Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chia sẻ: Huong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
162
lượt xem
3
download

Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án “Đặt hàng, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  1. BỘ VĂN HOÁ-THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2433/QĐ-BVHTTDL -------------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án “Đặt hàng, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc” ------------------------ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ công văn số 3739/VPCP-KGVX ngày 5 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2009; Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia ban soạn thảo của các cơ quan, đơn vị; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Đề án đặt hàng, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, (dưới đây gọi tắt là "Đề án") gồm các ông, bà có tên dưới đây: Ban soạn thảo: 1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Trưởng ban 2. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Phó ban 3. Ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản- Bộ Thông tin và Truyền thông Thành viên 4. Ông Nguyễn Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội- Bộ Kế Thành viên hoạch và Đầu tư 5. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Thành viên 6. Ông Nguyễn Danh Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Thành viên 7. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Thành viên 8. Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển Thành viên lãm 9. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Thành viên 10. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Thành viên 11. Bà Mai Thị Hương, Phó trưởng phòng Xuất bản -Cục Xuất bản Thành viên 12. Ông Trần Trọng Thìn, chuyên viên Vụ Thư viện Thành viên 13. Bà Hoàng Thu Hiền, chuyên viên Vụ Lao động, văn hóa, xã hội - Bộ Kế hoạch Thành viên và Đầu tư 14. Đại điện Bộ Tài chính Thành viên 15. Đại điện Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam Thành viên Tổ thư ký: 1. Ông Nguyễn Danh Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Tổ trưởng
  2. 2. Bà Hà Quỳnh Hoa, chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Thành viên 3. Bà Đặng Thị Kim Chung, chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Thành viên 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Pháp chế Thành viên Điều 2. Ban soạn thảo “Đề án" có nhiệm vụ và quyền lợi sau: 1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng "Đề án" nhằm khuyến khích và tạo những thuận lợi cần thiết cho việc sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công. 2. Thành viên của Ban soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo đúng chế độ hiện hành. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo "Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dự toán được duyệt. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); (Đã ký) Lê Tiến Thọ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản