký hiÖu quy íc cho xi m¨ng x©y tr¸t. ­ C¸c trÞ sè 5; 15; 25 lµ gi¸ trÞ c êng ®é nÐn cña mÉu v÷a  chuÈn sau 28 ngµy dìng hé, tÝnh b»ng N/mm2 (MPa), ®îc x¸c  ®Þnh  theo TCVN 6016: 1995. 3.5. Thµnh phÇn Thµnh   phÇn   xi   m¨ng   x©y   tr¸t   gåm   cã  clanhke   xi   m¨ng  poãcl¨ng,   phô  gia   kho¸ng,  phô   gia  h÷u   c¬   (nÕu   cÇn),   ®îc  quy  ®Þnh trong B¶ng 1.
 5. B¶ng 1 ­ Thµnh phÇn xi m¨ng x©y tr¸t Lo¹i xi m¨ng Thµnh phÇn MC 5 MC 15 MC 25 Clanhke   xi   m¨ng   poãcl¨ng,  25 40 %, kh«ng nhá h¬n Phô   gia   h÷u   c¬,   %,   kh«ng  1 lín h¬n 4.  Yªu cÇu kü thuËt C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña xi m¨ng x©y tr¸t  ®îc quy  ®Þnh  trong B¶ng 2. B¶ng 2 ­ C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña xi m¨ng x©y tr¸t Møc Tªn chØ tiªu MC 5 MC 15 MC 25 1. Cêng ®é nÐn, N/mm  (MPa), kh«ng nhá  2 h¬n: ­ 9 15 5 15 25 7 ngµy ±  4 giê 28 ngµy ±  8 giê 2. Thêi gian ®«ng kÕt, B¾t ®Çu, phót, kh«ng nhá h¬n 60 KÕt thóc, giê, kh«ng lín h¬n 10 3.  §é   nghiÒn   mÞn,   phÇn   cßn   l¹i   trªn  12 sµng 90µ m, %, kh«ng lín h¬n 4. §é  æn  ®Þnh thÓ  tÝch, x¸c  ®Þnh theo  ph¬ng ph¸p Le Chatelier, mm, kh«ng lín  10 h¬n 5.  Hµm  lîng anhydric  sunphuric  (SO3),  2 3 3 %, kh«ng lín h¬n 6. Hµm lîng clorua (Cl­), %, kh«ng lín  0,1 h¬n 7. Kh¶ n¨ng gi÷ níc, %,  Tõ 80 ®Õn 95 5.  Ph¬ng ph¸p thö  5.1. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö theo TCVN 4787: 2001 5.2. Cêng  ®é  nÐn x¸c  ®Þnh theo TCVN 6016: 1995   nhng víi  tèc ®é t¨ng t¶i khi nÐn mÉu lµ (400 ±  40) N/s. 5.3. Thêi gian  ®«ng kÕt vµ   ®é  æn  ®Þnh thÓ  tÝch x¸c  ®Þnh   theo TCVN 6017: 1995 5.4. §é nghiÒn mÞn x¸c ®Þnh theo TCVN 4030:  2003 5.5. Hµm lîng anhydric sunphuric (SO3) vµ clorua (Cl­) x¸c  ®Þnh theo TCVN 141: 1998 5.6. Kh¶ n¨ng gi÷ níc x¸c ®Þnh theo TCXDVN ….. ­2: 2004 6.  Bao gãi, ghi nh∙n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n
 6. 6.1.   Xi  m¨ng   x©y  tr¸t   khi  xuÊt   xëng  ph¶i   cã  phiÕu  kiÓm  tra chÊt lîng kÌm theo víi néi dung: ­ Tªn c¬ së s¶n xuÊt; ­ Tªn gäi, m¸c theo tiªu chuÈn nµy; ­ Gi¸ trÞ thùc cña c¸c chØ tiªu theo §iÒu 4; ­ Khèi lîng xi m¨ng xuÊt xëng vµ sè hiÖu l«; ­ Ngµy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt. 6.2. Bao gãi xi m¨ng 6.2.1.   Bao   ®ùng   xi   m¨ng   lµ   lo¹i   bao   ®¶m   b¶o   kh«ng   lµm   gi¶m chÊt lîng xi m¨ng, kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vµ b¶o   qu¶n. 6.2.2. Khèi lîng tÞnh quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng lµ (25  ±  0,5) kg. Chó thÝch ­ Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i bao cã khèi l îng kh¸c  víi ®iÒu 6.2.2 hoÆc xi m¨ng rêi. 6.3. Ghi nh∙n Trªn vá bao xi m¨ng, ngoµi nh∙n hiÖu ®∙ ®¨ng ký, ph¶i ghi   râ: ­ Tªn s¶n phÈm s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn nµy; ­ M¸c xi m¨ng theo tiªu chuÈn nµy; ­ Khèi lîng tÞnh cña bao xi m¨ng; ­ Tªn c¬ së s¶n xuÊt; ­ Sè hiÖu l«; ­ Ngµy s¶n xuÊt. 6.4. VËn chuyÓn 6.4.1.   Kh«ng   ®îc   vËn   chuyÓn   xi   m¨ng   chung   víi   c¸c   lo¹i   ho¸ chÊt cã ¶nh hëng tíi chÊt lîng xi m¨ng. 6.4.2.   Xi   m¨ng   ®ãng   bao   ®îc   vËn   chuyÓn   b»ng   c¸c   ph¬ng  tiÖn vËn t¶i cã che ch¾n chèng ma vµ Èm ít. 6.4.3.   Xi   m¨ng   rêi   ®îc   vËn   chuyÓn   b»ng   c¸c   ph¬ng   tiÖn  chuyªn dïng hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c cã  che ch¾n cÈn  thËn. 6.5. B¶o qu¶n 6.5.1. Kho chøa xi m¨ng bao ph¶i  ®¶m b¶o kh«, s¹ch, nÒn   cao, cã têng bao vµ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi ®i cho xe ra vµo   xuÊt nhËp dÔ  dµng. C¸c bao xi m¨ng xÕp c¸ch têng, nÒn  Ýt nhÊt  20cm vµ riªng theo tõng l«. 6.5.2. Kho xi m¨ng rêi (sil«)  ®¶m b¶o chøa xi m¨ng riªng   theo tõng lo¹i. 6.5.3. Xi m¨ng x©y tr¸t  ®îc b¶o hµnh trong thêi gian 60  ngµy kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.
 7. Xi m¨ng x©y tr¸t ­ PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ níc Masonry cement – Part 2: Test method for water retention 1.  Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy  ®Þnh ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷  níc cña xi m¨ng x©y tr¸t.  2.  Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN 6016: 1995 Xi m¨ng ­ Ph¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn 3.  Nguyªn t¾c 3.1. Kh¶ n¨ng gi÷  níc  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng sù  mÊt níc cña  v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn khi ®Æt trªn nÒn giÊy läc.  3.2. V÷a cã   ®é  dÎo tiªu chuÈn lµ  v÷a cã   ®é  dÎo cÇn thiÕt   ®Ó  c¶n l¹i sù  lón s©u cña kim tiªu chuÈn vµo trong v÷a  ë  mét   ®é s©u x¸c ®Þnh.  4.  ThiÕt bÞ vµ dông cô thö ­ C©n kü thuËt, ®é chÝnh x¸c 0,1g. ­  èng  ®ong cã  v¹ch chia hoÆc buret, cã  kh¶ n¨ng  ®o thÓ   tÝch chÝnh x¸c ®Õn 1%. ­ Thíc th¼ng lµm b»ng kim lo¹i, chiÒu dµi 300 mm, réng 30  mm, dµy 2 mm. ­ M¸y trén, phï hîp víi yªu cÇu cña TCVN 6016:1995. ­ Dông cô  xuyªn cã  cÊu t¹o vµ  kÝch th íc nh  h×nh 1. H×nh  d¸ng   ch©n   ®Õ   (1)   cho   phÐp   ®Æt   khu«n   chøa   mÉu   (8)   ë   vÞ   trÝ  trung t©m bªn díi kim tiªu chuÈn (7). Khu«n chøa mÉu lµm b»ng  kim lo¹i, h×nh trô  cã   ®¸y,  ®êng kÝnh trong (80  ±   1) mm, s©u  (70 ±  1) mm. Kim tiªu chuÈn lµm b»ng thÐp kh«ng gØ,  ®êng kÝnh  (25 ±  0,5) mm, dµi (77 ±  1) mm, cã ®Çu díi h×nh b¸n cÇu. Tæng  khèi lîng cña thanh  ®o (6) vµ  kim tiªu chuÈn (7) lµ  (90  ±   2)  g. C¬  cÊu th¶ (5) gi÷  thanh  ®o (6)  ë  vÞ  trÝ  ban  ®Çu sao cho  ®Çu díi cña kim tiªu chuÈn (7) ë ngay s¸t phÝa trªn bÒ mÆt v÷a   tríc khi thÝ nghiÖm. ­ Thanh  ®Çm lµm b»ng kim lo¹i, cã  khèi lîng (250 ±  5) g,  cÊu t¹o vµ kÝch thíc nh H×nh 2. ­ Khu«n kim lo¹i h×nh trô cã ®¸y, ®êng kÝnh trong (100± 1)  mm, s©u (25 ±  1)mm. ­ VËt nÆng cã khèi lîng 2 kg.
 8. ­  TÊm cøng ph¼ng kh«ng thÊm níc,  ®êng kÝnh (110 ±  5) mm,  dµy 5 mm. ­ C¸c miÕng v¶i cotton lo¹i (100 ÷ 120) g/m2, h×nh trßn ®­ êng kÝnh (100 ±  1) mm. ­ C¸c miÕng giÊy läc lo¹i (180÷ 200) g/m2, h×nh trßn  ®êng  kÝnh (100 ±  1) mm. Kh«ng dïng c¸c lo¹i giÊy läc ®∙ sö dông. 1. Ch©n ®Õ 2. Khung ®ì 3. Thanh kÑp 4. èng dÉn híng 5. C¬ cÊu th¶ 6. Thanh   ®o   cã  v¹ch chia 7. Kim tiªu chuÈn 8. Khu«n chøa mÉu                          H×nh 1. Dông cô xuyªn
 9.     H×nh 2 – Thanh ®Çm mÉu H×nh 2. Thanh ®Çm mÉu 5.  C¸ch tiÕn hµnh  5.1 ChuÈn bÞ mÉu v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn 5.1.1. ChÕ t¹o v÷a V÷a   ®îc   chÕ   t¹o   theo   quy   tr×nh   m«   t¶   trong   TCVN   6016:   1995 nhng cÇn x¸c  ®Þnh lîng níc  ®Ó  v÷a  ®¹t  ®îc  ®é  dÎo yªu cÇu  (lîng níc trén  ®Þnh híng thö  lÇn  ®Çu kho¶ng 225 ml). Tríc khi  b¾t  ®Çu thÝ  nghiÖm cÇn lau s¹ch kim tiªu chuÈn vµ  khu«n chøa  mÉu b»ng kh¨n Èm. 5.1.2. §æ v÷a vµo khu«n Sau  khi   trén   xong,   ®æ  v÷a   ®Çy   khu«n   chøa   mÉu  thµnh   hai   líp. §Çm nhÑ  nhµng mçi líp 10 c¸i b»ng thanh  ®Çm. Dïng thíc  th¼ng g¹t bá phÇn v÷a thõa trªn bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch cÇm th­ íc nghiªng 450  vµ  di chuyÓn theo kiÓu chuyÓn  ®éng ca sao cho  v÷a  ®Çy trong khu«n, sau  ®ã  nhÑ  nhµng lµm ph¼ng bÒ  mÆt khu«n  b»ng c¸ch g¹t 1 lÇn theo chiÒu ngîc l¹i, sao cho v÷a ®Çy ngang  mÆt khu«n. 5.1.3. Thö ®é c¾m s©u cña kim Ngay   sau  khi   g¹t  ph¼ng   mÆt   v÷a,   ®Æt   khu«n   chøa   mÉu  lªn   trªn   ®Õ   cña  dông   cô     xuyªn   t¹i   vÞ   trÝ   ®óng   t©m   bªn  díi  kim  tiªu chuÈn. Dïng c¬ cÊu th¶ ®iÒu chØnh thanh ®o sao cho ®Çu d­ íi cña kim tiÕp xóc víi mÆt v÷a. Th¶ kim tiªu chuÈn r¬i tù  do  tõ vÞ trÝ ban ®Çu ngay trªn bÒ mÆt v÷a vµo ®óng trung t©m khèi  v÷a.  X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ   ®é  lón s©u cña kim vµo trong khèi v÷a   b»ng c¸ch  ®äc v¹ch chia trªn thanh  ®o t¹i thêi  ®iÓm 30 gi©y  sau khi th¶ kim, lÊy trßn sè  theo milimÐt. Thêi gian tõ  khi  trén xong v÷a ®Õn khi th¶ kim kh«ng ®îc qu¸ (150 ±  15) gi©y.  V÷a  ®¹t  ®é  dÎo tiªu chuÈn khi gi¸ trÞ   ®é  lón s©u cña kim   tiªu chuÈn lµ (35 ±  3)mm.  NÕu v÷a cha ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn, ph¶i tiÕn hµnh trén mΠ v÷a míi víi lîng níc sö dông kh¸c. LÆp l¹i thÝ nghiÖm trªn víi  mΠv÷a trén míi cho ®Õn khi gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim ®¹t (35   ±  3) mm trong hai lÇn thÝ nghiÖm liÒn nhau. Ghi l¹i lîng níc yªu cÇu (m5), tÝnh b»ng gam,  ®Ó  v÷a  ®¹t  ®îc ®é dÎo tiªu chuÈn vµ gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim, tÝnh b»ng   milimet. 5.2  X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ níc  Ngay sau khi chÕ  t¹o xong v÷a cã   ®é  dÎo tiªu chuÈn, trén   l¹i   lîng   v÷a   cßn   l¹i   trong   m¸y   trén   ë   tèc   ®é   thÊp   trong   15  gi©y, sau  ®ã  thùc hiÖn thÝ  nghiÖm. Thêi gian tõ  khi b¾t  ®Çu 
 10. trén v÷a  ®Õn khi thÝ  nghiÖm x¸c  ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷  níc kh«ng  qu¸ 10 phót. Lau s¹ch khu«n h×nh trô, c©n khu«n, chÝnh x¸c ®Õn 1 g, ®­ îc khèi lîng (m1). C©n 8 miÕng giÊy läc, chÝnh x¸c  ®Õn 0,1 g,  ®îc khèi lîng (m2). §æ ®Çy v÷a vµo trong khu«n h×nh trô, ®æ ®Çy h¬n chiÒu cao   cña khu«n, kh«ng nÐn hay rung qu¸ m¹nh. Dïng thíc th¼ng g¹t bá  phÇn v÷a thõa trªn bÒ  mÆt khu«n b»ng c¸ch cÇm thíc nghiªng 450  vµ  di chuyÓn  theo kiÓu chuyÓn   ®éng ca sao cho v÷a  ®Çy trong  khu«n, sau ®ã nhÑ nhµng lµm ph¼ng bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch g¹t 1   lÇn   theo   chiÒu   ngîc   l¹i.   Dïng   kh¨n   lau   s¹ch   xung   quanh   bªn   ngoµi thµnh khu«n. C©n khu«n vµ v÷a, chÝnh x¸c ®Õn 1 g, ®îc khèi lîng (m3).  Phñ  bÒ  mÆt v÷a b»ng 2 tÊm v¶i cotton vµ   ®Æt 8 miÕng giÊy   läc lªn trªn líp v¶i cotton. §Æt tÊm cøng lªn trªn c¸c miÕng  giÊy läc, lËt ngîc khu«n lªn bÒ mÆt ph¼ng vµ ®Æt vËt nÆng 2 kg  lªn trªn ®¸y khu«n. Sau 5 phót  ±   5 gi©y, bá  vËt nÆng 2 kg ra, lËt ng îc l¹i  khu«n, bá tÊm cøng, giÊy läc vµ v¶i cotton. C©n c¸c miÕng giÊy  läc ®∙ hót níc, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g, ®îc khèi lîng (m4). 6. TÝnh kÕt qu¶ Khèi lîng v÷a sö  dông trong thÝ  nghiÖm lµ  (m 3 – m1), tÝnh  b»ng gam. Khèi   lîng   níc   trong   v÷a   (M),   tÝnh   b»ng   gam,   theo   c«ng  thøc: m5(m3 – m1)       M  1350 + 450 +  = m5 Trong ®ã: m1 lµ khèi lîng khu«n h×nh trô, tÝnh b»ng gam m3 lµ khèi lîng khu«n vµ v÷a, tÝnh b»ng gam m5 lµ khèi lîng níc sö dông trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm x¸c  ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn cña v÷a, tÝnh b»ng gam 1350 lµ khèi lîng c¸t khi trén v÷a, tÝnh b»ng gam 450 lµ khèi lîng xi m¨ng khi trén v÷a, tÝnh b»ng gam Khèi lîng níc thÊm bëi c¸c miÕng giÊy läc lµ  (m4  – m2),  tÝnh b»ng gam. Kh¶   n¨ng   gi÷   níc   cña   v÷a   (X),   tÝnh   b»ng   %,   theo   c«ng  thøc:
 11. [ M – (m4 –  X = m2)] x100 M Trong ®ã: m2  lµ  khèi lîng 8 miÕng giÊy läc tríc khi hót níc, tÝnh  b»ng gam m4  lµ  khèi   lîng   8  miÕng   giÊy   läc   sau   khi   hót   níc,  tÝnh  b»ng gam M lµ  khèi lîng níc trong v÷a tríc khi bÞ  hót níc, tÝnh  b»ng gam KÕt qu¶ kh¶ n¨ng gi÷  níc cña v÷a lµ  gi¸ trÞ  trung b×nh  cña   2   lÇn   thö,   chÝnh   x¸c   ®Õn   1%.   NÕu   hai   gi¸   trÞ   thö   riªng  biÖt sai lÖch qu¸ 2% so víi gi¸ trÞ  trung b×nh cña chóng th×   ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm l¹i. 
Đồng bộ tài khoản