Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
5
download

Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT về việc quy định các thuốc được xét cho phép quảng cáo cho công chúng trên truyền hình, trruyền thanh do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2433/1998/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2433/1998/Q -BYT NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1998V VI C QUY NNH CÁC THU C Ư C XÉT CHO PHÉP QU NG CÁO CHO CÔNG CHÚNG TRÊN TRUY N HÌNH, TRUY N THANH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 68/CP c a Chính ph ngày 11-10-1993 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh nh 194/CP c a Chính ph ngày 31-12-1994 v ho t ng qu ng cáo trên lãnh th Vi t Nam. Căn c vào "Quy ch Thông tin, qu ng cáo thu c và m ph m dùng cho ngư i" ban hành theo Quy t nh s 322/BYT -Q ngày 28-2-1997 c a B trư ng B Y t . Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Các thu c có ho t ch t chính trong danh m c ban hành kèm theo quy t nh này s ư c xét cho phép qu ng cáo cho công chúng trên truy n hình, truy n thanh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th b n danh m c "Các thu c có ho t ch t chính sau ây s ư c xét, cho phép qu ng cáo cho công chúng trên truy n hình, truy n thanh năm 1997", ban hành theo Quy t nh s 322/BYT ngày 28-2-1997 c a B trư ng B Y t . i u 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng V i u tr , Chánh thanh tra B Y t , T ng giám c T ng công ty dư c Vi t Nam, Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Y t ngành, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký) B YT DANH M C
  2. CÁC HO T CH T (Ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 2433/1998/Q -BYT ngày 17 tháng 9 năm 1998) TT Ho t ch t ư ng dùng Hàm lư ng ho c N ng t i a (*) 1 B-Caroten u ng, dùng ngoài ** 2 ng sulfate dùng ngoài dung d ch 0,25% 3 Acetaminophen u ng viên 500mg 4 Acetyl cystein u ng b t, viên 600mg 5 Acetyl leucine u ng viên 500mg 6 Acid boric dùng ngoài c n, m 10% 7 Acid acetyl salixilic u ng, dùng ngoài viên 500mg 8 Acid aminoethylsulfonic nh m t dung d ch 1% 9 Acid benzoic dùng ngoài kem 6% 10 Acid folic u ng viên 5mg 11 Acid glutamic u ng viên 500mg 12 Acid lactic dùng ngoài dung d ch 1% 13 Acid salicylic dùng ngoài c n 2% 14 Albendazol u ng viên 400mg 15 Ambroxol hydrocloride uóng, dùng ngoài viên 30mg, dung d ch 7,5mg/ml 16 Arginine glutamate u ng dung d ch 3g/10ml 17 Aspactam u ng viên 100mg 18 Attapulgite ho t hoá u ng b t, viên 600mg 19 Bacitracin ng m, nh m t dung d ch 5000UI/100ml 20 Benzalkonium cloride dùng ngoài dung d ch 0,2% 21 Benzoyl peroxid dùng ngoài gel 10% 22 Berberin u ng viên 50mg 23 Biclotymol viên ng m, dùng viên 5mg, m 5% ngoài 24 Biotin u ng viên 10mg 25 Bisacodyl u ng viên 5mg
  3. 26 Bromhexine u ng viên 8mg hydrochloride 27 Butamirate u ng viên 5mg 28 Calci ascorbate u ng ** 29 Calci carbonate u ng viên 500mg 30 Calci gluconate u ng viên 500mg, dung d ch 10% 31 Calci lactate u ng viên 600mg 32 Carbazochrome u ng viên 10mg 33 Carbocysteine u ng b t, dung d ch, siro 2% 34 Cetirizine u ng viên 10mg 35 Cetrimide dùng ngoài dung d ch 0,5g/100ml 36 Cholin bitartrate u ng viên 300mg 37 Chondroitin sulfate u ng viên 100mg 38 Clopheniramine maleat u ng viên 4mg 39 Clorophyll u ng viên 50mg 40 Clotrimazole dùng ngoài kem 1%, viên t 500mg 41 Crotamiton dùng ngoài kem, dung d ch 10% 42 Dexclopheniramine u ng viên 6mg maleat 43 Dextromethorphan u ng viên 10mg hydrobromid 44 Diclofenacdiethyl dùng ngoài gel 1% ammonium 45 Diethylphtalat (DEP) dùng ngoài ** 46 Dimenhydrinat u ng viên 50mg 47 Dimethicone u ng viên 250mg; c m, d ch treo 2,5% 48 Dimethindene maleat u ng, dùng ngoài viên 2,5mg, kem 1% 49 Diphenhydramine u ng, dùng ngoài viên 25mg, kem 3% hydrochloride 50 DL camphor dùng ngoài c n, m 10% 51 Domperidone maleat u ng viên 10mg
  4. 52 Doxylamin succinnate u ng viên 5mg, Siro 125mg/ml 53 Econazole dùng ngoài dung d ch 1%, kem 3% 54 Famotidine u ng viên 40mg 55 Flumetasone dùng ngoài dung d ch và kem 0,2% 56 Framycetin sulfate dùng ngoài kem 0,5% 57 Galantose u ng l (b t) 15g 58 Glycerin u ng dung d ch 60% 59 Goudron dùng ngoài ** 60 Griseofulvin dùng ngoài m 5% 61 Guaiphenesin u ng viên 100mg, sirô 2% 62 Các acid amine u ng ** 63 Hexamidine dùng ngoài dung d ch, m 0,1% 64 Kali pemanganat dùng ngoài dung d ch 1% 65 Ketoconazol dùng ngoài m , kem bôi 2% 66 K m oxyde dùng ngoài kem 20% 67 K m sulfat dùng ngoài dung d ch nh m t 0,5% 68 L-arginin dihydrate u ng Siro 1g/5ml 69 Lactitolum monohydrate u ng ** 70 Lactobacillus acidophilus u ng ** 71 Lactulose u ng dung d ch 3,3g/1ml 72 L-cysteine u ng viên nang 500mg 73 Loratadin u ng viên 10mg 74 Lysin acetylsalicylate u ng gói 500mg 75 Macrogol 4000 u ng ** 76 Magne hydroxyde u ng ** 77 Magne sulfate u ng ** 78 Magne trisilicate u ng ** 79 Manitol u ng ** 80 Mebendazol u ng viên 500mg 81 Meclofenoxate u ng viên 250mg
  5. 82 Mentol dùng ngoài ** 83 Mesalazine u ng viên 500mg 84 Methionin u ng viên 250mg 85 Methyl salicylate dùng ngoài gel 1%, dung d ch 2,5% 86 Metronidazol dùng ngoài gel 2% 87 Miconazole u ng, dùng ngoài viên 125mg, b t r c 2% 88 Mupirocin dùng ngoài m 2% 89 N-acetyl DL-leucin u ng viên 500mg 90 Naproxen u ng viên 250mg 91 Natri hydrocarbonate u ng, dùng ngoài ** 92 Natri camphor dùng ngoài c n thu c 10% 93 Natri carbonate u ng, dùng ngoài ** 94 Natri fusidate u ng viên 250mg 95 Natri hyaluronate dùng ngoài dung d ch nh m t 10mg/1ml 96 Natri lactate u ng ** 97 Natri picosulfate viên ng m viên 5mg 98 Natri sulfamethoxazole nh m t dung d ch 4% 99 Natri thiosulfate u ng, dùng ngoài viên 330mg, dung d ch 5% 100 Nhôm cloride dùng ngoài ** 101 Nhôm hydroxyde u ng ** 102 Nhôm phosphate gel u ng ** 103 Nhôm silicate u ng ** 104 Nư c oxy già dùng ngoài dung d ch 3% 105 Nystatin dùng ngoài viên t 100.000 UI 106 Osseine hydroxyapatice u ng viên 600mg 107 Oxeladin citrate u ng viên 20mg, siro 10mg/ml 108 Oxomemazine u ng viên 1,65mg 109 Oxymetazolin dùng ngoài dung d ch 0,05% hydrochloride 110 Pancreatin u ng viên 1g, siro 2%
  6. 111 Papain u ng viên 0,1g siro 80mg/20g 112 Phenylpropanolamine u ng, dùng ngoài viên 50mg, dung d ch nh hydrocloride mũi 3% 113 Phytin u ng siro 10%, c m 114 Piperazin u ng siro 15%, viên 0,5g 115 Piroxicam dùng ngoài gel 0,5% 116 Polyvinyl alcohol dùng ngoài dung d ch nh m t 1,4% 117 Povidone iodine dùng ngoài dung d ch 10% 118 Promethazine dùng ngoài kem 2% 119 Pyrantel pamoate u ng viên 250mg 120 Rutin u ng viên 50mg 121 S t sulfate u ng viên 300mg 122 S t fumarate u ng viên 200mg 123 S t gluconate u ng viên 300mg 124 Salicylanilid dùng ngoài m 5% 125 Silver sulfadiazine dùng ngoài kem 1% 126 Silymarin u ng viên 70mg 127 Sorbitol u ng gói 5g 128 Sucralfate u ng viên 1g, gói 129 Sulphacetamid nh m t dung d ch 10% 130 Sulphaguanidin u ng viên 500mg 131 Tenoxicam u ng viên 20mg 132 Terbinafine dùng ngoài kem 1% 133 Terpin u ng viên 0,1g 134 Tetracyclin tra m t tra m t m 1% 135 Tetrahydrozolin nh m t dung d ch 0,05% 136 Thu c dùng ngoài dung d ch 1% (mereurochrome) 137 Thymol dùng ngoài ** 138 Tioconazol dùng ngoài kem 1% 139 Trolamin dùng ngoài nhũ d ch
  7. 140 Tribenoside dùng ngoài kem 5% viên n: 400mg 141 Tricalci phosphate u ng ** 142 Trihydroxyethyl rutoside u ng viên 200mg 143 Trimeprazine tartrate u ng viên 5mg 144 Trioxymethylene dùng ngoài dung d ch: 0,006% 145 Triprolidin hydrocloride u ng, dùng ngoài viên 2,5mg, kem 2% 146 Tyrothricin viên ng m viên 1mg 147 Undecylenate dùng ngoài m 10% 148 Vitamin A dùng ngoài dung d ch 150 000UI/1ml 149 Vitamin B1 u ng viên 50mg 150 Vitamin B12 u ng dung d ch 500mcg 151 Vitamin B6 u ng viên 20mg 152 Vitamin C u ng viên 1g 153 Xanh metylen dùng ngoài dung d ch 5% 154 Xylometazoline dùng ngoài dung d ch nh mũi 0,05% 155 Các thu c làm t dư c li u (Xem xét t ng trư ng h p c th ) (*) Hàm lư ng ho c n ng t i a ho t ch t cho phép trong d ng thu c (**) Hàm lư ng ho c n ng ho t ch t không h n ch trong các d ng thu c
Đồng bộ tài khoản