Quyết định 244/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định 244/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 244/2004/QĐ-UB về ủy quyền quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 244/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 244/2004/Q -UB TP.C n Thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH V VI C Y QUY N QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B I THƯ NG THI T H I GI I PHÓNG M T B NG CHO UBND QU N, HUY N THU C NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph V/v ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph V/v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph V/v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph V/v ban hành Quy ch u th u; Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph V/v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph ; Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12/6 /2003 c a Chính ph V/v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph V/v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Ngh quy t s 05/2004/NQ-H ND 6 ngày 15/01/2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách năm 2004; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng và Giám c S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c y quy n qu n lý u tư, xây d ng và phê duy t phương án b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng cho UBND qu n, huy n thu c a bàn thành ph C n Thơ. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/5/2004 và thay th Quy t nh s 54/2001/Q -UB ngày 07/8/2001 c a UBND t nh C n Thơ v vi c phân c p qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn t nh C n Thơ. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S , Th trư ng cơ quan Ban, ngành thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n, Th trư ng cơ quan, các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN TP C N THƠ CH TNCH Nơi nh n: - VPCP (HN-TPHCM) - B Tư pháp, C c KT văn b n QPPL - B KH- T, B Xây d ng - B Tài chính
  2. - TT.TU,TT.H ND.TP Võ Thanh Tòng - UBND, UBMTTQ TP - VP. TU và các Ban ng - S , Ban, ngành TP - Các oàn th TP - Qu n y, TT.H ND qu n - Huy n y, TT.H ND huy n - UBND qu n, huy n - Lưu TTLT QUY NNH V VI C Y QUY N QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B I THƯ NG THI T H I, GI I PHÓNG M T B NG CHO UBND QU N, HUY N THU C NA BÀN THÀNH PH C N THƠ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 244/2004/Q -UB ngày 12/5/2004 c a UBND thành ph C n Thơ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1- Quy nh này xác nh vi c y quy n thNm quy n quy t nh u tư, phê duy t Thi t k k thu t- T ng d toán, phê duy t n i dung u th u, phê duy t phương án b i thư ng thi t h i khi thu h i t, phê duy t quy t toán d án hoàn thành cho y ban nhân dân qu n, huy n (g i t t là UBND c p huy n) i v i các d án u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i (KT-XH), qu c phòng, an ninh c a a phương s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c (NSNN) và các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n NSNN) do a phương qu n lý. 2- i v i các d án do UBND c p huy n s d ng v n NSNN u tư u ph i ư c UBND thành ph ch p thu n, qu n lý ch t ch phù h p v quy ho ch, k ho ch, m c tiêu phát tri n KT-XH và ph i th c hi n úng Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ( T-XD), Quy ch u th u hi n hành và quy nh v b i thư ng thi t h i khi Nhà nư c thu h i t. 3- Không y quy n qu n lý T-XD i v i các d án u tư thu c chương trình m c tiêu Qu c gia, các d án liên ngành, liên k t nhi u a phương trong thành ph , các d án theo ph m vi qu n lý chuyên ngành. 4- Các d án quy ho ch phát tri n KT-XH, quy ho ch xây d ng có quy nh phân c p, y quy n riêng. 5- Các d án T-XD khu dân cư và khu thương m i th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương II QUY T NNH U TƯ i u 2. Th m quy n quy t nh u tư: 1- UBND qu n ư c quy n quy t nh u tư các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương mình (bao g m c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n u tư dư i 03 (ba) t ng. 2- UBND huy n ư c quy n quy t nh u tư các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương mình (bao g m c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n dư i 02 (hai) t ng.
  3. 3- Trư c khi quy t nh u tư, y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m l y ý ki n các t ch c chuyên môn năng l c (k c các t ch c tư v n) thNm nh d án. Vi c qu n lý th c hi n d án ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. 4- Các d án ư c y quy n cho UBND c p huy n, bao g m: a) Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu cơ s h t ng k thu t ô th và nông thôn như: h th ng thoát nư c, thu gom x lý rác th i, ch t th i, công viên, cây xanh, i n chi u sáng, v a hè. b) Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu b o dư ng c u, ư ng tuy n xã, p và các tuy n ư ng huy n qu n lý; ư ng trong n i ô th tr n. c) Các d án T-XD tuy n ư ng i n h th , sau khi có ý ki n th a thu n v k thu t và ngu n cung c p i n c a i n l c C n Thơ và S Công nghi p. d) Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu b o dư ng ê p, tr m bơm, n o vét kênh mương th y l i t c p 3 tr xu ng. ) Các d án T-XD m i, s a ch a, nâng c p trư ng h c và u tư trang thi t b trư ng h c t c p Trung h c cơ s tr xu ng, k c d án thu c v n ADB. e) Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu b o dư ng tr s , cơ quan c a các ơn v hành chính s nghi p thu c c p huy n qu n lý. f) Các d án T-XD thu c các ngành y t , văn hóa - thông tin, th d c th thao, du l ch, lao ng - thương binh và xã h i và các ngành khác. UBND qu n, huy n khi quy t nh u tư d án, ph i b o m phù h p v i quy ho ch ã ư c c p thNm quy n phê duy t. ng th i, ph i m b o b trí v n chuNn b u tư và th c hi n xây d ng theo úng quy nh. 5- i v i các d án T-XD s d ng k t h p v n NSNN và v n huy ng khác thì th c hi n như sau: a) Ch u tư có trách nhi m tách riêng các h ng m c ho c công vi c c a d án b trí riêng t ng lo i v n và qu n lý theo quy nh i v i t ng lo i v n (v n NSNN, v n óng góp t nguy n c a nhân dân, v.v...). b) i v i d án không tách riêng ư c các ngu n v n thì d án ó ư c qu n lý theo quy nh iv i ngu n v n có t l % l n nh t trong t ng m c u tư c a d án. 6- Các Quy t nh phê duy t d án u tư theo y quy n ph i g i v UBND thành ph C n Thơ, S K ho ch và u tư, S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành có liên quan theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. i u 3. Th m tra d án u tư: 1- Các d án u tư ư c y quy n cho c p huy n u ph i ư c thNm tra do Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n ch trì, l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan cùng c p có liên quan theo quy nh. 2- N i dung c a t ng m c u tư, thNm nh d án u tư, báo cáo u tư th c hi n theo hư ng d n, quy nh c a B K ho ch và u tư và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n c th v công tác thNm nh d án u tư. Chương III
  4. PHÊ DUY T THI T K K THU T - T NG D TOÁN VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH i u 4. Th m quy n phê duy t thi t k k thu t - T ng d toán: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t TKKT-TDT i v i các d án u tư thu c thNm quy n ư c y quy n quy t nh u tư c a huy n. i u 5. Th m nh thi t k k thu t - T ng d toán: 1- UBND c p huy n s d ng cơ quan chuyên môn tr c thu c có ch c năng nhi m v qu n lý xây d ng chuyên ngành t ch c thNm nh TKKT-TDT i v i các d án ư c y quy n cho c p huy n. 2- N i dung l p h sơ và thNm nh TKKT-TDT th c hi n theo hư ng d n, quy nh c a B Xây d ng, B có xây d ng chuyên ngành và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Căn c i u ki n th c t và năng l c chuyên môn c a cán b , cơ quan thNm nh có th thuê t ch c tư v n thNm tra ho c ngh S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành hư ng d n ho c thNm nh. Riêng i v i các d án u tư ư ng i n h th , h sơ thi t k ph i có ý ki n tho thu n c a S Công nghi p. 3- Các Quy t nh phê duy t TKKT-TDT công trình xây d ng theo y quy n ph i g i v UBND thành ph C n Thơ, S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành có liên quan theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. 4- UBND c p huy n ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình i v i các d án ư c qu n lý theo y quy n u tư trên a bàn huy n. Giám c S Xây d ng ph i h p cùng v i các S có xây d ng chuyên ngành có trách nhi m hư ng d n UBND c p huy n thNm nh và phê duy t TKKT-TDT, t ch c th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương IV T CH C U TH U i u 6. Th m quy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u (n u áp d ng hình th c u th u) i v i các d án ư c y quy n qu n lý v n u tư theo Quy nh này và ph i th c hi n theo úng Quy ch u th u và các quy nh pháp lu t hi n hành v u th u. Công tác thNm nh u th u do Ch t ch UBND c p huy n s d ng cơ quan chuyên môn tr c thu c có i u ki n năng l c v nghi p v th c hi n. i u 7. Quy trình th c hi n u th u: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u th c hi n theo úng quy trình th c hi n u th u ư c quy nh t i Quy ch u th u và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n th c hi n n i dung công tác u th u theo úng quy nh pháp lu t hi n hành và thNm quy n ư c y quy n. Chương V PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B I THƯ NG THI T H I, GI I PHÓNG M T B NG
  5. i u 8. Ch t ch UBND c p huy n ư c y quy n th m nh và phê duy t phương án b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng các d án u tư như sau: 1- i v i các d án ư c y quy n v n u tư t i Kho n 1,2 i u 2 c a Quy nh này. 2- i v i d án thu c thành ph qu n lý (do UBND thành ph ho c Giám c S K ho ch và u tư phê duy t): giao UBND qu n phê duy t d án có m c chi phí b i thư ng dư i 03 (ba) t ng; UBND huy n phê duy t d án có m c chi phí n bù dư i 02 (hai) t ng nhưng không vư t t ng m c v n u tư. 3- i v i các d án ã ư c Ch t ch UBND thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n phê duy t phương án b i thư ng thi t h i, khi có phát sinh khi u n i v b i thư ng thi t h i b sung, thì do Ch t ch UBND qu n, huy n xem xét và ra quy t nh gi i quy t khi u n i b i thư ng thi t h i b sung, trên cơ s úng quy nh pháp lu t c a Nhà nư c v chính sách b i thư ng thi t h i, nhưng t ng m c kinh phí gi i quy t b i thư ng thi t h i b sung không vư t kinh phí d phòng trong chi phí b i thư ng thi t h i c a d án ư c duy t. N u vư t kinh phí d phòng thì ph i xin ý ki n c p trên ho c trình phê duy t i u ch nh l i d án theo úng thNm quy n. Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh gi i quy t khi u n i c a mình. 4- Quy t nh gi i quy t khi u n i b i thư ng thi t h i b sung c a Ch t ch UBND qu n, huy n (không ph i thông qua H i ng ThNm nh b i thư ng thi t h i c a thành ph ) là căn c phê duy t b i thư ng thi t h i, tr trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i ó thì chuy n h sơ n cơ quan có thNm quy n gi i quy t ti p theo. i u 9. Th t c phê duy t phương án b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng ph i úng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành: Giám c S Tài chính có trách nhi m ph i h p cùng v i các S , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n các th t c quy nh c a pháp lu t v b i thư ng thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng. Chương VI PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ i u 10. Th m quy n phê duy t quy t toán v n u tư: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t quy t toán v n u tư i v i các d án ư c y quy n quy t nh u tư t i Kho n 1 và 2, i u 2 c a Quy nh này. i u 11. Th m tra quy t toán v n u tư: 1- i v i các d án u tư ư c y quy n cho c p huy n do Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n t ch c thNm tra, trư ng h p c n thi t ư c thuê t ch c ki m toán c l p thNm tra ho c thành l p T tư v n g m i di n các ngành ch c năng có liên quan n d án hoàn thành t ch c thNm tra theo quy nh pháp lu t hi n hành. 2- N i dung l p h sơ và các hình th c thNm tra quy t toán v n u tư th c hi n theo úng quy nh c a B Tài chính và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3- Các Quy t nh phê duy t quy t toán theo y quy n ph i g i v UBND thành ph , S Tài chính theo dõi ki m tra vi c th c hi n. Giám c S Tài chính có trách nhi m hư ng d n vi c thNm tra và phê duy t quy t toán theo úng quy nh pháp lu t hi n hành. Chương VII
  6. X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 12. T ch c, cá nhân vi ph m Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u, các văn b n hư ng d n c a các B và n i dung Quy nh này tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v kinh phí và tài s n thì ph i b i thư ng theo quy nh pháp lu t. i u 13. X lý các d án u tư d dang: các d án u tư ư c phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa tri n khai th c hi n ho c ang tri n khai th c hi n d dang thì các n i dung công vi c ti p theo c a giai o n th c hi n u tư ư c th c hi n theo Quy nh này, không ph i trình duy t l i d án. i u 14. Giao Giám c S Xây d ng ph i h p cùng v i Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S có xây d ng chuyên ngành, Giám c S Tư pháp có trách nhi m t ch c tri n khai, hư ng d n, theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này. Ch t ch UBND c p huy n và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này và ph i tuân th các quy nh v trình t , th t c theo úng Quy ch Qu n lý T-XD, Quy ch u th u và các văn b n hư ng d n hi n hành c a các B , ngành; ng th i, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, vư ng m c ph i k p th i báo cáo v S Xây d ng ch trì cùng v i S K ho ch và u tư, S Tài chính và các S có xây d ng chuyên ngành, t ng h p trình UBND thành ph xem xét gi i quy t ./.
Đồng bộ tài khoản