Quyết định 243-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 243-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 243-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao và quản lý các cơ sở kỹ thuật chuyên dùng truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh truyền hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 243-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUYÕT   ÞNH ® C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  243­T T g  N G µ Y  24­5­1993 T S V Ò   Ö C   H U Y Ó N  GI A O  Q U ¶ N  L ý  C¸ C  C ¬   ë  K ü  T H U Ë T   VI C S C H U Y ª N  D ï N G  T R U Y Ò N  D É N  T Ý N  HI Ö U  V µ   H¸T  ã N G   P S P H¸T T H A N H  V µ  T R U Y Ò N  H × N H.  THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; § Ó   Õn tíx©y  ùng  ét  Ö   èng    ti     i d m h th ph¸tthanh   ­truyÒn  ×nh  èng  Êt; h th nh Theo    Þ  ña  é   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ,  QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u      µitiÕng  ãiViÖt Nam,  µitruyÒn  ×nh  Öt Nam   ã  1. ­ §   n    §  h Vi   c tr¸ch   nhiÖ m b¶o  ¶m   chøc  ® tæ  s¶n  Êtch¬ng  ×nh;qu¶n  ýtrùctiÕp c¸cc¬  ë  ü  xu   tr   l        sk thuËtchuyªn dïng ®Ó         truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ    ãng    d t hi v ph¸ts ph¸tthanh  µ  v truyÒn  h×nh  ña    µi. c hai§ Tæng   ôc  u  iÖn  c B® chuyÓn giao c¸c  ¬  ë  ü  Ët nãi trªn hiÖn    c s k thu       do Tæng  ôc  c qu¶n  ýcho    µi. l  hai§ ViÖc  chuyÓn  giao nµy  Çn  µn  µnh    c ho th trong quý  I   II  n¨m  1993. §i Ò u  2. ­ Tæng   ôc  u  iÖn  Õp  ôc  c B® ti t qu¶n  ý c¸c  ¬  ë  ü  Ët l  c s k thu   truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ  d t hi v ph¸tsãng  ïng    d chung cho  ¹t®éng  ho   th«ng    µ  tinv viÔn th«ng;hç  î hîp t¸cvíi µitiÕng  ãiViÖt Nam   µ  µitruyÒn  ×nh  Öt   tr           , § n    v§  h Vi   Nam     ¬  ë  îp ®ång  ö  ông    ¬ng  Ön do  trªnc s h   sd c¸cph ti   Tæng  ôc  u  iÖn  c B® qu¶n  lý. §i Ò u 3. ­  é   ëng, Trëng  B tr   ban Ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, ­  b Ch ph   Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn, Tæng  c B®   Gi¸m  c  µitiÕng  ãiViÖtNam,  ®è §   n    Tæng Gi¸m  c  µitruyÒn  ×nh  Öt Nam   Þu  ®è §   h Vi   ch tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt   thih quy   ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản